Terugblik op de eerste communies en de vormselvieringen

Vormsel – Overboelare, zaterdag 13 mei
Vormsel – Ophasselt, zondag 14 mei
Eerste communie
Zandbergen, zondag 7 mei – Klim Op!
(Foto: Kaatje Mostien)

De voorbije weken zijn heel feestelijk geweest in onze kerkgemeenschappen van Geraardsbergen. In 10 vieringen hebben 6/7-jarigen hun eerste communie gedaan en in 7 vormselvieringen werd het sacrament van het vormsel toegediend aan 12-jarigen. Voor deze kinderen was het een blije stap in hun groei als christen mens.

Wij danken de ouders die samen met hun kinderen hiervoor gekozen hebben en met hen de weg van Jezus Christus zijn opgegaan. Grote dank gaat naar de huidige en vroegere leerkrachten van deze communicanten en vormelingen. En naar de catechisten. Allen hebben zij zich ingespannen om op een aantrekkelijke manier met de kinderen een waardevolle godsdienstige vorming uit te bouwen.
Wij danken de zovele mensen die zich hebben ingezet om deze vieringen te organiseren en voor te bereiden, om alles klaar te zetten, om te zorgen voor versiering, zang en muzikale begeleiding. Hun engagement was groot en van grote kwaliteit.

In de voorbije weken heeft onze christelijke gemeenschap zich duidelijk op haar best getoond. Proficiat!

Vormsel 2024

Het bisdom Gent heeft ons laten weten dat het vormsel in de verschillende vormselkerken van Geraardsbergen in 2024 zal doorgaan op zaterdag 4 en zondag 5 mei 2024.

Pinksteren – wind in overvloed

Vijftig dagen na Pasen viert de geloofsgemeenschap Pinksteren. Het woord ‘Pinksteren’ is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’ wat vijftig betekent. Dit is blijven doorklinken in het Franse ‘Pentecôte’. Pinkstermaandag sluit die vijftigdagentijd, de paastijd af.

De bijbel heeft iets met getallen. Getallen duiden het aantal aan, maar hebben ook een betekenis, zelfs een karakter. In het Hebreeuws zijn de letters van het alfabet ook cijfers. Zo is de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet, de hee, tegelijkertijd het cijfer vijf. ‘Hee’ betekent venster. Een venster laat licht binnen, haalt duisternis weg, geeft uitzicht op de wereld daarbuiten. Vijf staat dus voor de belofte van iets veel beter.

Vijftig is tien keer vijf. Een veelvoud van belofte dus, overvloed van uitzicht, volkomen volheid, uiteindelijke vervulling. In het oudtestamentische boek Leviticus lezen we ‘Dat vijftigste jaar moet een heilig jaar voor jullie zijn. dan moeten jullie in het land melden dat alle bewoners hun slaven vrijlaten. Het moet een jubeljaar voor jullie zijn; iedereen wordt hersteld in zijn vroeger bezit en mag terugkeren naar zijn familie. Het vijftigste jaar is een jubeljaar voor jullie.’ (Lev 25,10) Men zou wel jubelen… niet langer grootgrondbezit, eindelijk bij een familie horen, geen slaaf meer zijn; als mens niet langer bezit zijn van iemand anders, maar ten volle bevrijde mens. Die overvloed klinkt ook door in het evangelie volgens Johannes: ‘Op de laatste en grootste dag, de belangrijkste dag van het Loofhuttenfeest stond Jezus in de tempel en riep luid: “Als je dorst hebt, kom dan bij Mij en drink! “Rivieren van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” zoals in de Bijbel staat. Met dit levende water bedoelde Jezus de Heilige Geest, die ze zouden ontvangen, als ze in Hem geloofden. De Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.’ (Joh 7,37-39). Een overvloed van de leven gevende Geest wordt de gelovige toegezegd.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 24 mei 2023


Johan Verstockt

Parochie waarheen?

