Advent 2022

Gelukkig zijn er nog zekerheden in ons bestaan. Zo hebben we de zekerheid dat na de zomer de herfst eraan komt, daarna de winter en tenslotte weten we met zekerheid dat na de winter de lente aantreedt.

Zo is er ook de zekerheid dat we in de donkerste weken van het jaar, hoopvol en verwachtend kunnen en mogen uitkijken naar het licht van de komende lente. En deze donkere weken van het jaar zullen dit jaar letterlijk nog donkerder zijn met het doven van een groot deel van de straatverlichting in de nachtelijke uren.

Maar voor heel wat mensen zal deze donkere periode nog zwaarder doorwegen door de hoge energieprijzen. Voor velen zal het dan ook een verademing zijn wanneer die donkere weken achter de rug zullen zijn en zij op een relatief zuinige manier de winter zijn doorgekomen. Zo kijkt iedereen verlangend uit naar betere tijden.

Als gelovigen kijken wij uit naar de komst van het Licht van de wereld. Naar de komst van God op aarde. Naar Kerstmis. Deze periode van verlangend uitkijken, van verwachten noemen wij ADVENT.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 23 november 2022

Jan De Lil

175 jaar Sint-Martinuskerk Onkerzele

Dit jaar bestaat de Sint-Martinuskerk van Onkerzele. Dit vieren we op zaterdag 12 november om 17.30 uur in een eucharistieviering waarbij de Gentse bisschop Lode Van Hecke ons de grote eer gunt dat hij in deze jubileummis wil voorgaan. Het wordt een mooi gebeuren met inbreng van de kinderen uit de plaatselijke afdeling van het Sint-Catharinacollege en met feestelijke zang en orgelspel. Bij die gelegenheid komen enkele vroegere pastoors van Onkerzele mee voorgaan in deze mis. Na de mis is er in de parochiezaal een receptie waarop iedereen is uitgenodigd. In de namiddag vindt in de parochiekerk een tentoonstelling plaats van enkele kerkschatten.

Geschiedenis van de Sint-Martinuskerk Onkerzele

De kerk met haar hoogst gelegen torenhaantje van Oost-Vlaanderen, staat op een heuvelrug in de Vlaamse Ardennen. Door het golvende landschap heeft onze kerk een bevoorrechte, uitzonderlijk mooie ligging. Aan de ene zijde is er het prachtige, glooiende, bosrijke landschap richting Bosberg, terwijl de andere zijde een heerlijk panoramisch uitzicht biedt op de uitgestrekte Dendervallei.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 9 november 2022

Aan iedereen van binnen of buiten de parochie: hartelijk welkom!

De kerkraad, de parochieploeg en de pastoor van Onkerzele

Voor altijd in God geborgen

De sfeer van de novembermaand nodigt ons uit om eens stil te staan bij de slotwoorden uit onze christelijke geloofsbelijdenis: “Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend Rijk”.

Eén van de heel weinige onbetwijfelbare zekerheden die we als mens hebben is: dat er eens een einde komt aan ons bestaan. Een waarlijk wijs mens houdt daar rekening mee. Geen wonder dat alle godsdiensten, filosofieën en levensbeschouwingen zich over dat thema van de dood buigen en erover nadenken. Want hoe onontkoombaar de dood ook is, daarmee is ze nog niet gemakkelijk te aanvaarden. Het is dikwijls alsof de mens daartegen protesteert met heel zijn wezen. Wat leeft wil blijven leven, en klampt zich aan het leven vast. En dat de mensen die ons het meest ter harte gaan ons eenmaal zullen ontvallen, gaat in tegen wat de liefde ten diepste hoopt. Liefde wil reiken over de dood heen, wil eeuwig duren.

De dood is onontkoombaar. Maar gelovige mensen ontvankelijk het woord van Christus beluisteren, merken ze hoe Hij doordrongen was van het besef dat de dood niet het laatste woord heeft over de mensen. In zijn toespraken, maar ook in zijn spontane gesprekken met mensen, sprak Jezus heel ongedwongen over het eeuwige leven. Hij sprak in beelden over een huis met vele woningen, over een plaats die Hij voor ons zou gaan bereiden bij God. En nadat Hij zelf gestorven was en begraven, is Hij verrezen en leeft Hij nu, nieuw en voor eeuwig. Dat is de hoeksteen van ons geloof in een eeuwig leven. Wij hopen dat wat met Christus mogelijk was, ook voor ons kan: een nieuw en eeuwig geluk in zijn spoor. Wie Christus trouw volgt in dit leven, mag – dank zij Gods genade – Hem ook volgen tot in de hemelse vreugde. Hoe hoopgevend en beloftevol is toch ons christelijk geloof!

[…]

Lees meer in KERK & leven van 2 november 2022


pastoor Frans

Allerheiligen, Allerzielen 2022

Meer dan anders worden we ons in de herfst bewust van de eindigheid van het leven en vragen we ons af: wat staat ons te wachten als ons leven in deze wereld een einde heeft genomen? Een antwoord op deze vraag vinden we alleen in het geloof. In de evangelies, de brieven van de apostel Paulus en in het Boek der Openbaring is er dikwijls sprake over leven na de dood. Al deze teksten leren ons dat Christus op het einde der tijden zal wederkomen “om te oordelen de levenden en de doden” (Geloofsbelijdenis), maar ook dat in afwachting daarvan iedere mens reeds onmiddellijk na zijn dood moet verschijnen voor Gods rechterstoel.

