De Heer is verrezen! Hij leeft!

Wij vieren jaarlijks Pasen met vreugde. Het gaat niet om een ver verleden te doen herleven, maar om de fundamentele en altijd actuele waarheid van ons christelijke geloof te vieren. De Heer is verrezen! Hij leeft! De dood heeft geen macht meer over Hem! Deze waarheid wordt op Pasen gevierd, maar ook in elke Eucharistieviering, in het gebed, het leven en handelen van de gelovigen.

De verrezen Heer is aan het werk overal waar zijn naam aangeroepen wordt, waar mannen en vrouwen in zijn naam handelen en hun best doen om naar zijn leer te leven. In iedere Eucharistieviering, onmiddellijk na de consecratie, nodigt de celebrant de aanwezigen uit om het mysterie van het geloof te verkondigen. Dan klinken deze enthousiaste woorden uit alle monden: “Wij verkondigen uw dood, wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt”, waarvan de kern de verrijzenis van de Heer is.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 17 april 2019

Pater François

Witte Donderdag

Witte Donderdagavond is een avond met een heel intense geladenheid van vriendschap, vrede, vreugde, ondanks naderend verraad en verloochening die onvermijdelijk culmineren in het kruis van morgen. Herinnering aan een avond, tweeduizend jaar geleden, maar vandaag volle actualiteit, nu: wíj doen mee, het gebeurt aan ons. Nu, zoals toen, heeft alles te maken met de essentie van ons christen-zijn.
Het teken bij uitstek van deze avond is het feestelijk maaltijdgebeuren dat wij eucharistie noemen. Zijn wij ertoe in staat dit helemaal te begrijpen? Het adequaat te verwoorden? Tegelijk is er dat andere teken, verhaald en uitgebeeld: de voetwassing. Het gaat over de Meester die slavendienst verricht en dit gebaar bestempelt als het teken van het nieuw gebod: ‘Heb elkander lief, zoals Ik u heb liefgehad’.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 10 april 2019

diaken Maurice Temmerman

Goede Week 2019

Kom je met ons meevieren?

Meebidden en zingen tijdens de Goede Week kan je helpen om straks een zalige Pasen te beleven:

  • beseffen dat Jezus leeft, dat Hij is verrezen
  • aanvoelen dat zijn Geest nu, vandaag, in de wereld werkzaam is willen meebouwen aan een rechtvaardiger samenleving
  • solidair met allen die langs de kant staan omdat wij allen kinderen zijn van dezelfde Vader.

Je bent van harte uitgenodigd om met de katholieke kerkgemeenschap in onze parochie Geraardsbergen mee te groeien naar Pasen.
We wensen je een gelukkige Paaservaring toe!

VERZOENINGSVIERINGEN
Donderdag 11 april
19.30 uur – Zandbergen
Dinsdag 16 april
19.30 uur – Geraardsbergen-Centrum

PALM- EN PASSIEZONDAG
Zaterdag 13 en zondag 14 april
Zegening van de palmtakjes en lezing van het lijdensverhaal in alle vieringen.
Tweede omhaling voor de solidariteitsactie Broederlijk Delen.

Eucharistievieringen
Zaterdag 13 april
17.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
17.30 uur – Waarbeke
17.30 uur – Onkerzele
17.30 uur – Vloerzegem
19.00 uur – Idegem
19.00 uur – Overboelare

Zondag 14 april
09.30 uur – Zandbergen
09.30 uur – Goeferdinge
09.30 uur – Ophasselt
11.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
11.00 uur – Viane
17.00 uur – Nederboelare

CHRISMAMIS
Woensdag 17 april
19.00 uur – Sint-Baafskathedraal te Gent
17.45 uur vertrek aan de Sint-Macariuskerk van Nederboelare (Reep)
Tijdens deze Chrismamis worden de Heilige Oliën voor het doopsel, het vormsel en de ziekenzalving gewijd door de bisschop. Iedereen is uitgenodigd deze viering mee te maken. Nadien receptie.

