Als het visioen ontbreekt…

Elke dag is er wel ergens op de wereld ellende waarvan het nieuws ons de beelden laat zien of woordverslagen laat horen of lezen. Op de duur is het meer dan wij aankunnen. Sommigen dreigen daardoor afgestompt te raken, ongevoelig te worden voor het leed van mensen ver weg. Gelukkig worden velen er wel door bewogen, door de natuurrampen en door de conflicten tussen mensen of tussen volksgroepen. Dan gebeurt er blijkbaar iets met ons. En hulporganisaties helpen ons om aan ons medeleven concreet vorm te geven, zodat het niet beperkt blijft tot gevoelens.

Bij zoveel ellende wordt in ons een gevoelige zenuw geraakt. Ergens leeft in ons het besef dat mensen voor elkaar verantwoordelijk zijn, dat zorgen voor mensen waar ook ter wereld een plicht is. Blijkbaar leeft bij heel velen een ideaal van menselijkheid en naastenliefde, de droom van een ideale samenleving, waar mensen met elkaar weten te delen: hun lief en leed, hun hebben en houden.

God zij dank leeft dit aanvoelen in ons. Want als dat gevoel voor eerbied voor de mens, voor eerlijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid ontbreekt, gebeuren de ergste dingen. Dingen die we op onze televisie zien, of waarover we berichten lezen in onze krant en horen op onze radio: wat mensen elkaar aandoen in machtsstrijd en in oorlogsgeweld. In het Bijbelboek der Spreuken staat: “Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk”. Waar idealen van menselijkheid ontbreken, breekt onmenselijkheid los.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 7 april 2021

Pastoor Frans

Paasviering 2021

De Paasviering vanuit de Sint-Bartholomeuskerk werd uitgezonden via livestream.
U kan deze hier nog herbekijken of op ons YouTube-kanaal.
Ook de andere dienste van de Goede Week zijn daar nog terug te vinden.

Diensten van de Goede Week

Witte Donderdag
Viering van het Laatste Avondmaal

De dienst van Witte Donderdag is vooraf opgenomen in de kerk van Ophasselt.
Klik hier voor de dienst van Witte Donderdag 2021

Goede Vrijdag
Herdenking van het lijden en de kruisdood van onze Heer Jezus

De avonddienst is afgelast.
Klik hier voor de avonddienst van Goede Vrijdag van 2020

Stille Zaterdag en Paaswake

Klik hier voor de Paaswake van 2020

Pasen 2021

Er is voor christen mensen geen groter feest dan Pasen. We vieren dan de kern van ons geloof. Telkens als we de eucharistie vieren, is het om de dood en de verrijzenis van onze Heer te gedenken. En Paulus schreef: “als Christus niet verrezen is, is ons geloof zonder inhoud en zonder grond”. Zonder zijn verrijzenis kan Jezus misschien voor velen nog wel een interessante en inspirerende figuur zijn. Maar in Hem geloven en christen zijn, heeft dan niet veel zin meer.

Verrijzenis als bron van hoop

Jezus was altijd al weldoende rondgegaan. Hij had opnieuw laten zien, soms op een overrompelende en aanstootgevende manier, wie God is en wat het kan betekenen als je God in je leven binnenlaat. Hij had het hart van velen geraakt. Ook heilige huisjes afgebroken en gevoelige snaren geraakt. Hij is eraan ten onder gegaan. Hij werd veroordeeld en terechtgesteld. Hij eindigde als slachtoffer, niet als overwinnaar.

En dan is iets gebeurd dat ondenkbaar is. Eerst tastend en twijfelend, zoals het Evangelie ons laat zien. Zijn leerlingen, die met Hem zoveel gedeeld hadden, zij hebben Hem ontmoet, herkend, gezien. Hij is verrezen! Hij die veroordeeld en vermoord werd, onder de misdadigers en het uitschot gerekend, Hij leeft. Uit dat geloof is de Kerk geboren. Voor de Kerk blijft dat de reden van haar bestaan: van Hem getuigen, zijn dood en verrijzenis niet in de doofpot steken. Getuigen van God die te vinden is niet in het centrum, maar aan de periferie, niet bij de overwinnaars, maar bij de slachtoffers. God die niemand in de steek laat, die wegen opent ook daar waar geen uitweg meer is. Die bron van hoop is ook daar waar alle hoop is vervlogen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 31 maart 2021

