Weekendvieringen weer in zicht?

De laatste weken vonden drukke onderhandelingen plaats tussen de bisschoppen en de burgerlijke overheid over de voorwaarden waaronder opnieuw kerkdiensten kunnen plaatsvinden. Misschien zijn er tegen het ogenblik dat dit nummer van Kerk en Leven verschijnt al beslissingen genomen en meegedeeld, of komen ze vlug hierna. Hopelijk!

De bisschoppen achten het noodzakelijk dat in afwachting van die beslissingen de kerkraden, parochieploegen, pastoors… nu al nadenken, overleggen en voorbereidende afspraken maken over de organisatie van de vieringen in de toekomst. Zij vragen aandacht voor verschillende aspecten, waarover we onze gelovigen willen informeren. Wij vinden het nuttig aan onze gelovigen mee te delen welke aspecten in dit verband nu reeds aan onze aandacht zijn voorgelegd.

ALGEMEEN
Indien blijkt dat in een bepaalde kerk geen viering kan georganiseerd worden met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften inzake inrichting van het gebouw of inzet van personen die toezien op de naleving, dan kan daar geen viering plaatsvinden. Er kan afgeweken worden van het geldende schema van de vieringen om in eenzelfde kerk meer zondagsvieringen op dezelfde dag te plannen.
De kerkfabriek is voor elk van haar kerken bevoegd voor de veiligheid van/in het kerkgebouw en verantwoordelijk voor de materiële ondersteuning van de liturgie. De aankoop van ontsmettingsmiddelen en eventuele andere benodigdheden en de organisatie van het correcte naleven van de regels die worden opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad en de bisschoppenconferentie, is haar verantwoordelijkheid.
De algemeen geldende regels van de Nationale Veiligheidsraad en de eventuele verordeningen van de plaatselijke burgerlijke overheid zijn onverminderd geldig. Dit betekent o.m. dat men niet naar de kerk komt wanneer men koorts heeft of zich verkouden voelt, dat men geen andere mensen in de auto kan meenemen om hen naar de kerk te brengen, dat op bepaalde plaatsen mondmaskers aangeraden zijn en op specifieke plaatsen zelfs verplicht.
Alle maatregelen die men afspreekt moeten ook gecommuniceerd worden naar al wie komt deelnemen aan de eredienst. Dit moet heel duidelijk gebeuren aan de ingang (buiten en binnen), bij voorkeur met duidelijke symbolen en niet met lange teksten. De maatregelen afdrukken en uitdelen vindt men geen goed idee. Zij zullen in het parochieblad gepubliceerd worden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 3 juni 2020

TOT BESLUIT
Deze oriëntaties zijn niet definitief. Het is nog wachten op voorschriften vanwege de Nationale Veiligheidsraad en de bisschoppen. Dan zal aan de parochies een praktische leidraad bezorgd worden die hen kan helpen om voor hun eigen kerk de vieringen correct te organiseren. Wij zullen ongetwijfeld voor elke kerk enkele mensen nodig hebben die vriendelijk helpen om alle maatregelen in goede banen te leiden. Vrijwilligers moeten niet aarzelen zich hiervoor aan te melden. Waarvoor dank bij voorbaat.

Pastoor Frans

Vormsel 2021 en vormselcatechese – infoavond juni afgelast

Het bisdom Gent heeft meegedeeld dat in 2021 het vormsel in de vormselparochies van Geraardsbergen zal toegediend worden op zaterdag 8 en zondag 9 mei.

Wij hadden voorzien dat op dinsdag 9 en woensdag 10 juni een informatieavond zou plaatsvinden over het vormsel en de vormselcatechese, met de mogelijkheid om de kandidaat-vormelingen. Wegens de coronamaatregelen zijn we genoodzaakt die informatieavond af te gelasten.

Wij hebben er vandaag nog geen zicht op hoe en wanneer de catechese zal starten. Van zodra het kan bezorgen wij hierover informatie.

Wij nemen ons alvast voor om in de tweede helft van de maand juni via de scholen het inschrijvingsformulier aan de kinderen te bezorgen. Het zal ook mogelijk zijn zich elektronisch in te schrijven.

