Gezalfd en gezonden

In het voorbije weekend vonden al enkele vormselvieringen plaats in onze parochies. En in het komende weekend volgen er nog. Wij willen ons in deze dagen laten inspireren door treffende beschouwingen van hulpbisschop Koen Vanhoutte (Mechelen-Brussel) naar aanleiding van de wijding van de heilige oliën begin september.

Jezus gezalfd

‘Gezalfd en gezonden’, zo stelde Jezus zich destijds voor in de synagoge van Nazareth. Hij las een tekst voor van de profeet Jesaja en gaf er zijn commentaar bij. Voor één keer was de homilie belangrijker dan de Schriftlezing. Jezus liet immers verstaan dat de aangehaalde Schriftwoorden in zijn optreden hun vervulling vonden.

Jezus liet eerst horen dat Hij door God gezalfd was met de Geest die over Hem was gekomen bij zijn doopsel aan de oever van de Jordaan. De woorden van de Vader – ‘Jij bent mijn geliefde Zoon’ – werden een blijvende balsem voor zijn hart. De zalving met de Geest verzekerde Hem van de aanhoudende liefde van de Vader. Zijn leven lang kon Jezus schuilen in de sterke nabijheid van zijn Vader. Gods liefdesverklaring aan het adres van Jezus was geen bevlieging maar een altijd geldende belofte. Op de zalving die Hem te beurt viel, stond geen houdbaarheidsdatum. Het was een belofte waarop God nooit terug zou komen. Later hebben zijn leerlingen het kort samengevat: Jezus is de Christus, de Gezalfde, de Messias.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 september 2021

Missionair christen zijn

Aansluitend bij het vorige pastoraal jaar wil ons bisdom Gent ook in het komende werkjaar – en verder daarna – het missionair karakter van ons christen zijn sterk in de kijker zetten. Ook voor paus Franciscus is dit een zeer dierbaar thema.

CHRISTENEN ZIJN GEDOOPT ÉN GEZONDEN
Bij ons doopsel hebben wij het geloof ontvangen als een louter geschenk, zonder dat wij er direct iets moesten voor doen. Bij een kinderdoop is dit zeer duidelijk: een klein kind kan nog niets verdienen. Het krijgt alles zomaar, gratis: het leven, de liefde van een vader, een moeder en een familie, de verzorging, voeding, en liefdevolle tederheid van zoveel mensen. Zo is het ook met de liefde van God: het kind krijgt ze gratis. Voor zes à zevenjarigen en voor volwassenen die gedoopt worden is dit evenzeer waar: de liefde van God krijg je zomaar.
Is christen zijn een onverdiende gave, het houdt toch ook een opgave in. Ons christen zijn heeft een missionaire betekenis. Het goddelijk leven is een rijkdom die moet worden doorgegeven, gecommuniceerd, verkondigd: dit is de betekenis van de missie. Het geschenk van het geloof delen we verder uit. God bemint alle mensen en Hij wil dat allen gered worden door Hem te leren kennen. Dit wil de kerk doen tot aan de uiterste grenzen van de wereld. Zoveel heiligen, maar ook zoveel andere vrouwen en mannen van geloof hebben dit al gedaan doorheen een geschiedenis van twintig eeuwen!

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 september 2021

Steun slachtoffers watersnood

De katholieke organisatie Caritas Vlaanderen heeft in de voorbije weken steun verleend aan de slachtoffers van de watersnood. Zij blijft ons oproepen tot steun, want de nood is reusachtig groot.

Het ongeziene noodweer van de maanden heeft voor heel wat wateroverlast en ravage gezorgd in Luik, Limburg en Vlaams-Brabant. Nu het water gezakt, is blijkt overduidelijk hoe reusachtig groot de schade is. Jammer genoeg dreigt de watersnoodramp ook een bittere nasmaak te krijgen voor vooral de meest kwetsbaren in onze samenleving. Het zijn net zij die vaak ook niet verzekerd zijn. Het ziet ernaar uit dat de watersnood zal erkend worden als ramp, waardoor de overheid de schade mee kan vergoeden, maar mensen zonder verzekering moeten ook daar meer moeite doen om een dossier in te dienen.

