Vakantie 2021

Dit is de tijd die Gij ons gunt
om te genieten van uw wijsheid:
‘Kijk naar de vogels in de lucht,
de lelies op het veld!’

De drukte van de dagen,
de zorgen, zoveel leed
deden uw hartgeheim vervagen
dat er een Vader is
die zorgt en waakt.

Zijn Rijk van samen-zijn is zoveel rijker
dan onze bange jacht.
Aan kinderen, verwonderd,
dan onderling verbonden
geeft Hij zomaar, zowaar
zijn Koninkrijk.

Michel T’Joen

Toen de coronamaatregelen niet toelieten elkaar te ontmoeten bij feesten of vergaderingen, hebben heel wat mensen tochten ondernomen in hun omgeving. Per fiets langs binnenwegen of te voet langs veldwegeltjes. Zij kwamen bij plaatsen op korte afstand van hun woning, maar die ze nog nooit aandachtig hadden bekeken. Het schone kan dichtbij liggen. Elke dag kan je het bekende bekijken met nieuwe ogen. Zeker de zomermaanden bieden daar ruimschoots kansen toe.

Je kunt een bezoek brengen aan de open parochiekerken in je buurt. Misschien ben je er al dikwijls geweest, maar heb je nog nooit de tijd of de kans gehad om daar eens rustig aanwezig te zijn. Je kunt gaan zitten, de stilte bewust op jou laten afkomen en weten: God is daar voor mij. Je stapt rond en ontdekt kunstvolle voorwerpen die je tot bewondering brengen voor het vakmanschap en de inspiratie van kunstenaars. In sommige kerken ligt een intentieboek. Je doorbladert het met schroom en weet je verbonden met mensen die allerlei noden en gedachten voorleggen aan God of Maria. Biddende solidariteit. Je vindt misschien een infoblad of een folder die je aanspreekt om aan een activiteit deel te nemen. Wellicht zie je er kaarsjes branden en misschien plaats je het jouwe erbij. Die kaarsjes zijn kleine tekenen van een geloof dat niet is uitgedoofd.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 juli 2021

Pastoor Frans

Viering Onze-Lieve-Vrouw van Costa Rica in Sint-Bartholomeuskerk

Foto: Luc Balens

Op zondag 1 augustus om 15 uur vindt in de Sint-Bartholomeuskerk van Geraardsbergen een bedevaart plaats naar het beeld van Onze-Lieve-Vrouw der Engelen, patrones van Costa Rica. De mis wordt bijgewoond door Costa Ricanen die in België wonen, waaronder de ambassadeur en de consul-generaal van Costa Rica in ons land. Het beeldje is een replica van ‘La Negrita’, een zwart beeldje van Onze-Lieve-Vrouw, waarvan velen geloven dat het miraculeus is. Het origineel wordt bewaard in een schrijn in de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw der Engelen in de stad Cartago.

Het beeldje van Nuestra Señora de los Ángeles werd op 24 oktober 2009 aan onze kerk geschonken door een delegatie Belgische Costa Ricanen. Later gaven zij er eveneens een aan de Sint-Pietersbasiliek te Rome. Rome en Geraardsbergen zijn de enige twee plaatsen in Europa waar zich een dergelijk beeldje bevindt. Bij ons staat het opgesteld in de zijkapel van Sint Antonius. Regelmatig komen er mensen bidden bij Nuestra Señora en een kaarsje aansteken.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 juli 2021

Iedereen is welkom in deze bedevaartmis!

Wat maakt vakantie zo bijzonder?

Deze vraag stelden we aan mensen met een laag inkomen, mensen met beperkingen door allerlei omstandigheden.

Een vakantie in België is even goed als een vakantie in een ander land.

Via de organisatie ‘Iedereen verdient vakantie’ worden vakanties en daguitstappen aangeboden voor mensen met laag inkomen of verhoogde tegemoetkoming. Deze vakanties zijn flink goedkoper door de steun van Toerisme Vlaanderen. Er zijn wel enkele beperkingen. Men kan jaarlijks slechts twee weken vakantie nemen via ‘Iedereen verdient vakantie’ en dit kan ook – mits enkele uitzonderingen – enkel in het Vlaamse landsgedeelte van België.