Zalig Pasen!

naar kardinaal Jozef De Kesel

Goede Week 2021

De aankomende Goede Week kan ons doen nadenken over wat de apostel Paulus schrijft in zijn eerste brief van de Korintiërs: “Wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de joden een ergernis, voor de heidenen een dwaasheid, maar voor ons die geloven is Hij Gods kracht en Gods wijsheid.” Inderdaad, Joden hebben zich aan Christus geërgerd. Zij hebben Hem verworpen en laten doden omdat Hij beweerde Gods Zoon te zijn. Dat was een gruwel in hun ogen. Zij ergerden zich ook aan Jezus omdat Hij de mensen meer waard achtte dan de wet en de tempel. En voor heidenen is de levenswijze en de kruisdood van Christus een dwaasheid. Voor hun verstand is het nauwelijks te vatten dat iemand zich ten volle geeft voor anderen, zelfs soms ten dode toe.

Sinds maart van vorig jaar hebben heel wat mensen dit heel duidelijk gedaan: zich geven voor anderen. Het waren al wie zich ingezet hebben voor de coronapatiënten: artsen, verpleegkundigen en ander personeel in de ziekenhuizen, rusthuizen en in de thuiszorg. Allemaal met het risico dat zij zelf getroffen werden. Maar zij hebben zich gegeven, in grote verantwoordelijkheid, in liefdevolle dienstbaarheid. Die inzet heeft hen geraakt, diep in hun gemoed. Er waren ook de familieleden, die meeleefden met de laatste dagen van hun geliefden, maar noodgedwongen geremd werden in hun contacten, die afscheid moesten nemen met handschoenen aan of van achter glas. De verhalen die deze mensen vertelden waren schrijnend. Hun liefde was groot maar werd zwaar gekwetst. En dan waren er ook nog de velen die in armoede of eenzaamheid leefden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 24 maart 2021

Pastoor Frans

Heilige Jozef

In het eerste nummer van Kerk en Leven 2021 hebben wij gemeld dat paus Franciscus het jaar 2021 heeft uitgeroepen tot het Sint-Jozefjaar. Op 8 december 2020 was het 150 jaar geleden dat Sint Jozef werd uitgeroepen tot beschermer van de wereldkerk.
In deze maand maart, die bijzonder is toegewijd aan de heilige Jozef, willen we daar bij stilstaan vanuit het mooie Sint-Jozefretabel in de rechterdwarsbeuk van de Sint-Bartholomeuskerk in Geraardsbergen. Dit kunstwerk is in 1891 vervaardigd door de neogotische kunstenaar van de Gentse Sint-Lucasschool, Leopold Blanchaert (1832-1913).

Wij weten niet veel over de levensloop van de heilige Jozef. De gegevens over hem in de evangeliën zijn zeer schaars. Buiten de Bijbel zijn wel een reeks verhalen over hem overgeleverd, maar die zijn vaak legendarisch en gebaseerd op vrome fantasie. In ieder geval, Jozef, is een zwijgende én bijna verzwegen figuur. Nergens nam hij in de evangeliën het woord. Hij verkoos het handelen boven het spreken. Hij voelde zich best als zorgzame, nabije man. De heilige Schrift noemt hem rechtvaardig en trouw. In wat God wilde schakelde hij zich helemaal in, ook al begreep hij niet alles wat hem overkwam.

