De beste muziek benadert de stilte – gesprek met organist Luc Ooghe

Luc Ooghe is titularis-organist van de Sint-Bartholomeuskerk in Geraardsbergen-centrum. Hij studeerde aan de universiteit van Leuven musicologie en behaalde zijn master doedelzak en barokmusette aan het Lemmensinstituut van Leuven. Hij doceert ook muziekgeschiedenis en muziekcultuur.

Welke componisten van religieuze muziek genieten je voorkeur en waarom?
Vooraf wil ik opmerken dat er religieuze muziek bestaat die voor de liturgie geschreven is en daarnaast is er de niet-liturgische religieuze muziek, zoals de cantigas, bedevaartliederen. Voor de beide genres geldt dat religieuze muziek je moet raken, naar je ziel gaat, transcendent is. Kunst moet kunde, vaardigheid uitstralen maar moet je ook ten diepste ontroeren.

Er is zoveel te noemen. Om te beginnen is er het gregoriaans, waarbij de schoonheid ligt in de eenvoud. Dit is belangrijker dan de virtuositeit. De vroege polyfonie van de middeleeuwen had dit ook, met diepe continue klanken en een melodie die daarboven speelde. Het is ‘verstilde schoonheid’, zoals je die ook vindt in de schilderijen van de Vlaamse Primitieven en bijvoorbeeld bij Valerius De Saedeleer. De Vlaamse polyfonie van de 15-16de eeuw is beheerst, vroom, gedragen en sereen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 18 april 2018

Op weg naar de eerste communie


Het duurt geen maand meer of we zitten volop in de periode van de eerste communies. De vroegste communicantjes zijn al begonnen met de repetitie in de kerk. Maar minstens even belangrijk is de inhoudelijke voorbereiding van de kinderen.

Zo goed als alle communicantjes in de kerken van onze omgeving zitten in het eerste leerjaar. Voortbouwend op de vorming die ze in de kleuterklas hebben ontvangen, hebben zij in de voorbije zeven maanden onder meer leren lezen, schrijven en rekenen. Daarmee behoren zij tot de bevoorrechte kinderen in onze wereld. Want miljoenen kinderen zullen dat nooit leren en zij zullen daardoor achtergesteld blijven in onze wereld. In de voorbije vastentijd van ‘Broederlijk Delen’ is daar in heel wat klassen aandacht aan geschonken. Het zou mooi zijn dat onze kinderen en hun ouders in deze weken daar even bij stilstaan en God danken voor dit kostbaar geschenk van deze vaardigheden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 11 april 2018

Pastoor Frans

Palmzondagse ontmoeting


Voor de vierde keer organiseren we in onze parochie zondagse ontmoetingen. Deze keer op Palmzondag. Er werd geknutseld, Palmpasen stokken door kinderen en Paasstukjes door volwassenen. Anderen hielden bijbelgesprek bij een lezing van de dag en nog anderen zongen liederen ter voorbereiding op de viering. Bij de Palmpasenstokken werden verschillende attributen gemaakt, die elk een eigen betekenis hebben.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 4 april 2018

De vormelingen ontvingen hun kruisje


In de voorbije weken ontvingen onze vormelingen tijdens de eucharistieviering het houten kruisje dat zij bij hun vormsel zullen dragen. In de catechese werd daar bij stil gestaan.

KRUISTEKEN EN KRUISBEELD
Het belangrijkste symbool voor de christen mens is het kruis, zowel het voorwerp van het kruisbeeld als het gebaar van het kruisteken. Het is merkwaardig, zelfs vreemd, dat christen mensen het kruis nemen als teken van hun geloof. Want een kruis was toch een foltertuig.
Het verwijst op de eerste plaats naar Jezus die op een kruis gestorven is.
Waarom? Door zijn eerlijke en consequente levenswandel kwam Hij in conflict met de machthebbers van zijn tijd: zowel met de Romeinen als met de hogepriesters. Tijdens zijn proces krabbelde Hij niet achteruit.
Hij was onschuldig en toch werd Hij veroordeeld. Het kruis dat Hij niet verdiende werd Hem als een straf op de schouders gelegd. Hij heeft het moedig gedragen. Voor ons.
Bestaat er een grotere liefde dan zijn leven te geven?

[…]

Lees meer in KERK & leven van 4 april 2018

De vrede van Pasen


Wanneer Hij plots aan zijn leerlingen verschijnt, is het eerste woord van de verrezen Christus ‘sjaloom’: “Vrede zij u”! Het is wel nodig, want voor de leerlingen is het even schrikken als Jezus zo plotseling in hun midden staat. Was Hij niet aan het kruis gestorven nadat zij Hem in de steek gelaten hadden en de vlucht genomen? En nu staat Hij in hun midden. Zij voelen zich niet alleen verrast, maar ook schuldig, in onvrede met zichzelf.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 28 maart 2018

Zalig Paasfeest!

