Oekraïense vluchtelingen in Geraardsbergen

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn veel Oekraïners op de vlucht, in eigen land naar het westen, en naar het buitenland, vooral naar Polen, maar ook naar de rest van de wereld. Een deel van de vluchtelingen kwam in België terecht, ook in Geraardsbergen.

Stand van zaken op 7 juni 2022

Het onthaalteam Geraardsbergen bezorgde ons enige informatie over hun aanwezigheid in onze stad.

Er wonen op het grondgebied van Geraardsbergen momenteel 107 Oekraïense vluchtelingen die het beschermingsstatuut van ontheemden hebben aangevraagd. Daarvan zijn er momenteel 101 die een hulpvraag gesteld hebben aan het OCMW en door het OCMW gesteund worden, financieel en sociaal. Twee daarvan zijn sinds vorige week naar Oekraïne teruggekeerd.

50 Oekraïense vluchtelingen in Geraardsbergen verblijven bij 18 gastgezinnen die zich via #plekvrij hebben aangeboden. Daarnaast verblijven er nog 51 Oekraïense ontheemden op ons grondgebied, die zelfstandig wonen of opgevangen worden door kennissen, vrienden of familie, maar een beroep doen op het OCMW voor hulp via het onthaalteam en/of de sociale dienst. Er zijn ook 6 Oekraïense vluchtelingen in Geraardsbergen waar wij kennis van hebben. Ze hebben zich aangemeld op de dienst vreemdelingenzaken, maar ze doen geen beroep op het OCMW omdat ze werken, over genoeg middelen beschikken of door iemand geholpen worden. Wij hebben momenteel nog 7 gescreende gastgezinnen in Geraardsbergen die samen nog 15 mensen kunnen opvangen. Het onthaalteam houdt hen in reserve om noodsituaties lokaal op te vangen.

belangrijk kunnen zijn voor hen. Een huis zoeken, onderwijs, Nederlands leren, OCMW, het ziekenfonds, werk, gelijkwaardigheid van het diploma, medische hulp, integratie…

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 juni 2022

diaken Renaat

Feestelijke afsluiting jaar: Leven vanuit de doop

Het eerste jaar van vorming en bezinning over ‘leven vanuit de doop’ werd afgesloten op Pinksteren. Tijdens de Pinksterwake dachten we samen na over onze opdracht als gedoopte. Volgend werkjaar gaan we opnieuw van start met het project ‘leven vanuit de doop’.

In ons bisdom werd het eerste jaar feestelijk afgesloten met een avond in Gent met zang en getuigenissen: een doopcatechiste, een catechumeen, een priester van de Anglicaanse kerk, een begeleider van het project ‘leven vanuit de doop’, twee pastores in woonzorgcentra.

Doopcatechiste

Sanne Vermeeren stelt zich de vraag hoe twee dingen naar elkaar kunnen toegroeien: enerzijds het verlangen van mensen naar rituelen en anderzijds het aanbod van sacramenten vanwege de kerk.
Er is een grote vraag van mensen naar rituelen bij overgangsmomenten in het leven van een mens: doop, eerste communie, vormsel, huwelijk. Hoe kunnen we dit blijven verzorgen?
De voorbereidingen moeten volgens Sanne minder theoretisch en meer belevend zijn. Van theorie blijft veelal niets of weinig hangen. Catechisten leggen mee een weg af met mensen die zich voorbereiden op een sacrament. Het is voor beiden een leer- of groeiproces. Ook catechisten kunnen door inbreng van mensen een nieuwe kijk krijgen.

