Herinnering aan Julie Van Espen

Op zaterdag 18 mei ging bisschop Johan Bonny voor in de uitvaart van Julie Van Espen in Schilde. Hij hield daarin een treffende homilie, die we met jullie willen delen. In heel het land was men diep geschokt door die brutale moord. Mochten we het vertrouwen in het leven, in mensen, in de toekomst bewaren, of hervinden.

Julie had een uitzonderlijke gave om mensen onbevangen en spontaan tegemoet te treden. Ze kende geen schrik of vooroordelen. Ze was een kind van de zon en van het licht. Ze vond meteen de sleutel waarmee ze het hart van anderen kon openmaken.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 29 mei 2019


Meer in KERK & leven van 29 mei

  • Foto’s eerste communieviering

Bijbellezen

Ook in een tijd van digitale media zijn er heel veel mensen die zich een leven zonder boeken nauwelijks kunnen voorstellen. Dankzij het boek kan men met talloos veel mensen in contact komen. Nieuwe werelden gaan open. Men leert ideeën kennen die anders zijn dan wat men zelf denkt, en men kan zijn eigen mening daarover vormen. In boeken lezen we verwachtingen van mensen en ontvouwen zij hun dromen. Dankzij het boek zien wij het licht en de schaduw in ons eigen bestaan, de kansen en de teleurstellingen. Een boek kan ons helpen om de onvermoede diepten in onszelf te ontdekken.

Voor joden en christenen is het boek bij uitstek: de Bijbel. Het woord ‘Bijbel’ betekent juist ‘boek’. In de loop van de geschiedenis hebben velen getuigd hoe het lezen van dit ‘boek der boeken’ hun leven oriëntatie gaf, of zelfs veranderde. Van de heilige Augustinus (354-430) is bekend dat hij, gedreven door onrust en zoekend naar zin, in zijn tuin in Milaan een stem hoorde die hem zei: “Neem en lees”. Hij ging op die uitnodiging en sloeg de Bijbel open. Was het toeval of was het Gods werkzaamheid, maar hij trof de brief van Paulus aan de Romeinen, die hem op weg zette naar een antwoord op zijn levensvragen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 mei 2019


Pastoor Frans


Meer in KERK & leven van 22 mei

  • Verslag en foto’s van 60 jaar Femma Goeferdinge

Doopsel – vormsel – communie

In de periode tussen Pasen en Pinksteren zetten velen de eerste stappen of een stap vooruit in hun groei als christen mens. Daarbij gaan twee dingen hand in hand, ontmoeten ze elkaar: enerzijds God die zich onverdiend aan mensen schenkt en anderzijds de mens die zich engageert om de weg van God te volgen.

Het doopsel is het begin van het christelijk leven. In het eerste christendom waren het vooral volwassenen die het doopsel ontvingen, maar daarnaast kwam spoedig ook de kinderdoop in gebruik. In onze tijd en onze streken komt de kinderdoop het meest van al voor. Het aantal doopsels van volwassenen neemt toe, onder meer omdat mensen pas op latere leeftijd het christendom leren kennen, door een ontmoeting, een gesprek, lectuur of media… Hier kan de dopeling duidelijk en met overtuiging zijn engagement uitspreken. Met Pasen van dit jaar ontvingen in ons land 244 volwassenen het doopsel. Deze tendens neemt nog toe, ook in andere landen. In Geraardsbergen ontving al af en toe een volwassene het doopsel.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 mei 2019

Met kinderen op weg naar Pasen

In de veertigdagentijd hebben we een weg afgelegd: met kinderen op weg naar Pasen. Zo deden we ook al een tocht met kinderen doorheen de advent, toen gingen we op weg naar Bethlehem.

Tijdens onze tocht op weg naar Pasen, gedurende zeven zondagen hebben we de verhalen gelezen die horen bij de dagen voor Pasen: van Jezus die naar Jeruzalem gaat, de laatste maaltijd met zijn leerlingen, tot en met zijn opstanding.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 mei 2019

Vierde ‘Parochiaal beraad’

Thema: klimaat

Het thema klimaat trok op 25 april heel wat mensen naar ons parochiaal beraad in Ophasselt. Na de gebedsviering werd concreet nagedacht en actiepunten werden voorgesteld. Dit parochiaal beraad krijgt een staartje.

Sensibiliseren
Hoewel we al heel wat gehoord hebben over klimaat lijkt het nog niet voldoende tot mensen door te dringen hoe ernstig de zaak wel is. Na de korte inleiding van Albert Gossye schrikken we even. De laatste 100 jaren hebben we enorm veel CO2 de lucht ingejaagd waardoor de temperatuur begon te stijgen. Vroeger waren er ook al schommelingen maar nu zijn de hoeveelheden CO2 zo de hoogte in geschoten dat er hoogdringend wat moet gebeuren. Als we zo doorgaan, richten we onherroepelijke schade aan en blijft de temperatuur op onze aardbol stijgen met desastreuze gevolgen. De stad Geraardsbergen heeft samen met 12 andere gemeenten en steden een ‘Burgemeestersconvenant’ ondertekend zodat er tegen 2030 40% minder CO2 uitstoot zal zijn en we tegen 2050 volledig overschakelen op wind-, water-, en zonne-energie. Dit samen realiseren, is van uiterst groot belang om onherstelbare milieuschade te voorkomen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 mei 2019

