Bezinning bij de vijfde vastenzondag

Pastoor Frans schreef deze bezinning bij de vijfde vastenzondag.
Onderaan deze bezinning kan u een link vinden naar de livestream van twee vieringen nu zondag 29 maart.


In zijn beroemde roman ‘Schuld en Boete’ vertelt de Russische schrijver Dostojewski over de student Raskolnikov. Deze jongeman is geniaal begaafd, met een uitzonderlijk verstand. Eigenlijk heeft hij zijn hele leven nog voor zich. Maar hij kruipt eenzaam weg in zijn studentenkamer en verspeelt zijn dagen met nietsdoen. Voortdurend wordt hij heen en weer geslingerd tussen twijfel aan zichzelf en krankzinnige dromen van grootheidswaanzin. Eigenlijk beschouwt hij zich als waardeloos, enkel goed om vertrapt te worden. Op zekere dag ontmoet hij Sonja, een meisje zonder toekomst, maar die zichzelf en haar familie moedig staande houdt. Heel vlug komt Raskolnikov erachter dat zij een geheim heeft dat haar recht houdt. En omdat ook hij wil leven, probeert hij dat geheim van haar te vernemen. Pas na lang aandringen stemt Sonja erin toe het prijs te geven. Ze slaat de Bijbel open, en samen lezen ze het verhaal van de opstanding van Lazarus, en hoe Jezus roept: “Lazarus, kom naar buiten!” Het evangelie van de vijfde vastenzondag.

Dit verhaal had voor Sonja een enorme kracht. Van de ene kant ervaarde zij hoe zeer zij aan de grond zat. Haar leven wàs geen leven en bood geen enkele toekomst. Maar juist in de situatie waarin zij vastzat, hoorde zij telkens opnieuw die stem die niet enkel Lazarus, maar ook haar naar het leven riep. Jezus roept immers tegen de dood in. Wat Hij roept is: “Kom naar buiten”. En de dode trekt weg uit het graf. Hij wordt losgemaakt, bevrijd. Hij leeft.

Het is een wonder verhaal, dit evangelie over de opstanding van Lazarus. Het leert ons wat nu eigenlijk dood is en wat leven is, wat sterven en wat opstaan is. In verhalende vorm leert het ons dat de opstanding van dood naar leven niet enkel plaats vindt in een verre ‘laatste’ dag, maar evenzeer op het ogenblik dat een mens de stem van de Heer Jezus echt hoort en aanvaardt. Dat kan vandaag zijn. De opstanding is tegenwoordige tijd geworden. De toekomst kan vandaag zijn. Het nieuwe, eeuwige leven wordt immers geschonken door de stem te horen van Hem die door God is gezonden. Dat geloof maakt levend voor altijd. Als Jezus bij de dood van Lazarus zegt: “Wie in Mij gelooft zal leven”, vraagt Hij aan Marta: “Gelooft gij dit?” Dan bedoelt Hij: “geloof je dat voor wie gelooft de nieuwe toekomst al begonnen is, en dat God groter is dan elke dood?”

Wijzelf zijn vaak zoals Lazarus: zonder veel leven, aan handen en voeten gebonden, opgesloten. – In deze tijd van coronacrisis ondervinden wij volop hoezeer dat opgesloten zijn ons hindert, zowel lichamelijk als psychisch. – Hoe zullen wij opnieuw ademen en vrij worden? Wie maakt ons los en zendt ons een nieuwe toekomst tegemoet? Het is goed te weten dat de woorden “Lazarus, kom naar buiten” vandaag ook tot ons gericht zijn.

Deze vastentijd is de ideale periode om goed te horen hoe Jezus tot ieder van ons roept: “Kom naar buiten”. Om alle figuurlijke zwachtels waarmee wij gebonden zijn los te maken en nieuw te leven: in vrijheid gericht op God en onze medemensen. Een concrete toepassing daarvan kan zijn dat wij de banden van het kwaad losmaken waarin wij verstrikt zijn. Berouwvol, maar nog meer hoopvol. In de vastenperiode wordt ons dat nog meer dan anders voor ogen gehouden. Zelfs nu wegens de coronacrisis de biecht- en verzoeningsvieringen zijn afgeschaft. Christus zegt tot ons: “Kom naar buiten en leef nieuw. Kom los van uw kwaad en begin een mooiere toekomst”. Het is een ideale manier om naar Pasen toe te leven. Op die dag vieren we hoe Jezus vrijkomt van de dood en in glorie opstaat. In die doortocht van dood naar leven kunnen wij nu al delen, als wij ons in geloof en vertrouwen op Hem richten.


