Tot iedereen mee is…


Dit is de nieuwe slogan van Broederlijk Delen, Burkino Faso is het gastland dit jaar.

‘Waarom moeten wij het Zuiden steunen?’, hoor ik wel eens luiden. ‘Er is hier bij ons ook nood, armoede die moet aangepakt worden.’

LEVENSSTIJL

Al enkele jaren zien we dat campagnes van Broederlijk Delen en Welzijnszorg gelijkenissen vertonen. De aandacht gaat naar onze levensstijl. Hoe wij hier leven kan een verschil maken voor onze naasten, zowel dicht bij ons als in het Zuiden. Zo groeit de visie van beide organisaties naar elkaar toe. Terwijl bij Welzijnszorg klinkt: ‘samen tegen armoede’, klinkt het bij Broederlijk Delen: ‘tot iedereen mee is…’Het gaat bij beide organisaties om een gebeuren waarbij iedereen of toch zoveel mogelijk mensen moeten betrokken worden, een verandering die zou moeten plaats vinden in elke mens. Vandaar de slogan: ‘tot iedereen mee is…’ Op de lanceeravond in Gent leerden we een lied en we zouden het oefenen tot iedereen mee was. Dat hebben we dan ook gedaan met veel plezier. Hopelijk slaagt Broederlijk Delen er ook in ons te overtuigen van een andere levensstijl.
We zullen eraan werken, tot iedereen mee is…

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 februari 2017

UITNODIGING STARTAVOND

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we een startavond voor de campagne van Broederlijk Delen.
Deze vindt steeds plaats op de vooravond van de vasten op dinsdag 28 februari.

Iedereen is hartelijk welkom in het Parochiaal Centrum van Overboelare, Grote Weg 235a vanaf 19.30 uur voor een gevarieerd en – zoals gewoonlijk – verrassend programma.

Trouwen voor de kerk

LIEFDE IS HET HART VAN HET HEELAL

De Nederlandse dichter Gabriël Smit begint een gedicht over liefde als volgt :
“Met grote letters wil ik schrijven:
liefde is het hart van het heelal.”

Vast en zeker willen trouwers dat ook schrijven. Met heel grote letters. Met vuur en overtuiging. Liefde is de kern van alles. Wat zouden we zijn zonder liefde? Niets zouden we zijn.

Na deze twee hooggestemde verzen slaat de dichter een heel andere toon aan. Hij laat de stem van de zeer nuchtere geesten klinken, niet met het hoofd in de wolken maar met de voeten op de grond. Om op het einde toch tot zijn uitgangspunt terug te keren: liefde is het hart van het heelal.

“Liefde is bij elkaar zitten, zwijgen
willen zeggen wat je allang
weet en toch niet zeggen kunt.
Weten: ze heeft verdriet
en er niets aan kunnen doen,
een hand leggen op de knie,
de klok horen tikken,
samen iets opruimen,
in grote ogen kijken
en voor altijd weten:
liefde is het hart van het heelal .”

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 februari 2017

ONTMOETINGEN VAN AANSTAANDE TROUWERS

Een aantal koppels hebben zich al aangemeld om in het jaar 2017 een kerkelijk huwelijk te sluiten in een van de kerken van Geraardsbergen. Samen met hen willen we in twee ontmoetingsavonden de betekenis en waarde van een christelijk huwelijk verkennen. Ook andere koppels met trouwplannen nodigen we van harte uit.

Alles begint met ‘elkaar ontdekken’ en het ‘zien van het wonder van de Liefde’. Gehuwden geven elkaar groeikansen. Samen ontdekken ze daarbij Gods nabijheid. Onze waarden en onze levensdoelen toetsen we aan Jezus’ boodschap, die voor christenen centraal staat en wil bijdragen tot hun geluk. Daarom beginnen deze ontmoetingsavonden met een eucharistieviering in de kerk. Na die mis komen we samen voor gedachtewisseling en informatie en eten we samen een broodje. Het is de bedoeling dat de kandidaat-trouwers aan de beide avonden deelnemen.

Deze ontmoetingsavonden vinden plaats op de zaterdagen 11 en 25 maart in Geraardsbergen-centrum. We komen voor de eucharistieviering samen in de St.-Bartholomeuskerk aan de Markt, te 17 uur. Aansluitend daarbij trekken we naar de zaal ’t Groen Kruiske in de Denderstraat 13-15.

