Maatregelen coronacrisis november – Alle publieke vieringen afgelast

De overheden en bisschoppen van ons land hebben beslist dat er vanaf 2 november tot en met zondag 13 december geen publieke vieringen meer mogelijk zijn.

In overleg met de aanvragers van missen zullen hun intenties verplaatst worden naar later.
Indien men dit wenst kan men deze missen ook laten opdragen als privé-mis door pastoor Frans, zonder aanwezigheid van de aanvragers of andere personen.

Worden dus ook afgelast:

 • op 11 november: de eucharistieviering ter gelegenheid van de herdenking van de Wapenstilstand
 • op 15 november: het Te Deum ter gelegenheid van het Feest van de Koning

UITVAARTEN

Kerkelijke uitvaarten kunnen enkel doorgaan in heel beperkte kring met een maximum van 15 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend evenmin als de voorganger, de organist en het uitvaartpersoneel).

Wanneer deze coronagolf voorbij is, kunnen gedachtenisvieringen gehouden worden voor allen die zijn overleden in deze periode waarin de beperkende maatregelen gelden ter bestrijding van de coronapandemie.

HUWELIJKEN

Kerkelijke huwelijken kunnen doorgaan met enkel de aanwezigheid van de huwenden, getuigen en de voorganger.

DOOPSELS

Doopsels mogen niet toegediend worden, ook niet in beperkte kring.
Ook voor dit sacrament zal met de betrokkenen een nieuwe datum afgesproken worden.

KERKEN BLIJVEN OPEN

De kerken blijven open voor individueel gebed met inachtneming van de reeds geldende veiligheidsregels.

De bisschop van Gent vraagt dat wij zoveel mogelijk kerken open houden, zodat de gelovigen daar kunnen komen bidden in deze tijd waarin de kerkelijke diensten niet toegelaten zijn. Wij bieden u hier de lijst van de open kerken, met de openingsuren.

Geraardsbergen-Centrumvan 08.30 tot 16.00 uur
Goeferdingevan 09.00 tot 17.30 uur
Grimmingevan 09.00 tot 17.00 uur
Idegemvan 09.00 tot 17.00 uur (weekend)
Moerbekevan 09.00 tot 17.00 uur
Nederboelarevan 09.00 tot 18.00 uur
Onkerzelevan 09.00 tot 17.00 uur
Ophasseltvan 10.00 tot 17.00 uur
Overboelarevan 09.00 tot 16.00 uur
Schendelbekevan 11.00 tot 16.00 uur (weekend)
Waarbekevan 08.00 tot 18.00 uur
Zandbergenvan 08.00 tot 18.00 uur
Zarlardingevan 08.00 tot 18.00 uur
Kapel Oudenbergvan 09.00 tot 17.00 uur

VIERINGEN OP RADIO, TV EN INTERNET

Samen vieren in persoon kunnen we niet meer de komende weken. Maar er zijn mogelijkheden om de viering te volgen op radio, tv of via het internet. Ook via onze website en Facebookpagina willen we met u contact blijven houden.

PAROCHIAAL SECRETARIAAT

Naar aanleiding van de maatregelen genomen door de overheid zal het parochiaal secretariaat tot nader bericht werken met gesloten deuren.

We blijven steeds bereikbaar via:
e-mail: secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

telefonisch (elke werkdag van 9 u. tot 12 u.): 054 43 88 80
(na 12 uur) 054 41 11 19

onze Facebookpagina
www.facebook.com/kerkingeraardsbergen

Advent – uitkijken naar geluk

Mensen zijn wezens vol verwachting. We hebben allerlei verlangens, waarvan we hopen dat ze toch voor een deel vervuld zullen worden. We hopen op succes in ons werk, op wat welverdiende rust en ontspanning, op trouw van onze vrienden, op liefde in onze familie. En doorheen dat alles leeft het diepste verlangen van de mens: dat zijn leven gelukkig zal zijn, goed en zinvol.

