Samen een onthalende kerk opbouwen

In het weekend van 23 en 24 november 2019, op het feest van Christus Koning, gaat de aandacht van de Kerk in ons land bijzonder naar ‘Kerkopbouw’. Daarbij wordt niet zozeer gedacht aan stenen, aan het optrekken van nieuwe kerkgebouwen, maar aan het creëren van een aangenaam en hartelijk klimaat in onze kerkgemeenschappen.

De bisschoppen en hun medewerkers wijzen erop dat Kerk-zijn vandaag geen zaak is van spectaculaire of grootse dingen. Het is ‘gewone dingen doen op een onthalende manier’. Dat wil zeggen dat mensen zich welkom weten in onze kerken en parochiegemeenschappen. Daarvoor krijgen wij enkele tips mee.

ONTHAAL
Wanneer mensen mee komen vieren is het voor hen altijd aangenaam als zij bij het binnenkomen van de kerk op een vriendelijke manier verwelkomd worden door een voorganger, door iemand van de onthaalploeg, een lid van de lokale kerkploeg… Bij die gelegenheid kan hen een zangboek aangeboden worden of kunnen zij met folders of via mondelinge uitleg informatie krijgen over het plaatselijk kerkgebeuren.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 13 november 2019

Parochiaal beraad – Iedereen solidair voor een warme samenleving!

Graag nodigen we u uit op donderdag 21 november voor een volgend parochiaal beraad in de parochiezaal in Grimminge, Grimmingeplein.

Samen met medewerkers in parochie en verenigingen willen we nadenken hoe we nog meer solidair kunnen zijn voor onze medemens met noden. Niet enkel in de periode van advent en campagne welzijnszorg willen we jullie aandacht hiervoor, maar hoe kunnen we een heel jaar solidair zijn met hen die op ons rekenen? We luisteren naar wat al gebeurt in enkele verenigingen, wat ons kan inspireren om zelf actie te ondernemen of mee te werken bij bestaande organisaties.

19.15 uur: gebed in de kerk van Grimminge
19.45 uur: parochiaal beraad in de parochiezaal
22.00 uur: wel thuis

We kijken uit naar je komst!

Wapenstilstand

11 november is officieel de herdenking van het einde van de eerste Wereldoorlog. In de loop van 2019 is op heel wat plaatsen in binnen- en buitenland stil gestaan bij de 75ste verjaardag van de Bevrijding in 1944, die het einde van de tweede Wereldoorlog inluidde. Het zijn momenten van grote dankbaarheid en bewondering, waaraan een oproep tot vredesengagement wordt gekoppeld.

Vandaag lijken die alles verterende wereldbranden voor velen slechts een vage herinnering. Maar nadat oorlog uitgebroken is moet op de duur ook vrede worden gesticht. Als de vele terreuraanslagen van de laatste jaren ons iets kunnen leren, dan is het wel dit: dat we altijd opnieuw attent dienen te zijn voor wat mensen en volkeren tegen elkaar opzet, dat wij ons daar moeten blijven tegen verzetten en niet in de valstrik mogen lopen van wie de mensheid wil verdelen en op die manier heerschappij tracht te verwerven. Net op vandaag, in deze woelige wereld waar velen onzeker en angstig zijn en waar de lokroep van extremisme zeer verleidelijk wordt, is ijveren voor dialoog en verstandhouding meer dan ooit geboden. Echte vrede is zoveel meer dan de afwezigheid van wapengekletter, al is dat uiteraard al heel wat. Ware vrede rust in het hart en de geest van mensen en kan van daaruit verder uitlopen in de vele kringen om ons heen, in concrete daden van samenhorigheid.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 6 november 2019


Pastoor Frans

De Gemeenschap van de Heiligen

‘Denk niet: “ik ga mijn eigen gang”. Want alleen ben je te klein en te bang. Je kunt niet zonder de anderen.’ Dit zijn 3 zinnetjes uit een lied van Zjef Van Uytsel. Hij heeft gelijk. Zonder de anderen: geen taal, geen cultuur, geen familie, geen volk. Op alle niveaus en op alle terreinen van onze samenleving hebben wij elkaar nodig; veel meer dan wij beseffen. Wij behoren tot een gezin, een familie, een geloofsgemeenschap, een gemeente, een volk. In dit netwerk van menselijke relaties is het niet alleen een kwestie van nemen of krijgen, maar ook van geven en ontvangen, van zijn ‘met de anderen’ en ‘er zijn voor de anderen’, van samen-zijn, samen-leven. Dat is het scheppingsplan van God. Deze wil van God werd evenwel al van in den beginne genegeerd, want zo mogen we het verhaal over Adam en Eva, en Kaïn en Abel, en over de zondvloed verstaan.