Eucharistieviering via het internet

Abdij Van Averbode – om 11.00 u. (via YouTube)

Livinusparochie in Herzele & Sint-Lievens-Houtem (via YouTube)

Maatregelen coronacrisis – update 24 maart 2020

ALLE PUBLIEKE KERKELIJKE VIERINGEN AFGELAST

De bisschoppen van ons land hebben beslist dat alle openbare kerkelijke vieringen tot en met zondag 19 april afgelast zijn.
In overleg met de aanvragers van missen zullen hun intenties verplaatst worden naar later.

Alle liturgische diensten van de GOEDE WEEK (5-12 april) worden geschorst. Naarmate informatie beschikbaar komt zullen wij de gelovigen inlichten over diensten die zij kunnen volgen op radio, tv of livestream. Deze inlichtingen zullen te vinden zijn op onze website kerkingeraardsbergen.be

PALMZONDAG
De Palmzondagviering (5 april) mag niet doorgaan. Er zullen – ook buiten de viering – geen palmtakken gewijd worden, om verschillende redenen: wegens de buxusmot van vorig jaar is er nauwelijks palm beschikbaar; samenkomsten van personen zijn niet toegestaan; wij mogen het risico niet lopen om via palmtakjes het coronavirus door te geven.

Er zullen in de kerken geen gewijde palmtakjes ter beschikking zijn. Zoals elk jaar zullen we wel bezinningskaartjes bij Palmzondag ter beschikking stellen, nu niet uitgedeeld tijdens de viering, maar beschikbaar in de kerken die open zijn.

Wie palmtakken wil laten wijden kan die zelf meebrengen en bij de eerstvolgende openbare kerkdienst ter zegening aanbieden aan een priester of diaken.

VERZOENINGSVIERINGEN
De voorziene verzoeningsvieringen (Ophasselt, donderdag 2 april en Geraardsbergen-Centrum, dinsdag 7 april) vallen weg.

De bisschoppen van België verlenen toestemming aan de gelovigen om hun paasbiecht uit te stellen tot een latere datum. Of, zoals paus Franciscus het onlangs zegde voor de uitzonderlijke omstandigheden dit jaar: “Ja, het is mogelijk vergiffenis van God te ontvangen zonder priester; het volstaat met Hem te spreken, Hem de waarheid te zeggen: ‘Heer, ik heb dit en dat gedaan’, Hem dan om vergeving te vragen, een oprechte ‘akte van berouw’ te spreken en Hem te beloven ‘Nadien zal ik biechten, maar wil mij nu vergiffenis schenken’. En onmiddellijk zal men in Gods genade terugkeren”.

WITTE DONDERDAG, GOEDE VRIJDAG, PAASWAKE, PASEN 
Op die dagen mogen geen liturgische vieringen plaatsvinden. Naarmate informatie beschikbaar komt zullen wij de gelovigen inlichten hoe zij de liturgische diensten kunnen volgen op radio, tv of livestream.
Ook het bidden bij de kruisweg in onze kerken is afgelast.

DOOPSELS EN KERKELIJKE HUWELIJKEN
Alle doopsels en kerkelijke huwelijken worden uitgesteld tot wanneer deze vieringen opnieuw mogelijk zijn. De bisschoppen nemen deze beslissing “met alle begrip voor de ontgoocheling bij wie hun  huwelijk of het doopsel van hun kind zorgvuldig hebben voorbereid en intens ernaar verlangen”.

Wanneer opnieuw kerkelijke diensten toegelaten zullen zijn, zullen wij met de betrokkenen contact nemen om een nieuwe datum vast te leggen.

VORMSEL EN EERSTE COMMUNIES
Vormselvieringen en eerste communies die tot en met 19 april gepland zijn, worden geschorst. Dat is voor de betrokken kinderen en jongeren, voor hun familie en voor de parochie een ingrijpende beslissing waarvan de bisschoppen het impact terdege beseffen.
Wat de vormselvieringen en eerste communies na 19 april betreft (wat het geval is in de verschillende deelparochies van Geraardsbergen), is het op dit ogenblik te vroeg om beslissingen te nemen. Zohaast de maatregelen van de regering het toelaten zullen wij daarover de nodige informatie verschaffen.

