Vakantie 2020

Het wordt dit jaar voor velen een speciale vakantie.
Heel wat reislustigen hebben hun reis naar het buitenland geannuleerd gezien.
Anderen raken toch weg.
Ze zullen opgelucht vertrekken
en hopen zonder veel moeilijkheden terug in ons land te geraken.
Je kunt ook van de nood een deugd maken
en een kortere vakantie houden in eigen land.
Wij mogen op stap gaan
op een andere manier dan als we naar ons werk trekken:
nu in de vakantiemodus.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 24 juni 2020

Pastoor Frans

Vormsel 2021 en vormselcatechese

Op zaterdag 8 en zondag 9 mei 2021 zal in vijf kerken van Geraardsbergen het vormsel van de twaalfjarigen plaatshebben.

Tijdens een aantal bijeenkomsten op zaterdag of zondag nemen zowel de ouders als de kandidaat-vormelingen deel aan de catechese als voorbereiding hierop. Ouders, tieners en catechisten verkennen samen de Droom van God en Jezus over de wereld en de mensen. Zo kunnen wij samen stappen zetten in onze geloofsgroei.

Vandaag hebben wij er helaas nog geen zicht op wanneer de catechese zal kunnen starten. En hoe ze zal moeten georganiseerd worden. Wij weten niet welke coronamaatregelen dan nog zullen gelden. Van zodra het kan bezorgen wij de nodige informatie.

We willen alvast toch starten met de inschrijvingen. Daartoe zijn verschillende mogelijkheden: klik hier, of het inschrijvingsformulier aanvragen op secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

Abraham leert ons bidden met geloof

Onze Bijbelgroep heeft in het aflopende werkjaar aandacht geschonken aan de verhalen over Abraham in het oudtestamentische boek Genesis. We stonden stil bij Abraham als zwerver, man van geloof, vriend van God, beproefde vader. Toeval wil dat in deze maand waarin we ons project afronden paus Franciscus tijdens de audiëntie van 3 juni stilstond bij het bidden van Abraham.

In het leven van Abraham weerklinkt plots een stem. Zij nodigt hem uit om een schijnbaar zinloze weg te gaan: weg gaan uit zijn land, te breken met de wortels van zijn familie om naar een nieuwe toekomst op te trekken, een andere toekomst. En dat alles omwille van een belofte waarop men slechts vertrouwen kan. De Heer belooft hem dat zijn nakomelingen zo talrijk zullen zijn als de sterren die aan de hemel schitteren. Op een belofte vertrouwen is niet gemakkelijk, het vraagt moed. En Abraham had vertrouwen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 17 juni 2020

Hervatting van de publieke kerkelijke vieringen

Vanaf maandag 8 juni zijn de kerkelijke vieringen hervat.
Wij zijn blij dat we opnieuw kunnen samenkomen voor gebed en sacramenten, voor bezinning en ontmoeting.

De bisschoppen van ons land en de burgerlijke overheid hebben een leidraad opgesteld voor de religieuze vieringen.

Algemene richtlijnen

Aantal aanwezigen – afstand

  • Er mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn.
  • Tevens moet zoveel mogelijk de veiligheidsafstand van 1,5 m worden nageleefd en per aanwezige moet er 10m² oppervlakte zijn.
  • Dit brengt mee dat in onze kerken het maximum van 100 personen niet kan gehaald worden. Aan de ingang van elke kerk wordt het aantal toegelaten personen geafficheerd. Dit aantal kan verhoogd worden doordat er personen aanwezig zijn die onder hetzelfde dak wonen: elk van deze groepjes wordt als 1 persoon geteld.
  • Vanaf juli wordt dit aantal uitgebreid tot 200, naar analogie met de culturele en sportsector.

Wie ziek is of zich ziek voelt moet thuisblijven.

Het gebruik van mondmaskers voor en na de vieringen wordt sterk aangeraden, maar is niet verplicht.

De toiletten blijven buiten gebruik.

Lees hier meer over de maatregelen

De rol van vader

Zondag is het Vaderdag, daarom krijgen onze papa’s wat meer aandacht. We zetten op Vaderdag letterlijk onze papa’s in de kijker en wensen hen van harte een mooie dag. In wat volgt nemen wij hun hedendaagse rolbeleving even onder de loep.