Meimaand – Mariamaand

Detail van: antependium, Straatsburg omstreeks 1410 – ‘Museum für Angewandte Kunst’, Frankfurt am Main

Toen Maria vernomen had dat zij moeder zou worden van Gods Zoon, ging zij op bezoek bij haar zwangere bloedverwante Elisabeth. Deze begroette haar met de woorden die wij zo dikwijls bidden in het Weesgegroet en die letterlijk als volgt klinken: “Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot”. In de visie van de evangelist Lucas betekent deze ontmoeting niets minder dan een keerpunt in de geschiedenis van God met zijn mensen. Hij ziet in de zonen van de twee zwangere vrouwen een overgang tussen twee periodes. Johannes de Doper, zoon van Elisabeth, zal de laatste profeet zijn. In hem loopt het tijdperk van het oude verbond ten einde. Jezus wordt de belichaming van het nieuwe verbond, dat niet alleen voor het joodse volk heil zal brengen, maar voor alle volkeren.

Het verhaal van de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth is inderdaad meer dan een vertederende anekdote van twee zwangere vrouwen die hun vreugde willen delen over het leven dat groeit in hun schoot. Niet in de ‘grote geschiedenis’ van machthebbers en rijken werkt God, niet in de drukte of onder de schijnwerpers. Hij werkt in het verborgene, in de stilte, met kleine en schijnbaar onbelangrijke mensen. Dit vormt de hele paradox van het christendom: dat de grote God zich inschakelt in zeer gewone gebeurtenissen en voor zijn buitengewone plannen gebruik maakt van doodgewone mensen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 2 mei 2019

Naar ‘Zalig zij die geloofd heeft’, in E. Henau, De tijd lezen. Overwegingen.

Wees niet langer ongelovig, Thomas

In ons courante spreken komt wel eens deze uitdrukking voor: ‘een ongelovige Thomas’, een figuur vol argwaan en aarzeling, waarop men liever niet lijkt. Deze apostel kwam in een eerder negatief daglicht te staan omdat hij aarzelde om in de verrijzenis van Jezus te geloven. De uitdrukking gaat terug op een vrij bekend verhaal over een gebeuren met de verrezen Christus, te vinden in het evangelie volgens Johannes (20, 24-29).

Overigens is Thomas niet tot dit verhaal te beperken. Toen Jezus optrok naar Jeruzalem, wetend dat dit zijn einde kon worden, toen was het juist Thomas die zei: “laat ons met Hem meegaan, om met Hem te sterven.” Dus minstens even zeer: de ‘moedige’ Thomas.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 24 april 2019

Pastoor Frans

De Heer is verrezen! Hij leeft!

Wij vieren jaarlijks Pasen met vreugde. Het gaat niet om een ver verleden te doen herleven, maar om de fundamentele en altijd actuele waarheid van ons christelijke geloof te vieren. De Heer is verrezen! Hij leeft! De dood heeft geen macht meer over Hem! Deze waarheid wordt op Pasen gevierd, maar ook in elke Eucharistieviering, in het gebed, het leven en handelen van de gelovigen.

De verrezen Heer is aan het werk overal waar zijn naam aangeroepen wordt, waar mannen en vrouwen in zijn naam handelen en hun best doen om naar zijn leer te leven. In iedere Eucharistieviering, onmiddellijk na de consecratie, nodigt de celebrant de aanwezigen uit om het mysterie van het geloof te verkondigen. Dan klinken deze enthousiaste woorden uit alle monden: “Wij verkondigen uw dood, wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt”, waarvan de kern de verrijzenis van de Heer is.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 17 april 2019

Pater François

Witte Donderdag

Witte Donderdagavond is een avond met een heel intense geladenheid van vriendschap, vrede, vreugde, ondanks naderend verraad en verloochening die onvermijdelijk culmineren in het kruis van morgen. Herinnering aan een avond, tweeduizend jaar geleden, maar vandaag volle actualiteit, nu: wíj doen mee, het gebeurt aan ons. Nu, zoals toen, heeft alles te maken met de essentie van ons christen-zijn.
Het teken bij uitstek van deze avond is het feestelijk maaltijdgebeuren dat wij eucharistie noemen. Zijn wij ertoe in staat dit helemaal te begrijpen? Het adequaat te verwoorden? Tegelijk is er dat andere teken, verhaald en uitgebeeld: de voetwassing. Het gaat over de Meester die slavendienst verricht en dit gebaar bestempelt als het teken van het nieuw gebod: ‘Heb elkander lief, zoals Ik u heb liefgehad’.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 10 april 2019

diaken Maurice Temmerman

Vasten is als een berg opgaan

Onlangs bracht ik bij vormelingen het Godly Play-verhaal over het mysterie van Pasen. Daarbij gebruikte ik deze puzzel, zes verschillende stukken die symbool zijn van de zes volle weken voor Pasen, allemaal verschillend. Elk verwijzen ze naar een week van voorbereidingstijd naar Pasen toe.
Het bracht me bij de gedachte dat elke week doorheen de vasten ook wel heel verschillend is. We beleven dezelfde dingen op een andere manier. Of we kunnen elke week een ander aandachtspuntje hebben in de vasten. Als we een berg opgaan of een of andere moeilijke hindernis moeten nemen, nemen we die geen twee keer op dezelfde manier, of hebben we daarbij althans niet dezelfde beleving. Alles hangt af van de ingesteldheid van het moment.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 27 maart


Ann Van Nieuwenhove