WITTE DONDERDAG
Donderdag 18 april
Getijdengebed
09.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
Viering van het Laatste Avondmaal van de Heer
19.00 uur – Nederboelare

GOEDE VRIJDAG
Vrijdag 19 april
Getijdengebed
09.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
Kruisweg om 15.00 u.
Onkerzele / Geraardsbergen-Centrum / Grimminge / Nederboelare / Overboelare / Viane (in de kapel van het klooster) / Ophasselt / Idegem / Schendelbeke / Smeerebbe
Viering van het lijden en de kruisdood van onze Heer Jezus
19.00 uur – Onkerzele

STILLE ZATERDAG EN PAASWAKE
Zaterdag 20 april
Getijdengebed
09.00 uur – Geraardsbergen-Centrum

PAASWAKE
20.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
Met zegening van het nieuwe vuur en licht; waken met de heilige Schrift; zegening van het nieuwe doopwater; hernieuwing van de doopbeloften en viering van de eerste paaseucharistie.

HOOGFEEST VAN PASEN
Zondag 21 april
09.30 uur – Zandbergen
09.30 uur – Zarlardinge
09.30 uur – Ophasselt
11.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
11.00 uur – Moerbeke
17.00 uur – Nederboelare

PAASMAANDAG
Maandag 22 april
09.30 uur – Geraardsbergen-Centrum

ZIEKENCOMMUNIE
Bij thuisgebonden zieken en oudere medegelovigen willen we graag de communie aan huis brengen.
Wenst u de ziekencommunie te ontvangen?
Neem dan contact op met het parochiaal secretariaat.

We zijn blij je op één of meer van deze Goede Weekvieringen te mogen ontmoeten!
Met hartelijke dank aan alle koren en liturgische medewerkers die deze vieringen hebben voorbereid en ze zullen opluisteren!


Pastoor Frans Hitchinson en medepastoors paters François en Félix

Meer info
Parochiaal secretariaat, Markt 34, 9500 Geraardsbergen
Tel. 054 43 88 80
E-mail: secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

Parochiaal beraad

DONDERDAG 25 APRIL IN OPHASSELT

Tweemaal in ons pastoraal werkjaar organiseren wij een ‘parochiaal beraad’. Daarvoor spreken wij – naast hen die tweemaandelijks deelnemen aan de ‘conferentie’ – nog een ruimere groep mensen aan. We verwachten dan deelnemers die bijzonder betrokken zijn op het thema en dus geïnteresseerd in de manier waarop het in ons kerkelijk midden wordt benaderd.

Het eerstvolgend ‘parochiaal beraad’ vindt plaats in Ophasselt op donderdag 25 april.
Zoals bij de ‘conferentie’ komen we te 19.15 uur samen voor een gebedsmoment in de parochiekerk. Daarna steken we over naar de zaal De Garve. We zullen onze aandacht en ons gesprek richten op twee thema’s.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 3 april 2019

Vasten is als een berg opgaan

Onlangs bracht ik bij vormelingen het Godly Play-verhaal over het mysterie van Pasen. Daarbij gebruikte ik deze puzzel, zes verschillende stukken die symbool zijn van de zes volle weken voor Pasen, allemaal verschillend. Elk verwijzen ze naar een week van voorbereidingstijd naar Pasen toe.
Het bracht me bij de gedachte dat elke week doorheen de vasten ook wel heel verschillend is. We beleven dezelfde dingen op een andere manier. Of we kunnen elke week een ander aandachtspuntje hebben in de vasten. Als we een berg opgaan of een of andere moeilijke hindernis moeten nemen, nemen we die geen twee keer op dezelfde manier, of hebben we daarbij althans niet dezelfde beleving. Alles hangt af van de ingesteldheid van het moment.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 27 maart


Ann Van Nieuwenhove

Viering Aswoensdag

Op Aswoensdag vond op zes plaatsen in ‘Kerk in Geraardsbergen’ een viering plaats om de vasten in te zetten. Het was een gelegenheid om biddend de veertigdagentijd in te zetten, enige informatie te krijgen over Broederlijk Delen en het themaland Guatemala, ons te laten tekenen met een askruisje op het voorhoofd.

