Overzicht zondagsvieringen Parochie in Geraardsbergen

Wij vragen dat naar de kerken waar wel een eucharistieviering plaatsvindt alleen die gelovigen komen die gewoonlijk daar aan de diensten deelnemen. Als er ook anderen komen bestaat immers het gevaar dat het aantal van 15 overschreden wordt. Het is vreemd en jammer dat wij onze mensen moeten vragen om niet naar de diensten te komen, maar de omstandigheden dwingen ons daartoe.

De middernachtmis in de Sint-Bartholomeuskerk is afgelast. Deze dienst is vooraf opgenomen en kan digitaal gevolgd worden.
U kan de viering hier terugvinden.

Klik hier voor de lijst waar de vieringen doorgaan of afgelast zijn

Hoe kerk zijn in tijden van Corona?

We moeten creatief zijn en dat op een totaal nieuwe manier. Online vergaderen, digitale catechese, rouwbezoeken vanop afstand zijn nu de methodes om contact te hebben met mensen. Armoedebeleid werkt op een totaal andere manier, we willen mensen met noden nog steeds proberen nabij te zijn al kan dit nu niet op de gewone manier. Problemen worden uitvergroot, alsof Corona naar ons kijkt met een vergrootglas.

COVID-19, DE ONGELIJKMAKER
Op het eerste gezicht zijn de maatregelen die worden genomen om de verspreiding van COVID-19 te stoppen even strikt voor elke burger. Maar dat is slechts schijn. De leefomstandigheden van mensen zijn erg ongelijk. Een lockdown versterkt deze ongelijkheden alleen maar, omdat er nog minder dan voorheen aan te ontsnappen valt. Voor veel kwetsbare mensen in de stad is het erg moeilijk om te voldoen aan de Covid-maatregelen om ‘thuis te blijven’, bijvoorbeeld door de beperkte ruimte in huis, de ligging in een wijk met weinig open en groene ruimte, het ontbreken van (toegang tot) een tuin, het hoge aantal mensen in huis, de mentale gezondheidstoestand van de bewoners of de beperkte toegang tot informatie- en communicatietechnologieën. De woonproblematiek die Welzijnszorg dit jaar in de kijker zet wordt meteen nog duidelijker.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 december 2020

Ann Van Nieuwenhove

Advent en Welzijnszorg

© Patrick Derde

Over elk kind dat geboren wordt leeft bij de ouders het verlangen dat dit kind tot volle ontplooiing zal komen, open bloeien tot een volwassen mens die goed zijn plaats vindt in onze wereld. Maar de feiten leren ons dat die droom in heel wat gevallen niet uitkomt. Dat kan allerlei redenen hebben. Soms hebben mensen daar zelf schuld aan. Soms ligt het helemaal niet aan hén. Hoe dan ook, zij moeten geholpen worden om tot inzicht te komen in hun situatie en er iets aan te doen. Of er moeten hen nieuwe kansen gegeven worden. De adventsactie Welzijnszorg wil daar onze aandacht op richten en onze milde steun vragen.

Daarnaast wijst Welzijnszorg er op dat in heel wat gevallen deze mensen van aan de start al over minder kansen beschikken. Vanuit het milieu waarin een mens opgroeit, krijgt de ene veel kansen tot ontplooiing mee, en de andere minder. De ene zal meer gebruik maken van de ontplooiingskansen die te vinden zijn in het onderwijs, in het cultuurleven, of in allerlei organisaties voor jeugd of volwassenen. De ander zal daar nauwelijks binnen willen of binnen mogen. Zo worden de verschillen tussen mensen gemakkelijk in stand gehouden. Of men het wil of niet. Ook daaraan wil Welzijnszorg iets doen. Ons spreken over gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid in de samenleving is maar eerlijk en goed wanneer wij oog hebben voor het hele systeem waardoor mensen kansarm worden en riskeren voor lange tijd (of dikwijls voor altijd) kansarm te blijven.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 9 december 2020

Pastoor Frans

‘Wonen: onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!’

Dit is de slogan van de actie Welzijnszorg dit jaar. Hiermee richt zij onze aandacht op de woonproblemen bij mensen in een armoedesituatie. Waarom dit thema? In voorbereiding van de adventscampagne voerde Welzijnszorg veel gesprekken met welzijnsschakelgroepen en diverse woonorganisaties. De consensus is groot: goed wonen is het begin van alles. Zonder dak boven je hoofd en een thuisgevoel kan je niet vooruit in het leven. Slecht wonen heeft een negatief effect op je gezondheid, je sociaal- en gezinsleven, op de onderwijskansen van je kinderen en je eigen kansen op de jobmarkt. Een sociaal rechtvaardig woonbeleid is dan ook onontbeerlijk in de strijd tegen armoede. ‘Wonen: onbetaalbaar? Onaanvaardbaar’, dit thema van Welzijnszorg zal niet één maar twee jaar lang lopen. Het belang van goed wonen is groot en de problemen zijn nog groter. Zo maken we het grote publiek en beleidsmakers verschillende aspecten van de woonproblematiek duidelijk, met de overtuiging dat goed wonen van levensbelang is.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 9 december 2020

