De beste en leukste vader

Mijn vader is de beste en de leukste
mijn vader, die is altijd kampioen
en daarom wil ik dolgraag voor mijn vader
op vaderdag eens iets bijzonders doen
ik wil voor hem een versje op gaan zeggen
een pakje geven, dat heeft hij verdiend
mijn vader, die is niet alleen mijn vader
mijn vader is mijn allerbeste vriend!

Gelukkige vaderdag!

Komt allen tezamen

In een lentelied zingt Bart Peeters: “De winterdip is over, alles ruikt naar frisse moed. Vandaag gaat het al heel wat beter, morgen komt het goed”. Nog veel meer komen we uit een coronadip.

Een tijd van schaarste

Vijftien maanden lang heeft corona het ons op verschillende manieren moeilijk of onmogelijk gemaakt om elkaar op een spontane manier te ontmoeten. Ook in kerkelijk verband. Er vielen heel wat liturgische bijeenkomsten weg, wat overbleef moest in beperkte kring gebeuren. Verenigingen konden niet meer in grote getallen vergaderen; zelfs bestuursvergaderingen waren nauwelijks mogelijk. Bezoek aan zieken of bejaarden was een tijd lang verboden. Daardoor zijn heel wat mensen ons ontvallen in grote eenzaamheid, met hartenpijn voor hen zelf en voor hun dierbaren. Veel van onze oude gewoontes en vertrouwde contacten moesten we opgeven. Een handdruk, een kus, elkaar omarmen, was allemaal niet toegelaten, evenmin als een vertrouwelijke hand op de arme, een schouderklopje. Het was een tijd van schaarste en soberheid in onze relaties.

[…]

Lees meer in KERK & Leven van 9 juni 2021

Binnenkort mogen we weer met honderd mensen in de kerk samenkomen. Vergaderen en mensen bezoeken zal niet meer zo moeilijk zijn. Zullen we opnieuw meedoen? Het zou mooi zijn als we elkaar uitnodigen en stimuleren om de draad weer op te nemen. “U doet toch ook mee?!”

Pastoor Frans

Inschrijving vormsel 2022

Als alles goed gaat zal op zaterdag 21 en zondag 22 mei 2022 in vijf kerken van Geraardsbergen het vormsel toegediend worden aan de twaalfjarigen.

De catechese als voorbereiding hierop zal starten vanaf het midden van oktober 2021. Normaal verloopt de catechese tijdens een aantal bijeenkomsten op zaterdag of zondag. Zowel de ouders als de kandidaat-vormelingen nemen daaraan deel. Zo kunnen zij samen stappen zetten in hun geloofsgroei naar het vormsel toe.

Vandaag hebben wij er helaas nog geen zicht op hoe de catechese concreet zal moeten georganiseerd worden. Wij weten niet welke coronamaatregelen dan nog zullen gelden. Van zodra het kan bezorgen wij de nodige informatie via onze nieuwsbrieven.

We willen alvast starten met de inschrijvingen. Wij danken de scholen omdat zij een informatiebrief van ons hebben bezorgd aan de kinderen van het vijfde leerjaar die volgend jaar willen gevormd worden. Het is mogelijk je vormselkandidaat in te schrijven via deze link.
Lukt dit niet dan kan je het inschrijvingsformulier aanvragen op onze parochiesecretariaat via secretariaat@kerkingeraardsbergen.be of telefonisch op 054 43 88 80.

We kijken er naar uit!

Sacramentsdag

BLIJF DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN
ZO WIL IK MIJ HELEMAAL AAN U GEVEN

Zondag, 6 juni, zal het 77 jaar geleden zijn dat de westelijke geallieerden de invasie in Normandië begonnen. Ter herinnering zullen er nu op TV wel enkele beelden uit het oorlogsarchief te zien zijn. Bij mij de vraag: weten wij nog welk enorm belang deze gebeurtenis heeft gehad op het verdere verloop van de wereldgeschiedenis? Overzie eens de geschiedenis van een mensenleven: 80, 90, 100 jaar.
Veel verder in het verleden gaat men meestal niet. Zijn de achterkleinkinderen nog geïnteresseerd in wat hun overgrootouders allemaal hebben meegemaakt? Wat dit herdenken en gedenken betreft kunnen wij nog veel leren van onze Joodse geloofsvrienden.