Ik ga niet op vakantie, omdat ik dan andere dingen niet kan betalen.

Mensen in armoede moeten elke keer opnieuw keuzes maken. Ze kunnen zich niet alles permitteren. Voor velen lijkt op vakantie gaan dan onhaalbaar voor het budget. Maar omdat iedereen recht heeft op vakantie bestaat ‘Iedereen verdient vakantie’. Mensen met tal van problemen hebben dikwijls stress, een vakantie kan ook hen even bevrijden van de gespannen situatie waarin ze leven.

T: “Ik heb niet echt nood aan vakantie. Ik heb wel nood aan contact met mensen, activiteiten die het voor mij de moeite maken dat ik uit mijn huis wil komen. Ik woon in een klein huisje zonder tuin en zo zijn er veel mensen in onze stad. Voor hen is het dus heel goed dat er gemeenschappelijke tuinen, parken of ontspanningsplaatsen zijn, waar mensen kunnen genieten van de natuur, het mooie weer en van elkaar. Een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.”

[…]

Lees meer in KERK & leven van 30 juni 2021

Thuiskomen in de psalmen

Dit wordt het thema voor onze bijbelgroepen volgend werkjaar. Maandelijks komen we samen met onze bijbelgroepen en elke keer zullen we kennis maken met een soort psalmen. We lezen of zingen een psalm en bespreken deze samen.

De honderdvijftig psalmen vormen een gebedenboek binnen de Schrift. Maarten Luther noemde het psalmenboek ‘de Bijbel in het klein’, omdat alle Bijbelse thema’s in de psalmen aan bod komen. Ook alle menselijke thema’s komen erin voor. Er is plaats voor vreugde en verdriet, voor hoop en teleurstelling, voor menselijk lijden en uitzien naar genezing en verlossing. De psalmen willen een loflied op God zijn, God loven en in dit loven met God verbonden zijn. Een psalm is dus een gebed. In het gebed zoeken we God en spreken we ons hart uit. De psalmen reiken ons woorden aan om te bidden. Soms weten we zelf niet hoe we moeten bidden, of het ontbreekt ons aan de juiste woorden. De psalmen helpen ons om een gebedstaal te ontwikkelen en thuis te komen  in ons gesprek met God.

Psalm 92,2
Heerlijk is het te loven de Heer
te bezingen uw Naam, Allerhoogste

[…]

Lees meer in KERK & leven van 23 juni 2021

Bijbelgroepen

Het loont dus de moeite om de psalmen wat beter te leren kennen, er ons in te verdiepen, zodat we erin thuiskomen. We gaan in september met onze bijbelgroepen een boeiend werkjaar tegemoet. Je kan gerust voorstellen welke psalm je wil besproken zien. Of je brengt naar voor welke psalm of psalmdeel jou aanspreekt. Welke merkwaardigheden vallen op in de psalmen? Samen verwerken we de inhoud  en krijgen we achtergrondinformatie aangeboden. Zeker weten dat we nadien met een dieper inzicht met de psalmen zullen bidden.

De samenkomsten van onze bijbelgroepen vinden plaats op maandag, één keer per maand. Er komt een groep in de namiddag van 14.30 tot 16 uur en een groep van 19.30 tot 21 uur. Wie graag de psalmen met ons verkent en zich erin verdiept kan zich aanmelden bij:
Ann Van Nieuwenhove (0487 90 67 93)
of a.vannieuwenhove@hotmail.com

Deze plaats is heilige grond

In de Bijbelverhalen over Mozes staat een opmerkelijk stuk, waarin God aan hem verschijnt in het vuur van een brandende struik. En God sprak tot Mozes: “Doe uw sandalen uit, want de plaats waar u staat is heilige grond” (Exodus 3,5). Dat is een oproep om in het heden te leven. Niet verwijlen in het verleden en niet onrustig piekeren over de toekomst. Als je de Bergrede leest, dan hoor je Jezus vragen dat je die dag zelf de levensstijl zou aannemen die Hij in deze toespraak voorhoudt.

