Maatregelen coronacrisis – update 24 maart 2020

ALLE PUBLIEKE KERKELIJKE VIERINGEN AFGELAST

De bisschoppen van ons land hebben beslist dat alle openbare kerkelijke vieringen tot en met zondag 19 april afgelast zijn.
In overleg met de aanvragers van missen zullen hun intenties verplaatst worden naar later.

Alle liturgische diensten van de GOEDE WEEK (5-12 april) worden geschorst. Naarmate informatie beschikbaar komt zullen wij de gelovigen inlichten over diensten die zij kunnen volgen op radio, tv of livestream. Deze inlichtingen zullen te vinden zijn op onze website kerkingeraardsbergen.be

PALMZONDAG
De Palmzondagviering (5 april) mag niet doorgaan. Er zullen – ook buiten de viering – geen palmtakken gewijd worden, om verschillende redenen: wegens de buxusmot van vorig jaar is er nauwelijks palm beschikbaar; samenkomsten van personen zijn niet toegestaan; wij mogen het risico niet lopen om via palmtakjes het coronavirus door te geven.

Er zullen in de kerken geen gewijde palmtakjes ter beschikking zijn. Zoals elk jaar zullen we wel bezinningskaartjes bij Palmzondag ter beschikking stellen, nu niet uitgedeeld tijdens de viering, maar beschikbaar in de kerken die open zijn.

Wie palmtakken wil laten wijden kan die zelf meebrengen en bij de eerstvolgende openbare kerkdienst ter zegening aanbieden aan een priester of diaken.

VERZOENINGSVIERINGEN
De voorziene verzoeningsvieringen (Ophasselt, donderdag 2 april en Geraardsbergen-Centrum, dinsdag 7 april) vallen weg.

De bisschoppen van België verlenen toestemming aan de gelovigen om hun paasbiecht uit te stellen tot een latere datum. Of, zoals paus Franciscus het onlangs zegde voor de uitzonderlijke omstandigheden dit jaar: “Ja, het is mogelijk vergiffenis van God te ontvangen zonder priester; het volstaat met Hem te spreken, Hem de waarheid te zeggen: ‘Heer, ik heb dit en dat gedaan’, Hem dan om vergeving te vragen, een oprechte ‘akte van berouw’ te spreken en Hem te beloven ‘Nadien zal ik biechten, maar wil mij nu vergiffenis schenken’. En onmiddellijk zal men in Gods genade terugkeren”.

WITTE DONDERDAG, GOEDE VRIJDAG, PAASWAKE, PASEN 
Op die dagen mogen geen liturgische vieringen plaatsvinden. Naarmate informatie beschikbaar komt zullen wij de gelovigen inlichten hoe zij de liturgische diensten kunnen volgen op radio, tv of livestream.
Ook het bidden bij de kruisweg in onze kerken is afgelast.

DOOPSELS EN KERKELIJKE HUWELIJKEN
Alle doopsels en kerkelijke huwelijken worden uitgesteld tot wanneer deze vieringen opnieuw mogelijk zijn. De bisschoppen nemen deze beslissing “met alle begrip voor de ontgoocheling bij wie hun  huwelijk of het doopsel van hun kind zorgvuldig hebben voorbereid en intens ernaar verlangen”.

Wanneer opnieuw kerkelijke diensten toegelaten zullen zijn, zullen wij met de betrokkenen contact nemen om een nieuwe datum vast te leggen.

VORMSEL EN EERSTE COMMUNIES
Vormselvieringen en eerste communies die tot en met 19 april gepland zijn, worden geschorst. Dat is voor de betrokken kinderen en jongeren, voor hun familie en voor de parochie een ingrijpende beslissing waarvan de bisschoppen het impact terdege beseffen.
Wat de vormselvieringen en eerste communies na 19 april betreft (wat het geval is in de verschillende deelparochies van Geraardsbergen), is het op dit ogenblik te vroeg om beslissingen te nemen. Zohaast de maatregelen van de regering het toelaten zullen wij daarover de nodige informatie verschaffen.

KERKGEBOUWEN BLIJVEN OPEN
Waar mogelijk blijven de kerkgebouwen open (tenzij de gemeente anders beslist) voor individueel gebed en bezinning (tenzij de gemeente anders beslist). In het kerkgebouw, dat een publieke ruimte is, gelden uiteraard de veiligheidsvoorschriften van de overheid, in het bijzonder de ‘veilige afstand’.

VASTENCAMPAGNES BROEDERLIJK DELEN
Deze jaarlijkse vastencampagne is niet stilgelegd. Alleen kunnen de omhalingen in contant geld nu niet doorgaan. De bisschoppen roepen de gelovigen op onverminderd solidair te zijn met volken of landen in nood, en hun gift te storten via overschrijving. Voor Broederlijk Delen op rekening BE12 0000 0000 9292.

Maatregelen corona-crisis

In toepassing van de maatregelen getroffen door de bisschoppen en de burgerlijke overheden van ons land bezorgen wij u de volgende informatie. Dat hiermee sommige vroegere mededelingen gewijzigd worden, is een gevolg van de snelheid waarmee de overheden willen inspelen op de ontwikkeling van de corona-crisis. Wil ons daarvoor excuseren.

UITVAARTEN
Vanaf nu kunnen kerkelijke uitvaarten enkel doorgaan in heel beperkte kring. Dit betekent dat men slechts met enkele nabestaanden in het kerkgebouw aanwezig is en op voldoende afstand van elkaar.

Een tweede mogelijkheid bestaat erin enkel een afscheidsgebed te bidden op de begraafplaats en dit eveneens in heel beperkte kring.

Wanneer de pandemie voorbij is, kunnen gedachtenisvieringen gehouden worden voor allen die zijn overleden in deze periode waarin de beperkende maatregelen gelden ter bestrijding van de corona-pandemie.

