We zullen doorgaan

Op een dag in het coronatijdperk begonnen muzikanten uit alle hoeken van de wereld het lied ‘We zullen doorgaan’ te spelen. Sommigen werden opgenomen en verspreid via sociale media. Anderen speelden het op straat, alleen of met enkelen samen. Bekende zangers en muzikanten brachten dit lied. Het werkt verbindend en bemoedigend in deze moeilijke tijd van isolatie en eenzaamheid voor velen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 13 mei 2020

Moederdag kan niet meer stuk

Mijn moeder geeft mij altijd alles,
een kusje voor het slapengaan,
twee zachte armen om me heen,
met mijn lieve mama ben ik nooit alleen.
Altijd vrolijk en opgetogen,
sta jij over de was en de strijk gebogen.
Een kusje hier en een knuffel daar,
en altijd een lief gebaar.
Soms gemopper en soms gezeur,
vanwege de alledaagse sleur.
Ook moeders hebben veel zorgen,
over mij en over morgen.
Maar mama maak je niet druk,
deze Moederdag kan niet meer stuk!

De leerlingen van Emmaüs

Het evangelieverhaal van Lucas over de leerlingen van Emmaüs is een van de mooiste uit de paasevangelies. Wij brengen hier een bezinning door zuster Lutgardis van de abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth te Brecht, waarin zij het verhaal treffend actualiseert.

Juist die dag,
juist in deze coronatijden,
waren er twee van hen op weg.
Blijf in je kot!
Nee, ze gingen juist terug naar hun kot.
Maar was die verplaatsing wel essentieel?
Ja, ze ‘moesten’ wel op weg, anders
waren ze díe ontmoeting mislopen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 6 mei 2020

Collecte roepingenzondag

Op zondag 3 mei is er een voorgeschreven collecte. Die kan nu niet plaats vinden in de kerken. Maar het is natuurlijk wel mogelijk een bedrag te storten voor het diocesaan fonds voor kerkelijke opleidingen en roepingen.
Dit fonds ondersteunt de kerkelijke vorming in het bisdom Gent, wil de roepingenpastoraal stimuleren en geeft financiële ondersteuning aan de opleidingen van priesters, diakens en pastorale werkers.

Stort je bijdrage op BE12 7775 9077 0492 op naam van vzw Bisdom Gent, met vermelding ‘roepingenzondag’.

Coronavirus stak een stokje voor campagne Broederlijk Delen

© Lionel Croes

Met Pasen eindigde de campagne van veertig dagen Broederlijk Delen, maar nog niet eens halfweg die veertigdagentijd ging alles en iedereen in lockdown omwille van de coronapandemie. Alle geplande financiële acties moesten worden geannuleerd. De twee omhalingen in de kerken vielen weg, geen koffiestops in onze verschillende deelparochies Oost, geen boterkoekenverkoop in Goeferdinge en nog zoveel meer. Dit is maar een heel klein deel van de stop die Broederlijk Delen meemaakt. De partnerlanden en organisaties van Broederlijk Delen zijn in lockdown waardoor het werk daar stil ligt.
De bisschoppen roepen ons op om onverminderd solidair te zijn met volken of landen in nood, en onze gift te storten via overschrijving. Voor Broederlijk Delen op rekening BE12 0000 0000 9292, liefst met de mededeling +++201/1000/50493+++

Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen, vertelt in een interview dat het systeem is vastgelopen: “Als we de toekomst niet delen, hebben we geen toekomst. Het is geen nieuws dat Broederlijk Delen oproept om te delen, dat doen we al bijna zestig jaar. Maar in het verleden werd dat te vaak gekoppeld aan delen van wat wij te veel hadden, vandaag stellen we vast dat we verder moeten gaan, want het hele neoliberale groeisysteem botst op zijn grenzen: economisch, ecologisch, sociaal. Herverdelen moet verder gaan dan delen van een beetje overvloed.”

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 april 2020

Gebedslitanie bij de lijdensweek

Pastoor Frans schreef deze gebedslitanie bij Palmzondag en de lijdensweek.
Onderaan deze gebedslitanie kan u een link vinden naar de livestream van enkele vieringen van nu zondag 5 april en de komende week.


Wij mogen niet samenkomen voor het liturgisch ochtendgebed dat gewoonlijk plaatsvindt in de Sint-Bartholomeuskerk op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Aan wie het verlangt kan het boekje dat voor deze gebeden gebruikt wordt downloaden via deze link (pdf-document).
Het zou mooi zijn als wij dit ochtendgebed om 9 uur thuis zeggen en ons zo biddend met elkaar verbonden weten in deze heilige dagen.