Voor meer informatie: klik hier.

PRAKTISCH
Wie wenst te huwen in 2017 meldt dit (tel. of e-mail) zo snel mogelijk aan het parochiaal secretariaat (gegevens onderaan); ook als huwelijksdatum en parochiekerk nog niet definitief vastliggen.

Het parochiaal secretariaat stuurt je een e-mail (of brief) met alle gegevens voor de huwelijksvoorbereiding.

Deelname in de onkosten: 40 euro per koppel voor beide avonden (huur zaal, broodjesmaaltijd, drank, teksten) te betalen op de 1ste avond van de huwelijksvoorbereiding.

Voor meer inlichtingen:
Parochiaal secretariaat – Markt 34, 9500 Geraardsbergen
Tel. 054 43 88 80
secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

Naamopgave voor het vormsel

In de voorbije weken hebben in vijf kerken van Geraardsbergen 195 kandidaat-vormelingen hun naam opgegeven om op 20-21 mei het sacrament van het vormsel te ontvangen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 1 februari 2017

Kandidaat-vormelingen Geraardsbergen-Centrum
Naamopgave kandidaat-vormelingen, Geraardsbergen-Centrum
Naamopgave kandidaat-vormelingen, Grimminge
Kandidaat-vormelingen, Geraardsbergen-Oost

OPEN BEZINNINGSAVOND – BANALISERING VAN DE DOOD?

We nodigen iedereen graag uit tot de open bezinningsavond op donderdag 16 februari 2017 in Ophasselt. Een mooie kans tot gelovig nadenken in de veertigdagentijd.

Om 19.15 uur is er de gebedswake in de kerk van Ophasselt met aansluitend om 19.45 uur in de parochiezaal de bezinningsavond door priester Bert Vanderhaegen, hoofdaalmoezenier in het Universitair Ziekenhuis Gent en moraaltheoloog.

De spreker toont hoe in het denken van afzonderlijke mensen en in recente beleidsstandpunten vaak een relativering voorkomt van de basiswaarde die het leven is. Op grond van een evaluatie van tien jaar euthanasiepraktijk laat hij zien dat inzake deze problematiek het ‘hellend vlak’ een feit is.

Allen van harte welkom!

Goddelijk spel


Al enkele jaren hoorde ik over Godly Play. De eerste keer maakte ik er kennis mee toen we in 2012 de TOPdag voor Jokri organiseerden in Geraardsbergen. Toen nog eens op een pedagogische studiedag met de leerkrachten van het basisonderwijs. Leuk, maar ik besefte nog niet ten volle hoe waardevol het brengen van een Godly Play-verhaal is, zowel voor de toehoorders als voor de verteller. Ook was ik al een tijdje op zoek hoe we kinderen beter kunnen betrekken bij de zondagseucharistie. Hoe kunnen we gezinnen aanspreken dat ze het de moeite vinden om aan te sluiten bij de christengemeenschap die samenkomt op zondag?

In november 2016 besloot ik de basiscursus Godly Play-verteller te volgen in Drongen. Het driedaagse verblijf in de Oude Abdij met het beluisteren en verwerken van 12 Bijbelverhalen, samen met 10 andere cursisten heeft mij als het ware, samen met de 10 anderen veranderd. Het was een ware ontdekking, ja zelfs openbaring wat het brengen van deze verhalen op deze manier doet met een mens. Deze driedaagse was niet enkel opleiding maar eveneens tijd van bezinning, verstilling en beleving bij Gods woord.

WAT IS GODLY PLAY NU EIGENLIJK?
Het is een speelse methode van geloofsinitiatie en -communicatie. Godly Play vertrouwt op de kracht van verhalen. Het spelen en vertellen van verhalen is er een fundamenteel onderdeel van. De verhalen worden sober en authentiek verbeeld met behulp van spelmateriaal.
Godly Play is gebaseerd op het geloof en vertrouwen dat iedereen, en in het bijzonder een kind, God kan ervaren in zijn of haar leven. Het reikt een taal en een manier aan om aan deze ‘spirituele’ ervaring uitdrukking te geven. Godly Play combineert spel, ritueel, creativiteit en verhaal. Het helpt jong en oud om in dialoog met de christelijke traditie een geïntegreerd en doorleefd antwoord te geven op zingevingsvragen.
Godly Play wil kinderen en volwassenen helpen om de christelijke taal beter te verstaan, om parabels en Bijbelverhalen, stilte en liturgische handelingen beter te leren aanvoelen.

