Godly Play (Goddelijk spel)

In november 2016 besloot Ann Van Nieuwenhove de basiscursus Godly Play-verteller te volgen in Drongen. Het driedaagse verblijf in de Oude Abdij met het beluisteren en verwerken van 12 Bijbelverhalen, samen met 10 andere cursisten heeft dit haar als het ware, samen met de 10 anderen veranderd. Het was een ware ontdekking, ja zelfs openbaring wat het brengen van deze verhalen op deze manier doet met een mens. Deze driedaagse was niet enkel opleiding maar eveneens tijd van bezinning, verstilling en beleving bij Gods woord.

Wat is Godly Play nu eigenlijk?

Het is een speelse methode van geloofsinitiatie en -communicatie. Godly Play vertrouwt op de kracht van verhalen. Het spelen en vertellen van verhalen is er een fundamenteel onderdeel van. De verhalen worden sober en authentiek verbeeld met behulp van spelmateriaal. 
Godly Play is gebaseerd op het geloof en vertrouwen dat iedereen, en in het bijzonder een kind, God kan ervaren in zijn of haar leven. Het reikt een taal en een manier aan om aan deze ‘spirituele’ ervaring uitdrukking te geven. Godly Play combineert spel, ritueel, creativiteit en verhaal. Het helpt jong en oud om in dialoog met de christelijke traditie een geïntegreerd en doorleefd antwoord te geven op zingevingsvragen.
Godly Play wil kinderen en volwassenen helpen om de christelijke taal beter te verstaan, om parabels en Bijbelverhalen, stilte en liturgische handelingen beter te leren aanvoelen.

Hoe komt het dat Godly Play zo aanslaat bij kinderen en jongeren?

Godly Play gaat niet over ‘weetjes’ en evenmin over de moraal van het verhaal of het vermaken van kinderen. Godly Play nodigt uit om in een verhaal binnen te komen en het mee te beleven. De verteller spreekt de nieuwsgierigheid en verbeelding van kinderen aan om zo samen met hen een rijkdom van betekenissen te ontdekken in de verhalen. Kinderen mogen leren en ontdekken hoe alle verhalen van God en mensen op een of andere manier verbonden kunnen zijn met hun eigen levensverhalen en hun relatie met God. Godly Play respecteert de openheid voor spiritualiteit van kinderen en stimuleert hun nieuwsgierigheid en fantasie in het ervaren van het mysterie en de vreugde van God. Tijdens een Godly Play bijeenkomst worden alle zintuigen geprikkeld. Kinderen mogen horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Tijdens het verhaal worden heel wat gevoelens opgeroepen. De kracht van het verhaal is dat het verwondering en beleving oproept. Maar niet enkel het verhaal en de manier waarop het  wordt gebracht is van belang. Er zijn heel wat bouwstenen in zo’n bijeenkomst en er is niet enkel een verteller, er is ook een deurwachter, die een heel belangrijke taak heeft bij het gebeuren.

Bouwstenen van een Godly Play bijeenkomst

Verwelkoming. Bij de aanvang verzamelen de kinderen samen met de deurwachter in een andere ruimte dan de verhaalruimte. Daar maken kinderen zich klaar, doen jassen uit en worden al een beetje rustig. De deurwachter vraagt aan de kinderen of ze er klaar voor zijn en laat de kinderen één voor één binnen in de eigenlijke Godly Play-ruimte. Daar worden ze elk persoonlijk verwelkomd en wordt hen gevraagd om rustig een plekje uit te kiezen op de kussens die in een cirkel op de grond klaarliggen. Als iedereen plaats heeft genomen sluit ook de deurwachter aan in de kring maar de deurwachter blijft alert voor als er hier of daar iets gebeurt.

Het verhaal. Het is belangrijk dat de verteller en ook alle luisteraars niet gestoord worden terwijl het verhaal bezig is. De verteller vraagt nogmaals de volle aandacht van iedereen en dan begint het verhaal met het klaarzetten van het materiaal. De kinderen kijken rustig toe, het wordt stil. De verteller voelt zo aan dat de kinderen er klaar voor zijn. Het verhaal wordt gespeeld met weinig woorden. Vele bewegingen en materialen spreken voor zich.

Verwondering en verwerking. Er worden enkele vragen gesteld en daarna kunnen de kinderen aan de slag met materialen om iets te tekenen of te knutselen over wat hen bijbleef uit het verhaal.

Feest. Iedereen komt terug in de kring en we eten samen een koekje. Deze bouwsteen verwijst naar de communie in de eucharistie.

Gebed en stilte. We sluiten onze bijeenkomst af met een gebedje, de kinderen kunnen zelf kiezen hoe we dat doen.

Wegzending. Aan het einde mag ieder kind afzonderlijk verteller en deurwachter begroeten op een eigen manier en ook ieder kind wordt persoonlijk door verteller en deurwachter begroet.