Gesprek in de Parochiezaal van Nederboelare

Donderdag 1 juni 2023 om 20 uur

De wereldkerk zet in op de synodale weg. Dat betekent dat we meer naar mekaar en naar de Geest willen luisteren om onze kerk te beleven. Dat willen we ook in onze parochie waarmaken.

We herinneren ons het parochieberaad over synodale kerk van 18 april 2022. De reactie van wie er bij was, was heel positief. Men voelde aan dat dit de weg is die we als Kerk moeten gaan willen we in deze tijd toekomst hebben.

Nu willen we ons beraden over de toekomst van onze kerk in Geraardsbergen. Onze groep wordt kleiner, en het is duidelijk dat we daardoor bewuster moeten kiezen wat we belangrijk vinden en waar we onze energie willen in investeren. We willen ook dat de kwaliteit van wat we als kerk te bieden hebben vooruitgaat. Door na te denken over deze twee elementen hopen we er voor te zorgen dat we als kerk in Geraardsbergen toekomst hebben. We hopen dat we aanspreken door wat we zijn: “leerlingen van Jezus” die op weg gaan in zijn voetspoor.

Iedereen kan hieraan meewerken en wie kan wordt ook uitgenodigd om hier actief toe bij te dragen.

We willen beginnen met een bevraging over liturgie, diaconie en verkondiging. Een andere keer kan het gaan over praktische organisatie, gemeenschapsvorming, communicatie, financiën… 

We bezinnen ons over onze groei naar één parochie

We spreken vrijmoedig – we luisteren echt naar elkaar – we proberen te horen wat Gods Geest ons wil vertellen door wat anderen ons zeggen – we zoeken naar echte dialoog. Hoe wil je de resultaten van het gesprek dat we nu gaan voeren opvolgen? Welke groepen zijn er nu niet bij? Hoe kunnen we hen aanspreken?

[…]

Lees meer in KERK & leven van 24 mei 2023

Tentoonstelling religieus textiel tijdens Openkerkendag – Zandbergen

Zondag 4 juni neemt de parochie van Zandbergen deel aan de Open Kerkenzondag

In dat kader vindt in de Onze-Lieve-Vrouwkerk, in het midden van het dorp, een tentoonstelling plaats van religieus textiel, meer bepaald kazuifels en koorkappen afkomstig uit de vier kerken van ‘Geraardsbergen Oost’ (Zandbergen, Grimminge, Nieuwenhove en Waarbeke).

De aandacht van de bezoekers wordt gericht op de grote rijkdom aan kleuren, beeldmotieven, stoffen die bij deze gewaden vast te stellen zijn en op de ontwikkeling daarvan doorheen de tijd.

De tentoonstelling loopt van 10.15 u. tot 18.00 u. (de toegang is gratis)
Er is rondleiding voorzien

Hemelvaart van de Heer

In elk mensenhart leeft het verlangen naar een thuis, naar een plek, een plaats waar men zich geborgen en veilig voelt. Iemand die zich nergens thuis voelt zal weldra het gevoel krijgen dat hij er te veel is. Een vijfde wiel aan de wagen.

Thuis zijn bij zichzelf en bij geliefden, daar kijken mensen naar uit. En toch betrappen wij er ons op dat wij nooit genoeg liefde, goedheid en geborgenheid hebben gekregen en gegeven. Altijd is er een tekort, een gemis dat ons het gevoel geeft van ongeborgenheid.

Thuiskomen bij God

Het verlangen naar een thuis in deze wereld, naar een geborgenheid bij mensen gaat echter terug op een veel fundamenteler verlangen: op het verlangen namelijk naar een definitieve thuiskomst bij God.
‘Onrustig is ons hart tot het rust gevonden heeft in U, o God’, schreef Sint-Augustinus.
Ook het feest van Hemelvaart wil ons dát inscherpen: dat onze definitieve thuis bij God is. In hem hopen wij voorgoed geborgen te zijn.
Wellicht is het hemelvaartverhaal wat te aanschouwelijk voorgesteld om geloofwaardig over te komen. Het is precies alsof Jezus afscheid genomen heeft van zijn leerlingen en met een zegenend gebaar opstijgt om tot het einde der tijden achter de wolken te verdwijnen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 17 mei 2023