De hemel

Wie in Christus geloofde en in deze wereld leefde volgens Zijn geboden, zal worden toegelaten tot wat wij de hemel noemen, een leven van gelukzaligheid, door de Schrift het hemelse Jeruzalem en het paradijs genoemd en vaak vergeleken met een huwelijksfeest. Toch kunnen we ons van dit gelukzalige leven geen concrete voorstelling maken omdat het onze stoutste verbeelding zal overtreffen, want zoals Paulus schrijft “in geen mensengeest is opgekomen wat God heeft bereid voor die Hem liefhebben” (1Kor. 2,9)

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 oktober 2022

p. Dirk Van Kerchove

Gezocht: 180.000 woningen voor een warme thuis

17 oktober: Werelddag van verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting

Geschiedenis van de werelddag tegen extreme armoede

Aan de oorsprong van deze dag ligt een priester, Père Joseph Wresinski (1917-1988). Deze stichtte in 1956 de beweging ATD Vierde Wereld.

Op 22 december 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 17 oktober uit tot Internationale dag voor de uitroeiing van armoede (VN resolutie). Staten en verenigingen werden hiermee opgeroepen armoede op de agenda te zetten en praktische stappen te ondernemen om armoede daadwerkelijk te bestrijden.

het inkomen.

[…]
Lees meer in KERK & leven van 12 oktober 2022

Actie!

[…]
Lees meer in KERK & leven van 12 oktober 2022

Kom op maandag 17 oktober je mening geven over een goed woonbeleid
in onze stand op de Markt(dag) in Geraardsbergen

Kom mee nadenken over wat er kan gebeuren om de vicieuze cirkel tussen armoede en wonen te doorbreken. Enkele dagen later al vindt een woonoverleg plaats met actoren die verandering kunnen inzetten. Wellicht nemen ze jouw ideeën dan al mee.

Kom door jouw aanwezigheid deze actie kracht bijzetten als teken van jouw verzet tegen armoede.

Een beker verse soep zal je inspanning verlichten.

We hopen op jullie talrijke aanwezigheid op 17 oktober!

diaken Renaat

Oktobermaand, missiemaand

De maand oktober is van oudsher de missiemaand. Dit jaar staat ze in het teken van de aanstaande wereldwijde bisschoppensynode over het thema ‘Voor een synodale Kerk, gemeenschap, participatie en missie’. Op 23 oktober, Missiezondag, verdiepen wij binnen de wereldkerk onze verbondenheid met God en met elkaar, maar ook met de zending die we allemaal als gelovige van Christus ontvangen hebben. Hopelijk betekent dit dat er een tijd is om te bezinnen over de missie van de Kerk,  om te (her)ontdekken en te beleven wat de zending is die Christus aan ieder van ons, individueel en gezamenlijk, geeft en hoe wij die in praktijk brengen. Samen optrekken en nadenken, dat moet onze leuze zijn.

Wellicht doet de missiemaand ons denken aan het gebod van Jezus aan zijn leerlingen: ‘Trek heel  de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend’ (Mc 16:15). Deze missie betekent voornamelijk verkondiging. Deze verkondiging  zag Jezus van meet af aan als een communio: ‘Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit ‘(Mc 6,7), om te getuigen van hun liefde voor elkaar.  De link  tussen missie en communio is de verkondiging van het Koninkrijk, de verkondiging van het Goede Nieuws, door te getuigen van het leven. Van hieruit kunnen we  bevestigen dat missie en communio hand in hand gaan. Want echte missie wordt beleefd in groepsverband. Christus zelf benadrukte deze dimensie wanneer hij tot zijn apostelen zei: ‘Jullie zijn het zout van de aarde… jullie zijn het licht van de wereld’ (Mt 5, 13-14); of wanneer hij over zijn apostelen sprak door te zeggen: ‘dat zij allen EEN zijn’ (Joh 17, 21-22). En Paulus zal in zijn brief aan de Efeziërs (4,15-16), dit aspect sterk onderstrepen: ‘ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde’.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 5 oktober 2022

Pater Felix

Groot of klein geloof

Eens vroegen de apostelen aan Jezus: “Heer, geef ons meer geloof”. Nemen christenen van vandaag deze vraag ook soms in de mond? Wij lopen in ieder geval niet vaak te koop met ons geloof. Misschien hopen we toch in stilte dat het nog groeit. Maar het is niet altijd zo. Wanneer in allerlei vraaggesprekken in radio of televisie, in kranten of weekbladen een of andere bekende Vlaming gevraagd wordt naar zijn of haar geloof, haast de geïnterviewde zich dikwijls om te zeggen dat hij of zij niet te veel gelooft – ten hoogste in een of andere onduidelijke hogere macht, dat er ‘ergens’ iets is dat ons te boven gaat en ons leven soms leidt. Hoewel de laatste tijd sommigen toch er publiek van getuigen hoe het christelijk geloof hen steun en kracht geeft.

