Gebedsweek voor de eenheid van de christenen (2022)

“Wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te huldigen” (Mt 2, 2)

Van 18 tot 25 januari wordt naar jaarlijkse traditie de gebedsweek voor de eenheid onder de christenen gehouden. De verschillende christelijke Kerken vragen dan samen aan God het geschenk van de eenheid van alle christenen. Christenen wereldwijd worden opgeroepen om een week lang in het gebed aandacht te hebben voor de eenheid onder de volgelingen van Christus. Dit komt overeen met het verlangen van Jezus, die zijn Vader om eenheid bad, “opdat de wereld zou geloven” (Jo 17, 21).

Verbondenheid met Christus, ons licht

Het thema voor deze week van de eenheid is dit jaar genomen uit het evangelie volgens Mattheus: “Wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te huldigen” (Mt 2, 2) Het is voorgesteld en uitgewerkt door de Raad van Kerken van het Midden-Oosten, met zetel in Beiroet, Libanon. De Bijbelse en liturgische teksten waarmee het gebed in deze week van de eenheid is uitgewerkt, verwijst naar het bezoek van de Wijzen aan de pasgeboren Koning, zoals Mattheus het uitwerkte. Misschien wat vreemd, nog zo kort nadat de christelijke gemeenschappen het kerstfeest en de Openbaring van de Heer hebben gevierd.

Dat deze opdracht om de teksten voor de week van de eenheid bijeen te brengen is toevertrouwd aan christenen uit Libanon, is een zeer bewuste keuze. Tientallen jaren lang woonden in Libanon christenen van verschillende strekking samen, in verstandhouding en zelfs steun aan elkaar. Maar de laatste 20 jaar is dit samen-leven fel vertroebeld en verstoord door politieke spanningen en conflicten.

Eenheid in verscheidenheid

Steeds meer beseffen we dat de eenheid van de christelijke Kerk geen uniformiteit kan of zal zijn, maar een eenheid in verscheidenheid. Verscheidenheid op zichzelf leidt echter niet tot eenheid. De eerste stap is het vaststellen van de verdeeldheid, een vaststelling die gepaard gaat met teleurstelling en droefheid, vanuit het inzicht dat dit niet de wil van God kan zijn. In een volgende stap, of zelfs als tijdens de eerste stap, groeit daadwerkelijk het verlangen naar eenheid, en zelfs het besef hoe groot de eenheid is die in feite al bestaat tussen christelijke kerkgemeenschappen van uiteenlopende aard.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 12 januari 2022


Op donderdag 20 januari om 19.30 uur. vindt een gebedsviering plaats in de Sint-Bartholomeuskerk te Geraardsbergen.

Om voldoende afstand te kunnen bewaren tegenover elkaar zullen wij niet plaats nemen in het koor (zoals de gewoonte was) maar wel in de hoofdbeuk van de kerk.

Zarlardinge viert feest!

Op de eerste zondag na 17 januari – zoals de heiligenkalender dit aangeeft en ook de traditie dat wil – viert men in de Onze-Lieve-Vrouwparochie van Zarlardinge het feest van Sint-Antonius, abt. In 2022 is zondag 23 januari aan de beurt.

In deze parochie is hij de tweede patroonheilige, want de kerk is op de eerste plaats toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. Jarenlang ontstond daar een polemiek rond, maar sinds 1881 – jaartal waarop voor het eerst de patroonheiligen in het jaarboek van het bisdom Gent werden opgenomen – spreekt men officieel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Zarlardinge.

Toch bleef de verwarring lange tijd bestaan. In een document van het Ministerie van Nederlandse Cultuur spreekt men tot in 1978 over de parochiekerk H. Antonius van Zarlardinge. Nochtans had de kerkfabriek in 1962-1963 al een einde gemaakt aan deze eeuwenoude verwarring: de oude benaming ‘Onze-Lieve-Vrouwekerk’ was in ere hersteld.

Niettemin bleef de verering van de Heilige Antonius, abt bestaan.

Wie is deze merkwaardige heilige?

De heilige Antonius abt wordt ook Antonius de kluizenaar of Antonius de Grote genoemd. Hij was een Egyptisch kluizenaar, geboren in 251 na Christus. Op 20-jarige leeftijd begon zijn kluizenaarsleven in verschillende woestijngebieden van Egypte. Antonius heeft vele leerlingen gehad, maar hijzelf is steeds kluizenaar gebleven, zonder enige vorm van kloosterleven in te voeren. En toch wordt hij de vader van alle monniken genoemd.

