De vrede van de Heer zij met u

Dat wij in de eucharistieviering elkaar de vrede van God toewensen is een betekenisvol en belangrijk moment. Het is erop gericht de gezindheid en houding mee te delen van Christus, de Vredevorst, die vrede schenkt aan zijn mensen en aan de wereld, een moment ook van verbondenheid met Hem.

Liturgisten vragen zich af of de eigenlijke betekenis van de vredeswens altijd wel goed wordt begrepen. Wie aandachtig observeert hoe mensen elkaar tijdens vieringen de vredeswens geven, zal soms de indruk krijgen dat het voor sommigen vooral gaat om een vriendelijke ‘goede dag’ of een gebaar van sympathie of genegenheid, of soms een gelukwens, zoals bij een huwelijk. Dit is natuurlijk mooi en waardevol, maar de vredeswens betekent veel meer!

DE PLAATS VAN DE VREDEWENS
De vredeswens maakt deel uit van een ruimer onderdeel van de mis, dat begint met het Onzevader, het ‘familiegebed’ van de gelovigen. Het eindigt met de bede om verlost te worden van het kwade, de voornaamste bron van on-vrede. Dit gebed wordt door de priester verdergezet met de bede “verlos ons van het kwade” en vooral de vraag aan de Vader: “geef vrede in onze dagen”. Daarmee vraagt de voorganger in naam van het volk dat Christus de belofte van vrede waar maakt die Hij deed bij zijn afscheid aan zijn leerlingen: “Vrede laat ik jullie na, mijn eigen vrede geef ik jullie, een andere vrede dan de wereld te bieden heeft” (Joh 14, 27). Onmiddellijk daarop volgt de vredeswens, waarin de priester de vrede effectief aan de gemeenschap toewenst. De gelovigen worden daarop uitgenodigd om met dezelfde woorden als de priester elkaar de vrede te wensen: “De vrede van de Heer zij met u”, of korter “Vrede zij met u”. Als in een wederwens kan men dan antwoorden met dezelfde woorden, of gewoon door “Amen” te zeggen.
Het ‘Lam Gods’ herneemt deze gedachte in de derde bede: “Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.”

[…]

Lees meer in KERK & leven van 2 september 2019


Naar een artikel in Zacheüs. Thuiskomen in de liturgie, jaargang 28, aflevering 2, 2015.

Zoeken naar zekerheid en geborgenheid

Ongetwijfeld verwachten heel wat mensen dat ze van de Kerk zekerheid en geborgenheid kunnen ontvangen. Dankzij geloof en Kerk willen zij hun bestaan verankerd weten in een vaste orde die de wisselvalligheid van de tijden overstijgt. In de geloofsgemeenschap zoeken zij een thuis waarop zij kunnen terugvallen om het leven in deze vaak harde wereld aan te kunnen. Maar zij worden in dit verlangen wel eens teleurgesteld, omdat de Kerk dreigt weg te zinken in het drijfzand van de actualiteit.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 25 september 2019

God schiep de aarde, met al wat erin is.

In deze ‘scheppingsmaand’ staan we in onze bezinning eens stil bij de betekenis van het aloude Bijbelse scheppingsverhaal. We lieten ons voor een deel inspireren door een bijdrage van Peter Malfliet voor de Interdiocesane Jeugddienst.

“In het begin schiep God de hemel en de aarde…” (Genesis 1,1), zo begint het scheppingsverhaal dat loopt tot Genesis 2,4a. God doet eigenlijk niets: Hij spreekt, en het gebeurt. En vooral: Hij zag dat het goed was.

Als je dit verhaal letterlijk leest, kan je haast niet anders dan denken: dit beantwoordt helemaal niet meer aan de hedendaagse inzichten over het ontstaan van mens en wereld. Inderdaad. Juist omdat dit geen wetenschappelijke tekst is van geschiedenis of biologie. Wat wil het dan wel zijn? Een geloofsgetuigenis, geschreven in een poëtische taal, over de zin van ons bestaan, over de oorsprong en het doel van alles wat er is.

