Feest van de H. Bartholomeus – Plaisance

Vorig jaar, rond deze tijd, rijpten plannen om in 2020 de 505ste verjaardag te vieren van de overbrenging van de relikwie van de heilige Bartholomeus van Sint-Martens-Lierde naar Geraardsbergen. Het zou niet zo groots worden als de grandioze viering van de 500ste verjaardag in 2015, maar dit lustrum bood een mooie gelegenheid om Geraardsbergen in de kijker te plaatsen. Niemand kon toen vermoeden dat een onzichtbare maar hardnekkige vijand, het coronavirus, de plannen zwaar zou doorkruisen.

[…]

Het brainstormen van het Plaisancecomité leverde vrucht op. Men werkt aan “Plaisance 2020 – The Streaming Edition”. Inderdaad, in de voorbije maanden hebben heel wat mensen kerkelijke of culturele activiteiten rechtstreeks of met uitstel kunnen bekijken aan de hand van een filmopname, ‘streaming’. Waarom dat niet doen met onze stoet?

[…]

Op zondag 30 augustus vindt eerst om 9 uur in de hoofdkerk op de Markt de eucharistieviering plaats ter ere van de H. Bartholomeus die als martelaar stierf omwille van zijn geloof in Jezus Christus. Wees welkom in deze mis!

Om 10 uur wordt de film dan gedeeld via de sociale mediakanalen van de stad Geraardsbergen (www.facebook.com/stadgeraardsbergen) en zal ook gedeeld worden via de Facebookpagina van ‘Kerk in Geraardsbergen’ en op de website. Alles zal vooraf opgenomen zijn, in omstandigheden die beantwoorden aan de coronamaatregelen. Een delegatie van de Concertband Cecilia zal spelen en in de kooromgang van de Sint-Bartholomeuskerk zullen de schrijndragers een kleine processie houden met het reliekschrijn, gevolgd door een delegatie van de kerkelijke en burgerlijke overheid van de stad.

[…]

De Processie van Plaisance roept bij de waarachtige Geraardsbergenaar een veelheid aan gevoelens op, meest van al nog bij hen die in de processie opstappen. In hun hart dragen ze fierheid, vreugde, vriendschap, blijdschap, dankbaarheid, genegenheid, verbondenheid met de stad… Neen, dat alles kan corona ons toch niet afnemen. Dus: kijk zeker naar de kortfilm “Plaisance 2020 – The Streaming Edition” en laat je ontroering maar naar boven komen, net zoals bij de vroegere Processie van Plaisance.

Pastoor Frans

Vormsels en eerste communie 2020

 • update van 25 augustus 2020


Op 21 augustus heeft het Bisdom Gent richtlijnen uitgevaardigd over het vieren van de eerste communie en het toedienen van het vormsel in de komende weken. Daarbij wordt rekening gehouden met maatregelen die door de regering en de Nationale Veiligheidsraad zijn uitgevaardigd.

In de komende weken zullen kerkverantwoordelijken, ouders en kinderen, leerkrachten en directies van scholen… heel wat inspanningen moeten leveren om – soms in korte tijd – alles voor te bereiden. Het is de moeite waard dat wij dit doen: uit liefde voor de kinderen, uit sympathie voor hun ouders en familie, en vooral om via deze vieringen te tonen dat zij welkom zijn in onze christelijke gemeenschap. God en zijn Geest mogen daarin voelbaar zijn, opdat de mensen zouden leven ‘in de vreugde van de Geest’ – zoals de leuze van onze bisschop luidt.

In de voorbije maanden is het geduld van vele mensen op de proef gesteld. Wij zijn blij dat de vieringen kunnen plaatsvinden en doen er alles voor om ze vlot en vreugdevol te laten verlopen. Door de coronamaatregelen zal een en ander wel soberder moeten gebeuren. De afstandsregel dwingt ons om te vieren in kleine groepen, zowel wat de kinderen als de familie betreft. Daarom zijn er een aantal bijkomende vieringen georganiseerd. Maar hoe dan ook zal niet iedereen kunnen komen die het verlangt. Wij vinden dit allemaal jammer, maar wij kunnen de voorschriften niet negeren. Corona heeft onze plannen – van kerk, scholen en families – ernstig doorkruist.

