Steun slachtoffers watersnood

De katholieke organisatie Caritas Vlaanderen heeft in de voorbije weken steun verleend aan de slachtoffers van de watersnood. Zij blijft ons oproepen tot steun, want de nood is reusachtig groot.

Het ongeziene noodweer van de maanden heeft voor heel wat wateroverlast en ravage gezorgd in Luik, Limburg en Vlaams-Brabant. Nu het water gezakt, is blijkt overduidelijk hoe reusachtig groot de schade is. Jammer genoeg dreigt de watersnoodramp ook een bittere nasmaak te krijgen voor vooral de meest kwetsbaren in onze samenleving. Het zijn net zij die vaak ook niet verzekerd zijn. Het ziet ernaar uit dat de watersnood zal erkend worden als ramp, waardoor de overheid de schade mee kan vergoeden, maar mensen zonder verzekering moeten ook daar meer moeite doen om een dossier in te dienen.

Caritas Vlaanderen biedt met zijn operationele werking Caritas Hulpbetoon financiële hulp op maat aan deze personen en gezinnen die in uitzonderlijke nood verkeren, opdat zij hun leven kunnen heropnemen. Wij doen een oproep om Caritas Vlaanderen te steunen. Dit kan best gebeuren met een overschrijving naar: BE80 7765 9023 3377 met de mededeling: ‘Noodhulp overstroming’. Voor giften van 40 euro of meer bezorgt Caritas Vlaanderen u volgend jaar een fiscaal attest.

Bron: Caritas Vlaanderen

De toestand is ernstig… maar niet hopeloos. — Hoe gaat het met ons klimaat?

Ook dit jaar wordt ons gevraagd de periode van 1 september tot 4 oktober te beleven als ‘scheppingsperiode’, een tijd waarin we bijzonder aandacht schenken aan de ecologische problematiek.

Bovenstaande titel zou je een goeie samenvatting kunnen noemen van de conclusies van het nieuwste rapport van het IPCC  (Intergovernmental Panel on Climate Change). Dit is een wereldwijd panel van klimaatwetenschappers, die in opdracht van de Verenigde Naties wetenschappelijke studies analyseren om te weten hoe het met ons klimaat gesteld is.

De toestand is niet hopeloos, indien we NU actie ondernemen. Dit zegt ook professor Ramanathan, lid van de Pauselijke Academie van Wetenschappen en professor oceanografie aan de universiteit van California – San Diego. “Wij moeten dringend stoppen met fossiele brandstoffen te gebruiken, wij moeten de gemeenschappen helpen om zich te beschermen tegen extreme weersomstandigheden. Ook hierin moeten de geloofsgemeenschappen een actievere rol spelen.”

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 september 2021

Wilfried Van Hove
Ecokerk Bisdom Gent
www.ecokerk.be

Vreugde

Enkele jaren geleden riep paus Franciscus de jezuïeten wereldwijd op bij het bidden meer ‘te smeken om vreugde’. Onlangs gaf de jezuïet en internetpastor Nikolaas Sintobin hierover een voordracht. Daarbij liet hij verstaan dat deze eerder verrassende oproep iets zegt over de kern van het christelijk leven, en ook dat het smeken om vreugde moeilijker kan zijn dan het lijkt. Met dank nemen we hier zijn voornaamste beschouwingen over, want zij hoeven niet beperkt te blijven tot de jezuïeten alleen; zij mogen ook ons inspireren.

Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten, beschouwde de vreugde als normaal voor de christen. Wie leeft in verbondenheid met God mag erop vertrouwen steeds op de een of de andere manier vreugde te ervaren.

Vreugde is de normale biotoop voor de christen. Mensen zijn geschapen voor de vreugde. Leven met God maakt de mens, in het diepste van zijn wezen, vreugdevol. Geen vreugde die we zelf dienen te maken. Wel een vreugde die we ontvangen als genade. Het is de vreugde dat God zelf er is, nog voor wij ons daarvan bewust zijn. Aan ons om te leren, doorheen onderscheiding, die vreugde op het spoor te komen. De inzet is groot. De vreugde is immers het ultieme teken van godsverbondenheid. Zonder die vreugde verliest de evangelisatie – in de meest brede zin van het woord – een groot deel van haar geloofwaardigheid en efficiëntie.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 1 september 2021

Feest van Sint-Bartholomeus – Processie van Plaisance 2021

Beeldje van Sint-Bartholomeus in het retabel van het hoogkoor

Op 24 augustus wordt de feestdag gevierd van de heilige apostel Bartholomeus, de patroonheilige van de hoofdkerk en van de stad Geraardsbergen. Naar goede gewoonte vindt op de zondag daarop, 29 augustus, om 9 uur, de eucharistieviering plaats ter gedachtenis van deze heilige. Daarna volgt de Processie van Plaisance, met het reliekschrijn van Sint-Bartholomeus.

