Bij de put van Jakob

Vanaf komende zondag worden ons in de liturgie drie weken na elkaar evangelieverhalen voorgelezen die vanouds een plaats kregen in de vorming van doopleerlingen, kandidaten voor het doopsel. Zij kunnen evenzeer inspiratie bieden aan wie al gedoopt is.

Antwoorden zoeken op diepe levensvragen

Het evangelie volgens Johannes (4,5-42) brengt ons het verhaal over Jezus bij de vrouw aan de put van Jakob. We zouden dit kunnen lezen als een romantisch verhaal. In de buurt van een waterput, waar doorgaans nogal wat volk samenkomt, is een vrouw op zoek naar de ware Jakob. Na al een hele reeks mislukte relaties wil zij eindelijk iemand waarmee het blijft duren.
Maar dat is niet de invalshoek van de evangelist Johannes. Hij schetst hier het verhaal van een vrouw met dorst – niet dorst naar water, maar dorst naar antwoorden op de diepe levensvragen waarmee zij zit. Wie is de ware God, die het echt waard is Hem te aanbidden, en waar moeten wij dat doen? In haar zoeken ontmoet zij toevallig Jezus, die haar dorst naar levend water aanvoelt en erop inspeelt. Hij bevestigt wat zij zegt: ‘dat God uit het volk van de Joden een redder zal doen opstaan’. Tegelijk zet Jezus een stap verder door te zeggen dat Hij zelf die redder is. Hij nodigt de vrouw uit Hem te erkennen als bron van wijsheid en van het echte, volle leven. Waarop zij haar geloof uitspreekt: ‘Werkelijk, Gij zijt de Messias, de Zoon van God’.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 maart 2023

pastoor Frans

Christus Koning

Christus de Verlosser, Rio de Janeiro

Een woordje geschiedenis

Het feest van Christus Koning werd ingesteld door Pius XI (1922-1939) in 1925 en gevierd op de laatste zondag van oktober. Met dit nieuwe feest wou de paus benadrukken dat de wetten van het evangelie ook gerespecteerd moeten worden in het openbare leven. De wet van Christus, onze koning, geldt in alle domeinen zowel van het individuele als van het maatschappelijke leven. Het was de dag waarop o.a. jeugdbewegingen hun trouw aan Christus, hun koning, openlijk vernieuwden. Bij de hervorming van het Romeinse missaal door Paulus VI (1963-1978) op 03.04.1969 werd het feest van Christus Koning verschoven naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar dat traditioneel wordt afgesloten eind november. Het feest kreeg een nieuwe naam: Christus Koning van het heelal en legt ook andere accenten. Het verwijst naar de (verre) toekomst, naar wat God uiteindelijk voor de mensheid wil realiseren. Het geloof leert ons dat het heelal en onze wereld eenmaal zullen ophouden te bestaan en dat de pelgrimstocht van de mensheid doorheen de tijden ooit een einde zal nemen. Christus zal wederkomen “in Zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen” (Mt. 25,31)” om te oordelen levenden en doden “(Geloofsbelijdenis). De lichamen van de overledenen zullen verrijzen en verenigd worden met hun onsterfelijke ziel, het hele universum zal door God worden vernieuwd.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 november 2022

p. Dirk Van Kerchove

Processie van Plaisance 2022

Op zondag 28 augustus trekt naar jaarlijkse gewoonte de Processie van Plaisance door onze stad.

Voorop lopen de stadsreuzen. Het grootste deel van de stoet wordt gevormd door de optocht van de verenigingen, die beeldje van Manneke Pis dragen, gekleed in het uniform of bekleed met elementen van die verenigingen. Het sluitstuk – en eigenlijk de oorsprong van deze processie – is het reliekschrijn van de H. Bartholomeus.

Plaisance valt immers op de zondag na het feest van Sint Bartholomeus, de patroonheilige van de kerk op de Markt en van de stad Geraardsbergen.

Eerst is er te 9 uur in de kerk de eucharistieviering ter ere van de patroonheilige. Daarna, te 10 uur, vertrekt de processie. Het reliekschrijn wordt gedragen door twee ploegen van vier dragers. De dragers in functie en de gewezen dragers hebben in 2015 het Broederschap van de heilige Bartholomeus opgericht.