Advent 2022

Gelukkig zijn er nog zekerheden in ons bestaan. Zo hebben we de zekerheid dat na de zomer de herfst eraan komt, daarna de winter en tenslotte weten we met zekerheid dat na de winter de lente aantreedt.

Zo is er ook de zekerheid dat we in de donkerste weken van het jaar, hoopvol en verwachtend kunnen en mogen uitkijken naar het licht van de komende lente. En deze donkere weken van het jaar zullen dit jaar letterlijk nog donkerder zijn met het doven van een groot deel van de straatverlichting in de nachtelijke uren.

Maar voor heel wat mensen zal deze donkere periode nog zwaarder doorwegen door de hoge energieprijzen. Voor velen zal het dan ook een verademing zijn wanneer die donkere weken achter de rug zullen zijn en zij op een relatief zuinige manier de winter zijn doorgekomen. Zo kijkt iedereen verlangend uit naar betere tijden.

Als gelovigen kijken wij uit naar de komst van het Licht van de wereld. Naar de komst van God op aarde. Naar Kerstmis. Deze periode van verlangend uitkijken, van verwachten noemen wij ADVENT.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 23 november 2022

Jan De Lil

Ochtendgebed tijdens de advent 2022

Op elke dinsdagochtend van de advent bidden wij in de Sint-Bartholomeuskerk het liturgisch ochtendgebed van de advent. We zingen daarbij een adventslied en de psalmen die op die dag voorzien zijn in het getijdengebed van de Kerk. We beluisteren twee bezinningsteksten: een tekst met als thema het uitkijken naar de geboorte van Jezus en een andere die aansluit bij Welzijnszorg.

Van harte welkom op dit stemmig gebedsmoment.

Christus Koning

Christus de Verlosser, Rio de Janeiro

Een woordje geschiedenis

Het feest van Christus Koning werd ingesteld door Pius XI (1922-1939) in 1925 en gevierd op de laatste zondag van oktober. Met dit nieuwe feest wou de paus benadrukken dat de wetten van het evangelie ook gerespecteerd moeten worden in het openbare leven. De wet van Christus, onze koning, geldt in alle domeinen zowel van het individuele als van het maatschappelijke leven. Het was de dag waarop o.a. jeugdbewegingen hun trouw aan Christus, hun koning, openlijk vernieuwden. Bij de hervorming van het Romeinse missaal door Paulus VI (1963-1978) op 03.04.1969 werd het feest van Christus Koning verschoven naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar dat traditioneel wordt afgesloten eind november. Het feest kreeg een nieuwe naam: Christus Koning van het heelal en legt ook andere accenten. Het verwijst naar de (verre) toekomst, naar wat God uiteindelijk voor de mensheid wil realiseren. Het geloof leert ons dat het heelal en onze wereld eenmaal zullen ophouden te bestaan en dat de pelgrimstocht van de mensheid doorheen de tijden ooit een einde zal nemen. Christus zal wederkomen “in Zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen” (Mt. 25,31)” om te oordelen levenden en doden “(Geloofsbelijdenis). De lichamen van de overledenen zullen verrijzen en verenigd worden met hun onsterfelijke ziel, het hele universum zal door God worden vernieuwd.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 november 2022

p. Dirk Van Kerchove

Op de koffie met Mattheus?

Zondag 11 december om 14.30 uur in Zaal De Reep te Nederboelare

We willen mensen samenbrengen rond het evangelie volgens Mattheus en tijd maken om elkaar te ontmoeten bij een drankje en pannenkoeken ons aangeboden door de parochie.

Nadien kunnen we samen deelnemen aan de parochiale eucharistieviering op zondagavond in de Sint-Macariuskerk om 17 uur. Deze viering wordt opgeluisterd door het Kumbayakoor.

Als u komt vernemen we dit graag via mail (bij voorkeur) of telefonisch naar ons parochiaal secretariaat
secretariaat@kerkingeraardsbergen.be of 054 43 88 80

175 jaar Sint-Martinuskerk Onkerzele

Dit jaar bestaat de Sint-Martinuskerk van Onkerzele. Dit vieren we op zaterdag 12 november om 17.30 uur in een eucharistieviering waarbij de Gentse bisschop Lode Van Hecke ons de grote eer gunt dat hij in deze jubileummis wil voorgaan. Het wordt een mooi gebeuren met inbreng van de kinderen uit de plaatselijke afdeling van het Sint-Catharinacollege en met feestelijke zang en orgelspel. Bij die gelegenheid komen enkele vroegere pastoors van Onkerzele mee voorgaan in deze mis. Na de mis is er in de parochiezaal een receptie waarop iedereen is uitgenodigd. In de namiddag vindt in de parochiekerk een tentoonstelling plaats van enkele kerkschatten.

Geschiedenis van de Sint-Martinuskerk Onkerzele

De kerk met haar hoogst gelegen torenhaantje van Oost-Vlaanderen, staat op een heuvelrug in de Vlaamse Ardennen. Door het golvende landschap heeft onze kerk een bevoorrechte, uitzonderlijk mooie ligging. Aan de ene zijde is er het prachtige, glooiende, bosrijke landschap richting Bosberg, terwijl de andere zijde een heerlijk panoramisch uitzicht biedt op de uitgestrekte Dendervallei.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 9 november 2022

Aan iedereen van binnen of buiten de parochie: hartelijk welkom!

De kerkraad, de parochieploeg en de pastoor van Onkerzele

Voor altijd in God geborgen

De sfeer van de novembermaand nodigt ons uit om eens stil te staan bij de slotwoorden uit onze christelijke geloofsbelijdenis: “Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend Rijk”.