Het huwelijk van Maria en Jozef

Huwelijk van Jozef en Maria (foto: Jos Vandegaer)

Jozef en zijn verloofde, Maria, waren eenvoudige, vrome mensen. Zij behoorden tot de kring van de zgn. ‘armen van Jahweh’, mensen die zich bewust zijn van hun kleinheid. De ‘armen van geest’ zal Jezus zulke mensen noemen in zijn Bergrede. Zij vertrouwen erop dat God zijn volk niet in de steek laat. God staat niet aan de kant van de hoogmoedigen.
Het tafereel op het retabel toont hoe Jozef het huwelijk sluit met Maria, in aanwezigheid van een joodse priester. Hij houdt een staf vast met bovenaan een lelie. Die verwijst naar een legende. Jozef zou door een wonder de man van Maria geworden zijn. Men had voor alle ongehuwde mannen uit het geslacht van David in de tempel stokken bijeengebracht. Zo wilde men voor Maria de man vinden die door God was voorbestemd. Alleen uit de stok van Jozef bloeide een lelie, en dus werd hij de man van Maria.
Jozef wordt aangeroepen als patroon en beschermer van de gezinnen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 17 maart 2021

Palmzondag

Er zijn niet voldoende palmtakken beschikbaar (wegens buxusmot in de voorbije jaren) en de coronamaatregelen laten ook niet toe dat palm uitgedeeld wordt.
Tijdens de kerkdiensten wordt het zegengebed uitgesproken over de palmtakken die u zelf hebt meegebracht.

De huidige coronamaatregelen blijven onverminderd van kracht. Maximum 15 personen per viering toegelaten. Mondmasker is verplicht.

Vasten, tijd om broederlijk te delen

Spiritualiteit van Broederlijk Delen

Spiritualiteit is de grondslag van alles wat mensen ondernemen. Het gaat immers over de manier waarop we naar de wereld, naar onszelf en naar de anderen kijken. De spiritualiteit van Broederlijk Delen vindt haar oorsprong in het evangelie en het voorbeeld van Jezus. We vinden inspiratie in Zijn verzet tegen alles wat mensen kleineert, uitbuit en kapotmaakt. Wij sluiten ons aan bij Zijn keuze om mensen te bevrijden, om kleine mensen te verdedigen, om armen kansen te geven en uitgesloten bevolkingsgroepen te verdedigen. We delen Zijn visie dat wie macht heeft, deze ten dienste van de zwakkeren moet stellen en Zijn overtuiging dat de mens belangrijker moet zijn dan regels en wetten.

Kerkgangers worden uitgenodigd om hun vasten op een solidaire manier te beleven. Wat men uitspaart door soberheid, kan men ‘broederlijk delen’. Vasten bestaat uit een trio ‘tijd van bezinning, bekering en solidariteit.’ Er is dus een stevige band tussen versobering en solidariteit, deze band laat Broederlijk Delen nooit meer los. De christelijke spiritualiteit is het zingevingsmodel van waaruit de werking van Broederlijk Delen vertrekt. De grondtoon van de spiritualiteit van Broederlijk Delen blijft steeds dezelfde: vanuit het Bijbelse visioen reflecteren op wat er in de wereld gebeurt, persoonlijke ommekeer (wat moet ik in mijn leven veranderen?) én concrete solidariteit met de armste in de wereld.

[…]

Corona en Broederlijk Delen

Aangezien het ook voor Broederlijk Delen moeilijke tijden zijn, willen we nog even toelichten hoe jullie de campagne kunnen steunen. We kunnen twee dingen doen, de campagne van Broederlijk Delen mee onder de aandacht brengen door affiches aan ons raam te hangen, over Broederlijk Delen spreken of een plaatselijke actie ondersteunen. We kunnen ook financieel steunen en anderen aanmoedigen dit te doen door de verschillende manieren hiervoor mee te delen. We zullen dit jaar in de meeste kerken geen omhaling kunnen doen. De meest voor de hand liggende manier is nu een bedrag storten op de rekening van Broederlijk Delen: BE12 0000 0000 9292. Bij bedragen boven 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.

Men kan ook een SMS sturen naar 4666 met daarin het woordje ‘delen’. Dan stort u slechts één euro, maar vele kleintjes maken een groot is ook één van de slogans van Broederlijk Delen. In onze kerken liggen ook 2 euro kaartjes, waarmee je via QR-code vlot 2 euro kan storten, mogelijkheden genoeg.