VORMSEL

De vormselvieringen zullen plaatsvinden op:

Zaterdag 19 september
15.00 uur – Sint-Bartholomeus (groep 1)
17.00 uur – Sint-Bartholomeus (groep 2)

Zaterdag 26 september
11.00 uur – Zandbergen
14.00 uur – Nederboelare (groep 1)
16.00 uur – Nederboelare (groep 2)
18.00 uur – Overboelare

Zondag 27 september
09.00 uur – Ophasselt
10.15 uur – Idegem
11.30 uur – Sint-Bartholomeus (groep 3)

De Nationale Veiligheidsraad besliste op 20 augustus dat het maximum aantal aanwezigen voor een publieke eredienst terug opgetrokken wordt naar 200 (-12 jarigen worden niet meegerekend). Omdat tegelijk een afstand van anderhalve meter moet worden gerespecteerd, ligt dit aantal in de meeste kerkgebouwen lager.

Naast het respecteren van de veiligheidsafstand van 1,5 meter (behalve voor de ‘bubbels’), zijn fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen verboden, is het dragen van een mondmasker verplicht (voor +12-jarigen) en moeten er middelen voor handhygiëne worden voorzien bij de in- en uitgang.

Deze maatregelen verplichten ons tot het vieren met kleinere groepen. Het bisdom Gent opteert voor vormselvieringen zonder eucharistie.

In de praktijk

 • In elke vormselviering zijn er (ongeveer) 15 vormelingen die elk 4 volwassenen mogen meebrengen. Omdat in de meeste van onze vormselkerken meer ruimte beschikbaar is kunnen wij op de meeste plaatsen de viering houden met iets grotere groepen.
 • Sommige oorspronkelijk geplande vormselvieringen worden opgesplitst voor 2 of 3 groepen. De verdeling van deze groepen komt toe aan de plaatselijke verantwoordelijken voor de vormselcatechese.
 • De vormelingen zitten niet allemaal samen, maar moeten plaats nemen in hun eigen ‘bubbel’ van 5 personen. Met ‘bubbel’ wordt hier dus bedoeld: de vormeling zelf plus 4 volwassenen. Catechisten en onthalers wijzen de plaatsen aan.
 • Er is een mondmaskerplicht, behalve voor de aanwezige kinderen en jongeren onder de 12 jaar. Van vormelingen die ondertussen 12 jaar zijn of ouder wordt verwacht dat ook zij een mondmasker dragen.
 • De vormselvieringen hebben plaats in een eenvoudige gebedsdienst. In toepassing van al eerder uitgevaardigde maatregelen is samenzang en niet toegelaten. Een cantor wel. Instrumentale muziek kan, maar geen blaasinstrumenten.
 • Micro’s mogen niet van hand tot hand doorgegeven worden.
 • Men streeft naar zo weinig mogelijk verplaatsingen. Alle aanwezigen blijven gedurende de hele viering op hun plaats.
 • Bij het toedienen van het vormsel komt de vormeling met twee volwassenen naar voor. De vormheer zal de zalving uitvoeren met een wattenstaafje of een propje watten, zodat er geen fysieke aanraking is tussen vormheer en vormeling.
  De vormeling en de volwassenen nemen tijdens het toedienen van het vormsel het mondmasker even af.
 • Er kan ook een fotograaf zijn, die aangesteld wordt door de verantwoordelijken voor de viering.
 • Recepties na de viering zijn niet toegestaan.


Men streeft ernaar de vieringen ongeveer 45 minuten te laten duren. Indien in een kerkgebouw twee vieringen na elkaar plaatsvinden, moet een uurtje voorzien worden om alles te ontsmetten.

Het kan goed zijn om voorafgaand één bijeenkomst te plannen voor de vormelingen, bij voorkeur in het kerkgebouw waarin ze gevormd worden. Ze krijgen dan uitleg over wat er zal gebeuren.

Voor de concrete toepassing van een en ander verwijzen we naar de mededelingen die door de vormselverantwoordelijken van de onderscheiden kerken zullen bezorgd worden.