Pastoor Frans

Goede Week 2018

Kom je met ons meevieren?

Meebidden en zingen tijdens de Goede Week kan je helpen om straks een zalige Pasen te beleven:

  • beseffen dat Jezus leeft, dat Hij is verrezen
  • aanvoelen dat zijn Geest nu, vandaag, in de wereld werkzaam is willen meebouwen aan een rechtvaardiger samenleving
    solidair met allen die langs de kant staan omdat wij allen kinderen zijn van dezelfde Vader.
  • Je bent van harte uitgenodigd om met de katholieke kerkgemeenschap in onze parochie Geraardsbergen mee te groeien naar Pasen.

We wensen je een gelukkige Paaservaring toe!

VERZOENINGSVIERINGEN
Dinsdag 20 maart
19.30 uur – Nederboelare
Donderdag 22 maart
19.30 uur – Viane
Dinsdag 27 maart
19.30 uur – Geraardsbergen-Centrum

PALM- EN PASSIEZONDAG
Zaterdag 24 en zondag 25 maart
Zegening van de palmtakjes en lezing van het lijdensverhaal in alle vieringen.
Tweede omhaling voor de solidariteitsactie Broederlijk Delen.

Eucharistievieringen
Zaterdag 24 maart
17.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
17.30 uur – Nieuwenhove
17.30 uur – Onkerzele
17.30 uur – Smeerebbe
19.00 uur – Schendelbeke
19.00 uur – Overboelare

Zondag 25 maart
09.30 uur – Zandbergen
09.30 uur – Zarlardinge
09.30 uur – Ophasselt
11.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
11.00 uur – Moerbeke
17.00 uur – Nederboelare

CHRISMAMIS
Woensdag 28 maart
19.00 u. – Sint-Baafskathedraal te Gent
17.45 uur vertrek aan de Sint-Macariuskerk van Nederboelare (Reep)

Tijdens deze Chrismamis worden de Heilige Oliën voor het doopsel, het vormsel en de ziekenzalving gewijd door de bisschop. Iedereen is uitgenodigd deze viering mee te maken. Nadien receptie.

WITTE DONDERDAG
Donderdag 29 maart

Getijdengebed
09.00 uur – Geraardsbergen-Centrum

Viering van het Laatste Avondmaal van de Heer
19.00 uur – Overboelare

GOEDE VRIJDAG
Vrijdag 30 maart

Getijdengebed
09.00 uur – Geraardsbergen-Centrum

Kruisweg
14.30 uur – Zandbergen (samen met de school)
14.30 uur – Onkerzele (samen met de school)
15.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
15.00 uur – Grimminge
15.00 uur – Nederboelare
15.00 uur – Goeferdinge
15.00 uur – Overboelare
15.00 uur – Viane (in de kapel van het klooster).
15.00 uur – Ophasselt (samen met de school)
15.00 uur – Idegem
15.00 uur – Schendelbeke
15.00 uur – Smeerebbe

Viering van het lijden en de kruisdood van onze Heer Jezus
19.00 uur – Zandbergen

STILLE ZATERDAG EN PAASWAKE
Zaterdag 31 maart

Getijdengebed
09.00 uur – Geraardsbergen-Centrum

PAASWAKE
20.00 uur – Geraardsbergen-Centrum

Met zegening van het nieuwe vuur en licht; waken met de heilige Schrift; zegening van het nieuwe doopwater; hernieuwing van de doopbeloften en viering van de eerste paaseucharistie.

HOOGFEEST VAN PASEN
Zondag 1 april
09.30 uur – Zandbergen
09.30 uur – Goeferdinge
09.30 uur – Ophasselt
11.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
11.00 uur – Viane
17.00 uur – Nederboelare

PAASMAANDAG
Maandag 2 april
09.30 uur – Geraardsbergen-Centrum

ZIEKENCOMMUNIE
Bij thuisgebonden zieken en oudere medegelovigen willen we graag de communie aan huis brengen.
Wenst u de ziekencommunie te ontvangen?
Neem dan contact op met het parochiaal secretariaat.

We zijn blij je op één of meer van deze Goede Weekvieringen te mogen ontmoeten!

Met hartelijke dank aan alle koren en liturgische medewerkers die deze vieringen hebben voorbereid en ze zullen opluisteren!

