Gezalfd en gezonden

In het voorbije weekend vonden al enkele vormselvieringen plaats in onze parochies. En in het komende weekend volgen er nog. Wij willen ons in deze dagen laten inspireren door treffende beschouwingen van hulpbisschop Koen Vanhoutte (Mechelen-Brussel) naar aanleiding van de wijding van de heilige oliën begin september.

Jezus gezalfd

‘Gezalfd en gezonden’, zo stelde Jezus zich destijds voor in de synagoge van Nazareth. Hij las een tekst voor van de profeet Jesaja en gaf er zijn commentaar bij. Voor één keer was de homilie belangrijker dan de Schriftlezing. Jezus liet immers verstaan dat de aangehaalde Schriftwoorden in zijn optreden hun vervulling vonden.

Jezus liet eerst horen dat Hij door God gezalfd was met de Geest die over Hem was gekomen bij zijn doopsel aan de oever van de Jordaan. De woorden van de Vader – ‘Jij bent mijn geliefde Zoon’ – werden een blijvende balsem voor zijn hart. De zalving met de Geest verzekerde Hem van de aanhoudende liefde van de Vader. Zijn leven lang kon Jezus schuilen in de sterke nabijheid van zijn Vader. Gods liefdesverklaring aan het adres van Jezus was geen bevlieging maar een altijd geldende belofte. Op de zalving die Hem te beurt viel, stond geen houdbaarheidsdatum. Het was een belofte waarop God nooit terug zou komen. Later hebben zijn leerlingen het kort samengevat: Jezus is de Christus, de Gezalfde, de Messias.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 september 2021

Opendeurdag bij Abdijstraat 4: ‘Mensen helpen mensen’

Hier was vroeger de kringwinkel van Geraardsbergen. Sinds twee jaar is ’t Vierkant’ verhuisd naar een nieuwe locatie.
De beheerraad van vzw Sociaal Centrum, die de gebouwen beheert dacht na wat er met de gebouwen kon gebeuren. Intussen waren enkele organisaties op zoek naar een lokaal.
Anderhalf jaar geleden kwam de beheerraad met geïnteresseerden samen om na te denken welk project we in deze toch wel ruime gebouwen konden realiseren. Elke afgevaardigde van een vereniging of organisatie vertelde iets over de huidige werking en wat ze eventueel in de toekomst willen doen in deze gebouwen. Daarna werd samen nagedacht, wie zal ondersteunend werken, wie zal uitvoeren, wie zal de gebouwen klaar maken voor gebruik? De ideeën vloeiden over tafel en pasten als puzzelstukjes in elkaar. Intussen werd hard gewerkt door een groep vrijwilligers van Welzijnsschakel Steksken. Muren en plafonds werden hersteld en geschilderd. Een keuken werd geplaatst met steun van een serviceclub. Elektriciteit en brandveiligheid werden in orde gebracht. Heel wat meubilair werd aangebracht. Door corona hadden we hier ruimschoots de tijd voor. Intussen versoepelden de maatregelen en konden de verschillende organisaties hun werking meer en meer opstarten. De deuren staan dus regelmatig open. Af en toe komen er mensen een kijkje nemen en de vragen rijzen. Is het hier nog kringwinkel? Nee, die zijn verhuisd. Wat is het hier dan nu? Of wat zal het worden? Hoge tijd dus om ons voor te stellen aan het grote publiek dachten we.

Opendeurdag

Daarom organiseren we een opendeurdag met de verschillende partners op donderdag 7 oktober 2021. Groep Intro, vzw Fiola, vzw Snoezel, vzw Gewoon heel bijzonder, vzw Welzijnsschakel Steksken zijn de verschillende partners die er samen aan de slag gaan. Tijdens de opendeurdag zullen verschillende partners aan groepswerking doen tussen 10 en 16 uur. ’s Middags zal de soepbar open zijn. Om 19 uur houden we een feestelijke opening met receptie. Hapjes en drankjes worden verzorgd door onze groepswerkers.

Soepbar Steksken

Wie eerder al een kijkje wil nemen kan terecht in onze soepbar in de Abdijstraat 4 op maandag, woensdag of vrijdag tussen 11.30 en 13 uur”. De soepbar wil mensen samenbrengen voor een babbel en onderlinge steun.

“We bieden verse soep aan tegen een sociaal tarief van één euro. Iedereen is welkom zoals bezoekers van de wekelijkse maandagmarkt, buurtbewoners, mensen die in de omgeving werken, ouders en hun kinderen op weg naar of van school. Zij kunnen bij ons hun eigen lunchpakket gebruiken met een kom verse soep. Ook groepen zijn welkom in onze soepbar, liefst na afspraak.”

De soepbar is een unieke gelegenheid om contacten te leggen, “om elkaar te leren kennen maar vooral om elkaar te helpen”. Wie wil kan zelfs een uitgestelde soep kopen, een kom soep kopen voor iemand die het niet of moeilijk kan betalen.

Iedereen welkom!