EERSTE COMMUNIE

Bij de eerste communies zijn de meeste richtlijnen van toepassing die hierboven beschreven zijn in verband met de vormselviering. Voor de concrete toepassing van een en ander in de onderscheiden vieringen verwijzen we naar de informatie die door de godsdienstleerkrachten en de scholen zal bezorgd worden.

De communicanten zitten niet samen in één groep; elke communicant zit met 4 andere personen in één bubbel van vijf.

De eerste communie vindt uiteraard plaats tijdens een eucharistieviering. Ook deze moet sober zijn. De kinderen worden op enkele momenten bijzonder aangesproken: verwelkoming, voor hen en hun families bidden in de voorbeden, speciale aandacht bij de communieuitreiking, …

Er is geen aanbrenging van de gaven van brood en wijn of andere symbolische voorwerpen.

De eerste communievieringen zullen plaatsvinden op:

Zaterdag 12 september
13.30 u. Geraardsbergen-Centrum (GO! Dender – groep 1)
15.00 u. Ophasselt
15.30 u. Geraardsbergen-Centrum (GO! Dender – groep 2)
17.30 u. Geraardsbergen-Centrum (GO! Centrum + Drempel)

Zondag 13 september
09.30 u. Zandbergen (St.-Lutgardis)

Zondag 20 september
09.30 u. Overboelare
10.45 u. Zarlardinge

Zaterdag 3 oktober
15.00 u. Onkerzele

Zondag 4 oktober
09.30 u. Zandbergen (GO! Klim Op)
09.30 u. Kloosterkerk St.-Jozef (St.-Jozefinstituut)
10.30 u. Viane (in de kerk van Moerbeke)
11.30 u. Moerbeke (in de kerk van Viane)

Zondag 11 oktober
10.00 u. Collegekerk (De Zeppelin, Boelarestraat + Hunnegem)

Zaterdag 17 oktober
10.00 u. Idegem

Het St.-Jozefinstituut BuBaO (de Mozaïek) doet geen eerste communie in 2020.

Gelukwens en oproep

We wensen onze communicantjes en vormelingen van harte proficiat met hun communie of vormsel. Deze vieringen mogen voor hen een vreugdevol gebeuren zijn van verbondenheid met God en met de mensen. Proficiat ook aan de families.

De organisatie van de eerste communie en van het vormsel is niet zo ideaal als we zouden willen. We hadden het liever anders gezien, maar corona heeft ons in zijn greep. We moeten zeker zorg voor onze eigen gezondheid en die van anderen. We rekenen op ieders begrip, welwillendheid en geduld. Daarvoor danken wij u al bij voorbaat. Onze dank gaat zeker ook naar catechisten, leerkrachten en directies, lokale kerkploegen, kerkpersoneel en allen die zich inzetten voor het welslagen van deze vieringen.

Vormsel 2021 en vormselcatechese

Op zaterdag 8 en zondag 9 mei 2021 zal in vijf kerken van Geraardsbergen het vormsel van de twaalfjarigen plaatshebben.

Tijdens een aantal bijeenkomsten op zaterdag of zondag nemen zowel de ouders als de kandidaat-vormelingen deel aan de catechese als voorbereiding hierop. Ouders, tieners en catechisten verkennen samen de Droom van God en Jezus over de wereld en de mensen. Zo kunnen wij samen stappen zetten in onze geloofsgroei.

Vandaag hebben wij er helaas nog geen zicht op wanneer de catechese zal kunnen starten. En hoe ze zal moeten georganiseerd worden. Wij weten niet welke coronamaatregelen dan nog zullen gelden. Van zodra het kan bezorgen wij de nodige informatie.

We willen alvast toch starten met de inschrijvingen. Daartoe zijn verschillende mogelijkheden: klik hier, of het inschrijvingsformulier aanvragen op secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

Hervatting van de publieke kerkelijke vieringen

Vanaf maandag 8 juni zijn de kerkelijke vieringen hervat.
Wij zijn blij dat we opnieuw kunnen samenkomen voor gebed en sacramenten, voor bezinning en ontmoeting.

De bisschoppen van ons land en de burgerlijke overheid hebben een leidraad opgesteld voor de religieuze vieringen.