“Si tous les gars du monde pouvaient se donner la main…” Kunt ge het u voorstellen dat alle mensen elkaar de hand reiken? Daarover kun je alleen maar dromen. Het is Gods droom, Gods wens: dat mensen elkaar de hand reiken en samen het ‘Onze Vader’ bidden en dat zijn wil mag geschieden op aarde zoals in de hemel. Als mensen elkaar oprecht gemeend de hand reiken dan raken ze niet alleen elkaars hart, maar ook het hart van God. Het is Gods Koninkrijk: een liefdesgemeenschap.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 30 oktober 2019

Ik mag u bemoedigen met een wens (Ef.3,16-19): ‘Moge God vanuit zijn rijke luister uw innerlijk wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.’
God kan een God van mensen zijn als mensen van God willen zijn.

Paul Lacaeyse ss.cc

Herdenkingsviering jong overledenen

Met de kerkgemeenschap van Geraardsbergen vinden wij het waardevol regelmatig een bijzondere herdenking te houden van overledenen die ons veel te vroeg ontvallen zijn.

De volgende herdenking gaat door op:
vrijdag 25 oktober 2019 om 20.00 uur
in de Sint-Bavokerk (Hoge Buizemont 165 te Geraardsbergen)

We nodigen iedereen van harte uit om met ons mee te bidden voor overleden familie. Het is misschien een moeilijke stap, een hoge drempel. Het kan ook een hulp zijn om vooruit te geraken, samen met anderen.

Na de gebedswake is er gelegenheid om iets te drinken en elkaar te leren kennen.

Meer info bij parochieassistente Ann Van Nieuwenhove (a.vannieuwenhove@hotmail.com)
Markt 34, 9500 Geraardsbergen, tel. 054 43 88 80

Nevendienst, een dienst aan jongeren die naar de kerk komen

We willen inspanningen doen om het jonge volk dat naar de kerk komt aan te spreken. De traditionele eucharistieviering kan voor jongeren misschien wat vreemd overkomen en dat komt omdat er te weinig kennis is, te weinig voorbereiding aan vooraf gegaan is.

Daarom willen we op een laagdrempelige manier de verhalen van meer dan 2000 jaar geleden binnen brengen bij jongeren. We vertellen verhalen van toen in een eenvoudige taal en gaan dan samen op zoek wat dit verhaal ons te bieden heeft. We ontdekken samen welke boodschap een verhaal in zich draagt en waar of hoe wij dit verhaal kunnen plaatsen in ons eigen leven. Dit kan gebeuren door heel eenvoudige doe-opdrachten op een speelse manier of een knutselwerkje te maken. Ouders die nieuwsgierig zijn of wiens kinderen nog wat klein zijn mogen ook steeds de nevendienst mee bijwonen.

WANNEER?
We hebben in het kerkelijk jaar twee sterke tijden, de advent, als voorbereiding op Kerstmis en de vasten, als voorbereiding op Pasen. In deze beide perioden hebben we een reeks van nevendiensten. In de advent zijn dat vier zondagen na elkaar: 1, 8, 15 en 22 december 2019. In de vasten zijn dat zes zondagen na elkaar: 1, 8, 15, 22, 29 maart en 5 april 2020.

Omdat we niet willen wachten tot december houden we ook op 27 oktober 2019 een nevendienst op Bijbelzondag.

WAAR?
Deze nevendiensten gebeuren in de Sint-Bartholomeuskerk op de Markt in Geraardsbergen tijdens de eucharistieviering op zondag om 11 uur.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 oktober 2019

Ann Van Nieuwenhove

Missionaire kerk zijn (2)

Op de pastorale conferentie van 19 september sprak diaken Dany Van der Haegen over ‘een missionaire kerk’. In de vorige aflevering van Kerk en Leven brachten wij het een eerste deel van zijn inspirerende uiteenzetting. Hier komt het vervolg.

We sloten het eerste deel af met de stelling dat de grondslag van ons verkondigen eerder profetisch en theologisch is, dan institutioneel of functioneel. Natuurlijk hechten we belang aan een goede organisatie en een stevige structuur. We zouden toch graag wat meer gelovigen, wat meer praktiserenden in onze kerken hebben, maar dit kan niet onze voornaamste doelstelling zijn.