God komt naar ons toe

Het is een oud gebruik om tijdens de advent een krans met vier kaarsen te plaatsen of op te hangen. Het licht dat we op die manier ontsteken is niet enkel een verfraaiing in een sombere tijd, bijzonder in de harde tijd die we nu meemaken. We mogen dat licht veeleer zien als het teken van een troostend vertrouwen, dat het Licht van de wereld zal oplichten in de kerstnacht. En dat het eigenlijk altijd al onder ons schijnt. In Jezus heeft God als mens onze aarde betreden. Sindsdien zijn hemel en aarde, God en mens, niet meer te scheiden. God woont onder ons als ‘Emmanuël’, als belichaamde liefde, als vleesgeworden goedheid en menslievendheid.

De adventstijd roept ons echter ook op tot vernieuwing. Het binnenkomen van God in de menselijke geschiedenis is niet een eenmalig gebeuren destijds in Bethlehem. Het betreft evenzeer de geboorte van God in ieder van ons. Het gaat om een eeuwige geboorte, om het steeds terugkerende neerdalen van het goddelijke in onze menselijkheid. Het kind dat destijds tevreden was met een voederbak en een stal in een grot, doet steeds weer een beroep op ons hele hart. Het wil geboren worden in ieder van ons. En hierop willen wij ons voorbereiden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 2 december 2020

Onbetaalbaar – onaanvaardbaar

Zo luidt de slogan van de campagne Welzijnszorg van dit jaar. Een goede woning zou voor onbetaalbare momenten moeten zorgen, maar voor één op vijf gezinnen is een degelijke woning onbetaalbaar.

Solidair licht van Welzijnszorg

Advent en Welzijnszorg zijn in veel parochies en gemeenschappen sterk met elkaar verbonden. De campagne Samen Tegen Armoede verdiept de spiritualiteit van de adventsperiode, nodigt mensen uit tot concrete inzet. Solidariteit en engagement zijn immers tekenen van God in onze wereld. In de advent zien we uit naar Jezus, het licht in ons leven, het licht voor de wereld. Vier weken lang zien we uit naar zijn warm licht voor de meest kwetsbaren en armen in onze samenleving. Met het aansteken van de kaarsen op onze adventskrans drukken we ons verlangen uit dat het solidaire licht van Welzijnszorg mag groeien opdat ieder mens kan thuiskomen in een goede en veilige woning.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 2 december 2020

Ann Van Nieuwenhove

Advent – uitkijken naar geluk

Mensen zijn wezens vol verwachting. We hebben allerlei verlangens, waarvan we hopen dat ze toch voor een deel vervuld zullen worden. We hopen op succes in ons werk, op wat welverdiende rust en ontspanning, op trouw van onze vrienden, op liefde in onze familie. En doorheen dat alles leeft het diepste verlangen van de mens: dat zijn leven gelukkig zal zijn, goed en zinvol.

Advent is de tijd van groot verlangen naar God, het uitkijken naar de komst van Gods Zoon met Kerstmis. Eeuwen geleden had God een groot plan met zijn volk. Hij liet het Joodse volk verlangen naar zijn Rijk van geluk en vrede. Regelmatig beloofden de profeten in Gods naam dat eens dat mooie Rijk van God zou komen. Een belofte van God als een gegeven woord, waarop de mens mocht rekenen. En toen de vervulling kwam… toen was er geen geschenkenregen, geen plotse verhoging van de levensstandaard, geen militaire overwinning op de vijanden van het land, geen verdrijving van de Romeinse bezetter… De vervulling van Gods belofte was niets anders dan een kind, Jezus, die zelf mensen nodig heeft om in leven te kunnen blijven. Meesterlijk gebaar van God om ons te zeggen dat wij elkaar tot vreugde moeten zijn. Mensen moeten aan mensen vreugde en geluk schenken.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 25 november 2020

Pastoor Frans

De Kleine Prins – weer razend populair

70 jaar na de eerste publicatie als boek, komt ‘De Kleine Prins’ in geanimeerde versie tot leven op het witte doek. Regisseur Mark Osborne, die onder meer ook Kung Fu Panda op zijn conto heeft staan, transformeerde het tijdloze sprookje van Antoine de Saint-Exupéry in een wonderbaarlijke tekenfilm. Acteurs Jan Decleir en Charlotte Vandermeersch leenden hun stem aan de Vlaamse versie.