[…]

Lees meer in KERK & Leven van 18 september 2019


Pastoor Frans

‘En God zag dat het goed was.’

In de hele maand september, tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi, loopt in de Kerk de zogenaamde ‘Scheppingsperiode’, een tijd om aan het scheppingsthema bijzonder aandacht te geven in de liturgie en in andere bijeenkomsten van onze christelijke gemeenschap en haar organisaties of werkgroepen.

Volgens het Bijbels scheppingsverhaal rustte God op de zevende dag. Want Hij vond dat zijn scheppingswerk voltooid was. Met alles in harmonie. Maar vandaag is dit niet zo. Die harmonie is er helemaal niet. Er is nog altijd aan te werken, nu, in deze tijd van klimaatcrisis, nog meer dan ooit. De schepping is immers niet af; zij is geen ‘voltooid verleden tijd’. Zij is veeleer ‘onvoltooid tegenwoordige tijd’, iets om er nu aan te werken. Het Bijbels scheppingsverhaal biedt ons een toekomstvisioen, een te realiseren project. En wij worden geroepen om als medescheppers aan het werk te gaan om die zevende dag dichterbij te brengen en de drie vitale relaties te herstellen: met God, met elkaar en met de aarde.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 11 september 2019

Dertiende concert in de Anneessensreeks

Modern Times

De Kerkraad van Sint-Bartholomeus en het Cultureel Centrum De Abdij nodigen u graag uit op het dertiende concert in de Anneessensreeks op zondag 13 oktober 2019 om 19.00 u., in de Sint-Bartholomeuskerk, Markt, Geraardsbergen.

Organist en improvisator Paul De Maeyer zal op een levendige manier de film Modern Times van Charlie Chaplin van muziek voorzien. Dit zal hij doen door alle elementen van beweging in klank om te zetten, naar de geest of soms ook letterlijk. En door te werken met improvisatiethema’s die regelmatig in verschillende vormen zullen terugkeren. De Maeyer is een meester in het vinnig inspelen op de timing waarmee verrassende gebeurtenissen plaatsvinden in een ‘stomme’ film.

Het thema van Modern Times is dat van de mens die zich moet blijven aanpassen aan de veranderlijkheid van de moderne tijden, tijdloos en universeel. Een garantie voor een evenzo universele en tijdloze film is dat zeker niet. Dat Charlie Chaplin met Modern Times er toch in geslaagd is een klassieker te maken, verdient dan ook alle lof. Terwijl de maatschappijkritische noot vooral impliciet doorklinkt in de veelzeggende details, treedt Charlie Chaplin als de acrobatische zwerver op de voorgrond, wat zorgt voor een even vermakelijke als veelzeggende film, die nog net zo actueel is als 70 jaar geleden.

Toegangskaarten: Volwassenen 12 euro
Groepen, studenten, -26 of 55+: 11 euro
Vrijetijdspas: 3 euro – Kinderen: 6 euro
Leden Kunstkrak: 6 euro (enkel via de kunstacademie)
Tel. 054 43 72 61
ccdeabdij@geraardsbergen.be
www.ccdeabdij.be

Een nieuw pastoraal jaar: samenwerking in onze ‘nieuwe parochie’

We staan aan de start van een nieuw pastoraal werkjaar. Drie jaar geleden heeft het bisdom Gent een project gestart om ‘nieuwe parochies’ te vormen. Daarmee is bedoeld: een geheel van vroegere parochies die op een intensere manier gaan samenwerken. Voor Geraardsbergen is dit een eenheid van de zestien vroegere afzonderlijke parochies. We staan voor de opdracht om zowel de waarde van eenheid en samenwerking te ontdekken als ook eerbied te hebben voor de eigenheid van lokale entiteiten.