Algemene richtlijnen

Aantal aanwezigen – afstand

 • Vanaf nu en tot en met 31 juli 2020 mogen de erediensten worden bijgewoond door maximum 200 personen per gebouw.
 • De veiligheidsafstand van 1,5 m moet worden nageleefd.
 • Dit brengt mee dat in onze kerken het maximum van het aantal personen niet kan gehaald worden. Aan de ingang van elke kerk wordt het aantal toegelaten personen geafficheerd. Dit aantal kan verhoogd worden doordat er personen aanwezig zijn die onder hetzelfde dak wonen: elk van deze groepjes wordt als 1 persoon geteld.


Wie ziek is of zich ziek voelt moet thuisblijven.

Handhygiëne bij in- uitgangen

Het gebruik van mondmaskers voor, tijdens en na de vieringen is verplicht

De toiletten blijven buiten gebruik.

Lees hier meer over de maatregelen

Weekendvieringen weer in zicht?

De laatste weken vonden drukke onderhandelingen plaats tussen de bisschoppen en de burgerlijke overheid over de voorwaarden waaronder opnieuw kerkdiensten kunnen plaatsvinden. Misschien zijn er tegen het ogenblik dat dit nummer van Kerk en Leven verschijnt al beslissingen genomen en meegedeeld, of komen ze vlug hierna. Hopelijk!

De bisschoppen achten het noodzakelijk dat in afwachting van die beslissingen de kerkraden, parochieploegen, pastoors… nu al nadenken, overleggen en voorbereidende afspraken maken over de organisatie van de vieringen in de toekomst. Zij vragen aandacht voor verschillende aspecten, waarover we onze gelovigen willen informeren. Wij vinden het nuttig aan onze gelovigen mee te delen welke aspecten in dit verband nu reeds aan onze aandacht zijn voorgelegd.

ALGEMEEN
Indien blijkt dat in een bepaalde kerk geen viering kan georganiseerd worden met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften inzake inrichting van het gebouw of inzet van personen die toezien op de naleving, dan kan daar geen viering plaatsvinden. Er kan afgeweken worden van het geldende schema van de vieringen om in eenzelfde kerk meer zondagsvieringen op dezelfde dag te plannen.
De kerkfabriek is voor elk van haar kerken bevoegd voor de veiligheid van/in het kerkgebouw en verantwoordelijk voor de materiële ondersteuning van de liturgie. De aankoop van ontsmettingsmiddelen en eventuele andere benodigdheden en de organisatie van het correcte naleven van de regels die worden opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad en de bisschoppenconferentie, is haar verantwoordelijkheid.
De algemeen geldende regels van de Nationale Veiligheidsraad en de eventuele verordeningen van de plaatselijke burgerlijke overheid zijn onverminderd geldig. Dit betekent o.m. dat men niet naar de kerk komt wanneer men koorts heeft of zich verkouden voelt, dat men geen andere mensen in de auto kan meenemen om hen naar de kerk te brengen, dat op bepaalde plaatsen mondmaskers aangeraden zijn en op specifieke plaatsen zelfs verplicht.
Alle maatregelen die men afspreekt moeten ook gecommuniceerd worden naar al wie komt deelnemen aan de eredienst. Dit moet heel duidelijk gebeuren aan de ingang (buiten en binnen), bij voorkeur met duidelijke symbolen en niet met lange teksten. De maatregelen afdrukken en uitdelen vindt men geen goed idee. Zij zullen in het parochieblad gepubliceerd worden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 3 juni 2020

TOT BESLUIT
Deze oriëntaties zijn niet definitief. Het is nog wachten op voorschriften vanwege de Nationale Veiligheidsraad en de bisschoppen. Dan zal aan de parochies een praktische leidraad bezorgd worden die hen kan helpen om voor hun eigen kerk de vieringen correct te organiseren. Wij zullen ongetwijfeld voor elke kerk enkele mensen nodig hebben die vriendelijk helpen om alle maatregelen in goede banen te leiden. Vrijwilligers moeten niet aarzelen zich hiervoor aan te melden. Waarvoor dank bij voorbaat.

Pastoor Frans

Vormsel 2021 en vormselcatechese – infoavond juni afgelast

Het bisdom Gent heeft meegedeeld dat in 2021 het vormsel in de vormselparochies van Geraardsbergen zal toegediend worden op zaterdag 8 en zondag 9 mei.