Tijdens de Goede Week, waarin wij het lijden van Onze Heer Jezus gedenken, wordt tweemaal het verhaal van Jezus’ lijden gelezen, op Palmzondag en op Goede Vrijdag. In deze dagen verbinden wij bidden het lijden van onze tijd met dat van Christus.

Voor de slachtoffers, vandaag gemaakt door allerlei soorten geweld.
Voor mensen gedood omwille van oorlog, haat en terreur.
Voor ouders zonder middelen, die hun kinderen zien wegkwijnen en sterven.
Voor de zinloze verkeersdoden en de slachtoffers van agressie.
Voor wie ernstig ziek worden ten gevolge van een vervuild milieu.
Luister, Heer, wees ons genadig, laat komen uw Rijk en zijn gerechtigheid.

Voor mensen die in hun waardigheid geschonden worden.
Voor volkeren, overal in de wereld die als minderwaardige wezens behandeld worden en verdreven van hun land.
Voor mensen die als slaven behandeld worden.
Voor de troostelozen die geen levenskracht meer vinden.
Luister, Heer, wees ons genadig, laat komen uw Rijk en zijn gerechtigheid.

Voor allen die treuren om een gebroken relatie.
Voor vluchtelingen die gescheiden van hun geliefden moeten overleven.
Voor de tallozen die in het verborgene lijden.
Voor allen die in hun stervensnood door iedereen verlaten zijn.
Luister, Heer, wees ons genadig, laat komen uw Rijk en zijn gerechtigheid.

Voor hen die bij ziekte en beproeving trouw nabij blijven.
Voor de toegewijden in thuisverpleging, ziekenhuizen en palliatieve zorgverlening, bijzonder in deze tijd van coronacrisis.
Voor allen die menselijke noden lenigen in oorlogsgebieden.
Voor allen die het opnemen voor kwetsbaren en kleinen.
Voor alle naamlozen die mensen samenbrengen en recht doen.
Luister, Heer, wees ons genadig, laat komen uw Rijk en zijn gerechtigheid.


Eucharistieviering via het internet (livestream)

Abdij Van Averbode – om 11.00 u. (via YouTube)

Livinusparochie in Herzele & Sint-Lievens-Houtem (via YouTube)

Palmzondag
Sint-Quintinuskathedraal, Hasselt – 10 uur (via www.kerknet.be)

Witte Donderdag
Seminariehuis, Gent – 19 uur (via www.kerknet.be)
Abdij Van Averbode – om 20.00 u. (via YouTube)

Goede Vrijdag
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Antwerpen – 15 uur (via www.kerknet.be)
Abdij Van Averbode – om 20.00 u. (via YouTube)

Stille Zaterdag
Sint Sixtusabdij, Westvleteren – 20 uur (via www.kerknet.be)
Abdij Van Averbode – om 21.30 u. (via YouTube)

Pasen
Abdij Van Averbode – om 11.00 u. (via YouTube)

Bezinning bij de vijfde vastenzondag

Pastoor Frans schreef deze bezinning bij de vijfde vastenzondag.
Onderaan deze bezinning kan u een link vinden naar de livestream van twee vieringen nu zondag 29 maart.


In zijn beroemde roman ‘Schuld en Boete’ vertelt de Russische schrijver Dostojewski over de student Raskolnikov. Deze jongeman is geniaal begaafd, met een uitzonderlijk verstand. Eigenlijk heeft hij zijn hele leven nog voor zich. Maar hij kruipt eenzaam weg in zijn studentenkamer en verspeelt zijn dagen met nietsdoen. Voortdurend wordt hij heen en weer geslingerd tussen twijfel aan zichzelf en krankzinnige dromen van grootheidswaanzin. Eigenlijk beschouwt hij zich als waardeloos, enkel goed om vertrapt te worden. Op zekere dag ontmoet hij Sonja, een meisje zonder toekomst, maar die zichzelf en haar familie moedig staande houdt. Heel vlug komt Raskolnikov erachter dat zij een geheim heeft dat haar recht houdt. En omdat ook hij wil leven, probeert hij dat geheim van haar te vernemen. Pas na lang aandringen stemt Sonja erin toe het prijs te geven. Ze slaat de Bijbel open, en samen lezen ze het verhaal van de opstanding van Lazarus, en hoe Jezus roept: “Lazarus, kom naar buiten!” Het evangelie van de vijfde vastenzondag.