Omwille van de coronapandemie kon de processie vorig jaar niet uitgaan. Om toch geen onderbreking te veroorzaken in de geschiedenis van Plaisance vond een kleine processie plaats binnen de kerk. Gecombineerd met een aantal interviews met belangrijke actoren rond het processiegebeuren kon een mooie, boeiende film gemaakt worden. Maar de ‘echte processie’ was dit toch niet, en de hoop leefde sterk dat de ommegang in 2021 toch zou kunnen doorgaan.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 25 augustus 2021

We danken bij voorbaat allen die zich met veel energie en inspiratie ingezet hebben voor de voorbereiding van de Processie van Plaisance en natuurlijk allen die er zullen aan deelnemen of komen kijken. Welkom!

Start van het nieuwe schooljaar

Op woensdag 1 september klinken in heel Vlaanderen weer de schoolbellen. De poorten gaan open, de speelplaatsen zijn schoongeveegd, klassen wachten op leerlingen en leerkrachten. De coronamaatregelen worden bestudeerd om ze correct na te leven – in de hoop dat ze zo vlug mogelijk versoepeld worden of zelf overbodig worden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 25 augustus 2021

Naar wie zouden wij gaan?

In het leven komen we af en toe voor beslissende keuzen te staan. Beroepskeuze, keuze van een huwelijkspartner, keuze tussen verschillende vormen van inzet… Het zijn beslissingen die een ernstige bezinning vooraf vragen. Ze vereisen ook vertrouwen in de toekomst, en dat je je gedragen en gesteund weet door een ander of door vele anderen.

Bovendien zijn een aantal van die keuzen niet zomaar te herleiden tot een eenvoudig ja of nee of één bepaald ogenblik. Kiezen om trouw met je man of vrouw door het leven te gaan vraagt een voortdurend hernieuwde keuze, die je dag na dag moet opbouwen en bevestigen. Kiezen voor een of andere vorm van inzet vraagt een steeds hernieuwd engagement. De zorg voor je kinderen of voor medemensen kan misschien vanzelfsprekend lijken, maar je moet er toch elke dag opnieuw voor kiezen, of je ijver brokkelt stilaan af.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 18 augustus 2021

Pastoor Frans

Maria ten hemel opgenomen

Op 15 augustus viert de Kerk dat Maria haar Zoon Jezus is gevold op zijn weg van dood naar verrijzenis. Wat Maria betreft spreekt de christelijke traditie liever niet over haar ‘dood’, maar over haar ‘ontslapen’. En ze belijdt dat Maria met heel haar wezen, “met ziel en lichaam” is opgenomen bij God, in zijn hemelse heerlijkheid. Daar is zij door de Heer verheven tot koningin van allen

Als eerste en voornaamste Christus

De unieke plaats die Maria inneemt in de heilsgeschiedenis heeft er toe geleid dat men haar in sommige kringen zozeer verheven heeft, dat ze bijna als een godin-moeder heeft vereerd, als gelijk aan God. De Kerk heeft regelmatig gereageerd tegen dergelijke overdrijvingen in de Mariadevotie. Zoals zo vaak leert de liturgie ons het juiste perspectief. Zij presenteert ons immers de ‘koningin van de hemel’ tegelijk als de ‘nederige dienares’, die beseft dat zij al het goede dat haar overkomt aan de Heer te danken heeft. Zij weet dat zij geen enkele verdienste heeft, maar dat alles onverdiende genade is. Haar onvoorwaardelijk vertrouwen in Hem maakt van haar de gelovige bij uitstek, een voorbeeld voor ons. In de tweede lezing op het feest van Maria’s tenhemelopneming toont de eerste Korintiërsbrief duidelijk de juiste ‘rangorde’, waarin Christus de eerste plaats bekleedt.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 11 augustus 2021

Pastoor Frans

Vakantie 2021

Dit is de tijd die Gij ons gunt
om te genieten van uw wijsheid:
‘Kijk naar de vogels in de lucht,
de lelies op het veld!’

De drukte van de dagen,
de zorgen, zoveel leed
deden uw hartgeheim vervagen
dat er een Vader is
die zorgt en waakt.

Zijn Rijk van samen-zijn is zoveel rijker
dan onze bange jacht.
Aan kinderen, verwonderd,
dan onderling verbonden
geeft Hij zomaar, zowaar
zijn Koninkrijk.