Wij stuurden een bijzondere uitnodiging naar onze kandidaat-vormelingen en het deed ons genoegen dat zij deze oproep goed beantwoord hebben door – vaak samen met ouders – aan deze viering deel te nemen. In de Sint-Bartholomeuskerk was de viering bijzonder op jongeren afgestemd.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 27 maart 2019

Gods Rijk kome, op aarde zoals in de hemel

In de voorbije weken bracht paus Franciscus tijdens zijn wekelijkse audiënties meditaties over het Onzevader. Wij brengen hier de bewerking van enkele fragmenten daaruit als inspiratie in de veertigdaagse vastentijd.

Wanneer we het Onzevader bidden, richten we tot God de bede: Uw rijk kome. De gelovige spreekt het verlangen uit dat Gods komst van zijn Rijk zou bespoedigd worden. Dit verlangen is opgeweld uit het hart van Christus zelf. Hij begon zijn verkondiging in Galilea met de uitspraak: ‘De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.’ (Mc 1,15). Deze woorden zijn geen bedreiging. Integendeel. Ze zijn een blijde verkondiging, een boodschap van vreugde. Jezus wil de mensen niet tot bekering brengen door angst te zaaien voor het oordeel van God. Hij doet het tegendeel. Hij brengt de Goede Boodschap van redding en van daaruit roept Hij op tot bekering. Iedereen wordt uitgenodigd in het Evangelie te geloven. Dat is het Evangelie: de heerschappij van God is zijn kinderen nabij gekomen. Dat is de wonderbaarlijke zaak, de genade die Jezus verkondigt: God, de Vader, houdt van ons, is ons nabij en leert ons het pad van de heiligheid bewandelen.

Tekenen van de komst van het Rijk Gods

Er zijn vele tekenen, van de komst van dit Rijk – allemaal positieve. Van bij de aanvang van zijn dienstwerk draagt Jezus zorg voor de zieken zowel naar lichaam als naar geest, voor hen die slachtoffer zijn van maatschappelijke uitsluiting – bijvoorbeeld de melaatsen – voor de zondaars die algemeen veracht worden, ook door hen die grotere zondaars zijn dan zij, maar die doen alsof ze rechtvaardig zijn. Jezus wijst deze tekenen aan die erop wijzen dat het Rijk van God nabij is: blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd (Mt 11,5).

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 maart 2019

Startavond Broederlijk Delen

Op 5 maart, de vooravond van de Vasten, hebben we de campagne van Broederlijk Delen in de kijker gezet, met als thema ‘De grond van de zaak’.

De aandacht ging naar het themaland van dit jaar: Guatemala. In dat land is de grond zeer ongelijk verdeeld: 57 % van de grond is in handen van commerciële bedrijven, die slechts 2 % van de bevolking vertegenwoordigen, terwijl 82 % kleinschalige landbouwers zijn die slechts beschikken over 17 % van de grond. De overige 26% is behoort aan de staat of aan KMO’s, of ligt braak. Een film liet zien hoe de arme boeren samen en met onze steun hun recht op grond bij de overheid kunnen afdwingen.

Leonarda vertelt daarin hoe haar gemeenschap La Florida nu voldoende voedsel teelt en menswaardig kan leven. César en zijn gemeenschap van La Montana daarentegen hebben blijkbaar nog een lange weg te gaan. Deze verhalen maken duidelijk hoe de inzet van Broederlijk Delen verbetering brengt in het concrete leven van mensen in de Derde Wereld.

We omkaderden onze startavond met een raamverhaal en met muziek en sloten hem af met een gebedsmoment.

Wat kan jij doen?

Door mee te werken aan de acties van Broederlijk Delen kunnen wij ons steentje bijdragen. Om te weten wat we kunnen doen was deze startavond waarbij het werk van Broederlijk Delen wordt voorgesteld, een goede aanzet.

Werk mee aan een inzamelactie of verkoop producten ten voordele van Broederlijk Delen.

De verschillende acties van kerkgroepen in Geraardsbergen zijn opgenomen in onze vastenkalender en worden ook afzonderlijk vermeld in onze plaatselijke bladzijden van Kerk en Leven.

En… pas je levensstijl aan zodat het klimaat minder belast wordt. Dit heeft gevolgen tot in het Zuiden.
Doe een gift op: BE12 0000 0000 9292