Feest van de H. Bartholomeus – Plaisance

Vorig jaar, rond deze tijd, rijpten plannen om in 2020 de 505ste verjaardag te vieren van de overbrenging van de relikwie van de heilige Bartholomeus van Sint-Martens-Lierde naar Geraardsbergen. Het zou niet zo groots worden als de grandioze viering van de 500ste verjaardag in 2015, maar dit lustrum bood een mooie gelegenheid om Geraardsbergen in de kijker te plaatsen. Niemand kon toen vermoeden dat een onzichtbare maar hardnekkige vijand, het coronavirus, de plannen zwaar zou doorkruisen.

[…]

Het brainstormen van het Plaisancecomité leverde vrucht op. Men werkt aan “Plaisance 2020 – The Streaming Edition”. Inderdaad, in de voorbije maanden hebben heel wat mensen kerkelijke of culturele activiteiten rechtstreeks of met uitstel kunnen bekijken aan de hand van een filmopname, ‘streaming’. Waarom dat niet doen met onze stoet?

[…]

Op zondag 30 augustus vindt eerst om 9 uur in de hoofdkerk op de Markt de eucharistieviering plaats ter ere van de H. Bartholomeus die als martelaar stierf omwille van zijn geloof in Jezus Christus. Wees welkom in deze mis!

Om 10 uur wordt de film dan gedeeld via de sociale mediakanalen van de stad Geraardsbergen (www.facebook.com/stadgeraardsbergen) en zal ook gedeeld worden via de Facebookpagina van ‘Kerk in Geraardsbergen’ en op de website. Alles zal vooraf opgenomen zijn, in omstandigheden die beantwoorden aan de coronamaatregelen. Een delegatie van de Concertband Cecilia zal spelen en in de kooromgang van de Sint-Bartholomeuskerk zullen de schrijndragers een kleine processie houden met het reliekschrijn, gevolgd door een delegatie van de kerkelijke en burgerlijke overheid van de stad.

[…]

De Processie van Plaisance roept bij de waarachtige Geraardsbergenaar een veelheid aan gevoelens op, meest van al nog bij hen die in de processie opstappen. In hun hart dragen ze fierheid, vreugde, vriendschap, blijdschap, dankbaarheid, genegenheid, verbondenheid met de stad… Neen, dat alles kan corona ons toch niet afnemen. Dus: kijk zeker naar de kortfilm “Plaisance 2020 – The Streaming Edition” en laat je ontroering maar naar boven komen, net zoals bij de vroegere Processie van Plaisance.

Pastoor Frans

Geloof, liefde en geduld

In heel wat huwelijksvieringen wordt als Bijbellezing het zogenoemde ‘hooglied van de liefde’ gekozen, uit het 13de hoofdstuk van de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte. De tekst begint hooggestemd, haast lyrisch. De liefde is groter dan gelijk wat: groter dan talenkennis of wetenschap, groter dan delen met de armen, wie liefheeft is meer waard dan wie als martelaar sterft voor het geloof… Als men bij dit alles de liefde niet heeft, is men eigenlijk niets, zegt de apostel. Maar dan verandert hij plots van toon om zeer realistisch te spreken over de liefde: zij is geduldig, niet afgunstig of zelfzuchtig, zij houdt van de waarheid en is vergevensgezind. Voorwaar, geen eenvoudige opgave, waarvan de jonge trouwers hun levensprogramma willen maken, een optie voor de toekomst die ze tegemoet zien.

Soms wordt diezelfde lezing gebracht in een uitvaartdienst. In dat geval dient hij om dankbaar terug te blikken op het leven van de overledene, die van dit programma een leven lang werk heeft gemaakt. Die zal jaar na jaar wel ondervonden hebben hoe veeleisend dit programma is, maar doorheen alles zal die overledene echt begrepen hebben dat de volhardende liefde het grootste van alles is.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 augustus 2020


Pastoor Frans

Tenhemelopneming van Maria

Dogmaverklaring

Het feest van Tenhemelopneming van Maria is voor de Kerk het belangrijkste Mariafeest.