EEN MEER DAN 70 JAAR OUD VERHAAL IN EEN NIEUW KLEEDJE

Het verhaal, dat miljoenen mensen over de hele wereld al jaren inspireert, werd voor de animatiefilm licht aangepast. Of beter gezegd, er werd een nieuw verhaal aan toegevoegd. Regisseur Mark Osborne kapselde het klassieke sprookje in de belevenissen van een nieuwsgierig schoolmeisje dat onder de knoet wordt gehouden door haar ziekelijk bemoeizuchtige moeder. Het leven van een klein meisje van negen jaar staat helemaal in het teken van school en volwassen worden. Zo heeft haar moeder het voor haar uitgestippeld in een ‘levensplan’. De hele zomer zit ze te blokken achter haar bureau. Wanneer moeder en dochter verhuizen, maakt het meisje kennis met een wat vreemde oude man, een piloot. De piloot vertelt het meisje over een magische ontmoeting, lang geleden, met een kleine, wijze prins die een wereld van kansen, avonturen en liefde voor hem opende. Door de vriendschap met de oude piloot gaat voor het meisje een nieuwe wereld open en ontdekt ze dat je alleen met je hart kunt zien wat echt belangrijk is.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 25 november 2020

Ann Van Nieuwenhove

Samen kerk opbouwen – bisdom Gent

Ook in tijden van corona

In de maand november loopt gewoonlijk de campagne voor de vzw Kerkopbouw bisdom Gent. In ‘normale tijden’ is er in het weekend van het feest van Christus Koning (dit jaar op 21 en 22 november) een collecte voor dit fonds. Maar de lockdown maakt dat nu niet mogelijk. Daarom vragen we uw steun via overschrijving. Het thema van deze campagne is des te actueler:

Kerk-zijn in deze tijden is een kwestie van mensen nabij te zijn door als gelovige of als parochie initiatieven te nemen of te ondersteunen

  • in het creatief zoeken naar contacten met parochianen en medemensen;
  • in het nabij-zijn van mensen bij rouw en uitvaarten;
  • in diaconale initiatieven vanuit parochies of scholen om eenzame, kansarme mensen en gezinnen niet te vergeten;
  • in de inzet van pastores in woon- en zorgcentra en ziekenhuizen in grote solidariteit met alle collega’s in de zorg;
  • in verdieping, liturgie en bezinning via de digitale weg.

Wat dit concreet betekent, kan je ontdekken op www.kerknet.be. Vijf ‘kerkwerkers’ getuigen daar in een sprekend filmpje hoe ze ook in tijden van lockdown Kerk opbouwen.

Uw financiële steun maakt het mogelijk – vandaag en ook morgen – om mensen echt nabij te zijn. Het Fonds Kerkopbouw steunen kan door:

  • Bijdragen te storten, eenmalig of met bestendige opdracht, op het rekeningnummer BE49 3900 9640 0271 van vzw Kerkopbouw bisdom Gent.
  • Giften of legaten over te maken aan de vzw Kerkopbouw bisdom Gent
    Meer info: www.kerkopbouw.be

25 november – feest van de heilige Catharina van Alexandrië

Volgende week wordt het feest gevierd van de heilige Catharina van Alexandrië, patrones van het college van Geraardsbergen. Met dank brengen wij hier de boeiende homilie die Z.E.H. Dirk Van Kerchove, oud-principaal, vorig jaar hield ter gelegenheid van het patroonsfeest van het college.

Alexandrië

Als het in Egypte wat rustiger was, zou het zeker de moeite lonen een citytrip te ondernemen naar Alexandrië. Het is een stad met een lange en boeiende geschiedenis. Zij werd gesticht rond 330 v. Chr. in opdracht van Alexander de Grote, en ze werd ook naar hem genoemd. Alexander, slechts een prille dertiger, had zich vanuit zijn thuisland Macedonië een enorm rijk verworven, waaronder Egypte.

Alexandrië groeide uit tot een wetenschappelijk en cultureel centrum en beschikte over een legendarische bibliotheek, waar niet minder dan 750.000 boekrollen werden bewaard.

Na de vroegtijdige dood van Alexander werd zijn rijk verdeeld onder zijn generaals en Egypte kwam zo in de handen van de dynastie der Ptolemaeën, waarvan de beruchte Cleopatra de laatste vertegenwoordiger was. Na de Ptolemaeën kwamen de Romeinen, na hen de Byzantijnen en tenslotte de Arabieren die Cairo stichtten en Alexandrië lieten vervallen tot een vissersdorp. Wat eens een stad was met 400.000 inwoners telde rond 1800 nog enkele honderden dorpelingen.

Tijdens de Romeinse en Byzantijnse tijd was er in Alexandrië een bloeiende christenheid met een hogeschool voor theologie, die tal van grote figuren uit het vroege christendom heeft gevormd zoals Origenes, Clemens van Alexandrië, Hiëronymus.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 18 november 2020

Dirk Van Kerchove