Jezus geeft nieuwe duiding aan het paasmaal

Ieder jaar opnieuw, op de 14de van de maand Nisan, vieren de joden het paasmaal. Tot op de dag van vandaag moet een kind in de huiselijke kring aan de oudste familievader vragen: “Waarom is deze avond en dit samenzijn zo anders dan anders?” En dan begint grootvader of vader te vertellen over de grote uittocht uit Egypte… (in het jaar stillekes)… en hoe het bloed van het geslachte lam aan de deurstijlen moest gestreken worden… en hoe ‘de engel des verderfs’ aan die door het bloed getekende huizen sparend voorbijging. Maar overal elders stierven de eerstgeborenen van mens en dier. God had zijn uitverkoren volk gespaard door het bloed van het lam en had in die nacht zijn volk bevrijd uit het slavenhuis en uit de macht van Egypte. Dit historisch feit mag nooit vergeten worden. En daarom: die paasmaaltijd en het paasfeest, ieder jaar opnieuw. Gods bevrijdend ingrijpen in het verleden wordt bij de tijd gebracht en actueel gemaakt. Geen memoriaal, maar God nu met ons.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 2 juni 2021

Paul Lacaeyse
priester van de congregatie van de paters der Heilige Harten (ss.cc) en van de altijddurende Aanbidding van het H. Sacrament des altaars

Opname Silke De Galan in de christen gemeenschap

Doopsel

Op zaterdag 15 mei ontving Silke in de Sint-Pietersbandenkerk in Idegem de initiatiesacramenten, dit zijn: de doop, de eucharistie en het vormsel. Als volwassen kandidaat voor het doopsel volgde zij in een tijdspanne van twee jaar een catechumenaal traject in de Heilige Bartholomeusparochie Geraardsbergen, onder begeleiding van Ann Van Nieuwenhove.

Bijzondere omstandigheden

De viering met initiatiesacramenten vindt in normale omstandigheden plaats in de Paaswake. Door corona kon dit nu niet. Er was dit jaar trouwens geen Paaswake voor het publiek, er was wel een digitale versie ter beschikking van de gelovige gemeenschap. Daarom vond ook de doopviering van Silke, met eerste communie en vormsel plaats in beperkte kring. Toch willen we dit vreugdevol gebeuren met jullie delen. Silke werd als kind sterk aangesproken door de christelijke liturgie en geloof. Vooral haar grootouders namen haar regelmatig mee naar de kerk en daar is duidelijk iets van blijven hangen. Haar ouders beslisten om Silke niet als kind te laten dopen, maar zodra Silke achttien jaar werd wou ze zelf beslissen om zich te laten dopen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 2 juni 2021

Van harte proficiat!

Taizégebed | zaterdag 19 juni

Op zaterdag 19 oktober om 19.00 uur komen we opnieuw samen in het koor van de Sint-Bartholomeuskerk op de Markt van Geraardsbergen voor een sfeervol gebed in de geest van Taizé.
Opgelet! Dit is een nieuwe datum. Oorspronkelijk was het Taizégebed voorzien op 5 juni. Door de nieuwe coronamaatregelen is de datum verschoven.

Wat kan je je daarbij voorstellen?
Taizé is een klein dorp in Bourgondië, Frankrijk. De Gemeenschap van Taizé is een internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap die haar oorsprong vond in dit kleine dorp. Zij is uitgegroeid tot een gemeenschap van 100 broeders van wel 25 verschillende nationaliteiten.

Iedereen is welkom op ons volgende gebed op zaterdag 19 juni om 19 uur.

Drievuldigheid

Zoeken naar God

Wanneer je vandaag de dag mensen zou vragen of ze in God geloven, kan je heel verschillende antwoorden krijgen. Sommigen zeggen volmondig ja. Anderen aarzelen. “Geloven in God, wat bedoel je dan?” vragen ze soms. “Een persoon? Iemand die alles bepaalt? Hoe zit het dan met die oorlogen en aanslagen, waar vaak de naam van God wordt bijgesleurd?” Nog anderen zeggen: “Ik zie God meer als een goddelijke kracht, een ruimte, een bron van leven waarmee ik mij verbonden weet. Als ergens iets”. Die reacties drukken dikwijls een echt zoeken uit. Want al wat we over God zeggen, of elk beeld waarmee we Hem proberen voor te stellen is eigenlijk maar een schamele, voorzichtige poging om iets over Hem uit te drukken. Iets zeggen, om niet helemaal te moeten zwijgen. Want als je je door iets of iemand aangesproken weet, wil je daar over spreken. Maar inzake God weten we dat we nooit het laatste woord over Hem zullen spreken. We zullen zijn mysterie nooit volledig doorgronden of in woorden kunnen vatten.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 mei 2021

Pastoor Frans

Pinksteren – Kom, Heilige Geest

Het Bijbelboek ‘Handelingen der Apostelen’ getuigt ons over de manier waarop de Geest van Jezus het leven van de eerste christenen en de eerste christelijke gemeenschappen heeft getekend en omgevormd. Hij heeft hen doen ‘herboren’ worden tot Kerk.

