Viering Onze-Lieve-Vrouw van Costa Rica in Sint-Bartholomeuskerk

Foto: Luc Balens

Op zondag 1 augustus om 15 uur vindt in de Sint-Bartholomeuskerk van Geraardsbergen een bedevaart plaats naar het beeld van Onze-Lieve-Vrouw der Engelen, patrones van Costa Rica. De mis wordt bijgewoond door Costa Ricanen die in België wonen, waaronder de ambassadeur en de consul-generaal van Costa Rica in ons land. Het beeldje is een replica van ‘La Negrita’, een zwart beeldje van Onze-Lieve-Vrouw, waarvan velen geloven dat het miraculeus is. Het origineel wordt bewaard in een schrijn in de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw der Engelen in de stad Cartago.

Het beeldje van Nuestra Señora de los Ángeles werd op 24 oktober 2009 aan onze kerk geschonken door een delegatie Belgische Costa Ricanen. Later gaven zij er eveneens een aan de Sint-Pietersbasiliek te Rome. Rome en Geraardsbergen zijn de enige twee plaatsen in Europa waar zich een dergelijk beeldje bevindt. Bij ons staat het opgesteld in de zijkapel van Sint Antonius. Regelmatig komen er mensen bidden bij Nuestra Señora en een kaarsje aansteken.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 juli 2021

Iedereen is welkom in deze bedevaartmis!

Thuiskomen in de psalmen

Dit wordt het thema voor onze bijbelgroepen volgend werkjaar. Maandelijks komen we samen met onze bijbelgroepen en elke keer zullen we kennis maken met een soort psalmen. We lezen of zingen een psalm en bespreken deze samen.

De honderdvijftig psalmen vormen een gebedenboek binnen de Schrift. Maarten Luther noemde het psalmenboek ‘de Bijbel in het klein’, omdat alle Bijbelse thema’s in de psalmen aan bod komen. Ook alle menselijke thema’s komen erin voor. Er is plaats voor vreugde en verdriet, voor hoop en teleurstelling, voor menselijk lijden en uitzien naar genezing en verlossing. De psalmen willen een loflied op God zijn, God loven en in dit loven met God verbonden zijn. Een psalm is dus een gebed. In het gebed zoeken we God en spreken we ons hart uit. De psalmen reiken ons woorden aan om te bidden. Soms weten we zelf niet hoe we moeten bidden, of het ontbreekt ons aan de juiste woorden. De psalmen helpen ons om een gebedstaal te ontwikkelen en thuis te komen  in ons gesprek met God.

Psalm 92,2
Heerlijk is het te loven de Heer
te bezingen uw Naam, Allerhoogste

[…]

Lees meer in KERK & leven van 23 juni 2021

Bijbelgroepen

Het loont dus de moeite om de psalmen wat beter te leren kennen, er ons in te verdiepen, zodat we erin thuiskomen. We gaan in september met onze bijbelgroepen een boeiend werkjaar tegemoet. Je kan gerust voorstellen welke psalm je wil besproken zien. Of je brengt naar voor welke psalm of psalmdeel jou aanspreekt. Welke merkwaardigheden vallen op in de psalmen? Samen verwerken we de inhoud  en krijgen we achtergrondinformatie aangeboden. Zeker weten dat we nadien met een dieper inzicht met de psalmen zullen bidden.

De samenkomsten van onze bijbelgroepen vinden plaats op maandag, één keer per maand. Er komt een groep in de namiddag van 14.30 tot 16 uur en een groep van 19.30 tot 21 uur. Wie graag de psalmen met ons verkent en zich erin verdiept kan zich aanmelden bij:
Ann Van Nieuwenhove (0487 90 67 93)
of a.vannieuwenhove@hotmail.com

Inschrijving vormsel 2022

Als alles goed gaat zal op zaterdag 21 en zondag 22 mei 2022 in vijf kerken van Geraardsbergen het vormsel toegediend worden aan de twaalfjarigen.

De catechese als voorbereiding hierop zal starten vanaf het midden van oktober 2021. Normaal verloopt de catechese tijdens een aantal bijeenkomsten op zaterdag of zondag. Zowel de ouders als de kandidaat-vormelingen nemen daaraan deel. Zo kunnen zij samen stappen zetten in hun geloofsgroei naar het vormsel toe.

Vandaag hebben wij er helaas nog geen zicht op hoe de catechese concreet zal moeten georganiseerd worden. Wij weten niet welke coronamaatregelen dan nog zullen gelden. Van zodra het kan bezorgen wij de nodige informatie via onze nieuwsbrieven.

