Welkom in de kerk

Sacramenten verschuiven al eens van plaats in een mensenleven. Terwijl het vroeger de traditie was het doopsel te laten toedienen aan baby’s gebeurt het nu meer en meer naar aanleiding van de eerste communie. Ook volwassenen laten zich dopen.

SYMBOLEN, GEBAREN EN RITUELEN
Tijdens toediening van sacramenten nemen symbolen, gebaren en rituelen een belangrijke plaats is. Bij het doopsel zijn de belangrijkste symbolen de paaskaars en het doopwater. Maar als je aan kinderen vraagt wat dopen wil zeggen, krijg je als antwoord: water over je hoofd gieten. Water is een belangrijk symbool in de Bijbel. Water aan een vreemde geven betekende: ‘je bent welkom’. Water betekent ‘nieuw leven’, je zuiveren, je naar God keren, leven zoals God het wil.
In kindertaal kan je zeggen: door het doopsel kies je om vriend te worden van Jezus, van God en de Heilige Geest.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 28 september 2016

OPROEP
Onze kerk in Geraardsbergen wil in scholen en daarbuiten een oproep doen tot kinderen die zich in het vooruitzicht op hun eerste communie willen laten dopen. Wij vragen dat ze zich aanmelden. Zo kunnen we een degelijke voorbereiding uitbouwen met hen en hun familie en rond de tijd van Lichtmis een gezamenlijke doopviering organiseren voor zesjarigen. U kan hiervoor contact opnemen met Ann Van Nieuwenhove,
a.vannieuwenhove@hotmail.com of tel. 0487 90 67 93 (Markt 34, 9500 Geraardsbergen)

Actie voor nieuwe abonnees!

U kent als trouwe lezer Kerk & Leven als het weekblad van de katholieke kerk in Vlaanderen dat nieuws brengt uit de parochies in Geraardsbergen, het bisdom Gent en het Vlaamse kerklandschap.

Binnenkort kan u uw abonnement op het parochieblad opnieuw vernieuwen en blijft u op de hoogte van wat er reilt en zeilt binnen de parochies in Geraardsbergen. Een abonnement voor een jaar kost 36 euro, hiervoor krijgt u 48 nummers in de bus.

PROMOTIE

Als promotie voor nieuwe abonnees bieden we hen het parochieblad 2 maand gratis aan. Vanaf november valt het parochieblad reeds in de bus! Nieuwe abonnees genieten dus al dit jaar van hun abonnement.

Om te genieten van dit aanbod vragen we dat nieuwe abonnees zich melden voor eind oktober (maar liefst zo snel mogelijk) zodat we hun abonnement kunnen activeren.

Kent u als trouwe lezer mogelijk nieuwe abonnees of mensen die interesse hebben in het parochieblad? Aarzel niet om ons te contacteren met hun gegevens.

Stralend weer op onze openluchtvieringen van Maria-Tenhemelopneming

Openluchtviering Overboelare
Openluchtviering Overboelare
Openluchtviering Vloerzegem
Openluchtviering Vloerzegem

Stralend weer op deze twee openluchtvieringen op 15 augustus, heel veel volk en een fijne ontmoeting verzorgd door het werk van vele handen.
Zonder namen te noemen willen we al deze mensen heel hartelijk danken voor hun bijzondere inzet!

[…]

Lees meer in KERK & leven van 21 september 2016

Start pastoraal jaar 2016-2017

Het pastoraal jaar is weer van start gegaan. In het weekend van 17-18 september schenken we daaraan aandacht tijdens de eucharistievieringen. Deze missen zijn tevens het begin van het catechesejaar ter voorbereiding op het vormsel in 2017. Onze scholen hebben er al twee weken op zitten en de verenigingen bieden hun eerste activiteiten aan. Het is ieder jaar boeiend te zien hoe veel mensen zich inzetten voor de gelovige gemeenschap.

In augustus heeft de bisschop een reorganisatie van het bisdom Gent doorgevoerd, waardoor ons vroeger dekenaat Geraardsbergen opgenomen wordt in het nieuw groot dekenaat Zottegem. Wij krijgen twee jaar tijd om aan de invoering van die vernieuwing te werken. Allerlei werkgroepen en structuren zullen een aangepaste naam moeten krijgen, zonder de vertrouwde toevoeging ‘dekenaal’. Maar belangrijker is dat we met zijn allen ons inspannen om aan die structuren ziel en inspiratie te bieden. Dit is noodzakelijk om het christelijk leven door te geven. Daarvoor rekenen we op de medewerking van zoveel mogelijk mensen, van verschillende generaties, vertrouwde gezichten maar ook nieuwe belangstellenden. Dit kan in verenigingen, catechese, liturgie, dienstbaarheid aan bejaarden, zieken en armen… Welkom aan allen om samen ‘kerk van de toekomst’ te vormen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 14 september 2016