Perspectief

In onze dagen worden de christelijke gemeenschappen getekend door verwarring en vrees. Zij zijn getroffen door de secularisatie en lijken sinds enige tijd op zichzelf teruggeplooid. Dit is nog versterkt door de coronamaatregelen, waarbij de gelovigen niet fysiek kunnen samenkomen rond het altaar om de eucharistie te vieren. Een aandachtige lezing van het Pinksterverhaal in de Handelingen der Apostelen (2, 1-13) toont ons hoe alles begon met een kleine Kerk zonder macht. De apostelen hadden zich opgesloten in het Cenakel en zagen geen uitweg. Zij hadden geen perspectief. Zij waren bang.
Maar samen met Maria hebben zij niet opgehouden te bidden en te hopen, al was het niet zonder vrees. Zij hebben hun hart geopend voor de komst van Hem die Jezus hun had beloofd, ook al wisten ze niet waaraan ze zich concreet mochten verwachten. En plots kregen zij een heel sterke ervaring. Men kan zelfs spreken van een soort ‘verrijzenis’. Ze hebben gezocht naar woorden en beelden om uit te drukken wat zij hadden beleefd. De Bijbelse geschriften bevatten geen systematische theologische uiteenzetting met heldere begrippen. Het komt eerder neer op het uitroepen van hun enthousiasme om het nieuwe elan dat zichtbaar werd.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 mei 2021

Hemelvaart van de Heer

EEN VOETAFDRUK?
Een vriend vertelde mij een anekdote over een bedevaart naar ‘het Heilig Land’. Zijn gids was een bekwame en ervaren Vlaamse Bijbelwetenschapper. Op de eerste dag van hun reis brachten ze een bezoek aan de ‘Kapel van de Hemelvaart’, op de Olijfberg in Jeruzalem. In het midden van dit ronde gebouwtje bevindt zich een rotssteen. Zij gingen met groep rond die grote steen in de vloer staan. Hun gids zei: “als je goed kijkt, kan je nog de voetafdruk van Jezus zien, van toen Hij ten hemel opgevaren is”. Niet begrijpend keken zij elkaar aan. Nee, dergelijke uitleg waren ze van hun bekwame gids niet gewoon. De man lachte en zei: “ja, dergelijke dingen worden hier verteld door gidsen die hun mensen willen bezig houden met boeiende uitleg, maar die vaak gesteund is op veel fantasie”. Liever dan ons te richten op intrigerende curiositeiten willen wij stilstaan bij de betekenis van het Bijbels verhaal over de hemelvaart van Christus.

EEN WOLK
In zijn verhaal schrijft Lucas: “Jezus werd voor de ogen van zijn leerlingen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen”. Een wolk werd in de Bijbel gezien als een beeld voor Gods aanwezigheid. Zoals in het verhaal van de Uittocht: “Terwijl het volk op een afstand bleef staan, ging Mozes naar de donkere wolk waarin God aanwezig was.” (Exodus 20,21). Dezelfde wolk komt ook terug in de evangelies, in de verhalen over de doop van Jezus en de gedaanteverandering op de berg. Terwijl Hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk, die zei: “Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!” (Lucas 9, 34-35). Het was de stem van God.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 12 mei 2021

Pastoor Frans

Moederdag 2021

Moeders worden op één dag speciaal in de bloemetjes gezet. Dit wordt de kinderen van kindsbeen af al geleerd. Al van in de kleuterklas maken zij werkjes voor moederdag. Ook in de lagere school gaat dit verder, kinderen gaan met hun talenten aan de slag om mama duidelijk te maken hoe graag ze haar zien. Creatieve jongelingen gaan hiermee verder, kortom moederdag wordt nooit vergeten. En in de meeste gevallen sluiten de vaders daarbij aan. Het is een vorm van dankbaarheid om wat “mama” betekent voor elk van ons in het leven.

Moeder ben je niet voor even maar voor je hele leven
Deze slogan vind je hier en daar terug en iedere moeder kan dit bevestigen. Je weet wanneer het begint maar niet wanneer het ophoudt. Nee, het houdt gewoon nooit op.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 5 mei 2021