Op kritische momenten bezocht hij de christenen in Alexandrië, de eerste keer tijdens de vervolging van keizer Maximinus om de martelaren te bemoedigen, en later om zich uit te spreken tegen de ketterij van Arius. Wat van Antonius bekend is weten we uit de geschriften van Athanasius, patriarch van Alexandrië.

Het gebeente van de H. Antonius werd ontdekt in 564 en overgebracht naar Alexandrië, later naar Constantinopel. Sinds 1491 verhuisde het grootste deel van de relieken naar Frankrijk, meer bepaald in de stad Arles.

Lang na zijn dood – op het einde van de 11de eeuw – ontstonden de Antonius- of Hospitaalbroeders. Zij deden vooral aan verpleging van zieke pelgrims. In de loop van de 13de eeuw telde men ruim 370 kloostergemeenschappen over heel West-Europa.

Vanaf de 16de eeuw raakte de orde in verval, maar de devotie rond de heilige Antonius abt is steeds blijven bestaan, zeker in het katholieke Vlaanderen.

De cijfers leren ons dat er tamelijk wat kerken zijn die de naam Sint-Antoniuskerk dragen. In Vlaanderen tellen we er meer dan 20. In ons bisdom kennen we 7 kerken die toegewijd zijn aan Sint-Antonius, hetzij aan de heilige kluizenaar uit Egypte, hetzij aan de heilige Antonius van Padua. Want wat veel mensen niet weten, is … dat er 2 Sint-Antoontjes zijn.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 12 januari 2022

Jo Lauwaert

Het pastorale en synodale proces

In zijn visietekst ‘samen kerk opbouwen vanuit de Geest’ (Gent, 11 april 2021) licht bisschop Lode het pastoraal project toe dat wij gedurende twee jaar zullen uitwerken in ons bisdom. Wij willen nadenken over de fundamenten en de betekenis van het doopsel.

Dat het doopproject in ons bisdom samenvalt met de start van het synodale proces waarmee paus Franciscus de bisschoppensynode van het najaar 2023 wereldwijd wil voorbereiden, komt goed uit. Wij moeten dus niets extra doen. 

Om de achtergrond en bedoeling van dit proces beter te verstaan kunnen we het best te rade gaan bij Mgr. De Kesel, die bij de startvan het synodaal proces, in de Kathedraal van Brussel op 17.10.21 de volgende homilie uitsprak.Het Evangelie dat we zo pas beluisterd hebben, wordt vandaag op deze zondag in alle kerken overal ter wereld voorgelezen. Het gaat over de vraag van de zonen van Zebedeus aan Jezus. Jezus heeft zijn leerlingen pas voor de derde keer gesproken over zijn naderend einde: dat Hij ter dood zal worden gebracht. En ook voor de derde keer stoot Jezus op onbegrip, juist bij zijn dichtste leerlingen. Ze hebben er niet beter op gevonden dan al te denken aan de toekomst en vooral aan hun plaats en benoeming. Zo hoog mogelijk. Jezus is onthutst. “Ge weet niet wat ge vraagt”. Het is het enige wat Hem nog over de lippen komt.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 5 januari 2022

+Jozef kardinaal De Kesel 
Aartsbisschop van Mechelen-Brussel

Doopsel van zesjarigen in voorbereiding op eerste communie

LEVEN VANUIT DE DOOP
Toeval of niet, maar net samenlopend met de start van het tweejarig traject vanuit ons bisdom, ‘leven vanuit de doop’, wordt in onze Heilige Bartholomeusparochie een eerste reeks kinderen begeleid naar hun doopsel in twee bijeenkomsten. Zondag 28 november is dus een belangrijke datum in onze parochie. We starten een nieuw kerkelijk jaar met speciale aandacht voor de doop, onze eigen doop en daarbij nieuwe dopelingen in onze parochie.