[…]

Lees meer in Kerk & Leven van 25 januari 2017

Ann Van Nieuwenhove

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen

De jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid van de christenen, van 18 tot en met 25 januari, heeft als uitgangspunt een tekst uit een brief van Sint Paulus aan de christenen van Korinthe (2 Kor. 5, 14-20). Hij start met een inspirerende stellingname van de apostel: “Wat ons drijft is de liefde van Christus.” (v. 14)

Wat Paulus ertoe bracht om zich in te zetten voor de eenheid in zijn gemeenschappen was de ervaring die hij met Jezus had opgedaan. Hij had zich door Hem bemind en gered gevoeld. Jezus was zo diep in zijn leven doorgedrongen dat niemand hem ooit van Hem zou kunnen scheiden. Het was niet meer Paulus die leefde, maar Jezus die in hem leefde. De gedachte dat de Heer hem had liefgehad en zelfs zijn leven voor hem had gegeven, liet Paulus niet meer los en bracht hem ertoe om hetzelfde te doen, met dezelfde liefde.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 18 januari 2017

Op donderdag 19 januari, te 19.15 uur, in de Sint-Bartholomeuskerk, staat het gebedsmoment van de conferentie in het teken van de oecumene. We zullen dan bidden samen met de voorgangers van de protestantse en de evangelische gemeenschappen, die zelf een woord ter overweging zullen inbrengen. Uiteraard zijn uit onze eigen katholieke gemeenschap zoveel mogelijk mensen welkom op dit gebed, ook zij die geen lid zijn van de conferentie.
U bent dus van harte verwacht!

Moge de liefde van Christus ons, gelovigen en Kerken, ertoe drijven om in verzoening te leven en de scheidingsmuren af te breken!

pastoor Frans

Kerstfeestje Jokri Geraardsbergen

Zoals elk jaar houden we met onze plaatselijke Jokri-werking (Jonge Christenen) samen met de leden en de leiding een kerstfeestje. We willen, zoals we ook op andere bijeenkomsten doen, samen ontdekken wat geloven voor ons betekent en kan betekenen. Ook rond de kersttijd wouden we graag een bijeenkomst organiseren om samen in een sfeer van vriendschap het kerstfeest te vieren. In de voorgaande bijeenkomsten gedurende de adventsperiode hadden we ons, zoals u allen, samen voorbereid op Kerstmis. Dit jaar onder het jaarthema van IJD (Interdiocesane Jeugddienst, jongerenpastoraal van het Bisdom Gent, de overkoepelende organisatie die Jokri-, Kring- en Plussers-groepen ondersteunt): Gewoon Gaan!!


Het was op dinsdag 27 december 2016 een zalige bijeenkomst, waarin zowel jong als oud zich goed geamuseerd heeft. We spraken samen af aan de Begijnhofkaai in Geraardsbergen-Centrum, ter hoogte van de parking van de Middenschool. Van daaruit vertrokken we te voet richting de Markt van onze stad. Daar staat al sinds enkele weken en voor de rest van de kerstvakantie een winterdorp met schaatsbaan geïnstalleerd. Iets ideaal, dachten we als leiding, om eens te doen met onze leden. En inderdaad, ze waren allemaal heel enthousiast. Het schaatsen was superleuk en gezellig. Zowel de meer gevorderde schaatsers onder ons, als diegenen die minder aan het ijs gewend waren konden zich goed uitleven. Beter zelfs, de gevorderde schaatsertjes van onze leden ondersteunden en hielpen de anderen. Als dat niet “barmhartig” zijn is!!

[…]

Lees meer in KERK & leven van 11 januari 2017

De leiding
Baldwin, Fien, Franciska, Ringo en Servaas
Jokri Geraardsbergen

Kerstzang in Goeferdinge

Op maandag 26 december 2016 organiseerde de Nieuwe Parochie Geraardsbergen in de kerk van Goeferdinge de jaarlijkse kerstzang, voorbereid en gecoördineerd door diaken Albert Gossye.

