Christus, de weg, de waarheid, het leven

Hoe vinden we de weg om bij God te geraken? In zijn evangelie vertelt Johannes dat Thomas beweert die weg niet te kennen. Jezus had vroeger al gezegd: ‘zonder Mij kunt gij niets’. En in antwoord op Thomas spreekt Hij nog duidelijker door zichzelf voor te stellen als de weg, de waarheid en het leven. De weg. Zodat ons leven geen eindeloze doolhof is, geen blind zoeken is, vruchteloos ronddraaien en zonder hoop. Jezus toont een doel, een uitweg, en de weg om er te komen. Daarom is het goed naar Hem te luisteren. Hij is ook de waarheid. Dus niet zo maar: ‘ieder zijn waarheid’, gelijk wat. Ieder mens ontdekt wel een deel van de waarheid, maar het is toch slechts een deel. Ons stukje waarheid moeten we willen vergelijken met het stukje waarheid dat anderen ontdekt hebben, om zo stilaan dichter te komen bij de hele, volle waarheid. Anders blijven we zitten in halve waarheden, die dikwijls ook halve leugens zijn. We mogen ons stukje waarheid ook toetsen aan wat Jezus zegt. Zo zet Hij ons op weg naar de volle waarheid. En ten slotte is Jezus het Leven. Hij is de bron van goddelijk leven, en dat leven voedt en sterkt Hij telkens als we deelnemen aan de Eucharistie en de andere sacramenten.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 24 mei 2017

Ook in KERK & leven van 24 mei

  • Foto’s eerste communie Sint-Lutgardis Zandbergen
  • Foto’s eerste communie BSGO Dender
  • Halletocht, Sint-Pietersbanden Idegem

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Oudenberg

Naar goede gewoonte vond bij de Mariakapel van de Oudenberg op de laatste vrijdag van de meimaand de slotbedevaart plaats van het dekenaat Geraardsbergen.
Sinds bijna een jaar is ons dekenaat opgenomen in het groter dekenaat Zottegem. De deken van Zottegem en de (nieuw-)dekenale ploeg spraken de wens uit om met het hele dekenaat aan deze bedevaart deel te nemen. Dit gebedsgebeuren op de Oudenberg zal plaatsvinden op vrijdag 26 mei om 20 uur (bij slecht weer wijken we uit naar de Sint-Bartholomeuskerk). In de bedevaartsmis zal deken Hans Vandenholen voorgaan. Daarna volgt de rondgang met het Mariabeeld.
Deze slotbedevaart is een goede gelegenheid om even stil te staan bij de oorsprong en de geschiedenis van ons Mariaal heiligdom.


[…]

Lees meer in KERK & leven van 17 mei 2017

DEKENALE SLOTBEDEVAART

ONZE-LIEVE-VROUW VAN DE OUDENBERG

Samen vierend met dekenaat Zottegem
Parochies in Brakel/Lierde – Geraardsbergen – Herzele/Sint-Lievens-Houtem – Zottegem

VRIJDAG 26 MEI 2017 OM 20.00 UUR

Bij slecht weer: in de Sint-Bartholomeuskerk (Markt, Geraardsbergen)

De mening van jongeren gevraagd

In voorbereiding van de bisschoppensynode van 2018 vraagt de paus via de bisschoppen de mening van de jongeren over belangrijke thema’s uit het leven van de Kerk en de wereld. Doe mee!

De paus roept regelmatig – elke twee of drie jaar – bisschoppen van de hele wereld bijeen om samen na te denken over belangrijke kerkelijke en wereldlijke thema’s. Een dergelijke bijeenkomst noemt men een bisschoppensynode. Volgend jaar, in oktober 2018, heeft paus Franciscus als thema voor de synode gekozen: de jongeren, het geloof en het onderscheiden van de eigen roeping. Deze keuze is niet toevallig: jongeren liggen paus Franciscus nauw aan het hart.
Geloven in God, Jezus Christus ontmoeten, leven in de kracht van de Heilige Geest: dat zijn voor tal jongeren vandaag vreemde, weinig zeggende woorden. Voor andere jongeren betekenen ze wel iets, en zijn het woorden die leven en vreugde geven. Maar voor niemand is het vanzelfsprekend.

MOOIE GEBEURTENISSEN, STERKE ERVARINGEN
Onder jullie, de jongeren, zijn er ongetwijfeld die mooie en sterke ervaringen opdoen met het geloof: in jullie gezin, in gelovige jongerengroepen (zoals Jokri) of groepen van misdienaars, in jeugdbewegingen, in allerlei jeugdpastorale initiatieven, op school… of in het verborgene van jullie hart. Jullie maken allemaal gebeurtenissen mee die jullie tekenen, die soms een keerpunt in jullie leven vormen, ervaringen van geluk. Dat kunnen bezinningsdagen zijn, de viering van het vormsel, een pelgrimstocht, een zomerkamp, een verzoeningsgesprek, een ervaring als vrijwilliger, enz. Soms zijn het ook momenten van pijn en lijden: rouw en beproeving thuis, een persoonlijke crisis, een situatie die diepe vragen oproept over jezelf en het leven.
Sommigen onder jullie hebben al het geluk gehad te ontdekken dat God ons in en door al die ervaringen toespreekt en roept.