ONZE KANDIDAAT – EERSTE COMMUNICANTEN
Als voorbereiding op de doop houden we deze bijeenkomsten voor ouders en hun dopeling, deze sessie zullen we twee keer per werkjaar herhalen. Op zondag 28 november 2021 om 10 uur vindt in de Sint-Bartholomeuskerk van Geraardsbergen (op de Markt) een startmoment plaats met de zesjarigen die gedoopt willen worden samen met hun ouders, afkomstig uit de verschillende deelparochies. We ontvangen jullie vanaf 9.45 uur met een tas koffie. Ouders van dopelingen komen samen en nemen deel aan de zondagse ontmoetingen waarbij ze een workshop volgen met aandacht voor de betekenis en vormgeving van het doopsel. Om 11 uur zullen ze samen met de overige parochianen deelnemen aan de zondagsmis. Tijdens de viering zorgen we voor een kindgerichte nevendienst.

TWEE BIJEENKOMSTEN
Het doopsel zelf vindt plaats op zondag 12 december 2021.
Om 10 uur worden de kandidaat dopelingen en hun ouders verwacht in het secretariaat van de dekenij, Markt 34 achter de Sint-Bartholomeuskerk van Geraardsbergen (witte deur). We zullen er iets maken dat tijdens de viering met doopsel gebruikt wordt. De viering start om 11 uur.

INSCHRIJVEN KAN NOG STEEDS
Het dooptraject van november/december is volzet, maar wordt herhaald in maart. Wie wil deelnemen en een zoon of dochter heeft die nog gedoopt dient te worden in functie van de eerste communie kan terecht bij Ann Van Nieuwenhove. Contact via mail: a.vannieuwenhove@hotmail.com of telefonisch: 0487 90 67 93

We hopen dat alle kandidaat-eerste communicanten zich op tijd melden om een sessie te volgen en zo klaar zijn om hun eerste communie te doen begin mei 2022.

Alvast veel succes toegewenst!

Advent 2021

DIGITALE ADVENTSRETRAITE

“Hoop bedriegt niet” is de titel van de digitale retraite die de jezuïeten ons aanbieden. Jezuïet Jan Stuyt schreef dit jaar de tekst. Hij zegt daarover: “December is voor veel mensen een drukke periode. Een echt feest is iets waar je naar uitkijkt: laat je niet overvallen door Kerstmis. De digitale retraite geeft je de kans om je voor te bereiden op dit feest. God komt bij mensen op bezoek als zij zich daarvoor open stellen.”

Deelnemers aan deze digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten, gebedstip. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Kerstmis intens te beleven.

U kunt zich gratis inschrijven door een mail te sturen naar: www.ignatiaansbidden.org

OCHTENDGEBED OP DINSDAGMORGEN

Tijdens de adventsperiode gaat op dinsdagmorgen het ochtendgebed door in de Sint-Bartholomeus om 9 uur.
Iedereen is van harte welkom om in gebed de adventsperiode te beleven.

Parochiale zondagavondviering muzikaal opgeluisterd

Zingen is twee keer bidden zou Augustinus ooit gezegd hebben.

Wel dat is wat er zondagavond 24 oktober om 17 uur in de parochiale eucharistieviering in de Sint-Macariuskerk zeker gebeurde. Deze viering werd voor een eerste maal opgeluisterd door een gloednieuw “gelegenheidskoor” met muzikanten. Mooie stemmen, begeleid door djembé, gitaar en piano vulden de ruimte. Kerkgangers lieten zich raken, zongen af en toe stilletjes mee met de tekst die op een scherm werd geprojecteerd en bedankten met een warm en enthousiast applaus.

We hopen dat het niet bij deze éne gelegenheid zal blijven en dat er een traditie van het maandelijks opluisteren van de parochiale viering gestart is. Samen zingend op weg … Wie zin heeft om aan te sluiten kan altijd contact opnemen met Ann Van Nieuwenhove: 0487 90 67 93 of per mail: a.vannieuwenhove@hotmail.com

Hernieuw binnenkort uw abonnement op het parochieblad!

Ons persoonlijke en kerkelijke leven kende het voorbije jaar een slopende periode. Het coronavirus ontregelde alles wat ons dierbaar was en leidde soms tot moedeloosheid. Op zulke momenten ontdekken we wat ons dierbaar is en waaruit we energie en hoop putten.