Een psychotherapeut getuigde hoe zijn werk erin bestond zich telkens weer te verbinden met iemand en zo die persoon te helpen zoeken naar ‘de plaats waar hij staat’, bewust te worden van zijn manier van leven en van de innerlijke bewegingen in zijn bestaan. Maar ondertussen verlangde hij steeds meer ook zó naar mensen te kunnen luisteren dat de plaats waar de andere staat ‘heilige grond’ kan worden. Daar, in die ander, kon hij God ontmoeten en aan het woord laten. Daar werd hem de zin van zijn leven duidelijk. Hij werd bewust hoe niet enkel zijn patiënt maar ook hij zelf onderweg was om de mens te worden zoals hij bedoeld was. En dat maakte hem gelukkig en dankbaar.

Mozes kende het gebied waarin het gebeuren met de brandende struik zich afspeelde. Maar ineens zag hij wat hij al die jaren niet gezien had. Die grond veranderde niet zomaar in heilige grond, maar hij werd zich er van bewust – zijn ogen gingen open. Dat geldt ook voor ons. We zien vaak de brandende struiken links en rechts van ons niet. Misschien zijn we te gehaast of te gemakkelijk afgeleid. Misschien moeten we het opnieuw leren om stil te staan en aandacht te hebben voor de dingen en de mensen om ons heen. De aarde behoort toe aan God en is daarom heilig.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 juni 2021

Pastoor Frans

De beste en leukste vader

Mijn vader is de beste en de leukste
mijn vader, die is altijd kampioen
en daarom wil ik dolgraag voor mijn vader
op vaderdag eens iets bijzonders doen
ik wil voor hem een versje op gaan zeggen
een pakje geven, dat heeft hij verdiend
mijn vader, die is niet alleen mijn vader
mijn vader is mijn allerbeste vriend!

Gelukkige vaderdag!

Komt allen tezamen

In een lentelied zingt Bart Peeters: “De winterdip is over, alles ruikt naar frisse moed. Vandaag gaat het al heel wat beter, morgen komt het goed”. Nog veel meer komen we uit een coronadip.

Een tijd van schaarste

Vijftien maanden lang heeft corona het ons op verschillende manieren moeilijk of onmogelijk gemaakt om elkaar op een spontane manier te ontmoeten. Ook in kerkelijk verband. Er vielen heel wat liturgische bijeenkomsten weg, wat overbleef moest in beperkte kring gebeuren. Verenigingen konden niet meer in grote getallen vergaderen; zelfs bestuursvergaderingen waren nauwelijks mogelijk. Bezoek aan zieken of bejaarden was een tijd lang verboden. Daardoor zijn heel wat mensen ons ontvallen in grote eenzaamheid, met hartenpijn voor hen zelf en voor hun dierbaren. Veel van onze oude gewoontes en vertrouwde contacten moesten we opgeven. Een handdruk, een kus, elkaar omarmen, was allemaal niet toegelaten, evenmin als een vertrouwelijke hand op de arme, een schouderklopje. Het was een tijd van schaarste en soberheid in onze relaties.

[…]

Lees meer in KERK & Leven van 9 juni 2021

Binnenkort mogen we weer met honderd mensen in de kerk samenkomen. Vergaderen en mensen bezoeken zal niet meer zo moeilijk zijn. Zullen we opnieuw meedoen? Het zou mooi zijn als we elkaar uitnodigen en stimuleren om de draad weer op te nemen. “U doet toch ook mee?!”

Pastoor Frans

Sacramentsdag

BLIJF DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN
ZO WIL IK MIJ HELEMAAL AAN U GEVEN

Zondag, 6 juni, zal het 77 jaar geleden zijn dat de westelijke geallieerden de invasie in Normandië begonnen. Ter herinnering zullen er nu op TV wel enkele beelden uit het oorlogsarchief te zien zijn. Bij mij de vraag: weten wij nog welk enorm belang deze gebeurtenis heeft gehad op het verdere verloop van de wereldgeschiedenis? Overzie eens de geschiedenis van een mensenleven: 80, 90, 100 jaar.
Veel verder in het verleden gaat men meestal niet. Zijn de achterkleinkinderen nog geïnteresseerd in wat hun overgrootouders allemaal hebben meegemaakt? Wat dit herdenken en gedenken betreft kunnen wij nog veel leren van onze Joodse geloofsvrienden.