KERKGEBOUWEN BLIJVEN OPEN
Waar mogelijk blijven de kerkgebouwen open (tenzij de gemeente anders beslist) voor individueel gebed en bezinning (tenzij de gemeente anders beslist). In het kerkgebouw, dat een publieke ruimte is, gelden uiteraard de veiligheidsvoorschriften van de overheid, in het bijzonder de ‘veilige afstand’.

VASTENCAMPAGNES BROEDERLIJK DELEN
Deze jaarlijkse vastencampagne is niet stilgelegd. Alleen kunnen de omhalingen in contant geld nu niet doorgaan. De bisschoppen roepen de gelovigen op onverminderd solidair te zijn met volken of landen in nood, en hun gift te storten via overschrijving. Voor Broederlijk Delen op rekening BE12 0000 0000 9292.

Bezinning bij de vierde vastenzondag

Pastoor Frans schreef deze bezinning bij de vierde vastenzondag.
Onderaan deze bezinning kan u een link vinden naar de livestream van twee vieringen nu zondag 22 maart.


In groepen van kinderen in de jeugdbeweging of op school wordt nogal eens als spel opgevoerd: een tijdje geblinddoekt rondlopen. Wie het moet doen is altijd blij als het voorbij is. Die begint te begrijpen wat hij bidt wanneer hij zegt: “Heer, dank U voor het licht”. En wat moet het zijn voor iemand die jarenlang niet meer ziet? Die weet heel goed wat hij zegt wanneer hij bidt: “Heer, geef dat ik zie”.

Is het u ook al opgevallen dat de blindgeborene uit het evangelie van deze zondag (Jo 9, 1-41) eigenlijk zelf niet vraagt om weer te mogen zien? Hij krijgt ongevraagd het zicht terug. En zo komt hij tot ontmoeting met Jezus die hem genezen heeft. Daarop gelooft hij in Jezus en begint hij over hem te getuigen aan wie het horen wil of niet. Hij heeft een dieper zicht gekregen dan alleen maar met de ogen. In geloof erkent hij Jezus als de gezondene van God. Hij beseft dat het goed is zich aan Hem toe te vertrouwen. Wat wij allen best ook zouden doen. “Maak dat ik zie, Heer, dat ik vooral U leer zien, dat ik ten volle in U kan geloven”.

Toch zijn ook gelovige mensen niet vrij van momenten van uitzichtloosheid. Ogenblikken waarop het niet goed gaat in het leven en waarop wij ons afragen: is God nu met ons of niet? “Heer, maak dat ik zie”, kan de bede zijn van de pelgrim in een bedevaartsoord, maar ook die van een mens die innerlijk in het duister leeft en vreest te verdwalen. Of van de teleurgestelde of depressieve mens die zich in een donkere tunnel lijkt te bevinden. Hij of zij heeft het moeilijk wanneer men zegt dat er uitkomst is en dat buiten de zon schijnt. “Heer, verlicht hun duisternis”. Vaak verdwijnt die duisternis niet eensklaps, zoals ook de zon niet in één ogenblik opgaat. Het duurt een tijd, en ondertussen tracht je zo goed mogelijk met de duisternis of het schemerduister om te gaan. Omdat duisternis een deel is en vaak een deel blijft van ons bestaan. Pijn of ziekte, kwaad dat je is aangedaan, je moet het soms lange tijd met je meedragen. En dan is het al een hele vooruitgang als iemand je helpt om het te dragen en je een straaltje van licht laat zien.

Deze gedachten kunnen ons misschien inspireren in deze moeilijke tijd van de coronacrisis. We bidden dat het einde ervan in zicht mag komen. En ondertussen trachten we de toestand zo goed mogelijk te beleven door correct de opgelegd maatregelen te onderhouden. En zijn we blij en dankbaar voor elk straaltje van licht in deze duisternis: de bewonderenswaardige inzet van artsen, medisch en paramedisch personeel, medewerkers in het sociaal werk, begeleiders… Of mensen die per brief, telefoon of de moderne media contact houden met medemensen, om hen te bemoedigen en te bevrijden uit eenzaamheid. Of die boodschappen doen… Liefde maakt creatief.