Advent is de tijd van groot verlangen naar God, het uitkijken naar de komst van Gods Zoon met Kerstmis. Eeuwen geleden had God een groot plan met zijn volk. Hij liet het Joodse volk verlangen naar zijn Rijk van geluk en vrede. Regelmatig beloofden de profeten in Gods naam dat eens dat mooie Rijk van God zou komen. Een belofte van God als een gegeven woord, waarop de mens mocht rekenen. En toen de vervulling kwam… toen was er geen geschenkenregen, geen plotse verhoging van de levensstandaard, geen militaire overwinning op de vijanden van het land, geen verdrijving van de Romeinse bezetter… De vervulling van Gods belofte was niets anders dan een kind, Jezus, die zelf mensen nodig heeft om in leven te kunnen blijven. Meesterlijk gebaar van God om ons te zeggen dat wij elkaar tot vreugde moeten zijn. Mensen moeten aan mensen vreugde en geluk schenken.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 25 november 2020

Pastoor Frans

De Kleine Prins – weer razend populair

70 jaar na de eerste publicatie als boek, komt ‘De Kleine Prins’ in geanimeerde versie tot leven op het witte doek. Regisseur Mark Osborne, die onder meer ook Kung Fu Panda op zijn conto heeft staan, transformeerde het tijdloze sprookje van Antoine de Saint-Exupéry in een wonderbaarlijke tekenfilm. Acteurs Jan Decleir en Charlotte Vandermeersch leenden hun stem aan de Vlaamse versie.

EEN MEER DAN 70 JAAR OUD VERHAAL IN EEN NIEUW KLEEDJE

Het verhaal, dat miljoenen mensen over de hele wereld al jaren inspireert, werd voor de animatiefilm licht aangepast. Of beter gezegd, er werd een nieuw verhaal aan toegevoegd. Regisseur Mark Osborne kapselde het klassieke sprookje in de belevenissen van een nieuwsgierig schoolmeisje dat onder de knoet wordt gehouden door haar ziekelijk bemoeizuchtige moeder. Het leven van een klein meisje van negen jaar staat helemaal in het teken van school en volwassen worden. Zo heeft haar moeder het voor haar uitgestippeld in een ‘levensplan’. De hele zomer zit ze te blokken achter haar bureau. Wanneer moeder en dochter verhuizen, maakt het meisje kennis met een wat vreemde oude man, een piloot. De piloot vertelt het meisje over een magische ontmoeting, lang geleden, met een kleine, wijze prins die een wereld van kansen, avonturen en liefde voor hem opende. Door de vriendschap met de oude piloot gaat voor het meisje een nieuwe wereld open en ontdekt ze dat je alleen met je hart kunt zien wat echt belangrijk is.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 25 november 2020

Ann Van Nieuwenhove

Samen kerk opbouwen – bisdom Gent

Ook in tijden van corona

In de maand november loopt gewoonlijk de campagne voor de vzw Kerkopbouw bisdom Gent. In ‘normale tijden’ is er in het weekend van het feest van Christus Koning (dit jaar op 21 en 22 november) een collecte voor dit fonds. Maar de lockdown maakt dat nu niet mogelijk. Daarom vragen we uw steun via overschrijving. Het thema van deze campagne is des te actueler:

Kerk-zijn in deze tijden is een kwestie van mensen nabij te zijn door als gelovige of als parochie initiatieven te nemen of te ondersteunen

 • in het creatief zoeken naar contacten met parochianen en medemensen;
 • in het nabij-zijn van mensen bij rouw en uitvaarten;
 • in diaconale initiatieven vanuit parochies of scholen om eenzame, kansarme mensen en gezinnen niet te vergeten;
 • in de inzet van pastores in woon- en zorgcentra en ziekenhuizen in grote solidariteit met alle collega’s in de zorg;
 • in verdieping, liturgie en bezinning via de digitale weg.

Wat dit concreet betekent, kan je ontdekken op www.kerknet.be. Vijf ‘kerkwerkers’ getuigen daar in een sprekend filmpje hoe ze ook in tijden van lockdown Kerk opbouwen.