Caritas Vlaanderen biedt met zijn operationele werking Caritas Hulpbetoon financiële hulp op maat aan deze personen en gezinnen die in uitzonderlijke nood verkeren, opdat zij hun leven kunnen heropnemen. Wij doen een oproep om Caritas Vlaanderen te steunen. Dit kan best gebeuren met een overschrijving naar: BE80 7765 9023 3377 met de mededeling: ‘Noodhulp overstroming’. Voor giften van 40 euro of meer bezorgt Caritas Vlaanderen u volgend jaar een fiscaal attest.

Bron: Caritas Vlaanderen

De toestand is ernstig… maar niet hopeloos. — Hoe gaat het met ons klimaat?

Ook dit jaar wordt ons gevraagd de periode van 1 september tot 4 oktober te beleven als ‘scheppingsperiode’, een tijd waarin we bijzonder aandacht schenken aan de ecologische problematiek.

Bovenstaande titel zou je een goeie samenvatting kunnen noemen van de conclusies van het nieuwste rapport van het IPCC  (Intergovernmental Panel on Climate Change). Dit is een wereldwijd panel van klimaatwetenschappers, die in opdracht van de Verenigde Naties wetenschappelijke studies analyseren om te weten hoe het met ons klimaat gesteld is.

De toestand is niet hopeloos, indien we NU actie ondernemen. Dit zegt ook professor Ramanathan, lid van de Pauselijke Academie van Wetenschappen en professor oceanografie aan de universiteit van California – San Diego. “Wij moeten dringend stoppen met fossiele brandstoffen te gebruiken, wij moeten de gemeenschappen helpen om zich te beschermen tegen extreme weersomstandigheden. Ook hierin moeten de geloofsgemeenschappen een actievere rol spelen.”

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 september 2021

Wilfried Van Hove
Ecokerk Bisdom Gent
www.ecokerk.be

Feest van Sint-Bartholomeus – Processie van Plaisance 2021

Beeldje van Sint-Bartholomeus in het retabel van het hoogkoor

Op 24 augustus wordt de feestdag gevierd van de heilige apostel Bartholomeus, de patroonheilige van de hoofdkerk en van de stad Geraardsbergen. Naar goede gewoonte vindt op de zondag daarop, 29 augustus, om 9 uur, de eucharistieviering plaats ter gedachtenis van deze heilige. Daarna volgt de Processie van Plaisance, met het reliekschrijn van Sint-Bartholomeus.

Omwille van de coronapandemie kon de processie vorig jaar niet uitgaan. Om toch geen onderbreking te veroorzaken in de geschiedenis van Plaisance vond een kleine processie plaats binnen de kerk. Gecombineerd met een aantal interviews met belangrijke actoren rond het processiegebeuren kon een mooie, boeiende film gemaakt worden. Maar de ‘echte processie’ was dit toch niet, en de hoop leefde sterk dat de ommegang in 2021 toch zou kunnen doorgaan.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 25 augustus 2021

We danken bij voorbaat allen die zich met veel energie en inspiratie ingezet hebben voor de voorbereiding van de Processie van Plaisance en natuurlijk allen die er zullen aan deelnemen of komen kijken. Welkom!

Start van het nieuwe schooljaar

Op woensdag 1 september klinken in heel Vlaanderen weer de schoolbellen. De poorten gaan open, de speelplaatsen zijn schoongeveegd, klassen wachten op leerlingen en leerkrachten. De coronamaatregelen worden bestudeerd om ze correct na te leven – in de hoop dat ze zo vlug mogelijk versoepeld worden of zelf overbodig worden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 25 augustus 2021

De beste en leukste vader

Mijn vader is de beste en de leukste
mijn vader, die is altijd kampioen
en daarom wil ik dolgraag voor mijn vader
op vaderdag eens iets bijzonders doen
ik wil voor hem een versje op gaan zeggen
een pakje geven, dat heeft hij verdiend
mijn vader, die is niet alleen mijn vader
mijn vader is mijn allerbeste vriend!

Gelukkige vaderdag!

Inschrijving vormsel 2022

Als alles goed gaat zal op zaterdag 21 en zondag 22 mei 2022 in vijf kerken van Geraardsbergen het vormsel toegediend worden aan de twaalfjarigen.