Ann Van Nieuwenhove

Missionair christen zijn

Aansluitend bij het vorige pastoraal jaar wil ons bisdom Gent ook in het komende werkjaar – en verder daarna – het missionair karakter van ons christen zijn sterk in de kijker zetten. Ook voor paus Franciscus is dit een zeer dierbaar thema.

CHRISTENEN ZIJN GEDOOPT ÉN GEZONDEN
Bij ons doopsel hebben wij het geloof ontvangen als een louter geschenk, zonder dat wij er direct iets moesten voor doen. Bij een kinderdoop is dit zeer duidelijk: een klein kind kan nog niets verdienen. Het krijgt alles zomaar, gratis: het leven, de liefde van een vader, een moeder en een familie, de verzorging, voeding, en liefdevolle tederheid van zoveel mensen. Zo is het ook met de liefde van God: het kind krijgt ze gratis. Voor zes à zevenjarigen en voor volwassenen die gedoopt worden is dit evenzeer waar: de liefde van God krijg je zomaar.
Is christen zijn een onverdiende gave, het houdt toch ook een opgave in. Ons christen zijn heeft een missionaire betekenis. Het goddelijk leven is een rijkdom die moet worden doorgegeven, gecommuniceerd, verkondigd: dit is de betekenis van de missie. Het geschenk van het geloof delen we verder uit. God bemint alle mensen en Hij wil dat allen gered worden door Hem te leren kennen. Dit wil de kerk doen tot aan de uiterste grenzen van de wereld. Zoveel heiligen, maar ook zoveel andere vrouwen en mannen van geloof hebben dit al gedaan doorheen een geschiedenis van twintig eeuwen!

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 september 2021

Steun slachtoffers watersnood

De katholieke organisatie Caritas Vlaanderen heeft in de voorbije weken steun verleend aan de slachtoffers van de watersnood. Zij blijft ons oproepen tot steun, want de nood is reusachtig groot.

Het ongeziene noodweer van de maanden heeft voor heel wat wateroverlast en ravage gezorgd in Luik, Limburg en Vlaams-Brabant. Nu het water gezakt, is blijkt overduidelijk hoe reusachtig groot de schade is. Jammer genoeg dreigt de watersnoodramp ook een bittere nasmaak te krijgen voor vooral de meest kwetsbaren in onze samenleving. Het zijn net zij die vaak ook niet verzekerd zijn. Het ziet ernaar uit dat de watersnood zal erkend worden als ramp, waardoor de overheid de schade mee kan vergoeden, maar mensen zonder verzekering moeten ook daar meer moeite doen om een dossier in te dienen.

Caritas Vlaanderen biedt met zijn operationele werking Caritas Hulpbetoon financiële hulp op maat aan deze personen en gezinnen die in uitzonderlijke nood verkeren, opdat zij hun leven kunnen heropnemen. Wij doen een oproep om Caritas Vlaanderen te steunen. Dit kan best gebeuren met een overschrijving naar: BE80 7765 9023 3377 met de mededeling: ‘Noodhulp overstroming’. Voor giften van 40 euro of meer bezorgt Caritas Vlaanderen u volgend jaar een fiscaal attest.

Bron: Caritas Vlaanderen

De toestand is ernstig… maar niet hopeloos. — Hoe gaat het met ons klimaat?

Ook dit jaar wordt ons gevraagd de periode van 1 september tot 4 oktober te beleven als ‘scheppingsperiode’, een tijd waarin we bijzonder aandacht schenken aan de ecologische problematiek.

Bovenstaande titel zou je een goeie samenvatting kunnen noemen van de conclusies van het nieuwste rapport van het IPCC  (Intergovernmental Panel on Climate Change). Dit is een wereldwijd panel van klimaatwetenschappers, die in opdracht van de Verenigde Naties wetenschappelijke studies analyseren om te weten hoe het met ons klimaat gesteld is.

De toestand is niet hopeloos, indien we NU actie ondernemen. Dit zegt ook professor Ramanathan, lid van de Pauselijke Academie van Wetenschappen en professor oceanografie aan de universiteit van California – San Diego. “Wij moeten dringend stoppen met fossiele brandstoffen te gebruiken, wij moeten de gemeenschappen helpen om zich te beschermen tegen extreme weersomstandigheden. Ook hierin moeten de geloofsgemeenschappen een actievere rol spelen.”

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 september 2021

Wilfried Van Hove
Ecokerk Bisdom Gent
www.ecokerk.be

Vreugde

Enkele jaren geleden riep paus Franciscus de jezuïeten wereldwijd op bij het bidden meer ‘te smeken om vreugde’. Onlangs gaf de jezuïet en internetpastor Nikolaas Sintobin hierover een voordracht. Daarbij liet hij verstaan dat deze eerder verrassende oproep iets zegt over de kern van het christelijk leven, en ook dat het smeken om vreugde moeilijker kan zijn dan het lijkt. Met dank nemen we hier zijn voornaamste beschouwingen over, want zij hoeven niet beperkt te blijven tot de jezuïeten alleen; zij mogen ook ons inspireren.

Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten, beschouwde de vreugde als normaal voor de christen. Wie leeft in verbondenheid met God mag erop vertrouwen steeds op de een of de andere manier vreugde te ervaren.