Jezus geeft nieuwe duiding aan het paasmaal

Ieder jaar opnieuw, op de 14de van de maand Nisan, vieren de joden het paasmaal. Tot op de dag van vandaag moet een kind in de huiselijke kring aan de oudste familievader vragen: “Waarom is deze avond en dit samenzijn zo anders dan anders?” En dan begint grootvader of vader te vertellen over de grote uittocht uit Egypte… (in het jaar stillekes)… en hoe het bloed van het geslachte lam aan de deurstijlen moest gestreken worden… en hoe ‘de engel des verderfs’ aan die door het bloed getekende huizen sparend voorbijging. Maar overal elders stierven de eerstgeborenen van mens en dier. God had zijn uitverkoren volk gespaard door het bloed van het lam en had in die nacht zijn volk bevrijd uit het slavenhuis en uit de macht van Egypte. Dit historisch feit mag nooit vergeten worden. En daarom: die paasmaaltijd en het paasfeest, ieder jaar opnieuw. Gods bevrijdend ingrijpen in het verleden wordt bij de tijd gebracht en actueel gemaakt. Geen memoriaal, maar God nu met ons.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 2 juni 2021

Paul Lacaeyse
priester van de congregatie van de paters der Heilige Harten (ss.cc) en van de altijddurende Aanbidding van het H. Sacrament des altaars

Drievuldigheid

Zoeken naar God

Wanneer je vandaag de dag mensen zou vragen of ze in God geloven, kan je heel verschillende antwoorden krijgen. Sommigen zeggen volmondig ja. Anderen aarzelen. “Geloven in God, wat bedoel je dan?” vragen ze soms. “Een persoon? Iemand die alles bepaalt? Hoe zit het dan met die oorlogen en aanslagen, waar vaak de naam van God wordt bijgesleurd?” Nog anderen zeggen: “Ik zie God meer als een goddelijke kracht, een ruimte, een bron van leven waarmee ik mij verbonden weet. Als ergens iets”. Die reacties drukken dikwijls een echt zoeken uit. Want al wat we over God zeggen, of elk beeld waarmee we Hem proberen voor te stellen is eigenlijk maar een schamele, voorzichtige poging om iets over Hem uit te drukken. Iets zeggen, om niet helemaal te moeten zwijgen. Want als je je door iets of iemand aangesproken weet, wil je daar over spreken. Maar inzake God weten we dat we nooit het laatste woord over Hem zullen spreken. We zullen zijn mysterie nooit volledig doorgronden of in woorden kunnen vatten.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 mei 2021

Pastoor Frans

Pinksteren – Kom, Heilige Geest

Het Bijbelboek ‘Handelingen der Apostelen’ getuigt ons over de manier waarop de Geest van Jezus het leven van de eerste christenen en de eerste christelijke gemeenschappen heeft getekend en omgevormd. Hij heeft hen doen ‘herboren’ worden tot Kerk.

Perspectief

In onze dagen worden de christelijke gemeenschappen getekend door verwarring en vrees. Zij zijn getroffen door de secularisatie en lijken sinds enige tijd op zichzelf teruggeplooid. Dit is nog versterkt door de coronamaatregelen, waarbij de gelovigen niet fysiek kunnen samenkomen rond het altaar om de eucharistie te vieren. Een aandachtige lezing van het Pinksterverhaal in de Handelingen der Apostelen (2, 1-13) toont ons hoe alles begon met een kleine Kerk zonder macht. De apostelen hadden zich opgesloten in het Cenakel en zagen geen uitweg. Zij hadden geen perspectief. Zij waren bang.
Maar samen met Maria hebben zij niet opgehouden te bidden en te hopen, al was het niet zonder vrees. Zij hebben hun hart geopend voor de komst van Hem die Jezus hun had beloofd, ook al wisten ze niet waaraan ze zich concreet mochten verwachten. En plots kregen zij een heel sterke ervaring. Men kan zelfs spreken van een soort ‘verrijzenis’. Ze hebben gezocht naar woorden en beelden om uit te drukken wat zij hadden beleefd. De Bijbelse geschriften bevatten geen systematische theologische uiteenzetting met heldere begrippen. Het komt eerder neer op het uitroepen van hun enthousiasme om het nieuwe elan dat zichtbaar werd.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 mei 2021