Pastoor Frans Hitchinson en medepastoors paters François en Félix

Meer info
Parochiaal secretariaat, Markt 34, 9500 Geraardsbergen
Tel. 054 43 88 80
E-mail: secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

Kwetsbaarheid als kracht

Op donderdag 22 februari was er een mooie opkomst voor onze open bezinningsavond in Ophasselt. Na de gebedsdienst in de kerk sprak priester en psychotherapeut Erik Galle over de kracht die uit kwetsbaarheid kan ontstaan. Zoals uit een zaadje een kiem opschiet en een plant groeit. We brengen hier enkele kerngedachten uit zijn bezinning.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 14 maart 2018

Zondagse Ontmoetingen 4: ‘Palmzondag’

We willen een gemeenschap zijn waar het christelijke leven ten volle ‘te proeven’ valt.
Een gemeenschap waar alle aspecten van ons geloof op een kwaliteitsvolle manier kunnen beleefd worden, met Christus in het midden. Het is maar door er samen aan te werken dat dit mogelijk wordt.
Een gemeenschap waar iedereen thuis is. Jonge gezinnen, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, hier geboren of met migratieachtergrond.
Een parochie die het ritme van het kerkelijk jaar volgt, en een parochie die het leven van iedereen volgt. Vormelingen met hun ouders, dopelingen en hun ouders, huwelijkskandidaten, enz.

Samen zoeken we hoe we hoe we Christus gestalte kunnen geven binnen onze gemeenschap en in ons leven.
Door samen op weg te gaan zullen we ontdekken hoe dit kan.
Onze vierde stap die we nu nemen noemen we: “Palmzondag: op weg naar Pasen”

Graag nodigen we u allen uit zondag 25 maart in de Sint-Bartholomeuskerk te Geraardsbergen
09:45 – ontvangst, met koffie (actie Broederlijk Delen)
10:00 – start workshops
11:00 – eucharistieviering
Na de viering: Koffiestop (actie Broederlijk Delen)

Er zijn verschillende workshops:
Liederen: voor wie graag zingt (liederen, in verband met palmzondag of de vasten)
Doe-activiteit voor de handige Harry (over een lezing van die dag, of over een bijbels onderwerp)
Doe-activiteit voor jongeren en jongvolwassenen
Kringgesprekken (over een lezing van de dag)

Tijdens de woorddienst van de eucharistieviering
Bijbelkwartiertje: voor jongeren (we houden een aangepaste woorddienst)
Je kan vóór de mis gerust ook nog een workshop volgen

Inschrijven voor een workshop:
Vraag een link naar het inschrijvingsformulier per mail aan catechese.geraardsbergen@gmail.com
Liefst voor 20 maart.

Rode petjes op de Bavodag


Op zaterdag 17 februari trokken we met een enthousiaste groep vormelingen en vormselcatechisten naar de Bavodag in Gent. De zon was alvast van de partij. Bij de vormelingen en hun begeleiders waren veel hartverwarmende en tevreden blikken te zien. De verwelkoming vond plaats in het Sint-Lievenscollege. We startten met een film over de persoon Allowin, later Bavo genoemd, en de geschiedenis errond. Daarna getuigden enkele Jokri-jongeren over hun werking. Dat liet ons flink wat grappige beelden van de Jokri-activiteiten te zien. Er was ook tijd voor de ontmoeting met Jezus in gebed. Iedereen werd rustig en stil van de prachtige Taizé-liederen, begeleid door enkele muzikanten. Als afsluiter van de voormiddag mochten de kinderen naar hartenlust spelen in de 38 klassen van het Sint-Lievenscollege. Ze maakten er kennis met de spelletjes zoals slapende zeerover, danslabo, piwi-piwi… Ondertussen konden de begeleiders even bijkletsen bij een heerlijke kop koffie of thee.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 7 maart 2018

Startavond Broederlijk Delen 2018


Op 13 maart, de vooravond van de vasten, hebben we de campagne van Broederlijk Delen in de kijker gezet.
De aandacht ging naar de armste bevolking van Oeganda. Gezinnen op het platteland worden ondersteund om plannen te maken en uit te voeren waarmee ze hun levenssituatie kunnen verbeteren en uit de armoede geraken. Grace is één van de vrouwen die in een film haar dromen mocht vertellen en die gesteund wordt door Broederlijk Delen om ze te realiseren. Er was een indrukwekkend getuigenis van Eva Huys uit Lochristi, die in de zomer van vorig jaar een inleefreis heeft ondernomen naar Oeganda. Haar verhaal maakte duidelijk hoe de inzet van Broederlijk Delen verbetering brengt in het concrete leven van mensen in de Derde Wereld.
We omkaderden onze startavond met een raamverhaal en met muziek en sloten hem af met een gebedsmoment.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 28 februari 2018