Michel T’Joen

Toen de coronamaatregelen niet toelieten elkaar te ontmoeten bij feesten of vergaderingen, hebben heel wat mensen tochten ondernomen in hun omgeving. Per fiets langs binnenwegen of te voet langs veldwegeltjes. Zij kwamen bij plaatsen op korte afstand van hun woning, maar die ze nog nooit aandachtig hadden bekeken. Het schone kan dichtbij liggen. Elke dag kan je het bekende bekijken met nieuwe ogen. Zeker de zomermaanden bieden daar ruimschoots kansen toe.

Je kunt een bezoek brengen aan de open parochiekerken in je buurt. Misschien ben je er al dikwijls geweest, maar heb je nog nooit de tijd of de kans gehad om daar eens rustig aanwezig te zijn. Je kunt gaan zitten, de stilte bewust op jou laten afkomen en weten: God is daar voor mij. Je stapt rond en ontdekt kunstvolle voorwerpen die je tot bewondering brengen voor het vakmanschap en de inspiratie van kunstenaars. In sommige kerken ligt een intentieboek. Je doorbladert het met schroom en weet je verbonden met mensen die allerlei noden en gedachten voorleggen aan God of Maria. Biddende solidariteit. Je vindt misschien een infoblad of een folder die je aanspreekt om aan een activiteit deel te nemen. Wellicht zie je er kaarsjes branden en misschien plaats je het jouwe erbij. Die kaarsjes zijn kleine tekenen van een geloof dat niet is uitgedoofd.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 juli 2021

Pastoor Frans

Viering Onze-Lieve-Vrouw van Costa Rica in Sint-Bartholomeuskerk

Foto: Luc Balens

Op zondag 1 augustus om 15 uur vindt in de Sint-Bartholomeuskerk van Geraardsbergen een bedevaart plaats naar het beeld van Onze-Lieve-Vrouw der Engelen, patrones van Costa Rica. De mis wordt bijgewoond door Costa Ricanen die in België wonen, waaronder de ambassadeur en de consul-generaal van Costa Rica in ons land. Het beeldje is een replica van ‘La Negrita’, een zwart beeldje van Onze-Lieve-Vrouw, waarvan velen geloven dat het miraculeus is. Het origineel wordt bewaard in een schrijn in de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw der Engelen in de stad Cartago.

Het beeldje van Nuestra Señora de los Ángeles werd op 24 oktober 2009 aan onze kerk geschonken door een delegatie Belgische Costa Ricanen. Later gaven zij er eveneens een aan de Sint-Pietersbasiliek te Rome. Rome en Geraardsbergen zijn de enige twee plaatsen in Europa waar zich een dergelijk beeldje bevindt. Bij ons staat het opgesteld in de zijkapel van Sint Antonius. Regelmatig komen er mensen bidden bij Nuestra Señora en een kaarsje aansteken.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 juli 2021

Iedereen is welkom in deze bedevaartmis!

Wat maakt vakantie zo bijzonder?

Deze vraag stelden we aan mensen met een laag inkomen, mensen met beperkingen door allerlei omstandigheden.

Een vakantie in België is even goed als een vakantie in een ander land.

Via de organisatie ‘Iedereen verdient vakantie’ worden vakanties en daguitstappen aangeboden voor mensen met laag inkomen of verhoogde tegemoetkoming. Deze vakanties zijn flink goedkoper door de steun van Toerisme Vlaanderen. Er zijn wel enkele beperkingen. Men kan jaarlijks slechts twee weken vakantie nemen via ‘Iedereen verdient vakantie’ en dit kan ook – mits enkele uitzonderingen – enkel in het Vlaamse landsgedeelte van België.

Ik ga niet op vakantie, omdat ik dan andere dingen niet kan betalen.

Mensen in armoede moeten elke keer opnieuw keuzes maken. Ze kunnen zich niet alles permitteren. Voor velen lijkt op vakantie gaan dan onhaalbaar voor het budget. Maar omdat iedereen recht heeft op vakantie bestaat ‘Iedereen verdient vakantie’. Mensen met tal van problemen hebben dikwijls stress, een vakantie kan ook hen even bevrijden van de gespannen situatie waarin ze leven.

T: “Ik heb niet echt nood aan vakantie. Ik heb wel nood aan contact met mensen, activiteiten die het voor mij de moeite maken dat ik uit mijn huis wil komen. Ik woon in een klein huisje zonder tuin en zo zijn er veel mensen in onze stad. Voor hen is het dus heel goed dat er gemeenschappelijke tuinen, parken of ontspanningsplaatsen zijn, waar mensen kunnen genieten van de natuur, het mooie weer en van elkaar. Een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.”

[…]

Lees meer in KERK & leven van 30 juni 2021