Taizégebed – zaterdag 13 juni 2020

Op zaterdag 13 juni om 19 uur houden we ons laatste Taizégebed van dit werkjaar in de Sint-Bartholomeuskerk, op de Markt in Geraardsbergen.

Wij zijn blij dat dit Taizégebed kan doorgaan.

Omwille van de bepalingen inzake afstand (1,5 m) zal het gebed niet plaatsvinden in het koor maar wel in het schip van de kerk. Als je wil zingen, breng dan een mondmasker mee.

Bezinning Onze-Lieve-Vrouw in de Sint-Bartholmeuskerk (Centrum)

Door de corona-maatregelen kan de Mariale slotbedevaart op de Oudenberg, voorzien voor 29 mei, niet plaatsvinden.

U kan hieronder een korte bezinning bekijken bij de verschillende voorstellingen van Onze-Lieve-Vrouw in de Sint-Bartholomeuskerk.
Wij geven aan wat ze voorstellen en waar ze zich bevinden in de kerk. Daarbij komen ook een aantal korte gebedsaanroepingen tot Maria.

Maria in de kerk van Geraardsbergen-Centrum (pdf-document)

Pinksteren

Op het feest van Pinksteren vieren wij de voltooiing van het paasmysterie.
De Heer Jezus heeft voor ons geleden, Hij is voor ons gestorven en verrezen. Nu zendt Hij ons zijn Geest. In zijn kracht wordt overal ter wereld het Goede Nieuws van Jezus bekend gemaakt en het Rijk van God gevestigd.

Velen onder ons kennen dit verhaal. Hoe de apostelen zich na de kruisdood van Jezus terugtrokken in een labyrint van angst, twijfel, ontgoocheling en onzekerheid.
Drie jaar lang volgden zij een man waar ze naar opkeken. Waar ze veel van verwachtten. In geloofden. Die hun een zeker aanzien gaf: waren zij immers niet zijn vrienden, zijn volgelingen? En plots was alles voorbij.
IJlings verschansten ze zich in de bovenzaal van het cenakel.
Een plaats waar ze samen waren gekomen om het Joodse paasmaal vieren.
Een plaats waar ooit vreugde en euforie heerste, maar die enkele uren later hun figuurlijk graf zou worden.
Hadden ze zich vergist? Was alles maar een mythe gebleken? Waren ze misleid geworden? Wat was de zin van dit alles? Hoe moet het nu verder? Terug naar hun dagdagelijkse bezigheden en uitgelachen worden? Jezus had hun een helper beloofd, de Heilige Geest, die hen geestelijk verder zou leiden en ze de kracht zou geven om getuigen van het evangelie te zijn. Maar waar bleef die? Ik vermoed dat de apostelen zich ook deze bedenkingen en vragen zullen hebben gesteld. Om een antwoord te vinden, hun moreel op te krikken. Akkoord, ze hadden Jezus enkele keren ontmoet. Ontmoetingen waarbij hij hen andermaal uitlegde wat de betekenis was van alles wat hij gedaan had tijdens zijn openbare optreden. Maar was dat echt een fysieke ontmoeting of sproot deze ontmoeting voort uit hun wederzijdse verhalen, hun herinneringen aan Jezus? Hoe dan ook, de fut was eruit, hun ideaal verzwonden!
En toch. Op de vijftigste dag na Pasen, tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren dus, kwam de beloofde Heilige Geest over hen neergedaald.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 27 mei 2020

Jan De Lil

EEN ZALIG PINKSTERFEEST GEWENST

Hemelvaart van Christus

Zoals elk christelijk feest nodigt ook dat van de Hemelvaart van Christus ons uit om een gelovige binding te maken tussen verleden, heden en toekomst.