In ons gebed vragen we Jezus dat Hij zijn licht laat stralen in onze duisternis. Hij kan in onze diepten binnentreden en ze verlichten. Willen wij ons door Hem laten benaderen en aanraken? Daarin kunnen we troost en kracht vinden. We moeten niet per se alle duisternis ineens willen verdrijven, want dit lukt wellicht niet. Het betekent al veel als Christus zijn licht mag laten schijnen in ons en in onze leefsituatie. “Jezus, u bent het licht in ons leven. Laat nooit toe dat het duister mij overwint.” Of zoals het in een Taizélied gezongen wordt: “In mijn duisternis, Heer, ontsteek uw licht dat nooit uitgaat”.

Duisternis en schaduw zijn er in onze eigen kleine wereld; ze zijn er ook op onze grote wereldkaart. Donkere plekken waarop mensen met getrokken messen of geladen wapens tegenover elkaar staan, waar kinderarbeid en uitbuiting van volwassenen niet te overzien zijn, waar mensen groot en klein van honger of ziekte omkomen.

Broederlijk Delen en allerlei andere solidariteitsacties helpen om de duisternis wat te verminderen. Zij tonen de donkere plekken op de wereldkaart en steunen hen die ter plaatse licht en hoop brengen. Door het wegvallen van onze kerkdiensten in deze weken kunnen we geen omhalingen houden ten voordele van Broederlijk Delen. Maar misschien kunt u iets storten op rekening van deze organisatie. Of uw gift onder omslag aan ons bezorgen. Het helpt om metterdaad licht, hoop en toekomst te brengen voor velen.

Wie door Jezus genezen wordt en zijn licht ontvangt, wordt uitgenodigd dit licht ook uit te dragen en te verspreiden over de wereld. De apostel Paulus schreef: “De vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid”. Werken van het licht doen, daaraan kan men zien of we waarachtig christelijk leven. Een oude spreuk blijft ook vandaag nog altijd waar: “In plaats van de duisternis met woorden te verwensen, doe je er beter metterdaad iets aan: steek een kaars aan”.

Pastoor Frans Hitchinson


Eucharistieviering via het internet

Abdij Van Averbode – om 11.00 u. (via YouTube)

Livinusparochie in Herzele & Sint-Lievens-Houtem (via YouTube)

Maatregelen corona-crisis

In toepassing van de maatregelen getroffen door de bisschoppen en de burgerlijke overheden van ons land bezorgen wij u de volgende informatie. Dat hiermee sommige vroegere mededelingen gewijzigd worden, is een gevolg van de snelheid waarmee de overheden willen inspelen op de ontwikkeling van de corona-crisis. Wil ons daarvoor excuseren.

UITVAARTEN
Vanaf nu kunnen kerkelijke uitvaarten enkel doorgaan in heel beperkte kring. Dit betekent dat men slechts met enkele nabestaanden in het kerkgebouw aanwezig is en op voldoende afstand van elkaar.

Een tweede mogelijkheid bestaat erin enkel een afscheidsgebed te bidden op de begraafplaats en dit eveneens in heel beperkte kring.

Wanneer de pandemie voorbij is, kunnen gedachtenisvieringen gehouden worden voor allen die zijn overleden in deze periode waarin de beperkende maatregelen gelden ter bestrijding van de corona-pandemie.

De bisschop van Gent vraagt om in deze uitzonderlijke tijden de geldende kerkelijke tarieven voor uitvaarten niet toe te passen.

VIERINGEN IN KERKEN EN KAPELLEN
De bisschop van Gent herhaalt met klem dat in alle kerken en kapellen geen publieke vieringen zijn toegestaan, noch in de week, noch in het weekend. Eucharistievieringen in kloosters kunnen enkel, zonder bezoekers en mits in achtneming van alle voorschriften (waaronder: sociale distantie, niet uitdelen van gebroken grote hostie,…). Het getijdenboek biedt ook mogelijkheden tot gebed en zonder eucharistie.
In overleg met de aanvragers van deze missen zullen hun intenties op een nieuwe datum geplaatst worden, na het einde van de verbodsperiode.

DOOPSELS EN HUWELIJKEN
Doopsels mogen niet toegediend en kerkelijke huwelijken niet gesloten worden, ook niet in beperkte kring.
Ook voor deze diensten zal met de betrokkenen een nieuwe datum afgesproken worden.