Gedurende de voorbije eeuwen vonden heel wat evoluties plaats op sociaal, cultureel, politiek en religieus vlak, die een grote impact hebben op de rol die een vader heeft in de opvoeding.
Gezin en opvoeding waren in tweeoudergezinnen het terrein van de moeders. Zorgen voor het gezinsinkomen, buitenshuis werken, … was de verantwoordelijkheid van de vader. De vader werd vooral gezien als gezagsfiguur en als hij die het contact met de buitenwereld onderhield.
Door de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen zijn vader– en moederrollen veranderd.
Doorgaans vinden zowel moeders als vaders in tweeoudergezinnen dat kinderen opvoeden een gezamenlijke verantwoordelijkheid is en er wordt gestreefd naar een evenwichtige bijdrage van beide ouders.
Bij de opvoeding wordt de rol van moeders niet belangrijker geacht dan die van de vader. Een stijgend aantal vaders ziet voor zichzelf een actieve, betrokken en (ver)zorgende rol en ziet dit als essentieel onderdeel van goed vaderschap.
Er is een wel grote diversiteit in de wijze waarop vaders de ouderrol invullen. Dit is afhankelijk van tal van factoren zoals de eigen ambities, vaardigheden, de gezinssituatie, de etnische en religieuze achtergrond, de ondersteuning die vaders krijgen, enz. De tijd die vaders besteden aan de zorg voor kinderen is de laatste jaren gestegen maar diverse internationale onderzoeken tonen ook dat vaders nog steeds beduidend minder uren besteden aan de kinderen dan moeders.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 10 juni 2020

Ann

Na drie maanden corona

Na vele weken van strenge regels lijkt het er momenteel op dat het coronavirus stilaan ingedijkt wordt en dat de maatregelen wat kunnen verzacht of versoepeld worden. Hopelijk.

Onze grote dank en bewondering gaat naar de artsen, verpleegkundigen, andere zorgverstrekkers, dienst- en onderhoudspersoneel, die in de voorbije maanden het beste van zichzelf hebben gegeven. Vakbekwaam en collegiaal. In moeilijke omstandigheden maar met groot inlevingsvermogen voor hun patiënten en voor elkaar. Met risico’s voor hun eigen gezondheid. Dezelfde dank en bewondering richten we naar de leerkrachten, directies en andere personeelsleden van onze scholen. Telkens weer moesten ze zich aanpassen aan nieuwe richtlijnen. Ze hebben dit gedaan met veel geduld, creativiteit, soepelheid, zowel voor de preteaching als voor de kinderopvang en voor het hervatten van de lessen. Soms moesten ze verschillende dingen tegelijk doen. En natuurlijk zijn de ouders te bewonderen. Zij moesten vaak hun beroep thuis uitoefenen en tegelijk de zorg voor hun kinderen opnemen, met inbegrip vaak van studiebegeleiding.

Er is ook medeleven, met al de categorieën mensen die hier hoger al vermeld zijn. Maar bijzonder met de familieleden van bejaarden of zieken, al of niet besmet met het virus. Het heeft hen veel pijn gedaan dat zij, om veiligheidsredenen, niet tot bij hun geliefden konden komen en dat zij dagen, soms weken lang machteloos moesten wegblijven. Of zij moesten zich beperken tot wuiven en glimlachen van achter een scherm of met een mondmasker en handschoenen aan. Echt niet de beste manier om gevoelens van meeleven te tonen. De zieken en bejaarden zelf hebben veel geleden onder ziekte en verzwakking, of onder de langdurige eenzaamheid. Wanneer iemand gestorven was viel voor de nabestaanden het rouwen nog moeilijker dan anders, omdat het afscheid in zo een moeilijke omstandigheden moest plaatsvinden en in sommige gevallen zelf helemaal onmogelijk was. Er is in de voorbije maanden veel geleden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 3 juni 2020

Weekendvieringen weer in zicht?

De laatste weken vonden drukke onderhandelingen plaats tussen de bisschoppen en de burgerlijke overheid over de voorwaarden waaronder opnieuw kerkdiensten kunnen plaatsvinden. Misschien zijn er tegen het ogenblik dat dit nummer van Kerk en Leven verschijnt al beslissingen genomen en meegedeeld, of komen ze vlug hierna. Hopelijk!

De bisschoppen achten het noodzakelijk dat in afwachting van die beslissingen de kerkraden, parochieploegen, pastoors… nu al nadenken, overleggen en voorbereidende afspraken maken over de organisatie van de vieringen in de toekomst. Zij vragen aandacht voor verschillende aspecten, waarover we onze gelovigen willen informeren. Wij vinden het nuttig aan onze gelovigen mee te delen welke aspecten in dit verband nu reeds aan onze aandacht zijn voorgelegd.