Kijken we eerst naar het verleden. We proberen ons in te leven in de situatie van Jezus’ leerlingen in de dagen na de dood en de verrijzenis van hun Heer. Die mannen, die wij nu beschouwen als de steunpilaren van ons christendom, zijn maar langzamerhand gegroeid in hun besef dat Jezus verrezen was en dat zijn leven niet tevergeefs was. Zelfs op de dag van zijn Hemelvaart wisten zij nog niet goed waar ze aan toe waren. Tot vlak voor zijn afscheid stelden ze Jezus nog de vraag: “Heer, gaat u in deze dagen het koninkrijk voor ons land herstellen?” Pas toen de Heilige Geest over hen kwam op Pinksteren begrepen ze dat de Heer niet gekomen was om politieke actie te voeren en een aards rijk te stichten, maar dat zij voortaan getuigen moesten zijn van Hem en zijn boodschap, en dat zij op aarde het werk van Christus moesten voortzetten.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 juni 2020


Pastoor Frans

Kerkelijke media: verhalen die verbinden

In het weekend van 23 en 24 mei organiseert de katholieke Kerk de jaarlijkse Werelddag voor de Sociale Communicatiemiddelen. Dat weekend is het in de Vlaamse kerkgemeenschap ‘Mediazondag’.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 mei 2020

KERKNET
Op dit moment bereikt Kerknet maandelijks minstens 200.000 unieke bezoekers, die samen maandelijks meer dan 1 miljoen pagina’s bekijken. Ook via Facebook bereikt Kerknet maandelijks 150.000 mensen.
Kerknet bereikt al een opvallend jong publiek, maar wil blijven groeien om zoveel mogelijk mensen en doelgroepen aan te spreken. Daarom vraagt Kerknet uw hulp, om zoveel mogelijk mensen achter Kerknet te scharen, ook financieel. Steun Kerknet, zodat het digitale verhaal verder kan gaan. Normaal wordt in het weekend van 23 en 24 mei in onze kerken de omhaling voor de kerkelijke media gehouden. Wegens de coronamaatregelen is dit niet mogelijk. Wij worden uitgenodigd onze gift te storten op het rekeningnummer van vzw Studiecentrum Kerk en Media: BE98 7360 0734 5893 met vermelding van ‘Gift Kerknet’, gestructureerde mededeling: 000/2020/03207

Maria toezingen

Sinds de jaren 1960 zijn heel wat christelijke liederen in onbruik geraakt. Hetzij omdat hun inhoud niet meer aansluit bij de religieuze gedachten en gevoelens van de gelovigen, hetzij omdat hun muzikale en literaire vormgeving niet aansluit bij de hedendaagse opvattingen daarover. Dat is nog meest van al waar voor de liederen die in grote mate uit de volksdevotie zijn gegroeid. Er heeft zich een verschuiving voorgedaan van een vrij gevoelsgeladen, volksromantische lyriek naar meer Bijbels gerichte gedachten en formulering.

Er is wellicht geen liederensoort die daar zo duidelijk de gevolgen van draagt als de Marialiederen. Zelfs graag gezongen en toch wel inhoudrijke liederen zoals ‘Liefde gaf U duizend namen’ of ‘Lieve Vrouwe van ons land’ vallen niet altijd in de smaak van gelovigen die bedevaarten of andere Mariavieringen samenstellen. Een heel stel Marialiederen is buiten gebruik gevallen. Jammer genoeg zijn zij niet door andere vervangen. Of nieuwe Marialiederen, zoals die van Jos Bielen, cantor van de norbertijner abdij van Averbode, zijn niet echt doorgebroken in het ruime publiek.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 13 mei 2020


Pastoor Frans

We zullen doorgaan

Op een dag in het coronatijdperk begonnen muzikanten uit alle hoeken van de wereld het lied ‘We zullen doorgaan’ te spelen. Sommigen werden opgenomen en verspreid via sociale media. Anderen speelden het op straat, alleen of met enkelen samen. Bekende zangers en muzikanten brachten dit lied. Het werkt verbindend en bemoedigend in deze moeilijke tijd van isolatie en eenzaamheid voor velen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 13 mei 2020

Moederdag kan niet meer stuk

Mijn moeder geeft mij altijd alles,
een kusje voor het slapengaan,
twee zachte armen om me heen,
met mijn lieve mama ben ik nooit alleen.
Altijd vrolijk en opgetogen,
sta jij over de was en de strijk gebogen.
Een kusje hier en een knuffel daar,
en altijd een lief gebaar.
Soms gemopper en soms gezeur,
vanwege de alledaagse sleur.
Ook moeders hebben veel zorgen,
over mij en over morgen.
Maar mama maak je niet druk,
deze Moederdag kan niet meer stuk!