Zalige Hoogdag!

pr. André Carchon

Dekenale slotbedevaart 2023 op de Oudenberg

Naar goede traditie houden we de slotbedevaart van de meimaand op de Oudenberg, samen met de verschillende parochies van ons dekenaat: Zottegem, Brakel-Lierde, Herzele-Houtem en Geraardsbergen. Dit doen we op vrijdag 26 mei om 20 uur om de Mariamaand af te sluiten.

We willen jullie hartelijk uitnodigen op dit dekenaal samenzijn met elkaar en met Maria.

Pinksterwake 2023

Zaterdag 27 mei 2023 om 20 uur (inzingen vanaf 19.30 uur)
Sint-Bartholomeuskerk Geraardsbergen

Gebedswake met aansluitend aansteken van het Pinkstervuur buiten de kerk (Markt) en kans tot ontmoeting.

20.00 u. Gebed, zang en bezinning rond het Pinkstergebeuren
20.45 u. Na de bezinning steken we samen het Pinkstervuur aan voor de trappen van de kerk.

Rond het Pinkstervuur ontmoeten we elkaar bij een glaasje.

Iedereen van harte welkom!

KSA GERAARDSBERGEN viert 90-jarig bestaan

Tijdens het weekend van 29 en 30 april 2023 vierde KSA Geraardsbergen feest. Het is immers negentig jaar geleden dat onze bond het levenslicht zag.

Ontstaan van KSA in Geraardsbergen (KSA Sint-Jozef)

Het begon allemaal in 1933 toen Pater Marcel tot studieprefect in het Sint-Jozefsinstituut werd benoemd en er onmiddellijk een Katholieke Actie (KA) werking opstartte.

Toen in 1937–1938 de gouw Oost-Vlaanderen het Guldensporen programma voorlegde, werd de Katholieke Studenten Actie (KSA) een echte jeugdbeweging, waarbij jeugdbewegingsmethodiek een belangrijkere plaats krijgt toebedeeld. Zo kon men van jongs af aan de jeugd sensibiliseren voor het ideaal: “Vlaanderen, hernieuwen in Christus”.

Ontreddering door de Tweede Wereldoorlog (periode 1940–1945)

De Tweede Wereldoorlog heeft de KSA-werking op het Sint-Jozefsinstituut haast lamgelegd. Om nog iets of wat aan werking mogelijk te maken sloot KSA Sint-Jozef aan bij KSA Sint-Jan uit het Sint-Catharinacollege.

Uitbouw na de oorlog

Na de oorlog gingen de twee bonden terug hun eigen weg. KSA Sint-Jozef ontwikkelde zich gestaag. In 1952 kondigde de staf een nieuw programma af: sport, spel en zang worden voortaan de belangrijkste activiteiten van onze werking. Stijl, discipline, vorming, actie kregen meer aandacht. Er werd een Christus-Koningfeest gevierd, tot op vandaag een vaste traditie. Op dit feest worden de geloften afgelegd of hernieuwd en worden de nieuwe banleden officieel opgenomen door het ontvangen van hun fluitkoord. In 1965 kwam er een nieuwe ban, de Leeuwkes, voor jongens van het 1ste en 2de leerjaar.

1968 was een schokkend jaar, waarin ook KSA Sint-Jozef de ‘meiwind’ voelde waaien. Het uniform kwam zwaar ter discussie te staan… men eiste meer inspraak, democratisering, gemengde werking… Het gezag werd aan het wankelen gebracht. Het zou het jeugdbewegingsleven drastisch veranderen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 10 mei 2023

Jan De Lil

Moederdag 2023

Mama is het woord
waar het leven mee begint
mama is het woord
dat hoort bij ieder kind
een woord om zacht te zeggen
niet om luid te schreeuwen
het hoeft niets uit te leggen
en gaat door alle eeuwen
mama is het woord
waar de mensheid mee begint
mama is een ander woord
voor liefde.