Het jaar 2021 loopt stilaan naar zijn einde. Het is de tijd voor de hernieuwing van abonnementen. Ook voor ons parochieblad Kerk & Leven. Hernieuw uw abonnement en blijf ook in 2022 op de hoogte van wat er reilt en zeilt binnen de parochie in Geraardsbergen, in onze verenigingen en werkgroepen. We voegen er af en toe een bezinnend artikel aan toe. Natuurlijk verdienen de algemene bladzijden en de teksten van het bisdom Gent onze aandacht.

Hoe abonneren?

Begin november zal u per post een brief ontvangen waarmee u uw abonnement kan verlengen. Wilt u geen onderbreking in het ontvangen van uw parochieblad, stort dan vóór 15 november 2021 uw abonnementsgeld door middel van de overschrijving bij de brief. Noteer zeker de gestructureerde mededeling bij uw overschrijving.

Een abonnement kost 44 euro, hiervoor krijgt u 48 nummers in de bus. Een steunabonnement kan vanaf 50 euro.

Nieuwe abonnees

Kent u nieuwe abonnees of mensen die interesse hebben in het parochieblad? Aarzel dan niet om ons te contacteren met hun gegevens voor half november. Zij hoeven niet tot begin 2022 te wachten om Kerk & Leven te lezen en krijgen het blad nog dit jaar in de bus vanaf november. Deze actie loopt van 19 oktober tot 15 november 2021.

Vragen?

Hebt u nog vragen? Bel gerust naar het parochiaal secretariaat (tel. 054 43 88 80), of stuur een e-mail naar secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

We danken u alvast voor uw blijvend vertrouwen!

Pastoor Frans en het team

Muzikale viering, nieuw in onze parochie

Muzikale viering

Er is soms vraag naar nieuwe initiatieven voor onze weekendvieringen. Worden het gezinsvieringen? Worden het vieringen over de grenzen van de vroegere parochies heen?
Wat het juist zal worden weten we nog niet. Wat we wel weten is dat we het anders willen. Niet dat men de orgelmuziek en de klassieke zangboeken niet goed vindt, maar er zijn nog andere mogelijkheden. Gitaren en slaginstrumenten en liederen uit een ander repertoire. Maar vooral een open geest. De kerkdeuren wijd open, voor iedereen.

Christen zijn

De eigenheid van Christenen zit voor een deel in de kunst vanuit negatieve ervaringen positieve dingen te leren. Er is geluk te oogsten in minder goede tijden wanneer men zich toevertrouwt aan Iemand die hoger is dan wij, die ons beschermt, die ons laat geloven dat het altijd weer goed komt, Iemand op wie we vertrouwen. Spontaan komt dit lied in mijn hoofd: “Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet / zodat de mensen zeggen: God is goed. God is liefde, God is goed

Nieuwe parochie

Misschien liggen hier kansen tot het vormen van de nieuwe parochie. Loskomen van de eigen kerktoren. Naar buiten treden, nieuwe gemeenschappen ontmoeten in een positieve sfeer, met na de viering gelegenheid tot ontmoeting.

Een eerste viering op zondag 24 oktober

Met een tiental mensen zullen we op 24 oktober de viering muzikaal opluisteren. Het verloop van de eucharistie blijft onveranderd. Enkel de muzikale omlijsting zal anders zijn dan gewoonlijk. Het is goed dat we net deze viering in de Sint-Macariuskerk kunnen opluisteren. Op zondagavond komen mensen uit verschillende deelparochies naar de kerk in Nederboelare.

We zullen proberen enkele keren per jaar deze viering muzikaal op te luisteren. Na de viering zullen we luisteren naar mensen, wat ze ervan vinden. Deze inbreng zal het verder verloop van onze muzikale werking oriënteren.

Ann

Opendeurdag bij Abdijstraat 4: ‘Mensen helpen mensen’