pr. Frans Hitchinson

Einde vakantie – begin nieuw schooljaar

Op 30 juni, het lijkt al een eeuwigheid geleden, trokken we de schoolpoort achter ons dicht en begonnen we aan de grote vakantie, twee lange maanden van onbezorgde ontspanning.
Misschien ben je wel op kamp geweest met Chiro, KSA of scouts, altijd een onvergetelijke belevenis, waarover je uren zou kunnen vertellen, of hebben je ouders je meegenomen op reis naar de zee, de bergen, naar natuurparken met dieren die je nooit in het echt had gezien of heb je mooie steden bezocht met prachtige gebouwen en musea. En hopelijk kon je overal genieten van een stralend zonnetje.
Maar ook indien je thuis bleef, kon je prettige dagen beleven en heb je ontdekt dat er ook veel vreugde is te vinden in het helpen van anderen, van papa of mama en dat een bezoekje aan grootouders, die vaak alleen zijn en uitzien naar je komst ook een fijne belevenis kan zijn. En bij dit alles hopen wij dat je wel eens hebt gebeden en onze grote vriend, de Heer Jezus, niet hebt vergeten.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 31 augustus 2016

 

Kerkenplan 2016 – Langetermijnvisie op de kerken in de stad Geraardsbergen

De Vlaamse overheid verplicht elke gemeente en kerkfabriek die voor een kerk aanspraak wil maken op subsidies voor restauratie of onderhoud om een kerkenplan op te stellen. Daarin worden opties genomen voor de toekomstige bestemming van kerken.

Op 29 augustus jongstleden heeft de gemeenteraad van Geraardsbergen het ‘kerkenplan Geraardsbergen’ goedgekeurd, dat is tot stand gekomen via overleg van het stadsbestuur met het Centraal Kerkbestuur (CKB) en verschillende kerkfabrieken, van het CKB in algemene vergaderingen van alle kerkfabrieken samen, in de dekenale conferentie, overleg ook van leden van het stadsbestuur en kerkelijke verantwoordelijken met afzonderlijke inwoners van de stad. De bisschop van Gent gaf zijn akkoord met dit kerkenplan, wat een van de voorwaarden is die door de Vlaamse regelgeving worden opgelegd.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 7 september 2016

SLOTBESCHOUWING

Het moge duidelijk zijn dat de kerkbesturen, het CKB en het stadsbestuur liefst zoveel mogelijk kerken beschikbaar houden voor de eredienst. De beperkte financiële midden, het dalend kerkbezoek en de visie van de hogere kerkelijke overheid maken een vermindering van het beschikbaar aantal kerken redelijk en noodzakelijk. Het is goed dat alle krachten gebundeld worden. De genoemde instanties zetten zich daarvoor in. Het zou ook mooi zijn als de afzonderlijke gelovigen daartoe bijdragen door hun aanwezigheid en betrokkenheid.

Frans Hitchinson, pastoor-moderator

Geschreven door Reacties staat uit voor Kerkenplan 2016 – Langetermijnvisie op de kerken in de stad Geraardsbergen Geplaatst in Actualiteit

Verdraagzaamheid lijkt een moeilijk te kweken plantje.

Homilie bij de viering van de heilige Bartholomeus – 2016

Reliekschrijn van de heilige Bartholomeus

Het gebeurt nogal eens dat ik toevallige bezoekers aan onze kerk wat rondleid en toelichting geef bij heel wat mooie kunstwerken die hier te zien zijn. Ik sta dan stil bij de marteling van Sint Bartholomeus, afgebeeld in het imposante beeld achteraan in de kerk en in het schilderij in de kooromgang. Een marteldood omwille van zijn trouw aan het christelijk geloof, een gebeuren op het einde van de eerste eeuw in Armenië. Wat verder staan we stil bij de zijkapel van de heilige Adrianus. Opnieuw een marteldood omwille van geloofstrouw, in Nicomedië, in het jaar 304. En laat ons vooral niet vergeten: de kruisdood van Jezus Christus zelf, omwille van zijn trouw aan de zending die Hij van God had ontvangen. We moeten de gruwel en de pijn van een kruisdood niet onderschatten. – In de eerste eeuwen van het christendom werden de martelaren door de gelovigen spontaan als heiligen beschouwd, omdat zij Christus consequent hebben gevolgd, zelfs tot in een pijnlijke dood. Voor een heiligverklaring was toen nog geen uitgebreide, langdurige procedure nodig.