Uw financiële steun maakt het mogelijk – vandaag en ook morgen – om mensen echt nabij te zijn. Het Fonds Kerkopbouw steunen kan door:

 • Bijdragen te storten, eenmalig of met bestendige opdracht, op het rekeningnummer BE49 3900 9640 0271 van vzw Kerkopbouw bisdom Gent.
 • Giften of legaten over te maken aan de vzw Kerkopbouw bisdom Gent
  Meer info: www.kerkopbouw.be

25 november – feest van de heilige Catharina van Alexandrië

Volgende week wordt het feest gevierd van de heilige Catharina van Alexandrië, patrones van het college van Geraardsbergen. Met dank brengen wij hier de boeiende homilie die Z.E.H. Dirk Van Kerchove, oud-principaal, vorig jaar hield ter gelegenheid van het patroonsfeest van het college.

Alexandrië

Als het in Egypte wat rustiger was, zou het zeker de moeite lonen een citytrip te ondernemen naar Alexandrië. Het is een stad met een lange en boeiende geschiedenis. Zij werd gesticht rond 330 v. Chr. in opdracht van Alexander de Grote, en ze werd ook naar hem genoemd. Alexander, slechts een prille dertiger, had zich vanuit zijn thuisland Macedonië een enorm rijk verworven, waaronder Egypte.

Alexandrië groeide uit tot een wetenschappelijk en cultureel centrum en beschikte over een legendarische bibliotheek, waar niet minder dan 750.000 boekrollen werden bewaard.

Na de vroegtijdige dood van Alexander werd zijn rijk verdeeld onder zijn generaals en Egypte kwam zo in de handen van de dynastie der Ptolemaeën, waarvan de beruchte Cleopatra de laatste vertegenwoordiger was. Na de Ptolemaeën kwamen de Romeinen, na hen de Byzantijnen en tenslotte de Arabieren die Cairo stichtten en Alexandrië lieten vervallen tot een vissersdorp. Wat eens een stad was met 400.000 inwoners telde rond 1800 nog enkele honderden dorpelingen.

Tijdens de Romeinse en Byzantijnse tijd was er in Alexandrië een bloeiende christenheid met een hogeschool voor theologie, die tal van grote figuren uit het vroege christendom heeft gevormd zoals Origenes, Clemens van Alexandrië, Hiëronymus.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 18 november 2020

Dirk Van Kerchove

Tussen twee golven

Vanuit ons bisdom werd gevraagd aan catechisten, diakens en priesters om na te denken over de voorbije vormsels. Wat we geantwoord hebben willen we hier met onze lezers delen. Ondertussen zitten we in een tweede golf van corona. Gelukkig hebben de vormselvieringen kunnen plaatsvinden in een iets rustigere periode van coronabesmettingen.

Voorbereiding op de vormselvieringen

In maart 2020 viel alles plots stil door een lockdown. Sommige groepen vormelingen hadden net de catechese gehad in het teken van het kruis met kruisjesoverhandiging, andere groepen nog niet.
Zo hadden we de vormelingen en ouders een hele tijd niet meer gezien of gehoord. Tijdens de lockdown hielden we contact met de ouders en vormelingen via de maandelijkse nieuwsbrief (in april, mei en september) of via persoonlijke mails.

Voor drie vormselkerken werd aan de vormelingen een digitale catechese gestuurd met als afsluiting een opdracht die in de vormselkerk moest afgegeven worden. De inhoud daarvan kreeg nogal wat waardering; veel vormelingen hebben hun werkblad ingebracht. In die drie vormselkerken vond in september tijdens de weekendviering de kruisoplegging plaats; aan die mis ging een korte bijeenkomst vooraf met info over het verloop van de vormselviering.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 12 november

Zie ik kom spoedig – adventsretraite

Sinds enkele jaren volgen we met onze parochie de adventsretraite en vastenretraite van de Ignatiaanse Spiritualiteit. De dinsdagochtendgebeden in advent en vasten zijn hierop geïnspireerd. Ook nu hadden we plannen om tijdens de advent 2020 opnieuw dinsdagochtendgebeden te organiseren maar Corona bepaalt er anders over. Zoals veel andere organisaties doen we ons best om op de digitale trein te springen. De organisatoren van de Ignatiaanse Retraite reiken ons daarbij een waardevolle hulp aan.