Toon Hermans

Bedevaarten en bedevaarders in de kapel van de Oudenberg

De kapel van Onze Lieve Vrouw van de Oudenberg is een van de hooggelegen plaatsen van Mariaverering in de Vlaamse Ardennen. Gelegen op de top boven de stad Geraardsbergen trekt ze dagelijks pelgrims naar de voeten van het beeldje van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand dat er wordt vereerd.

Een beetje geschiedenis

De geschiedenis van deze kapel begint in de 13e eeuw. Volgens een verkoopakte uit 1294 was ze eigendom van een zekere Jan Tant, maar ze werd verschillende keren verbouwd en uitgebreid tot 1906, toen de huidige kapel werd gebouwd. Tijdens de Franse Revolutie (1789) riskeerde de kapel volledig verwoest te worden. Maar ze werd verkocht als “nationaal bezit”. Na in verschillende handen te zijn overgegaan, werd ze gekocht door de heer Ghislain Van Crombrugghe, vader van Constant Guillaume Van Crombrugghe, stichter van de Jozefieten, die haar schonk aan de Jozefieten om de verering van de Maagd Maria te bestendigen.

Het beeldje van de Maagd van de Oudenberg heeft zijn eigen geschiedenis. Het hout waarvan het is gemaakt is afkomstig van een oude eik uit de streek van Péruwelz in Wallonië. De heer Martin Lebrun, pastoor van Péruwelz, liet het maken en bracht het over naar de kapel in 1648, toen hij zelf abt werd van de abdij van St. Adriaan. De inwoners van Geraardsbergen hadden het zorgvuldig verborgen tijdens de Franse Revolutie en pas in 1807, toen de revolutionaire storm voorbij was, werd het teruggebracht naar de kapel, boven het altaar, waar een inscriptie in het Latijn boven het beeldje de vreugde van de Maagd uitdrukt om opnieuw te worden aangeboden aan de devotie van de gelovigen: “transLatIone DILUCesCaM”, “Ik verheug me over de overbrenging”. In dit chronogram staan de hoofdletters voor de Romeinse cijfers die overeenkomen met de Arabische cijfers van het jaar 1807.

Wie zijn de pelgrims van de kapel van de Oudenberg?

De kapel van de Oudenberg is niet te vergelijken met de grote mariale heiligdommen van het land, zoals Scherpenheuvel en Oostakker in Vlaanderen, of Banneux en Beauraing in Wallonië, die imposanter zijn en grote massa’s pelgrims trekken. Het is echter een bedevaartsoord dat zeer gewaardeerd wordt door de inwoners van de stad en de omgeving, die hier op alle uren van de dag komen, op weekdagen of zondagen, in de zomer of in de winter. De meest regelmatige bezoekers zijn zij die de dagelijkse eucharistieviering bijwonen, in de week om 7.30 uur of op zondag om 7.00 uur. Af en toe komen er bezoekers en toeristen langs, die de barokke architectuur van het gebouw en de gebrandschilderde ramen in het gewelf bewonderen. Anderen brengen lange minuten door in stil gebed alvorens een kaars aan te steken, of een gebedsintentie toe te vertrouwen aan de priester, of gewoon ter plaatse hun eerbetoon te brengen. Er zijn ook jongeren, vooral fietsers, die de kapel binnengaan om even te rusten en te mediteren, en dan weer op de fiets stappen om hun weg te vervolgen. Schoolkinderen die door hun leerkrachten worden gebracht, op de fiets of te voet, kiezen vaak de voormiddag om een dozijn Weesgegroetjes te zeggen of deel te nemen aan een korte viering van het Woord. Het is niet ongewoon om echtparen en hun jonge kinderen te zien, of grootouders en hun kleinkinderen, die tonen hoe ze een kaars moeten aansteken en hen zelf de kaars op de juiste plaats laten zetten.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 3 mei 2023


P. F. Mbiyangandu c.j.