Wij hadden voorzien dat op dinsdag 9 en woensdag 10 juni een informatieavond zou plaatsvinden over het vormsel en de vormselcatechese, met de mogelijkheid om de kandidaat-vormelingen. Wegens de coronamaatregelen zijn we genoodzaakt die informatieavond af te gelasten.

Wij hebben er vandaag nog geen zicht op hoe en wanneer de catechese zal starten. Van zodra het kan bezorgen wij hierover informatie.

Wij nemen ons alvast voor om in de tweede helft van de maand juni via de scholen het inschrijvingsformulier aan de kinderen te bezorgen. Het zal ook mogelijk zijn zich elektronisch in te schrijven.

Taizégebed – zaterdag 13 juni 2020

Op zaterdag 13 juni om 19 uur houden we ons laatste Taizégebed van dit werkjaar in de Sint-Bartholomeuskerk, op de Markt in Geraardsbergen.

Wij zijn blij dat dit Taizégebed kan doorgaan.

Omwille van de bepalingen inzake afstand (1,5 m) zal het gebed niet plaatsvinden in het koor maar wel in het schip van de kerk. Als je wil zingen, breng dan een mondmasker mee.

Bezinning Onze-Lieve-Vrouw in de Sint-Bartholmeuskerk (Centrum)

Door de corona-maatregelen kan de Mariale slotbedevaart op de Oudenberg, voorzien voor 29 mei, niet plaatsvinden.

U kan hieronder een korte bezinning bekijken bij de verschillende voorstellingen van Onze-Lieve-Vrouw in de Sint-Bartholomeuskerk.
Wij geven aan wat ze voorstellen en waar ze zich bevinden in de kerk. Daarbij komen ook een aantal korte gebedsaanroepingen tot Maria.

Maria in de kerk van Geraardsbergen-Centrum (pdf-document)

Kerkelijke media: verhalen die verbinden

In het weekend van 23 en 24 mei organiseert de katholieke Kerk de jaarlijkse Werelddag voor de Sociale Communicatiemiddelen. Dat weekend is het in de Vlaamse kerkgemeenschap ‘Mediazondag’.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 mei 2020

KERKNET
Op dit moment bereikt Kerknet maandelijks minstens 200.000 unieke bezoekers, die samen maandelijks meer dan 1 miljoen pagina’s bekijken. Ook via Facebook bereikt Kerknet maandelijks 150.000 mensen.
Kerknet bereikt al een opvallend jong publiek, maar wil blijven groeien om zoveel mogelijk mensen en doelgroepen aan te spreken. Daarom vraagt Kerknet uw hulp, om zoveel mogelijk mensen achter Kerknet te scharen, ook financieel. Steun Kerknet, zodat het digitale verhaal verder kan gaan. Normaal wordt in het weekend van 23 en 24 mei in onze kerken de omhaling voor de kerkelijke media gehouden. Wegens de coronamaatregelen is dit niet mogelijk. Wij worden uitgenodigd onze gift te storten op het rekeningnummer van vzw Studiecentrum Kerk en Media: BE98 7360 0734 5893 met vermelding van ‘Gift Kerknet’, gestructureerde mededeling: 000/2020/03207

Gebed voor jong overleden gaat niet door

Zoals u wellicht ook al vernomen heeft worden de strenge maatregelen voor Corona verlengd tot 3 mei.
Dit brengt mee voor ons dat het gebed voor jong overledenen, dat normaal plaats vindt op vrijdag 24 april niet zal doorgaan.

Misschien is dit nu een ideaal moment om jullie te laten kennis maken met: ‘Ik mis je’. Via https://ikmisje.eo.nl kom je op de website.

Op deze website vindt u getuigenissen en artikels waarbij u uw eigen situatie kan herkennen.
U kan er ook uw eigen verhaal op kwijt.
Op de website kun je een kaarsje aansteken voor iemand die jij mist.
Dit kaarsje kun je zo persoonlijk maken als je zelf wilt.
En je kunt het delen met familie en vrienden.
Het is een plaats waar lotgenoten zich kunnen troosten aan elkaar.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 april 2020