Zesjarige dopelingen

Voorbeeld bij zesjarige dopelingen: Sanne vraagt aan de dopelingen om zich te laten zien aan de gemeenschap in de kerk, door op hun stoel te gaan staan. Daarna vraagt ze aan iedereen in de kerk, of deze willen gaan staan als ook zij gedoopt zijn. Zo zien kinderen dat zij nu gedoopt zijn zoals al die andere mensen in de kerk. De aanwezigheid van de gemeenschap is belangrijk bij de doop.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 juni 2022

Ann Van Nieuwenhove

Wees niet al te bezorgd

Jezus hield zijn leerlingen voor: “Ik zeg u: wees niet bezorgd wat je zult eten en wat je zult drinken, of wat je zult aantrekken. Is het leven niet méér dan het voedsel en het lichaam niet méér dan de kleding. Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze. … Kijk naar de leliën op het veld: hoe ze groeien. Ze arbeiden noch spinnen. Toch zeg ik u: zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen.” (Mt 6, 25-29)

Woorden voor simpele zielen?

Men kan deze woorden van Jezus dom, kortzichtig of naïef vinden, alsof alles zomaar vanzelf zou gaan. Maar dan heeft men hem niet echt begrepen. Mag een mens niet bezorgd zijn? Moeten we niet zorgen voor eten en drinken, voor een woning en werk, voor onze eigen toekomst en die van de komende generatie? Zeker! Men moet realistisch zijn en wel zorgen voor wat nodig is. Maar niet piekeren want dat helpt een mens niet voort. Het mag geen obsessie worden.

Ik heb al meer dan eens meegemaakt dat deze Jezuswoorden gelezen worden in een huwelijksviering of in de viering van een eerste communie. Men kan niet zeggen dat deze mensen niet nagedacht hebben over eten en drinken op het feest na de viering, of over wat ze zouden aantrekken. Als ze dit niet zouden gedaan hebben, kon het feest wel een fiasco worden. Maar er is meer dan eten, drinken en kleren. Dat is het wat trouwers zich realiseren: belangrijker is de liefde, de verstandhouding en de samenhorigheid. Geen wonder dat ze als eerste lezing het ‘hooglied over de liefde’ van de apostel Paulus kiezen. Dit is niet enkel waar op feestelijke dagen. Het geldt voor heel het gewone leven.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 juni 2022

Pastoor Frans

Dekenale slotbedevaart 2022

Onze-Lieve-Vrouw van de Oudenberg

Ongeveer 150 gelovigen uit de verschillende parochies van ons dekenaat namen op vrijdagavond 27 mei deel aan de bedevaartsmis op de Oudenberg, naar het einde van de meimaand. Nadat twee keer deze bedevaart niet kon plaatsvinden wegens corona was het nu een zeer bemoedigend gebeuren. In de loop van de dag keken we enigszins ongerust naar de lucht, maar gelukkig was het een zonnige avond, wel wat fris. Deken Vandenholen was voorganger in de viering rond ‘Maria, koningin van de vrede’. Pastoor Alain Babylon hield een mooie preek waarin hij beklijvende gedachten bij het thema ontwikkelde, verbonden met persoonlijke ervaringen. De voorgelezen teksten en gebeden werden met aandacht gevolgd en de goede samenzang creëerde een sterk gevoel van verbondenheid. Na de mis hielden we de rondgang bij het bidden van de rozenkrans. Ter afsluiting klonk het lied ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Oudenberg. – Veel dank aan allen die er waren en aan de velen die een handje toestaken. Rendez-vous in 2023!

Maria, de bezorgde moeder

We zijn gewoon Maria te zien als een brug tussen ons, mensen, en God. “Bid voor ons” vragen we aan Maria als we ons tot haar richten in het Weesgegroet. Velen zien haar als bereikbaarder, toegankelijker dan God. Ze was een mens, een moeder. We weten wat dat is. En dat maakt haar toegankelijker. God gaat ons verstand dikwijls te boven. We krijgen er veel moeilijker vat op. Ons begrip is altijd onvolledig. Dat is lastig. Velen vinden dat bidden tot God gemakkelijker gaat met Maria als tussenpersoon.