ALGEMEEN
Indien blijkt dat in een bepaalde kerk geen viering kan georganiseerd worden met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften inzake inrichting van het gebouw of inzet van personen die toezien op de naleving, dan kan daar geen viering plaatsvinden. Er kan afgeweken worden van het geldende schema van de vieringen om in eenzelfde kerk meer zondagsvieringen op dezelfde dag te plannen.
De kerkfabriek is voor elk van haar kerken bevoegd voor de veiligheid van/in het kerkgebouw en verantwoordelijk voor de materiële ondersteuning van de liturgie. De aankoop van ontsmettingsmiddelen en eventuele andere benodigdheden en de organisatie van het correcte naleven van de regels die worden opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad en de bisschoppenconferentie, is haar verantwoordelijkheid.
De algemeen geldende regels van de Nationale Veiligheidsraad en de eventuele verordeningen van de plaatselijke burgerlijke overheid zijn onverminderd geldig. Dit betekent o.m. dat men niet naar de kerk komt wanneer men koorts heeft of zich verkouden voelt, dat men geen andere mensen in de auto kan meenemen om hen naar de kerk te brengen, dat op bepaalde plaatsen mondmaskers aangeraden zijn en op specifieke plaatsen zelfs verplicht.
Alle maatregelen die men afspreekt moeten ook gecommuniceerd worden naar al wie komt deelnemen aan de eredienst. Dit moet heel duidelijk gebeuren aan de ingang (buiten en binnen), bij voorkeur met duidelijke symbolen en niet met lange teksten. De maatregelen afdrukken en uitdelen vindt men geen goed idee. Zij zullen in het parochieblad gepubliceerd worden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 3 juni 2020

TOT BESLUIT
Deze oriëntaties zijn niet definitief. Het is nog wachten op voorschriften vanwege de Nationale Veiligheidsraad en de bisschoppen. Dan zal aan de parochies een praktische leidraad bezorgd worden die hen kan helpen om voor hun eigen kerk de vieringen correct te organiseren. Wij zullen ongetwijfeld voor elke kerk enkele mensen nodig hebben die vriendelijk helpen om alle maatregelen in goede banen te leiden. Vrijwilligers moeten niet aarzelen zich hiervoor aan te melden. Waarvoor dank bij voorbaat.

Pastoor Frans

Vormsel 2021 en vormselcatechese – infoavond juni afgelast

Het bisdom Gent heeft meegedeeld dat in 2021 het vormsel in de vormselparochies van Geraardsbergen zal toegediend worden op zaterdag 8 en zondag 9 mei.

Wij hadden voorzien dat op dinsdag 9 en woensdag 10 juni een informatieavond zou plaatsvinden over het vormsel en de vormselcatechese, met de mogelijkheid om de kandidaat-vormelingen. Wegens de coronamaatregelen zijn we genoodzaakt die informatieavond af te gelasten.

Wij hebben er vandaag nog geen zicht op hoe en wanneer de catechese zal starten. Van zodra het kan bezorgen wij hierover informatie.

Wij nemen ons alvast voor om in de tweede helft van de maand juni via de scholen het inschrijvingsformulier aan de kinderen te bezorgen. Het zal ook mogelijk zijn zich elektronisch in te schrijven.

Taizégebed – zaterdag 13 juni 2020

Op zaterdag 13 juni om 19 uur houden we ons laatste Taizégebed van dit werkjaar in de Sint-Bartholomeuskerk, op de Markt in Geraardsbergen.

Wij zijn blij dat dit Taizégebed kan doorgaan.

Omwille van de bepalingen inzake afstand (1,5 m) zal het gebed niet plaatsvinden in het koor maar wel in het schip van de kerk. Als je wil zingen, breng dan een mondmasker mee.

Bezinning Onze-Lieve-Vrouw in de Sint-Bartholmeuskerk (Centrum)

Door de corona-maatregelen kan de Mariale slotbedevaart op de Oudenberg, voorzien voor 29 mei, niet plaatsvinden.

U kan hieronder een korte bezinning bekijken bij de verschillende voorstellingen van Onze-Lieve-Vrouw in de Sint-Bartholomeuskerk.
Wij geven aan wat ze voorstellen en waar ze zich bevinden in de kerk. Daarbij komen ook een aantal korte gebedsaanroepingen tot Maria.

Maria in de kerk van Geraardsbergen-Centrum (pdf-document)