GEEN COMMUNIEBEDELING AAN HUIS
Er is geen communiebedeling aan huis. Het is natuurlijk belangrijk om zieken en bejaarden nabij te blijven, dat kan bijvoorbeeld door een kaartje of een telefoontje.

GEEN PALMZONDAGVIERING
De Palmzondagviering (5 april) kan niet doorgaan. Hoe palmtakken gewijd en ter beschikking gesteld kunnen worden, zal later door het bisdom meegedeeld worden. Over de andere vieringen van de Goede Week is nog geen beslissing genomen.

KERKRAADSVERKIEZINGEN UITGESTELD
Zowel de diocesane overheid als het Agentschap Binnenlands Bestuur delen mee dat de verkiezingen voor de grote helft van de kerkraden zijn uitgesteld voor onbepaalde duur, tot de coronapandemie officieel voorbij is. Ook de verkiezingen binnen de centrale kerkbesturen zijn uitgesteld. De huidige leden blijven in functie tot aan de nieuwe verkiezing van de leden.

PAROCHIAAL SECRETARIAAT
Naar aanleiding van de maatregelen genomen door de overheid zal het parochiaal secretariaat werken met gesloten deuren tot nader bericht.

We blijven steeds bereikbaar via:
e-mail: secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

telefonisch (elke werkdag van 9 u. tot 12 u.): 054 43 88 80
(na 12 uur) 054 41 11 19

Delen doet goed!

De campagne van Broederlijk Delen werd deze week uitvoerig voorgesteld op de startavond van de veertigdagentijd in Geraardsbergen. De aandacht gaat dit jaar, maar ook de komende jaren, volledig naar het tweede woord van Broederlijk Delen, het woord delen.

Armoede in Vlaanderen – armoede in Congo
We bekeken een film waarin aspecten zitten van armoedewerking zowel in Vlaanderen als in Congo. Een thema waar we in Geraardsbergen veel over te vertellen hebben. We hebben twee Congolese paters en heel wat Congolese parochianen. Ook hebben we twee welzijnsschakels in Geraardsbergen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 12 maart 2020

Bezinningsavond: “Waar is God als mensen lijden?”

“zoals in volle hitte een bron verfrissing brengt, zo kan God midden het lijden verkwikking brengen”

In zijn betoog op onze bezinningsavond van 20 februari vertrok professor Marc Steen van de vraag: “laat God lijden toe en hoe kan Hij ons helpen dit lijden te dragen”? Het is een feit: “Mensen gaan gebukt onder lijden”. Toch hebben we een troost, want ergens kunnen we een bron vinden die ons helpt dit lijden te dragen. Die bron kan God zijn. Zoals tijdens een tocht in volle hitte een waterbronnetje verfrissing brengt, zo kan God midden de hitte van het lijden een bron van verkwikking zijn.

Er zijn veel soorten van lijden, zichtbaar en onzichtbaar. Lijden waar we als mensen zelf verantwoordelijk voor zijn: roddels, ruzies, conflicten, oorlogen… Lijden dat ons overkomt: natuurrampen, ziektes… Psychisch lijden, zeker in onze 21ste eeuw die gekenmerkt wordt door onrust, depressie. Het sociale lijden. Mensen die door de mazen van het net vallen, in armoede leven, er alleen voor staan, eenzaam zijn… Het morele lijden: is lijden door menselijke breukervaringen. Conflicten tussen mensen, relatiestoornissen, afscheid moeten nemen van geliefden. Of lijden door schuldvragen: de twijfel rond iets dat je gedaan hebt of misschien toch niet. Het spirituele lijden: veel mensen hebben de zin van het leven verloren. De vraag naar de toekomst. Is er nog toekomst?

[…]

Lees meer in KERK & leven van 4 maart 2020

Broederlijk Delen: delen om goed te leven

Meer en meer burgers en beleidsmakers geloven in herverdeling en leven met genoeg.
De wereldwijde drang naar economische groei bracht ons aan de rand van een ecologische en sociale catastrofe. Klimaatverandering en buitensporige ongelijkheid bedreigen de samenleving. Blijven groeien is niet de oplossing om voor alle 7,7 miljard mensen op aarde een menswaardige levensstandaard te realiseren. Verandering is op til. Meer en meer burgers en beleidsmakers overal ter wereld geloven in een andere economie gebaseerd op herverdeling en leven met genoeg.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 februari 2020