Natuurlijk heeft de Kerk ook een publiek nut en een maatschappelijke functie. Mensen waarderen stilte, herbronning, kunst, ritueel, een band met het verleden… en zoeken of vinden dat in de Kerk. Dat is absoluut legitiem en ook een deel van onze opdracht. De Kerk heeft zeker reden van bestaan als een nuttige instelling die spirituele ‘service’ aanbiedt op vraag en op maat van de moderne mens. Maar dergelijke nuttige dienstverlening belichaamt niet de volheid van onze zending. Een parochie bedoelt meer te zijn dan een ‘tankstation’ of een ‘loket’ waar individuele religieuze behoeften centraal staan. Haar diepste roeping bestaat erin ‘ek-klesia van God’ te zijn: een gemeenschap die zich door Hem laat verzamelen om in haar leven en samenleven tastbaar teken te zijn van zijn verlossing van de wereld.
Vanuit die roeping verstaan we ook beter de missionaire positie van de parochie. Ze is niet het toeleveringsbedrijf van religieuze service op een bepaald grondgebied. Ze stelt een teken voor die streek, maar valt er niet mee samen. Parochies zijn geen religieuze bodembedekkers, die het hele terrein religieus moeten verkavelen. Het moeten oasen worden, waar God én mens kunnen thuiskomen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 oktober 2019

Missionaire kerk zijn (1)

Op de pastorale conferentie van donderdag 19 september 2019 lichtte diaken Dany Van der Haegen een thema toe waarover paus Franciscus regelmatig spreekt: een missionaire kerk. Ook in ons bisdom is dit reeds meerdere jaren een hot item. Als wij leerling van Jezus willen zijn/worden, dan moeten wij over dit onderwerp nadenken en ons afvragen hoe wij dit praktisch in ons leven en in onze geloofsgemeenschap kunnen toepassen. Wij geven hier een eerste deel van de inspirerende uiteenzetting van diaken Dany weer.

Een missionaire kerk vraagt dat wij midden in de wereld Gods Woord verkondigen. Elke gelovige wordt, krachtens zijn/haar doopsel uitgenodigd dit te doen. Als gedoopte worden wij gezonden. Wij hebben het geloof in het doopsel ontvangen. Het geloof is geen handelswaar maar wel een rijkdom die we moeten doorgeven, zonder iemand uit te sluiten. ‘Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie.’ (Joh.20)

Wat bedoelen we met missionair Kerk zijn? Waarom willen we missionair zijn. Waarom is dat zo belangrijk? En hoe kan dat geschieden, wat is daarvoor nodig?

[…]

Lees meer in KERK & leven van 9 oktober 2019

Dany Van der Haegen – September 2019

Tweede deel van dit artikel in het volgende nummer van KERK & leven

Hernieuw binnenkort uw abonnement op het parochieblad!

Als trouwe lezer kent u Kerk & Leven als het weekblad van de katholieke kerk in Vlaanderen dat nieuws brengt uit de parochies in Geraardsbergen, het bisdom Gent en het Vlaamse kerklandschap.

Het jaar 2019 loopt stilaan naar zijn einde. Het is de tijd voor de hernieuwing van abonnementen. Ook voor ons parochieblad Kerk & Leven. Hernieuw uw abonnement en blijf ook in 2020 op de hoogte van wat er reilt en zeilt binnen de parochies in Geraardsbergen, in onze verenigingen en werkgroepen. We voegen er af en toe een bezinnend artikel aan toe. Natuurlijk verdienen de algemene bladzijden en de teksten van het bisdom Gent onze aandacht.

HOE ABONNEREN?
Binnen enkele weken (in de week van 1 november) zal u per post een brief ontvangen waarmee u uw abonnement kan verlengen. Wilt u geen onderbreking in het ontvangen van uw parochieblad, stort dan vóór 15 november 2019 uw abonnementsgeld door middel van de overschrijving bij de brief.

Een abonnement kost zoals vorig jaar 40 euro, hiervoor krijgt u 48 nummers in de bus. Een steunabonnement kan vanaf 45 euro.

NIEUWE ABONNEES
Kent u nieuwe abonnees of mensen die interesse hebben in het parochieblad? Aarzel dan niet om ons te contacteren met hun gegevens voor half november. Zij hoeven niet tot begin 2019 te wachten om Kerk & Leven te lezen en krijgen het blad nog dit jaar in de bus vanaf november. Deze actie loopt van 21 oktober tot 19 november 2019.

VRAGEN?
Hebt u nog vragen? Bel gerust naar het parochiaal secretariaat (tel. 054 43 88 80), of stuur een e-mail naar secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

We danken u alvast voor uw blijvend vertrouwen!

Pastoor Frans en het team