We willen alvast starten met de inschrijvingen. Wij danken de scholen omdat zij een informatiebrief van ons hebben bezorgd aan de kinderen van het vijfde leerjaar die volgend jaar willen gevormd worden. Het is mogelijk je vormselkandidaat in te schrijven via deze link.
Lukt dit niet dan kan je het inschrijvingsformulier aanvragen op onze parochiesecretariaat via secretariaat@kerkingeraardsbergen.be of telefonisch op 054 43 88 80.

We kijken er naar uit!

Gebedsdienst op zondag in de Sint-Bartholomeuskerk

Graag bieden wij in de komende zondagen – zolang geen publieke kerkdiensten met ruim publiek toegelaten zijn – een gebedsdienst aan in de Sint-Bartholomeuskerk. Dit zal maximum 20 minuten duren en tweemaal plaatsvinden: om 11 uur en om 11.30 uur.

Volgens de coronavoorschriften mogen daar slechts 15 personen aan deelnemen. Daarom organiseren wij een inschrijving. Als je aan deze gebedsdienst wil deelnemen is het noodzakelijk je in te schrijven, met vermelding van je naam, aantal personen en gewenst uur (11 uur of 11.30 uur) bij:

 • Parochiaal secretariaat (tot vrijdagmiddag voorafgaand aan de zondag): 054 43 88 80
 • Diaken Renaat Aelbrecht: 0496 341 080 of renaat.aelbrecht@telenet.be

Systeemverandering wereldwijd – Broederlijk Delen

Vorig jaar begon de lockdown aan het begin van de campagne van Broederlijk Delen waardoor deze als het ware in het water viel. We werden met z’n allen overvallen door het virus. In 2021 zal de campagne van Broederlijk Delen nog steeds in speciale omstandigheden moeten gebeuren, zoals zoveel andere zaken. Dit jaar echter heeft een team van Broederlijk Delen zich degelijk voorbereid om de campagne alsnog te laten slagen in deze moeilijke coronatijden. Het zou een feestjaar moeten zijn voor Broederlijk Delen, want dit jaar bestaat Broederlijk Delen zestig jaar.

Lanceermomenten

De lanceermomenten om de campagne aan te kondigen gebeuren dit jaar allemaal digitaal.
Zo zaten we onlangs met 130 mensen achter ons scherm in plaats van samen in een zaal.
Voor de verschillende workshops werden we dan verdeeld in verschillende break-out-rooms.
Een mens leert nogal wat bij op vlak van digitaal werken. In de verschillende workshops kregen we meer uitleg over landen waar Broederlijk Delen aan het werk is en waarom deze landen: Congo, Israël-Palestina en Bolivia.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 10 februari 2021

Broederlijk Delen 60 jaar!

Dat Broederlijk Delen dit jaar zestig jaar wordt kunnen we toch niet ongemerkt laten voorbijgaan. We kunnen op een feestelijke manier campagne voeren. Apero- of ontbijtboxen aanbieden ten voordele van Broederlijk Delen is er een voorbeeldje van. Wie meer inspiratie wil kan best even een kijkje nemen op de website: www.broederlijkdelen.be

Heb je inspiratie maar wil je daarbij nog ondersteuning ter plaatse, onze werkgroep Broederlijk Delen staat voor je klaar.

Ann Van Nieuwenhove

Vormselvieringen 2021 uitgesteld

Nog geen beslissing over eerste communie

Omdat het coronavirus blijft woekeren en voor de komende maanden nog uiterste voorzichtigheid geboden is hebben de Vlaamse bisschoppen beslist dat de vormselvieringen die voorzien waren voor de periode tussen Pasen en Pinksteren zullen plaatsvinden na de zomervakantie.

Het bisdom Gent heeft gekozen voor drie weekends in september. Voor Geraardsbergen (en het hele dekenaat Zottegem) wordt dit het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 september. Momenteel werkt het bisdom nog aan concrete richtlijnen voor de organisatie van de vormselvieringen. Van zodra wij over deze richtlijnen beschikken zullen wij informatie verschaffen over datum en uur van het vormsel in de verschillende vormselkerken van Geraardsbergen.

Over de viering van de eerste communie is nog geen beslissing genomen.

Onbetaalbaar – onaanvaardbaar

Zo luidt de slogan van de campagne Welzijnszorg van dit jaar. Een goede woning zou voor onbetaalbare momenten moeten zorgen, maar voor één op vijf gezinnen is een degelijke woning onbetaalbaar.