In tijdsorde zijn de andere feesten: feest van Maria, moeder van God (1 januari); 2 februari: Maria Lichtmis (de opdracht van Jezus in de tempel door Maria en Jozef); 25 maart: Maria boodschap (aankondiging van de Heer); 31 mei: het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth; 8 september: Maria geboorte; 8 december: Maria Onbevlekt Ontvangen.
De oudste Maria-feesten danken hun ontstaan aan de sterk opkomende Mariaverering na het concilie van Efese (431). Daar beraadde men zich over de vraag: ‘Kan Maria Moeder Gods genoemd worden’? Is zij niet veeleer , zoals Nestorius predikte, de Moeder van Christus? Niettegenstaande een woelig verloop van het concilie werd gesteld dat Jezus God zelf is, geboren uit een vrouw.
Ieder jaar opnieuw beginnen we met een geloofsbelijdenis in het moederschap van Maria.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 12 augustus 2020

Vandaag

Mij gaat het nu vandaag vooral om de betekenis van dit feest voor ons. In een combinatie van het openingsgebed, de woorddienst, het gebed over de gaven en het communiegebed luidt het gebed van dit hoogfeest: Geef gehoor aan haar voorspraak en neem ook ons in uw heerlijkheid op. Omdat U ons verlost hebt door de dood en de opstanding van uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus.

Lees ter bemoediging eens psalm 91 ‘Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont’ of een berijming ervan, het lied ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’ (Zingt Jubilate 935)

Met wensen voor een zegenrijke hoogdag.

Paul Lacaeyse ss.cc

Kwetsbaar en veerkrachtig

Men zou op een marsmannetje lijken als men in de voorbije maanden niet volop meegeleefd had met wat onze samenleving en ons persoonlijk leven de voorbije maanden sterk bepaald heeft: de coronacrisis.
In de laatste halve eeuw hebben veel mensen en samenlevingen beetje bij beetje het gevoel ontwikkeld dat zij haast onkwetsbaar zijn. Het kwam aan het randje van de zelfoverschatting, ja zelfs de hoogmoed. Er was nochtans maar een microscopisch klein organisme, een virus, nodig om ons die ongemakkelijke waarheid te doen ervaren: dat wij zeer kwetsbare wezens zijn. En van zelfoverschatting vielen we vlugger dan verwacht in de tegenpool: de hulpeloosheid.

VEERKRACHT

Gelukkig beschikken wij over een merkwaardig vermogen dat ‘veerkracht’ heet. Die term verwijst naar een veer, een stuk metaal dat een onderdeel vormt van een wagen of een kar. Het is een beweeglijk voorwerp dat meebuigt met de schokken van het voertuig en ze ook opvangt, maar dat uiteindelijk toch terugkeert naar zijn oorspronkelijke toestand. Of denk aan een spiraalvormige veer die je kunt uitrekken, maar als je ze loslaat gaat ze spontaan terug in haar oorspronkelijke positie.
Met mensen kan dit ook gebeuren. Het moeten daarvoor geen supermensen zijn. Wel gewone mensen, die pijn ervaren net als iedereen. Maar ze worden niet lamgeslagen door hun tegenslag en verdriet. Ze raken niet verbitterd of afgestompt. Integendeel. Ze keren terug naar hun oorspronkelijke ik, of nog beter: ze doen meer dan zich herstellen: ze komen er als sterkere en betere mensen uit. Ze groeien door. Het is de weg van kwetsbaarheid, doorheen veerkracht naar herstel en groei. Je kunt het toepassen op ons individueel leven, op groepen, organisaties en samenlevingen. Je kunt het toepassen op onze coronacrisis. Of op de ontwikkelingen die de christelijke kerk de laatste decennia meemaakt.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 5 augustus 2020

Vakantie nemen, een kunst

Vakantie is een gave Gods is, een tijd van genade waarover wij ons mogen verheugen. Het is, zoals de zevende dag van Gods schepping, een tijd om eens heel anders te gaan leven, een tijd om te ervaren dat het goed leven kan zijn in deze wereld. Wij mogen ons ervaren als de schepselen van een goede God en als leerlingen van onze Heer Jezus. Want ook Jezus nodigde zijn leerlingen soms uit om zich op een rustige plek terug te trekken na een uitputtende dag.
Wat zou vakantie dan voor ons moeten betekenen? Dikwijls zeggen mensen dat ze van hun vakantie drie dingen verlangen: zon, rust en ‘eens iets anders’. Dat is niet zo slecht gezien.