Hier was vroeger de kringwinkel van Geraardsbergen. Sinds twee jaar is ’t Vierkant’ verhuisd naar een nieuwe locatie.
De beheerraad van vzw Sociaal Centrum, die de gebouwen beheert dacht na wat er met de gebouwen kon gebeuren. Intussen waren enkele organisaties op zoek naar een lokaal.
Anderhalf jaar geleden kwam de beheerraad met geïnteresseerden samen om na te denken welk project we in deze toch wel ruime gebouwen konden realiseren. Elke afgevaardigde van een vereniging of organisatie vertelde iets over de huidige werking en wat ze eventueel in de toekomst willen doen in deze gebouwen. Daarna werd samen nagedacht, wie zal ondersteunend werken, wie zal uitvoeren, wie zal de gebouwen klaar maken voor gebruik? De ideeën vloeiden over tafel en pasten als puzzelstukjes in elkaar. Intussen werd hard gewerkt door een groep vrijwilligers van Welzijnsschakel Steksken. Muren en plafonds werden hersteld en geschilderd. Een keuken werd geplaatst met steun van een serviceclub. Elektriciteit en brandveiligheid werden in orde gebracht. Heel wat meubilair werd aangebracht. Door corona hadden we hier ruimschoots de tijd voor. Intussen versoepelden de maatregelen en konden de verschillende organisaties hun werking meer en meer opstarten. De deuren staan dus regelmatig open. Af en toe komen er mensen een kijkje nemen en de vragen rijzen. Is het hier nog kringwinkel? Nee, die zijn verhuisd. Wat is het hier dan nu? Of wat zal het worden? Hoge tijd dus om ons voor te stellen aan het grote publiek dachten we.

Opendeurdag

Daarom organiseren we een opendeurdag met de verschillende partners op donderdag 7 oktober 2021. Groep Intro, vzw Fiola, vzw Snoezel, vzw Gewoon heel bijzonder, vzw Welzijnsschakel Steksken zijn de verschillende partners die er samen aan de slag gaan. Tijdens de opendeurdag zullen verschillende partners aan groepswerking doen tussen 10 en 16 uur. ’s Middags zal de soepbar open zijn. Om 19 uur houden we een feestelijke opening met receptie. Hapjes en drankjes worden verzorgd door onze groepswerkers.

Soepbar Steksken

Wie eerder al een kijkje wil nemen kan terecht in onze soepbar in de Abdijstraat 4 op maandag, woensdag of vrijdag tussen 11.30 en 13 uur”. De soepbar wil mensen samenbrengen voor een babbel en onderlinge steun.

“We bieden verse soep aan tegen een sociaal tarief van één euro. Iedereen is welkom zoals bezoekers van de wekelijkse maandagmarkt, buurtbewoners, mensen die in de omgeving werken, ouders en hun kinderen op weg naar of van school. Zij kunnen bij ons hun eigen lunchpakket gebruiken met een kom verse soep. Ook groepen zijn welkom in onze soepbar, liefst na afspraak.”

De soepbar is een unieke gelegenheid om contacten te leggen, “om elkaar te leren kennen maar vooral om elkaar te helpen”. Wie wil kan zelfs een uitgestelde soep kopen, een kom soep kopen voor iemand die het niet of moeilijk kan betalen.

Iedereen welkom!

Ann Van Nieuwenhove

Steun slachtoffers watersnood

De katholieke organisatie Caritas Vlaanderen heeft in de voorbije weken steun verleend aan de slachtoffers van de watersnood. Zij blijft ons oproepen tot steun, want de nood is reusachtig groot.

Het ongeziene noodweer van de maanden heeft voor heel wat wateroverlast en ravage gezorgd in Luik, Limburg en Vlaams-Brabant. Nu het water gezakt, is blijkt overduidelijk hoe reusachtig groot de schade is. Jammer genoeg dreigt de watersnoodramp ook een bittere nasmaak te krijgen voor vooral de meest kwetsbaren in onze samenleving. Het zijn net zij die vaak ook niet verzekerd zijn. Het ziet ernaar uit dat de watersnood zal erkend worden als ramp, waardoor de overheid de schade mee kan vergoeden, maar mensen zonder verzekering moeten ook daar meer moeite doen om een dossier in te dienen.

Caritas Vlaanderen biedt met zijn operationele werking Caritas Hulpbetoon financiële hulp op maat aan deze personen en gezinnen die in uitzonderlijke nood verkeren, opdat zij hun leven kunnen heropnemen. Wij doen een oproep om Caritas Vlaanderen te steunen. Dit kan best gebeuren met een overschrijving naar: BE80 7765 9023 3377 met de mededeling: ‘Noodhulp overstroming’. Voor giften van 40 euro of meer bezorgt Caritas Vlaanderen u volgend jaar een fiscaal attest.

Bron: Caritas Vlaanderen