Solidair licht van Welzijnszorg

Advent en Welzijnszorg zijn in veel parochies en gemeenschappen sterk met elkaar verbonden. De campagne Samen Tegen Armoede verdiept de spiritualiteit van de adventsperiode, nodigt mensen uit tot concrete inzet. Solidariteit en engagement zijn immers tekenen van God in onze wereld. In de advent zien we uit naar Jezus, het licht in ons leven, het licht voor de wereld. Vier weken lang zien we uit naar zijn warm licht voor de meest kwetsbaren en armen in onze samenleving. Met het aansteken van de kaarsen op onze adventskrans drukken we ons verlangen uit dat het solidaire licht van Welzijnszorg mag groeien opdat ieder mens kan thuiskomen in een goede en veilige woning.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 2 december 2020

Ann Van Nieuwenhove

Samen kerk opbouwen – bisdom Gent

Ook in tijden van corona

In de maand november loopt gewoonlijk de campagne voor de vzw Kerkopbouw bisdom Gent. In ‘normale tijden’ is er in het weekend van het feest van Christus Koning (dit jaar op 21 en 22 november) een collecte voor dit fonds. Maar de lockdown maakt dat nu niet mogelijk. Daarom vragen we uw steun via overschrijving. Het thema van deze campagne is des te actueler:

Kerk-zijn in deze tijden is een kwestie van mensen nabij te zijn door als gelovige of als parochie initiatieven te nemen of te ondersteunen

 • in het creatief zoeken naar contacten met parochianen en medemensen;
 • in het nabij-zijn van mensen bij rouw en uitvaarten;
 • in diaconale initiatieven vanuit parochies of scholen om eenzame, kansarme mensen en gezinnen niet te vergeten;
 • in de inzet van pastores in woon- en zorgcentra en ziekenhuizen in grote solidariteit met alle collega’s in de zorg;
 • in verdieping, liturgie en bezinning via de digitale weg.

Wat dit concreet betekent, kan je ontdekken op www.kerknet.be. Vijf ‘kerkwerkers’ getuigen daar in een sprekend filmpje hoe ze ook in tijden van lockdown Kerk opbouwen.

Uw financiële steun maakt het mogelijk – vandaag en ook morgen – om mensen echt nabij te zijn. Het Fonds Kerkopbouw steunen kan door:

 • Bijdragen te storten, eenmalig of met bestendige opdracht, op het rekeningnummer BE49 3900 9640 0271 van vzw Kerkopbouw bisdom Gent.
 • Giften of legaten over te maken aan de vzw Kerkopbouw bisdom Gent
  Meer info: www.kerkopbouw.be

Feest van de H. Bartholomeus – Plaisance

Vorig jaar, rond deze tijd, rijpten plannen om in 2020 de 505ste verjaardag te vieren van de overbrenging van de relikwie van de heilige Bartholomeus van Sint-Martens-Lierde naar Geraardsbergen. Het zou niet zo groots worden als de grandioze viering van de 500ste verjaardag in 2015, maar dit lustrum bood een mooie gelegenheid om Geraardsbergen in de kijker te plaatsen. Niemand kon toen vermoeden dat een onzichtbare maar hardnekkige vijand, het coronavirus, de plannen zwaar zou doorkruisen.

[…]

Het brainstormen van het Plaisancecomité leverde vrucht op. Men werkt aan “Plaisance 2020 – The Streaming Edition”. Inderdaad, in de voorbije maanden hebben heel wat mensen kerkelijke of culturele activiteiten rechtstreeks of met uitstel kunnen bekijken aan de hand van een filmopname, ‘streaming’. Waarom dat niet doen met onze stoet?

[…]

Op zondag 30 augustus vindt eerst om 9 uur in de hoofdkerk op de Markt de eucharistieviering plaats ter ere van de H. Bartholomeus die als martelaar stierf omwille van zijn geloof in Jezus Christus. Wees welkom in deze mis!

Om 10 uur wordt de film dan gedeeld via de sociale mediakanalen van de stad Geraardsbergen (www.facebook.com/stadgeraardsbergen) en zal ook gedeeld worden via de Facebookpagina van ‘Kerk in Geraardsbergen’ en op de website. Alles zal vooraf opgenomen zijn, in omstandigheden die beantwoorden aan de coronamaatregelen. Een delegatie van de Concertband Cecilia zal spelen en in de kooromgang van de Sint-Bartholomeuskerk zullen de schrijndragers een kleine processie houden met het reliekschrijn, gevolgd door een delegatie van de kerkelijke en burgerlijke overheid van de stad.

[…]

De Processie van Plaisance roept bij de waarachtige Geraardsbergenaar een veelheid aan gevoelens op, meest van al nog bij hen die in de processie opstappen. In hun hart dragen ze fierheid, vreugde, vriendschap, blijdschap, dankbaarheid, genegenheid, verbondenheid met de stad… Neen, dat alles kan corona ons toch niet afnemen. Dus: kijk zeker naar de kortfilm “Plaisance 2020 – The Streaming Edition” en laat je ontroering maar naar boven komen, net zoals bij de vroegere Processie van Plaisance.

Pastoor Frans