LICHT EN KLEUR
Verlangen naar meer zon, dat betekent verlangen naar meer licht, naar meer kleur. Dat betekent het verlangen om Gods schepping, de wereld van de natuur en de wereld van de mensen, op haar best te mogen zien. Dat betekent dingen opmerken om ons heen die ons tevoren ontgaan waren en die nochtans onze aandacht verdienden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 juli 2020

enkele gedachten van jezuïet Guido Dierickx

Vakantie 2020

Het wordt dit jaar voor velen een speciale vakantie.
Heel wat reislustigen hebben hun reis naar het buitenland geannuleerd gezien.
Anderen raken toch weg.
Ze zullen opgelucht vertrekken
en hopen zonder veel moeilijkheden terug in ons land te geraken.
Je kunt ook van de nood een deugd maken
en een kortere vakantie houden in eigen land.
Wij mogen op stap gaan
op een andere manier dan als we naar ons werk trekken:
nu in de vakantiemodus.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 24 juni 2020

Pastoor Frans

Abraham leert ons bidden met geloof

Onze Bijbelgroep heeft in het aflopende werkjaar aandacht geschonken aan de verhalen over Abraham in het oudtestamentische boek Genesis. We stonden stil bij Abraham als zwerver, man van geloof, vriend van God, beproefde vader. Toeval wil dat in deze maand waarin we ons project afronden paus Franciscus tijdens de audiëntie van 3 juni stilstond bij het bidden van Abraham.

In het leven van Abraham weerklinkt plots een stem. Zij nodigt hem uit om een schijnbaar zinloze weg te gaan: weg gaan uit zijn land, te breken met de wortels van zijn familie om naar een nieuwe toekomst op te trekken, een andere toekomst. En dat alles omwille van een belofte waarop men slechts vertrouwen kan. De Heer belooft hem dat zijn nakomelingen zo talrijk zullen zijn als de sterren die aan de hemel schitteren. Op een belofte vertrouwen is niet gemakkelijk, het vraagt moed. En Abraham had vertrouwen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 17 juni 2020

De rol van vader

Zondag is het Vaderdag, daarom krijgen onze papa’s wat meer aandacht. We zetten op Vaderdag letterlijk onze papa’s in de kijker en wensen hen van harte een mooie dag. In wat volgt nemen wij hun hedendaagse rolbeleving even onder de loep.

Gedurende de voorbije eeuwen vonden heel wat evoluties plaats op sociaal, cultureel, politiek en religieus vlak, die een grote impact hebben op de rol die een vader heeft in de opvoeding.
Gezin en opvoeding waren in tweeoudergezinnen het terrein van de moeders. Zorgen voor het gezinsinkomen, buitenshuis werken, … was de verantwoordelijkheid van de vader. De vader werd vooral gezien als gezagsfiguur en als hij die het contact met de buitenwereld onderhield.
Door de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen zijn vader– en moederrollen veranderd.
Doorgaans vinden zowel moeders als vaders in tweeoudergezinnen dat kinderen opvoeden een gezamenlijke verantwoordelijkheid is en er wordt gestreefd naar een evenwichtige bijdrage van beide ouders.
Bij de opvoeding wordt de rol van moeders niet belangrijker geacht dan die van de vader. Een stijgend aantal vaders ziet voor zichzelf een actieve, betrokken en (ver)zorgende rol en ziet dit als essentieel onderdeel van goed vaderschap.
Er is een wel grote diversiteit in de wijze waarop vaders de ouderrol invullen. Dit is afhankelijk van tal van factoren zoals de eigen ambities, vaardigheden, de gezinssituatie, de etnische en religieuze achtergrond, de ondersteuning die vaders krijgen, enz. De tijd die vaders besteden aan de zorg voor kinderen is de laatste jaren gestegen maar diverse internationale onderzoeken tonen ook dat vaders nog steeds beduidend minder uren besteden aan de kinderen dan moeders.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 10 juni 2020

Ann