Wanneer we aandacht schenken aan de vermelde schilderijen, reageren de bezoekers vaak: wat een gruwelijke dingen, wat deden ze een mens toch allemaal aan. En anderen voegen er aan toe: het is in onze tijd niet anders; de mensheid heeft blijkbaar niet veel bijgeleerd, of afgeleerd. Veel te veel gebeurt het dat mensen worden gefolterd of gedood omdat ze een ander geloof aanhangen of een andere levensbeschouwing volgen dan hun tegenstanders. Verdraagzaamheid lijkt een moeilijk te kweken plantje. Eerbied voor de mens – wie hij ook is of hoe hij ook denkt – die eerbied is zo bedreigd en wordt zo vaak geschonden. Respect voor het anders-zijn van de andere lijkt voor velen onhaalbaar, terwijl het nochtans een rijkdom kan zijn. Er is zoveel onmenselijkheid. Terroristische aanslagen, oorlogen en de behandeling – zeg maar mishandeling – van gevangenen tonen een grote minachting voor menselijk leven. Conventies over het correct voeren van een oorlog worden met voeten getreden door strijdende partijen die ervan uitgaan dat toch nooit iemand hen ter verantwoording zal roepen.

Soms denk je: de techniek heeft de mensheid veel vooruitgang gebracht. En dat is inderdaad zo. Maar de techniek die mensen helpt om hun leven te vergemakkelijken wordt ook vaak gewetenloos gebruikt om mensen op een geraffineerde manier te pijnigen. Soms houd je het niet uit om te blijven kijken naar verschrikkelijke beelden op de televisie.

Toch kan het anders. En gelukkig zien en horen we vaak andere dingen dan geweld en miskenning van menselijke waardigheid. Eerbied, respect voor de mens en voor het leven, komen heel dikwijls als eerste ter sprake wanneer mensen het hebben over hun aanvoelen en beleving van waarden. Bij de ondertrouw, het voorbereidend gesprek voor het huwelijk, heb ik het met aanstaande trouwers altijd over wat zij in het leven belangrijk vinden, hun waarden. En zo goed als altijd komen als eerste naar voor: eerbied, respect. In de opvoedingsprojecten van scholen vind je hetzelfde: eerbied en respect staan vooraan in de lijst van waarden die men in de school wil aanbrengen en beleven. Dezelfde grondovertuiging merk je heel dikwijls in spontane gesprekken tussen mensen. Dat is hoopgevend. In plaats van mensen af te breken moeten mensen opgebouwd, bevorderd worden, opdat zo het beste in hen naar boven komt, opdat dit goede bevestigd en versterkt wordt.

Zo gebeurde het in de verhouding tussen Jezus en Bartholomeus. Het evangelie van dit heiligenfeest vertelt het mooie verhaal over Bartholomeus, toen nog Nathanaël genoemd, over zijn eerste ontmoeting met Jezus (Jo 1, 45-51). Het is het verhaal van de roeping van Bartholomeus. Filippus bracht Nathanaël bij Jezus. Die had blijkbaar een grote mensenkennis; je kunt zeggen: hij kende Nathanaël door en door, zag dwars door hem heen. Nochtans had Nathanaël eerst smalend over Jezus gesproken: “uit Nazareth, kan daar iets goeds vandaan komen, uit zo een dorp van niets?” Zoals mensen vaak doen, ook vandaag: anderen vastpinnen op hun verleden, hun afkomst, of op de denkstroming waartoe zij blijken te behoren: “van iemand zoals jij valt niets goeds te verwachten”. Maar ondanks die misprijzende woorden zag Jezus doorheen de ruwe bolster blijkbaar het gouden hart van Bartholomeus. Hij was ervan overtuigd dat er in hem meer stak dan negativiteit. Hij wilde het betere in Nathanaël naar boven roepen. Daarom zei Hij: grote dingen zal je zien; en elders klinkt het: grote dingen zal je doen. Inderdaad, sinds die bijzondere ontmoeting met Jezus kon Bartholomeus niet zwijgen over Hem. Hij ging erover vertellen en getuigen tot in het verste deel van de toen bekende wereld: in Armenië en zelfs tot in India.

De uitdrukking ‘grote werken’ hoeft niet noodzakelijk te slaan op verbluffende wonderen. Werken van goedheid zijn ook al grote dingen. Christus nodigt ons daartoe uit: grote dingen te doen, daden van goedheid en van respect voor de mens, daden van liefde. Zulke houdingen breken mensen niet af maar bouwen hen op ten goede. De viering van Sint-Bartholomeus mag ons daartoe uitnodigen en aansporen.

Frans Hitchinson, pastoor-moderator

KSA op kamp

KSA klein kamp – thema ‘Gemene boer ligt op de loer’
KSA klein kamp – thema ‘Gemene boer ligt op de loer’
KSA groot kamp – thema ‘Olympische spelen’
KSA groot kamp – thema ‘Olympische spelen’

Lees meer in KERK & leven van 24 augustus 2016