Foto: Ewoud Van Lierde

Een gelegenheidskoor en een bomvolle kerk met ruim 150 aanwezigen uit alle hoeken van Geraardsbergen en daarbuiten zongen bekende en minder bekende kerstliederen. Daarin klonk de vreugde om Kerstmis en de geboorte van Jezus. De samenzang stond onder de leiding van een enthousiaste Geert Fostier met muzikale begeleiding door Fernand Van Trimpont aan de piano, Luc Ooghe aan het orgel en Ewoud Van Lierde met koperklanken. Het repertoire bracht een leuke verrassing: Francine De Saegher had het bekende kerstlied ‘Hoe leit dit Kindeke’ vertaald in zuiver Giesbaargs. Gelukkig was er vóór de eigenlijke zang een repetitie, waardoor we onze mondstand leerden aanpassen aan het dialectisch idioom van de streek.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 11 januari 2017

Driekoningen

De Nederlandse priester, liedschrijver en kunstenaar heeft in zijn gedicht ‘Het vredeskind’ op een originele manier de tocht van de drie koningen (eigenlijk wijzen uit het Oosten) verteld. Op het einde schreef hij een oproep om in hun spoor te gaan. Joep Stappers heeft dit gedicht op muziek gezet, als in een ballade.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 4 januari 2017

Driekoningenstoet

De bekendste vorm van Driekoningenstoet is die van kinderen (soms ook volwassenen) die in groepjes van drie van huis tot huis trekken om een lied te zingen… en een fooi te vragen. Soms gaat de opbrengst van hun zangtocht naar de missies of een ander goed doel. Dichter bij de religieuze betekenis van het driekoningenfeest staan de groepen die van huis tot huis gaan om er een afgekorte zegenbede te schrijven, waarbij ze een traditioneel kerstlied zingen. Deze huiszegen bestaat erin dat men op of aan de deur van de woning in krijt de letters C+M+B schrijft, voorafgegaan door de eerste twee cijfers van het jaartal en gevolgd door de laatste twee cijfers van het jaartal. De kruisjes slaan op het kruisteken. – In Duitstalige gebieden staat vóór de C en sterretje, dat verwijst naar de ster van Bethlehem; na de B komt ook een kruisje. De drie kruisjes verwijzen dan naar God: Vader, Zoon en Heilige Geest. – De letters zijn een afkorting van de Latijnse zegenwens ‘Christus Mansionem Benedicat’, ‘Christus zegene deze woning’. Dit opschrift blijft staan tot Pinksteren of vaak nog langer, zelfs tot het volgende jaar.

De letters verwijzen ook naar de initialen van Caspar, Melchior en Balthasar, de namen die in de traditie gegeven zijn aan drie wijzen uit het Oosten. Ze zouden respectievelijk 20, 40 en 60 jaar oud zijn geweest; getallen die de levenstijdperken van de volwassene symboliseren.

Dat Onze Heer in het nieuw begonnen jaar zijn zegen laat neerkomen over ons en onze woningen.

pastoor Frans

Hoopvol 2017?

“Als velen zeggen: ‘Wie geeft ons hoop?’ toon ons dan, Heer, het licht van uw gelaat.” – Deze woorden uit de Bijbelse psalm 4 zijn heel waardevol, zeker in onze tijden. Dagelijks komt de miserie van Aleppo in het nieuws, daarvoor was het Mosul, daarvoor Homs en zo kunnen we blijven terugkijken op de ellende van het verleden. Buiten het Midden-Oosten zijn nog zoveel andere gebieden vol conflicten. De terreur en de dreiging komen tot in ons eigen land. En naast de politiek-militaire conflicten zijn er de ziekte, de armoede en het onrecht, de spanningen tussen mensen. Wanneer houdt dit alles eens op. In 2017 misschien? Mogen we dat hopen?

Ja, we hebben we grote nood aan hoop. Er is zoveel duisternis en velen voelen zich soms verloren tegenover het lijden, het kwaad en het geweld rondom hen. Of ze zijn ontmoedigd en teleurgesteld omdat hun inzet te weinig succes boekt of niet genoeg gewaardeerd wordt. Zij voelen zich als verdwaald, want ze weten zich machteloos en krijgen de indruk dat aan hun duisternis nooit een einde zal komen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 28 december 2016

Mag 2017 een jaar van hoop worden voor ons allen, voor gezinnen en alleenstaanden, voor kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen, voor zieken en gezonden, voor wie het goed heeft en voor wie met armoede geconfronteerd wordt, voor overtuigden en voor zoekers, voor iedereen… Dat Gods zegen met ons allen mag zijn.

Pastoor Frans