In Geraardsbergen verkopen we dit jaar pakjes koffie in verschillende kerken. Door de coronamaatregelen beperken we ons enkel daartoe en we hopen de volgende jaren weer onze acties van voordien te kunnen opnemen. We danken alvast alle mensen die willen meehelpen aan de koffieverkoop. Wie nog geen kans kreeg om koffie te kopen ten voordele van Broederlijk Delen en dat toch graag wil doen kan contact nemen via 0487 90 67 93.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 10 maart 2021

Ann Van Nieuwenhove
(Bron: website Broederlijk Delen)

Geloofstocht met een volwassen catechumeen

Sedert anderhalf jaar begeleid ik een jonge vrouw op weg naar haar doopsel. Het betreft Silke De Galan uit Idegem, die op 27 februari door de bisschop officieel is opgenomen als kandidaat voor het doopsel. In de weken na Pasen zal zij gedoopt worden. Het begeleiden van deze doopselkandidaat deed mij ook nadenken over mijn eigen geloven.

[…]

Je staat er niet alleen voor

Geluk en geloof liggen ontzettend dicht bij elkaar. Het gaat bij religie niet op de eerste plaats over geluk, maar geloof kan wel helpen om gelukkiger te worden. Geloven is niet nodig om gelukkig te kunnen zijn. Ik ken genoeg mensen die niet geloven maar toch gelukkig zijn. Ik kan enkel vertellen wat geloof voor mij betekent, getuigen van mijn eigen geloofsleven. Het geloof dat je er nooit alleen voor staat geeft mij vertrouwen, zekerheid, maar vooral geluk in het leven. Ik prijs me gelukkig dat ik geloof. Mijn geloof is mijn houvast in een leven dat soms vlot gaat, maar soms ook eens woelig kan zijn. Het kan rust geven en ruimte misschien om met hulp van religie ordening te zien. Religie geeft een adres voor klachten, opstand en weerstand, geeft iemand om mee te vechten. Het christelijk geloof is geen recept om gelukkig te zijn. Het verschaft rituelen: de doop van een kind, of ook een uitvaart. Bestaande vormen die richting geven bij gevoelens van angst, verdriet en dankbaarheid.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 10 maart 2021

Ann Van Nieuwenhove

Bisschop Lode bedankt de vele vrijwilligers in de Kerk

“Zonder jullie, vrijwilligers, is er geen Kerk. De Kerk bouwt op vrijwilligheid,” aldus bisschop Lode in een korte boodschap.

Beste vrijwilliger,

Vorige week was het de week van de vrijwilliger. Ik kom dus een dag te laat. Maar niet minder gemeend. “Vrijwilligerswerk kent tijd noch duur…”

Lees meer via onderstaande link:

https://www.kerknet.be/bisdom-gent/inspiratie/bisschop-lode-bedankt-de-vele-vrijwilligers-de-kerk

Jezus’ gelaat zoeken

Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagenretraite van de jezuïeten. Er doen zo’n 20.000 deelnemers mee aan deze 14de editie. Jezuïet Bert Daelemans schreef de teksten en lichtte vooraf de grondgedachten van deze 40-daagse toe. Ze kunnen inspiratie bieden voor ons aller vastenbeleving. Wie elke dag een stap wil zetten in deze digitale retraite kan zich inschrijven via: www.ignatiaansbidden.org

EEN BLIK DIE HET BESTE IN JOU NAAR BOVEN HAALT
De titel van de retraite, ‘het licht van uw gelaat’ is een uitdrukking uit psalm 4, 7: “toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn”. Het is de bedoeling dat de deelnemers het licht van het gelaat van Jezus kunnen zien, ervaren en zich erdoor laten leiden. Het gaat om kijken en aangekeken worden: naar God of naar Jezus opzien en je door Hem laten aankijken. Het is goed regelmatig terug te keren naar die blik van Jezus. Er is iemand die naar mij kijkt, met een blik die het beste in mij naar boven haalt. Er zit kracht in die blik. Vrienden kunnen ook zo naar ons kijken, met een blik waar je gewoon energie van krijgt. Neem nu eens de tijd om naar het gelaat van de Heer te kijken.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 3 maart 2020

geïnspireerd op de Ignatiaanse digitale vastenretraite