Nieuwe campagne – nieuwe aanpak
De vorige jaren ging de aandacht van de campagne telkens uit naar een bepaald gastland. Dit jaar gaat de aandacht naar zowel het Zuiden, als naar onze eigen leefwijze. Zo wordt het leven van een familie in Congo vergeleken met het werk van welzijnsschakels in eigen streek, met het accent op delen. Delen is volgens ons het antwoord op de problemen die ons momenteel uitdagen. Delen doen we op elke plaats anders, in de jeugdbeweging delen we een pot choco, avontuur, het kampvuur. Op school delen we de speelplaats, boeken of een koekje. In de sportclub delen we beweging, vrije tijd en de douches. In de kerk delen we gebed, engagement, brood en inspiratie.
Elke zondag van de vasten nodigen de schriftlezingen ons uit ons leven te bekijken als één en al delen. Vasten is tijd om te geloven dat God zelf een en al delen is.

(Voor dit artikel maakte ik gebruik van artikels op de website van Broederlijk Delen.)

Ann

Vasten

‘Nearer, My God, to Thee’ is een Engelse christelijke hymne, die onder meer bekend is omdat het het laatste muziekstuk was dat door de muzikanten van de Titanic gespeeld zou zijn. De hymne is geïnspireerd door het verhaal van de Jakobsladder uit de Bijbel (Genesis 28,11-12). De derde strofe van de Nederlandse versie mag een uitgangspunt zijn voor een bezinning in de 40-dagentijd op weg naar Pasen. ‘Ja, iedere dag brengt mij U nader, naderbij.’ Voor doopleerlingen die in de paasnacht zullen gedoopt worden, toch een bijzondere betrachting. God nabij, of dicht bij God; gedoopt in zijn Naam. Jakob heeft lang geleden deze bijzondere ervaring gehad: nader bij God. Openheid, verbondenheid tussen hemel en aarde. Hij zag engelen van boven naar beneden; en van beneden naar boven. Jakob spreekt over de poort naar de hemel. Eeuwen later heeft Jezus zichzelf ‘de deur’ naar de hemel genoemd, ‘de weg’ naar de hemel. Maar Hij is ook Gods weg naar ons. Hij is de hemel binnen gegaan. Daar bereidt hij voor zijn volgelingen een definitieve plaats voor. Wij gaan, gespannen of ontspannen, zijn weg, door lijden en dood heen, in de hoop dat wij overleven. In de 40-dagentijd naderen wij zo, stapsgewijze, zondag na zondag, het hoogfeest van de opstanding van Jezus uit de dood.

‘WAT ZIJT GIJ GOED, O HEER!’
De goedheid van God doet deugd. Ook de goedheid van mensen doet deugd. Mensen hebben dat op een bijzondere wijze ervaren in de omgang met Jezus. Hij ging al weldoende rond. Ik wil het lied nog verder zingen: ‘Geheel mijn leven is een weldaad slechts van uw hand. Wie kan mij beter dan Gij zelf tot leidsman dienen, op mijn tocht naar ’t hemels vaderland…’ Jezus is een goede Herder. Goed zijn en goed doen is een opdracht die Hij ook aan zijn volgelingen-leerlingen toevertrouwde. Dus een vertrouwenskwestie.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 februari 2020

Paul Lacaeyse ss.cc

Mijn vakantie in Congo

Drie jaar na mijn laatste vakantie ben ik opnieuw naar Congo gegaan van 21 oktober tot 1 december 2019. Een lange reis! Je vertrekt van Zaventem met het vliegtuig, 8 uur later land je in N’Djili, de internationale luchthaven van Kinshasa. Je paspoort wordt snel gecontroleerd door het personeel van de immigratiedienst, maar je moet nog lang wachten om je koffers terug te krijgen. Als er iemand is die je met een wagen komt ophalen, dan ben je een gelukkige mens: je zult veilig tot je bestemming komen. Anders moet je onderhandelen met een of andere van de talrijke taxibestuurders die vóór de luchthaven op klanten staan te wachten, die met elkaar ruzie maken om de meeste klanten te hebben. Je moet opletten want hun prijzen verschillen van de ene tot de andere chauffeur en snel de chauffeur kiezen die je naar je bestemming zal voeren. In ieder geval, heb je nog een lang traject af te leggen tussen ongeduldige bestuurders die in alle richtingen rijden en op die manier lange files en grote vertraging veroorzaken.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 januari 2020


P. François Mbiyangandu