Geloof kan meer doen dan je denkt

In ieder geval: Jezus was ervan overtuigd dat geloof veel kan doen. Hij gebruikte een beeld dat zijn tijdgenoten onmiddellijk snapten. Al hadden ze maar een heel klein geloof, amper zo groot als een mosterdzaadje, ze zouden veel kunnen bereiken. Een klein zaadje, niet groter dan een speldenkop of een korrel zand, is in staat geweldige dingen tot stand te brengen. Misschien wilde Jezus hiermee zeggen dat geloof in het begin altijd klein en onooglijk is, maar dat het kan groeien en heel sterk worden, zodat het tot veel in staat is. Soms sprak Hij over een geloof ‘dat bergen verzet’.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 28 september 2022

Pastoor Frans

Kerk zijn in de wereld

De Kerk moet een solidaire Kerk zijn die de uitdagingen van de wereld niet uit de weg gaat. We mogen geen louter liturgische en catechetische Kerk worden.

De Kerk moet aanwezig zijn bij mensen aan de rand, bij de armen, de vluchtelingen, de mensen die verloren in het leven staan. Je kunt als Kerk niet zeggen dat je niets te maken hebt met de ongelijkheid en onrechtvaardigheid in de wereld, met de ecologische problemen, met de migratieproblematiek. Je kunt als Kerk geen muren optrekken om de problemen niet te zien. Dit is ook de boodschap van onze paus Franciscus. De encycliek Laudato Si’ is een belangrijk document van Paus Franciscus. Hij vertelt over de milieu- en klimaatproblemen en de gevolgen voor de allerarmsten en kwetsbare dieren en natuur. Hij roept ons allen op tot een ecologische bekering. 

Er loopt zoveel fout

De scheppingsperiode richt onze aandacht bijzonder op het klimaat. De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne leiden onze aandacht af van de bereidheid om ons in te zetten voor de broodnodige ommekeer. Toch is er geen tijd te verliezen. In eigen land is het leed van de watersnood in Wallonië nog lang niet verteerd. Ons voorjaar en de zomer worden gekenmerkt door een droogte die alweer de grondwatertafel schrikbarend deed dalen.

Wat kunnen wij doen?

Net zoals armoedeproblematiek dient klimaatproblematiek aangepakt te worden van onderuit, ter plaatse, ieder op zijn eigen plek. Daarom willen we graag, samen met jullie nadenken hoe we kleine stappen kunnen zetten in de goede richting. Ecokerk reikt ons heel wat materialen aan om aan de slag te gaan. Gedurende zeven jaren willen we aan zeven doelstellingen werken. Met een zevensprong naar integrale ecologie. We sommen de zeven doelstellingen even op.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 21 september

Na een bloedhete zomer …

We beleven een uitzonderlijke droge en warme zomer. In Europa dreigen misoogsten, en gaat een ongezien areaal bos in vlammen op. Ook tijdens vakantiegesprekken tussen pot en pint, merken we dat de bezorgdheid over de toekomst hand over hand toeneemt.

Het doet ons stilstaan bij de komende Scheppingsperiode die start op 1 september, de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de Schepping. Tot 4 oktober, feest van Sint Franciscus, is het een periode om te bidden en samen te werken aan de zorg voor ons gemeenschappelijk huis.

Dat kan onder meer via de campagne van Ecokerk: “Met een 7-sprong naar Integrale Ecologie”. In voorbereiding van die Scheppingsperiode zond paus Franciscus op 16 juli een boodschap aan de wereld, en dus aan alle mensen van goede wil. Hij moedigt de christenen aan om te bidden in de “grootse kathedraal van de schepping”.

EEN VERRUKKELIJK LIED EN EEN GEKWELD HUILEN

“Vandaag horen wij, als wij goed luisteren, een dissonantie in de stem van de schepping. Enerzijds kunnen wij een verrukkelijk lied horen ter ere van onze Schepper, maar anderzijds horen wij het gekweld huilen omwille van de mishandeling van onze planeet.”

De paus wijst er opnieuw op dat onze Moeder Aarde ten prooi is aan een buitensporig consumeren. De aarde huilt en smeekt om een eind te maken aan haar vernietiging: door overdreven uitputting van de natuurlijke rijkdommen, door een destructieve industriële landbouw, door de vervuiling van de oceanen. Er is de angstkreet van de met uitsterving bedreigde dier- en plantensoorten. En ook de armsten onder ons schreeuwen het uit. Zij zijn, veel meer dan wij, blootgesteld aan de gevolgen van de klimaatverandering: door hittegolven, uitdroging van landbouwgronden of door overstromingen. Jonge mensen roepen ons op om al het mogelijke te doen om de ineenstorting van het ecosysteem te voorkomen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 14 september 2022

Wilfried Van Hove
Ecokerk

Lees alles over de campagne van Ecokerk en de volledige tekst van de pauselijke brief op Ecokerk.be