De bisschop van Gent vraagt om in deze uitzonderlijke tijden de geldende kerkelijke tarieven voor uitvaarten niet toe te passen.

VIERINGEN IN KERKEN EN KAPELLEN
De bisschop van Gent herhaalt met klem dat in alle kerken en kapellen geen publieke vieringen zijn toegestaan, noch in de week, noch in het weekend. Eucharistievieringen in kloosters kunnen enkel, zonder bezoekers en mits in achtneming van alle voorschriften (waaronder: sociale distantie, niet uitdelen van gebroken grote hostie,…). Het getijdenboek biedt ook mogelijkheden tot gebed en zonder eucharistie.
In overleg met de aanvragers van deze missen zullen hun intenties op een nieuwe datum geplaatst worden, na het einde van de verbodsperiode.

DOOPSELS EN HUWELIJKEN
Doopsels mogen niet toegediend en kerkelijke huwelijken niet gesloten worden, ook niet in beperkte kring.
Ook voor deze diensten zal met de betrokkenen een nieuwe datum afgesproken worden.

GEEN COMMUNIEBEDELING AAN HUIS
Er is geen communiebedeling aan huis. Het is natuurlijk belangrijk om zieken en bejaarden nabij te blijven, dat kan bijvoorbeeld door een kaartje of een telefoontje.

GEEN PALMZONDAGVIERING
De Palmzondagviering (5 april) kan niet doorgaan. Hoe palmtakken gewijd en ter beschikking gesteld kunnen worden, zal later door het bisdom meegedeeld worden. Over de andere vieringen van de Goede Week is nog geen beslissing genomen.

KERKRAADSVERKIEZINGEN UITGESTELD
Zowel de diocesane overheid als het Agentschap Binnenlands Bestuur delen mee dat de verkiezingen voor de grote helft van de kerkraden zijn uitgesteld voor onbepaalde duur, tot de coronapandemie officieel voorbij is. Ook de verkiezingen binnen de centrale kerkbesturen zijn uitgesteld. De huidige leden blijven in functie tot aan de nieuwe verkiezing van de leden.

PAROCHIAAL SECRETARIAAT
Naar aanleiding van de maatregelen genomen door de overheid zal het parochiaal secretariaat werken met gesloten deuren tot nader bericht.

We blijven steeds bereikbaar via:
e-mail: secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

telefonisch (elke werkdag van 9 u. tot 12 u.): 054 43 88 80
(na 12 uur) 054 41 11 19

Heilige Bartholomeusparochie

Monseigneur Luc Van Looy, bisschop van Gent, heeft beslist dat de ‘nieuwe parochie Geraardsbergen’ voortaan de naam ‘Heilige Bartholomeusparochie’ zal dragen. Hij bevestigt daarmee het voorstel dat eerder in de pastorale conferentie en in de parochieploeg werd geformuleerd.

Deze nieuwe benaming wil uitdrukking zijn van de – reeds bestaande en nog verder uit te bouwen – samenwerking tussen de vroegere deelparochies van Geraardsbergen.

Nevendienst, een dienst aan jongeren die naar de kerk komen

We willen inspanningen doen om het jonge volk dat naar de kerk komt aan te spreken. De traditionele eucharistieviering kan voor jongeren misschien wat vreemd overkomen en dat komt omdat er te weinig kennis is, te weinig voorbereiding aan vooraf gegaan is.

Daarom willen we op een laagdrempelige manier de verhalen van meer dan 2000 jaar geleden binnen brengen bij jongeren. We vertellen verhalen van toen in een eenvoudige taal en gaan dan samen op zoek wat dit verhaal ons te bieden heeft. We ontdekken samen welke boodschap een verhaal in zich draagt en waar of hoe wij dit verhaal kunnen plaatsen in ons eigen leven. Dit kan gebeuren door heel eenvoudige doe-opdrachten op een speelse manier of een knutselwerkje te maken. Ouders die nieuwsgierig zijn of wiens kinderen nog wat klein zijn mogen ook steeds de nevendienst mee bijwonen.

WANNEER?
We hebben in het kerkelijk jaar twee sterke tijden, de advent, als voorbereiding op Kerstmis en de vasten, als voorbereiding op Pasen. In deze beide perioden hebben we een reeks van nevendiensten. In de advent zijn dat vier zondagen na elkaar: 1, 8, 15 en 22 december 2019. In de vasten zijn dat zes zondagen na elkaar: 1, 8, 15, 22, 29 maart en 5 april 2020.

Omdat we niet willen wachten tot december houden we ook op 27 oktober 2019 een nevendienst op Bijbelzondag.

WAAR?
Deze nevendiensten gebeuren in de Sint-Bartholomeuskerk op de Markt in Geraardsbergen tijdens de eucharistieviering op zondag om 11 uur.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 oktober 2019

Ann Van Nieuwenhove

Costa Ricaanse gemeenschap komt op bezoek

In Brussel en omgeving leeft een (eerder kleine) Costa Ricaanse gemeenschap. Enkele jaren geleden kwam zij in contact met de Sint-Bartholomeusparochie van Geraardsbergen. In 2009 schonk zij aan de kerk een replica van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Engelen, de beschermheilige van Costa Rica. Dit Mariabeeldje bevindt zich nu in een zijkapel van de kerk. Regelmatig komen mensen daarbij bidden en een kaarsje aansteken.

Op zondag 7 augustus zal een delegatie van de Costa Ricaanse gemeenschap deelnemen aan de hoogmis van 11 uur in de Sint-Bartholomeuskerk. Iedereen is uitgenodigd om in verbondenheid met onze bezoekers de eucharistie te vieren. Welkom!