Maar er is meer. We zijn als christen en als Kerk geroepen om het leven ten volle te leven.
Dat is belangrijk, en Maria kan ons leren hoe. Ze kan ons leren hoe goed te luisteren en werkelijk te onderscheiden wat God van ons wil. Ze kan ons leren moedig het geloof uit te stralen en te leven in dienstbaarheid. Ze kan ons leren hoe we als christen moeten leven.
Niet met woorden maar doorheen haar leven leert ze ons dit.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 1 juni 2022

diaken Renaat

Tegen de stroom in: jong leven in de kerk!

Bijeenkomst misdienaars

Op de eerste dag van de krokusvakantie kwamen we met de misdienaars van onze Sint-Bartholomeusparochie samen voor een kort maar degelijk vormingsmoment.
Onze ploeg telt op dit ogenblik zo’n 19 misdienaars tussen tien en zestien jaar, wat vandaag de dag toch wel heel bijzonder is.

Motivatie

Na een korte kennismaking – wegens corona werken we al een tijdje met een beurtsysteem en dus was het goed dat we elkaar als ploeg nog eens echt konden ontmoeten – werd hen gevraagd naar hun motivatie waarom ze misdienaar willen zijn.

Hieruit kwamen verrassend zinvolle antwoorden naar voor. Zo zei iemand van onze oudere misdienaars dat ze thuis heel gelovig zijn en dat ze dit geloof willen delen. Een taak als misdienaar ligt bij hen dan ook voor de hand. Anderen vertelden dat ze hen tijdens de catechesemomenten gevraagd werd om even misdienaar te zijn. Ze vonden dat zo fijn dat ze dit bleven doen. Geloof en inzet vinden ze dus echt wel belangrijk. Kortom, haast elk van hen had wel een reden om misdienaar te zijn.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 maart 2022

Jan De Lil

Een onvoorstelbare toekomst

Goed om weten

Volgens de schrijver van de tweede brief van Petrus moeten wij weten dat eeuwig leven is beloofd aan wie gelooft in Jezus Christus. Gedoopten kunnen zich vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar de gebeden luistert als zij Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. ( 2 Petr.5,13-14)

Petrus en de andere apostelen zijn er van overtuigd dat de verrezen Heer op een glorierijke wijze met hemelse macht wederkomt. Dat is geen sprookje, ze hebben het niet zelf verzonnen. Ze hebben de hemelse macht van Jezus met eigen ogen gezien. Dat was toen Petrus, Johannes en Jacobus met Hem op de heilige berg waren. Hij kreeg toen alle eer en macht van God, de Vader, die zelf machtig is en alle eer verdient. Zij hoorden daar de stem van God. Hij zei vanuit de hemel over Jezus: ‘Jij alleen bent mijn Zoon. Mijn liefde voor jou is groot.’ Vandaar het belang van goed te luisteren naar Hem.

De majesteit van God en de waardigheid van de mens

In het verhaal over de gedaanteverandering van Jezus (Mt. 17,1-9; Mc. 9,2-10; Lc. 9,28-36) wordt verteld dat Jezus in gebed was. Dit moeten wij goed onthouden. Net zoals bij zijn doop in de Jordaan gaat de verheerlijking op de berg gepaard met gebed. Tijdens het gebed laat de Vader in de hemel, – geheiligd zij zijn Naam – zijn Zoon delen in de hemelse heerlijkheid. Het gebeurt zó dat Gods heerlijkheid door Jezus’ lichaam en door zijn kleding heen naar buiten straalt. Voor de leerlingen wordt ze op indrukwekkende wijze lichtend. De beschrijving komt overeen met die van de hemelbewoners. Zoals Jezus later zal terugkeren ‘in heerlijkheid’, zo wordt nu al iets van die heerlijkheid zichtbaar. Op de vraag “wie is Jezus” wordt door het hoogste gezag antwoord gegeven. “Hij is de geliefde Zoon van God”. Na zijn opstanding uit de doden konden de leerlingen het geloven en op zijn juiste waarde schatten, en de betekenis ervan begrijpen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 9 maart 2022

Paul Lacaeyse ss.cc.