Dit verhaal had voor Sonja een enorme kracht. Van de ene kant ervaarde zij hoe zeer zij aan de grond zat. Haar leven wàs geen leven en bood geen enkele toekomst. Maar juist in de situatie waarin zij vastzat, hoorde zij telkens opnieuw die stem die niet enkel Lazarus, maar ook haar naar het leven riep. Jezus roept immers tegen de dood in. Wat Hij roept is: “Kom naar buiten”. En de dode trekt weg uit het graf. Hij wordt losgemaakt, bevrijd. Hij leeft.

Het is een wonder verhaal, dit evangelie over de opstanding van Lazarus. Het leert ons wat nu eigenlijk dood is en wat leven is, wat sterven en wat opstaan is. In verhalende vorm leert het ons dat de opstanding van dood naar leven niet enkel plaats vindt in een verre ‘laatste’ dag, maar evenzeer op het ogenblik dat een mens de stem van de Heer Jezus echt hoort en aanvaardt. Dat kan vandaag zijn. De opstanding is tegenwoordige tijd geworden. De toekomst kan vandaag zijn. Het nieuwe, eeuwige leven wordt immers geschonken door de stem te horen van Hem die door God is gezonden. Dat geloof maakt levend voor altijd. Als Jezus bij de dood van Lazarus zegt: “Wie in Mij gelooft zal leven”, vraagt Hij aan Marta: “Gelooft gij dit?” Dan bedoelt Hij: “geloof je dat voor wie gelooft de nieuwe toekomst al begonnen is, en dat God groter is dan elke dood?”

Wijzelf zijn vaak zoals Lazarus: zonder veel leven, aan handen en voeten gebonden, opgesloten. – In deze tijd van coronacrisis ondervinden wij volop hoezeer dat opgesloten zijn ons hindert, zowel lichamelijk als psychisch. – Hoe zullen wij opnieuw ademen en vrij worden? Wie maakt ons los en zendt ons een nieuwe toekomst tegemoet? Het is goed te weten dat de woorden “Lazarus, kom naar buiten” vandaag ook tot ons gericht zijn.

Deze vastentijd is de ideale periode om goed te horen hoe Jezus tot ieder van ons roept: “Kom naar buiten”. Om alle figuurlijke zwachtels waarmee wij gebonden zijn los te maken en nieuw te leven: in vrijheid gericht op God en onze medemensen. Een concrete toepassing daarvan kan zijn dat wij de banden van het kwaad losmaken waarin wij verstrikt zijn. Berouwvol, maar nog meer hoopvol. In de vastenperiode wordt ons dat nog meer dan anders voor ogen gehouden. Zelfs nu wegens de coronacrisis de biecht- en verzoeningsvieringen zijn afgeschaft. Christus zegt tot ons: “Kom naar buiten en leef nieuw. Kom los van uw kwaad en begin een mooiere toekomst”. Het is een ideale manier om naar Pasen toe te leven. Op die dag vieren we hoe Jezus vrijkomt van de dood en in glorie opstaat. In die doortocht van dood naar leven kunnen wij nu al delen, als wij ons in geloof en vertrouwen op Hem richten.


Eucharistieviering via het internet

Abdij Van Averbode – om 11.00 u. (via YouTube)

Livinusparochie in Herzele & Sint-Lievens-Houtem (via YouTube)

Bezinning bij de vierde vastenzondag

Pastoor Frans schreef deze bezinning bij de vierde vastenzondag.
Onderaan deze bezinning kan u een link vinden naar de livestream van twee vieringen nu zondag 22 maart.


In groepen van kinderen in de jeugdbeweging of op school wordt nogal eens als spel opgevoerd: een tijdje geblinddoekt rondlopen. Wie het moet doen is altijd blij als het voorbij is. Die begint te begrijpen wat hij bidt wanneer hij zegt: “Heer, dank U voor het licht”. En wat moet het zijn voor iemand die jarenlang niet meer ziet? Die weet heel goed wat hij zegt wanneer hij bidt: “Heer, geef dat ik zie”.

Is het u ook al opgevallen dat de blindgeborene uit het evangelie van deze zondag (Jo 9, 1-41) eigenlijk zelf niet vraagt om weer te mogen zien? Hij krijgt ongevraagd het zicht terug. En zo komt hij tot ontmoeting met Jezus die hem genezen heeft. Daarop gelooft hij in Jezus en begint hij over hem te getuigen aan wie het horen wil of niet. Hij heeft een dieper zicht gekregen dan alleen maar met de ogen. In geloof erkent hij Jezus als de gezondene van God. Hij beseft dat het goed is zich aan Hem toe te vertrouwen. Wat wij allen best ook zouden doen. “Maak dat ik zie, Heer, dat ik vooral U leer zien, dat ik ten volle in U kan geloven”.