Schaalvergroting is in verschillende opzichten noodzakelijk en goed. Ze is noodzakelijk omdat de verschillende aspecten van het pastoraal werk niet in alle deelparochies kunnen aangeboden en uitgebouwd worden. Denken we maar aan de doopselvoorbereiding, de huwelijksvoorbereiding, de vormselcatechese. Of aan de verenigingen waar verschillende lokale kernen tot samenwerking zijn overgegaan. Of aan vorming en overleg die via conferenties en het parochiaal beraad georganiseerd worden voor de ‘Kerk in Geraardsbergen’.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 4 september 2019


Pastoor Frans

Taizé, altijd (op)nieuw

In de eerste week van juli mocht ik voor een vierde keer Taizé beleven en daarom ben ik dankbaar.
Een week naar Taizé komen houdt in dat je deelneemt aan het programma. Helemaal volgen we dat programma niet, wel de diensten, ochtendgebed, middaggebed en avondgebed evenals de bijzondere maaltijden. De maaltijden zijn sober en bieden kansen tot ontmoeting met andere Taizégangers. We ontmoetten veel Duitsers, maar ook enkele Belgen, Nederlanders. Blijkbaar komen heel weinig Fransen naar Taizé.

Vernieuwing vraagt aanpassing

Het decor lijkt helemaal vernieuwd, niet meer de oranje doeken die precies naar de hemel reiken en de vierkante blokken. Meer kleuren, blauw en groen overheersen nu wat tegenover vroeger oranje. Vernieuwing vraagt altijd wat aanpassing van een mens, het is echt wennen aan dit nieuwe kader, maar hoe meer ik ernaar kijk hoe meer ik er ga van houden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 28 augustus 2019

Ook in KERK & leven

  • Foto’s openluchtviering Marie-Tenhemelopneming
  • Foto’s groot kamp KSA

Processie van Plaisance

Voor een geboren en getogen Geraardsbergenaar is de Processie van Plaisance, die uitgaat op de eerste zondag na de feestdag van Sint-Bartholomeus, of de patroonheilige van de hoofdkerk, iets waar men naar uitkijkt.

OORSPRONG
De oorsprong van de Processie van Plaisance ook wel de ‘leutige ommegang’ genoemd heeft te maken met de relikwieën van St.- Bartholomeus, de patroonheilige van onze kerk op de Markt.
Sedert in 1515 de relikwieën van de heilige Bartholomeus overgebracht werden van St.-Martens-Lierde naar Geraardsbergen, heeft jaarlijks een ommegang plaats op de feestdag van de heilige Bartholomeus op 24 augustus, ofwel de zondag nadien (als de feestdag niet op een zondag valt).

SPECIAAL GEBEUREN
Deze processie is wel een heel speciaal gebeuren dat nergens zijn weerga kent.
Heel wat plaatselijke verenigingen nemen er aan deel, zowel religieus geïnspireerde als profane. Zij aan zij vormen ze een bonte mengeling van al wat leeft aan godsdienst, cultuur, muziek, sport en verenigingsleven in onze stad. Zowel jong als minder jong, paraderen al dan niet in hun eigen uniform of typische kledij, achter de reuzen van onze stad, die de processie openen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 21 augustus 2019

De warmte van Taizé bij gevangenen brengen

Op zaterdag 22 juni 2019 trokken we met z’n vieren, Christophe (gitaar en zang), Mieke (zang), Anneleen (dwarsfluit en zang) en ikzelf (hoorn en zang), naar Gent om er twee vieringen op te luisteren in “de Nieuwewandeling”. Eerst voor een groep van 40 mannen, daarna een groep van 16 vrouwen.

Na het inchecken en ons gerief te laten scannen worden we geleid naar het gebouw waar de gevangenen verblijven: de gangen met cellen in 4 richtingen en 3 verdiepingen hoog is een beeld zoals we het kennen van op TV. Eerst worden we nog even in een gespreksruimte binnen gebracht, de grootte van een cel – met ons vier was dit een heel beklemmend gevoel. Dit is nochtans de oppervlakte waar telkens twee mannen samen in moeten leven, vrouwen soms nog met meer.

Op de hoogste verdieping worden we in een mooie kapel binnen geleid. Een kleine oase in dit grote kille, ijzersterk bewaakte gebouw.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 7 augustus 2019