Eén van de heel weinige onbetwijfelbare zekerheden die we als mens hebben is: dat er eens een einde komt aan ons bestaan. Een waarlijk wijs mens houdt daar rekening mee. Geen wonder dat alle godsdiensten, filosofieën en levensbeschouwingen zich over dat thema van de dood buigen en erover nadenken. Want hoe onontkoombaar de dood ook is, daarmee is ze nog niet gemakkelijk te aanvaarden. Het is dikwijls alsof de mens daartegen protesteert met heel zijn wezen. Wat leeft wil blijven leven, en klampt zich aan het leven vast. En dat de mensen die ons het meest ter harte gaan ons eenmaal zullen ontvallen, gaat in tegen wat de liefde ten diepste hoopt. Liefde wil reiken over de dood heen, wil eeuwig duren.

De dood is onontkoombaar. Maar gelovige mensen ontvankelijk het woord van Christus beluisteren, merken ze hoe Hij doordrongen was van het besef dat de dood niet het laatste woord heeft over de mensen. In zijn toespraken, maar ook in zijn spontane gesprekken met mensen, sprak Jezus heel ongedwongen over het eeuwige leven. Hij sprak in beelden over een huis met vele woningen, over een plaats die Hij voor ons zou gaan bereiden bij God. En nadat Hij zelf gestorven was en begraven, is Hij verrezen en leeft Hij nu, nieuw en voor eeuwig. Dat is de hoeksteen van ons geloof in een eeuwig leven. Wij hopen dat wat met Christus mogelijk was, ook voor ons kan: een nieuw en eeuwig geluk in zijn spoor. Wie Christus trouw volgt in dit leven, mag – dank zij Gods genade – Hem ook volgen tot in de hemelse vreugde. Hoe hoopgevend en beloftevol is toch ons christelijk geloof!

[…]

Lees meer in KERK & leven van 2 november 2022


pastoor Frans

Allerheiligen, Allerzielen 2022

Meer dan anders worden we ons in de herfst bewust van de eindigheid van het leven en vragen we ons af: wat staat ons te wachten als ons leven in deze wereld een einde heeft genomen? Een antwoord op deze vraag vinden we alleen in het geloof. In de evangelies, de brieven van de apostel Paulus en in het Boek der Openbaring is er dikwijls sprake over leven na de dood. Al deze teksten leren ons dat Christus op het einde der tijden zal wederkomen “om te oordelen de levenden en de doden” (Geloofsbelijdenis), maar ook dat in afwachting daarvan iedere mens reeds onmiddellijk na zijn dood moet verschijnen voor Gods rechterstoel.

De hemel

Wie in Christus geloofde en in deze wereld leefde volgens Zijn geboden, zal worden toegelaten tot wat wij de hemel noemen, een leven van gelukzaligheid, door de Schrift het hemelse Jeruzalem en het paradijs genoemd en vaak vergeleken met een huwelijksfeest. Toch kunnen we ons van dit gelukzalige leven geen concrete voorstelling maken omdat het onze stoutste verbeelding zal overtreffen, want zoals Paulus schrijft “in geen mensengeest is opgekomen wat God heeft bereid voor die Hem liefhebben” (1Kor. 2,9)

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 oktober 2022

p. Dirk Van Kerchove

Jubelviering 175 jaar Sint-Martinuskerk Onkerzele

Dit jaar bestaat de kerk van Onkerzele 175 jaar. Wij vieren dit op zaterdag 12 november om 17.30 uur met een eucharistieviering waarin onze bisschop Lode Van Hecke voorgaat, samen met andere priesters. De viering vindt plaats met medewerking van de afdeling Onkerzele van het St.-Catharinacollege en wordt opgeluisterd door het Kumbaya-koor uit Geraardsbergen.

Van 13 tot 17 uur is er in de kerk een tentoonstelling van kunstschatten van de kerk. Na de eucharistieviering vindt een receptie plaats in de parochiezaal van Onkerzele.
Iedereen van harte welkom!

namens pastoor Frans, de kerkraad en de parochieploeg

Gezocht: 180.000 woningen voor een warme thuis

17 oktober: Werelddag van verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting

Geschiedenis van de werelddag tegen extreme armoede

Aan de oorsprong van deze dag ligt een priester, Père Joseph Wresinski (1917-1988). Deze stichtte in 1956 de beweging ATD Vierde Wereld.

Op 22 december 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 17 oktober uit tot Internationale dag voor de uitroeiing van armoede (VN resolutie). Staten en verenigingen werden hiermee opgeroepen armoede op de agenda te zetten en praktische stappen te ondernemen om armoede daadwerkelijk te bestrijden.

het inkomen.

[…]
Lees meer in KERK & leven van 12 oktober 2022

Actie!

[…]
Lees meer in KERK & leven van 12 oktober 2022

Kom op maandag 17 oktober je mening geven over een goed woonbeleid
in onze stand op de Markt(dag) in Geraardsbergen

Kom mee nadenken over wat er kan gebeuren om de vicieuze cirkel tussen armoede en wonen te doorbreken. Enkele dagen later al vindt een woonoverleg plaats met actoren die verandering kunnen inzetten. Wellicht nemen ze jouw ideeën dan al mee.

Kom door jouw aanwezigheid deze actie kracht bijzetten als teken van jouw verzet tegen armoede.

Een beker verse soep zal je inspanning verlichten.

We hopen op jullie talrijke aanwezigheid op 17 oktober!

diaken Renaat