Toch zijn ook gelovige mensen niet vrij van momenten van uitzichtloosheid. Ogenblikken waarop het niet goed gaat in het leven en waarop wij ons afragen: is God nu met ons of niet? “Heer, maak dat ik zie”, kan de bede zijn van de pelgrim in een bedevaartsoord, maar ook die van een mens die innerlijk in het duister leeft en vreest te verdwalen. Of van de teleurgestelde of depressieve mens die zich in een donkere tunnel lijkt te bevinden. Hij of zij heeft het moeilijk wanneer men zegt dat er uitkomst is en dat buiten de zon schijnt. “Heer, verlicht hun duisternis”. Vaak verdwijnt die duisternis niet eensklaps, zoals ook de zon niet in één ogenblik opgaat. Het duurt een tijd, en ondertussen tracht je zo goed mogelijk met de duisternis of het schemerduister om te gaan. Omdat duisternis een deel is en vaak een deel blijft van ons bestaan. Pijn of ziekte, kwaad dat je is aangedaan, je moet het soms lange tijd met je meedragen. En dan is het al een hele vooruitgang als iemand je helpt om het te dragen en je een straaltje van licht laat zien.

Deze gedachten kunnen ons misschien inspireren in deze moeilijke tijd van de coronacrisis. We bidden dat het einde ervan in zicht mag komen. En ondertussen trachten we de toestand zo goed mogelijk te beleven door correct de opgelegd maatregelen te onderhouden. En zijn we blij en dankbaar voor elk straaltje van licht in deze duisternis: de bewonderenswaardige inzet van artsen, medisch en paramedisch personeel, medewerkers in het sociaal werk, begeleiders… Of mensen die per brief, telefoon of de moderne media contact houden met medemensen, om hen te bemoedigen en te bevrijden uit eenzaamheid. Of die boodschappen doen… Liefde maakt creatief.

In ons gebed vragen we Jezus dat Hij zijn licht laat stralen in onze duisternis. Hij kan in onze diepten binnentreden en ze verlichten. Willen wij ons door Hem laten benaderen en aanraken? Daarin kunnen we troost en kracht vinden. We moeten niet per se alle duisternis ineens willen verdrijven, want dit lukt wellicht niet. Het betekent al veel als Christus zijn licht mag laten schijnen in ons en in onze leefsituatie. “Jezus, u bent het licht in ons leven. Laat nooit toe dat het duister mij overwint.” Of zoals het in een Taizélied gezongen wordt: “In mijn duisternis, Heer, ontsteek uw licht dat nooit uitgaat”.

Duisternis en schaduw zijn er in onze eigen kleine wereld; ze zijn er ook op onze grote wereldkaart. Donkere plekken waarop mensen met getrokken messen of geladen wapens tegenover elkaar staan, waar kinderarbeid en uitbuiting van volwassenen niet te overzien zijn, waar mensen groot en klein van honger of ziekte omkomen.

Broederlijk Delen en allerlei andere solidariteitsacties helpen om de duisternis wat te verminderen. Zij tonen de donkere plekken op de wereldkaart en steunen hen die ter plaatse licht en hoop brengen. Door het wegvallen van onze kerkdiensten in deze weken kunnen we geen omhalingen houden ten voordele van Broederlijk Delen. Maar misschien kunt u iets storten op rekening van deze organisatie. Of uw gift onder omslag aan ons bezorgen. Het helpt om metterdaad licht, hoop en toekomst te brengen voor velen.

Wie door Jezus genezen wordt en zijn licht ontvangt, wordt uitgenodigd dit licht ook uit te dragen en te verspreiden over de wereld. De apostel Paulus schreef: “De vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid”. Werken van het licht doen, daaraan kan men zien of we waarachtig christelijk leven. Een oude spreuk blijft ook vandaag nog altijd waar: “In plaats van de duisternis met woorden te verwensen, doe je er beter metterdaad iets aan: steek een kaars aan”.

Pastoor Frans Hitchinson


Eucharistieviering via het internet

Abdij Van Averbode – om 11.00 u. (via YouTube)

Livinusparochie in Herzele & Sint-Lievens-Houtem (via YouTube)