“Zie, ik kom spoedig” is de titel van de adventsretraite 2020. De retraite gaat op zondag 29 november van start en loopt tot vrijdag 25 december. De teksten van “Zie, ik kom spoedig” werden geschreven door Gregory Brenninkmeijer sj.

Gedurende de adventsretraite 2020 wordt via Zoom een wekelijkse geleide meditatie aangeboden: op zaterdagmorgen 5, 12 en 19 december 2020, telkens om 09.30 u. Deze geleide meditatie zal ongeveer een half uur duren. Een Zoom-link wordt opgestuurd in de gebedsmail die op vrijdagavond in je postbus komt. U kan zich voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.ignatiaansbidden.org.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 12 november

We wensen iedereen alvast een deugddoende adventstijd.

Ann Van Nieuwenhove

Nieuwe toeristische attractie op de markt!

Foto: Wim Schrever

In deze barre tijden kunnen we eens wat leuk nieuws melden. Sinds enkele weken hebben een koppel slechtvalken hun thuis gevonden op de toren van de Sint-Bartholomeuskerk op de Markt. Soms kan je ze van op de Markt zien zitten, maar vaker lukt het van de kant van de Buizemontstraat. Het vrouwtje is de grootste van de twee.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 12 november 2020

Die ons in ’t hart geschreven staan

De grote inspiratie die we kunnen meegeven aan een rouwende familie is tweevoudig. Vooreerst dat ze niet alleen en staan in hun verdriet. Het verdriet is groot, de pijn is intens, maar als gemeenschap van christenen willen we samen dat verdriet dragen. Daarnaast is er een boodschap van hoop, van perspectief over de dood heen. Het is goed dit ook in onze liederen uit te drukken: te zingen over troost en sterkte van Godswege en over ons geloof in God die nieuw leven geeft.
Het lied ‘Die ons in ’t hart geschreven staan’ is heel goed geschikt voor de herdenking van de gestorvenen, zowel bij de uitvaart van een individuele overledene als bij een gemeenschappelijke herdenkingsdienst.
De tekst is van de Nederlandse theoloog, dichter en schrijver Sytze de Vries (°1945) van wie nog verschillende liederen opgenomen zijn in het zangboek Zingt Jubilate. Tot aan zijn pensioen was hij Hervormd predikant, onder meer in de Oude Kerk in Amsterdam. De Vries publiceerde dichtbundels, liedteksten en bewerkte psalmteksten. Zijn werk is gekenmerkt door een toegankelijke en hedendaagse taal, wat duidelijk blijkt in zijn religieuze liederen voor kinderen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 4 november 2020

Een paar “reuzen” verdwijnen uit de dorpskern van Onkerzele

Zaterdagnacht, 26 september 2020, tijdens de storm ‘Odette’, sneuvelde onverwachts de helft van de mooie zilverlinde die zich achter de kapel bevond. Niets wees er uiterlijk op dat hij in slechte toestand verkeerde. De kruin kwam terecht op het kerkhof en beschadigde 11 grafzerken. Dit is zeer jammer. Aan de nabestaanden bieden wij heel oprecht onze excuses aan. Zij kunnen de kerkfabriek contacteren om een oplossing te vinden voor de geleden schade.

Boomchirurg, Arthur De Haeck (Inbo), kwam ter plaatse en gaf het advies om de overblijvende helft van de boom bij hoogdringendheid te rooien. Tegelijkertijd raadde hij ook aan de 3 grote beuken, die zich het dichtst bij de kapel langsheen het talud van de Kampstraat bevonden, tegelijkertijd te kappen. Die bomen vormden een gevaar om bij volgende windstoten op het wegdek van de Kampstraat terecht te komen. Daarop rooide de firma Deboscat op woensdag 7 oktober de 4 zieke bomen.

De eeuwenoude zilverlinde vóór de kerk zorgde in 2019 en 2020 reeds voor problemen. Tijdens stormwinden waren er telkens dikke, zware takken tot op het voetpad terechtgekomen. Deskundige inspectie (o.a. door boringen) leerde ons dat de ‘kerkreus’ zowel in de stam als in de dikste takken rot was. Het kappen was voorzien in november, doch we maakten van de gelegenheid gebruik om de boom reeds op maandag 12 oktober te laten rooien.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 4 november 2020