De catechese als voorbereiding hierop zal starten vanaf het midden van oktober 2021. Normaal verloopt de catechese tijdens een aantal bijeenkomsten op zaterdag of zondag. Zowel de ouders als de kandidaat-vormelingen nemen daaraan deel. Zo kunnen zij samen stappen zetten in hun geloofsgroei naar het vormsel toe.

Vandaag hebben wij er helaas nog geen zicht op hoe de catechese concreet zal moeten georganiseerd worden. Wij weten niet welke coronamaatregelen dan nog zullen gelden. Van zodra het kan bezorgen wij de nodige informatie via onze nieuwsbrieven.

We willen alvast starten met de inschrijvingen. Wij danken de scholen omdat zij een informatiebrief van ons hebben bezorgd aan de kinderen van het vijfde leerjaar die volgend jaar willen gevormd worden. Het is mogelijk je vormselkandidaat in te schrijven via deze link.
Lukt dit niet dan kan je het inschrijvingsformulier aanvragen op onze parochiesecretariaat via secretariaat@kerkingeraardsbergen.be of telefonisch op 054 43 88 80.

We kijken er naar uit!

Opname Silke De Galan in de christen gemeenschap

Doopsel

Op zaterdag 15 mei ontving Silke in de Sint-Pietersbandenkerk in Idegem de initiatiesacramenten, dit zijn: de doop, de eucharistie en het vormsel. Als volwassen kandidaat voor het doopsel volgde zij in een tijdspanne van twee jaar een catechumenaal traject in de Heilige Bartholomeusparochie Geraardsbergen, onder begeleiding van Ann Van Nieuwenhove.

Bijzondere omstandigheden

De viering met initiatiesacramenten vindt in normale omstandigheden plaats in de Paaswake. Door corona kon dit nu niet. Er was dit jaar trouwens geen Paaswake voor het publiek, er was wel een digitale versie ter beschikking van de gelovige gemeenschap. Daarom vond ook de doopviering van Silke, met eerste communie en vormsel plaats in beperkte kring. Toch willen we dit vreugdevol gebeuren met jullie delen. Silke werd als kind sterk aangesproken door de christelijke liturgie en geloof. Vooral haar grootouders namen haar regelmatig mee naar de kerk en daar is duidelijk iets van blijven hangen. Haar ouders beslisten om Silke niet als kind te laten dopen, maar zodra Silke achttien jaar werd wou ze zelf beslissen om zich te laten dopen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 2 juni 2021

Van harte proficiat!

Roepingenzondag 2021

Op roepingenzondag 25 april 2021 en in de weken hierna bidden we bijzonder voor roepingen

Naar aanleiding van de 58ste Wereldgebedsdag voor Roepingen schreef paus Franciscus een boodschap met als titel “Heilige Jozef: de droom van een roeping.” In dit Sint-Jozefsjaar dient deze heilige als inspiratie en model voor elke roeping. De heilige Jozef heeft “een hart van een vader dat in staat is zich weg te schenken, en dit in het gewone leven van elke dag”. Paus Franciscus wijst op drie sleutelwoorden die de roeping van de heilige Jozef typeren en die eveneens voor elke roeping gelden: “droom, dienstbaarheid en trouw“.
Iedereen droomt om ten volle te leven en hierbij te beminnen en bemind te worden. God roept ieder op, en bij Jozef gebeurt dit viermaal in een droomHij staat op en gaat op weg om zichzelf weg te schenken, ook al zijn er risico’s en verstaat hij Gods plan niet onmiddellijk. De evangelies leren dat Jozef zichzelf helemaal inzet voor zijn heilig gezin. Hij beschermt hen. Paus Franciscus duidt Jozef als “beschermer van roepingen” aan. 
Tenslotte leert Jozef trouw te blijven en niet angstig te zijn. “Trouw is het geheim van de vreugde” en deze vreugde wordt “elke dag ervaren in datgene wat echt telt: een trouwe nabijheid tot God en onze naaste.” Paus Franciscus besluit: “Ik bid dat jullie deze diepe vreugde mogen ervaren. Jullie hebben God op een edelmoedige wijze tot de droom van jullie leven gemaakt door Hem in jullie broeders en zusters te dienen. Jullie trouw is een sterk getuigenis in dit tijdperk van vluchtige keuzes en emoties die geen blijvende vreugde schenken.”

[…]

Lees meer in KERK & leven van 21 april 2021