Vreugde is de normale biotoop voor de christen. Mensen zijn geschapen voor de vreugde. Leven met God maakt de mens, in het diepste van zijn wezen, vreugdevol. Geen vreugde die we zelf dienen te maken. Wel een vreugde die we ontvangen als genade. Het is de vreugde dat God zelf er is, nog voor wij ons daarvan bewust zijn. Aan ons om te leren, doorheen onderscheiding, die vreugde op het spoor te komen. De inzet is groot. De vreugde is immers het ultieme teken van godsverbondenheid. Zonder die vreugde verliest de evangelisatie – in de meest brede zin van het woord – een groot deel van haar geloofwaardigheid en efficiëntie.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 1 september 2021

Feest van Sint-Bartholomeus – Processie van Plaisance 2021

Beeldje van Sint-Bartholomeus in het retabel van het hoogkoor

Op 24 augustus wordt de feestdag gevierd van de heilige apostel Bartholomeus, de patroonheilige van de hoofdkerk en van de stad Geraardsbergen. Naar goede gewoonte vindt op de zondag daarop, 29 augustus, om 9 uur, de eucharistieviering plaats ter gedachtenis van deze heilige. Daarna volgt de Processie van Plaisance, met het reliekschrijn van Sint-Bartholomeus.

Omwille van de coronapandemie kon de processie vorig jaar niet uitgaan. Om toch geen onderbreking te veroorzaken in de geschiedenis van Plaisance vond een kleine processie plaats binnen de kerk. Gecombineerd met een aantal interviews met belangrijke actoren rond het processiegebeuren kon een mooie, boeiende film gemaakt worden. Maar de ‘echte processie’ was dit toch niet, en de hoop leefde sterk dat de ommegang in 2021 toch zou kunnen doorgaan.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 25 augustus 2021

We danken bij voorbaat allen die zich met veel energie en inspiratie ingezet hebben voor de voorbereiding van de Processie van Plaisance en natuurlijk allen die er zullen aan deelnemen of komen kijken. Welkom!

Start van het nieuwe schooljaar

Op woensdag 1 september klinken in heel Vlaanderen weer de schoolbellen. De poorten gaan open, de speelplaatsen zijn schoongeveegd, klassen wachten op leerlingen en leerkrachten. De coronamaatregelen worden bestudeerd om ze correct na te leven – in de hoop dat ze zo vlug mogelijk versoepeld worden of zelf overbodig worden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 25 augustus 2021

Naar wie zouden wij gaan?

In het leven komen we af en toe voor beslissende keuzen te staan. Beroepskeuze, keuze van een huwelijkspartner, keuze tussen verschillende vormen van inzet… Het zijn beslissingen die een ernstige bezinning vooraf vragen. Ze vereisen ook vertrouwen in de toekomst, en dat je je gedragen en gesteund weet door een ander of door vele anderen.

Bovendien zijn een aantal van die keuzen niet zomaar te herleiden tot een eenvoudig ja of nee of één bepaald ogenblik. Kiezen om trouw met je man of vrouw door het leven te gaan vraagt een voortdurend hernieuwde keuze, die je dag na dag moet opbouwen en bevestigen. Kiezen voor een of andere vorm van inzet vraagt een steeds hernieuwd engagement. De zorg voor je kinderen of voor medemensen kan misschien vanzelfsprekend lijken, maar je moet er toch elke dag opnieuw voor kiezen, of je ijver brokkelt stilaan af.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 18 augustus 2021

Pastoor Frans

Maria ten hemel opgenomen

Op 15 augustus viert de Kerk dat Maria haar Zoon Jezus is gevold op zijn weg van dood naar verrijzenis. Wat Maria betreft spreekt de christelijke traditie liever niet over haar ‘dood’, maar over haar ‘ontslapen’. En ze belijdt dat Maria met heel haar wezen, “met ziel en lichaam” is opgenomen bij God, in zijn hemelse heerlijkheid. Daar is zij door de Heer verheven tot koningin van allen

Als eerste en voornaamste Christus

De unieke plaats die Maria inneemt in de heilsgeschiedenis heeft er toe geleid dat men haar in sommige kringen zozeer verheven heeft, dat ze bijna als een godin-moeder heeft vereerd, als gelijk aan God. De Kerk heeft regelmatig gereageerd tegen dergelijke overdrijvingen in de Mariadevotie. Zoals zo vaak leert de liturgie ons het juiste perspectief. Zij presenteert ons immers de ‘koningin van de hemel’ tegelijk als de ‘nederige dienares’, die beseft dat zij al het goede dat haar overkomt aan de Heer te danken heeft. Zij weet dat zij geen enkele verdienste heeft, maar dat alles onverdiende genade is. Haar onvoorwaardelijk vertrouwen in Hem maakt van haar de gelovige bij uitstek, een voorbeeld voor ons. In de tweede lezing op het feest van Maria’s tenhemelopneming toont de eerste Korintiërsbrief duidelijk de juiste ‘rangorde’, waarin Christus de eerste plaats bekleedt.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 11 augustus 2021

Pastoor Frans