OOK ZIJ DIE ZOEKEN…
Om de synode van 2018 voor te bereiden, wil paus Franciscus de bisschoppen van de hele wereld raadplegen en advies vragen. Om hun bijdrage voor te bereiden, willen de Belgische bisschoppen zich richten, zowel tot de jongeren die zichzelf overtuigd gelovig noemen, als tot hen die zoekend zijn. Het zou heel waardevol voor ons zijn als jullie je mening en ervaringen met hen willen delen.
Willen jullie wat tijd besteden, alleen of in groep, over enkele vragen nadenken en jullie antwoorden en reacties bezorgen? De bisschoppen zouden ze graag ontvangen tegen 10 oktober, zodat ze er een synthese van kunnen maken, die ze dan aan paus Franciscus bezorgen.

HOE VERLOOPT HET CONCREET?
Je kan de vragen online beantwoorden op https://nl.surveymonkey.com/r/XWC9HG6 – De enquête richt zich tot jongeren van 16 tot 29 jaar.

We danken jullie alvast heel hartelijk. We willen ook graag, als jullie dat wensen, samen over de vragen met jullie in gesprek gaan. We verzekeren jullie van ons gebed voor jullie en wij vertrouwen onszelf toe aan jullie gebed.

namens de Belgische bisschoppen

Davidsfonds Geraardsbergen (deel 2)

In december 1876 kwamen in Geraardsbergen enkele katholieke Vlamingen samen en stichten de lokale afdeling van het Davidsfonds: voorzitter was de heer Stocqart en secretaris E.H. Van de Putte.


Van bij de aanvang heeft de afdeling haar taak van volksontwikkeling ernstig genomen: er waren voordrachten van bekende letterkundigen (Prudens Van Duyse, Hugo Verriest); prijzen voor Vlaamse letterkunde werden geschonken aan het Sint-Catharinacollege, het Sint-Jozefsinstituut en het college van Zottegem; een bibliotheek werd ingericht om aan de bevolking “goede en deugdelijke Vlaamse lectuur” te verschaffen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 3 mei 2017

Wie interesse heeft in het Davidsfonds Geraardsbergen of graag lid wil worden, kan steeds terecht bij onze secretaris Kamiel Bogaert. Davidsfonds-Geraardsbergen; secretariaat: Watermolenstraat 121, 9500 Zarlardinge. Tel. 054 41 34 20 of e-mail: kamiel.bogaert@scarlet.be

Jan De Lil

Met dank aan Kamiel Bogaert voor de inbreng van dit artikel.

ZESDE CONCERT ANNEESSENSREEKS

Graag nodigen we jullie uit voor het zesde concert in de Anneessensreeks.

De titel van het concert laat het al raden “O’ Knights and Queens”, dit concert gaat over koningen, koninginnen en ridders, over de liefde, bloed en schoonheid, … Hiervoor doen we beroep op twee Parijse muzikanten: Lise Meyer (sopraan) en Fabre Guin (orgel). Met behulp van de kleuren van de stem en het orgel laten ze de dramatiek en de enscenering van bekende opera aria’s tot hun recht komen.
Hoogtepunt van het concert is zeker de overbekende aria ‘Koningin van de nacht’ uit de Toverlfluit van W.A. Mozart. Stemtechnisch een huzarenstukje! En dit in Geraardsbergen. Verder werken van Widor, Fauré, Verdi, Rachmaninov, Ravel, de Falla en Gershwin.

Sint-Bartholomeuskerk, Markt Geraardsbergen
Zondag 7 mei om 19 uur
Toegangskaarten: 12 euro; leden Kunstkrak: 5 euro, aan de kassa op vertoon van lidkaart; vrijetijdspas: 3 euro

Meimaand – Mariamaand

Onze-Lieve-Vrouw kan een steun vormen voor ons gelovig leven. Natuurlijk ziet de wereld van vandaag er niet meer uit als de kleine wereld van Nazareth waarin Maria tweeduizend jaar geleden leefde. Kan Maria dan nog een toonbeeld zijn en inspiratie bieden voor de gelovigen van deze tijd, en hoe?

Al zijn onze levensomstandigheden grondig veranderd, het binnenste van de mens is in grote mate hetzelfde gebleven. Daar worden we nog steeds heen en weer geslingerd tussen goed en kwaad. Egoïsme, hebzucht, blijft nog altijd vijand nummer één in de strijd voor een betere en menselijker wereld. Pas wanneer het egoïsme in al zijn vormen wordt overwonnen, kunnen wij in onze omgeving de christelijke maar ook zo menselijke waarden doen doordringen van liefde en vreugde, van geduld en vriendelijkheid, van goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Gelovigen moeten zich steeds inspannen om door de overwinning op de zelfzucht geestelijke vooruitgang te maken. Daarom kijken wij biddend en bewonderend op naar Maria, die zich aan ons toont als een voorbeeld in de beleving van de christelijke levenshouding.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 april 2017

Pastoor Frans