Hernieuw binnenkort uw abonnement op het parochieblad!

Hoe belangrijk is verbondenheid in uw leven? Precies in deze periode, nu ons leven zwaar wordt verstoord door het coronavirus, herontdekken we het belang van de band die we met elkaar hebben.
Als trouwe lezer kent u Kerk & Leven als het weekblad van de katholieke kerk in Vlaanderen dat nieuws brengt uit de parochies in Geraardsbergen, het bisdom Gent en het Vlaamse kerklandschap.

Het jaar 2020 loopt stilaan naar zijn einde. Het is de tijd voor de hernieuwing van abonnementen. Ook voor ons parochieblad Kerk & Leven. Hernieuw uw abonnement en blijf ook in 2021 op de hoogte van wat er reilt en zeilt binnen de parochies in Geraardsbergen, in onze verenigingen en werkgroepen. We voegen er af en toe een bezinnend artikel aan toe. Natuurlijk verdienen de algemene bladzijden en de teksten van het bisdom Gent onze aandacht.

Hoe abonneren?

Eind oktober (ongeveer rond 28 oktober) zal u per post een brief ontvangen waarmee u uw abonnement kan verlengen. Wilt u geen onderbreking in het ontvangen van uw parochieblad, stort dan vóór 15 november 2020 uw abonnementsgeld door middel van de overschrijving bij de brief.
Een abonnement kost 42 euro, hiervoor krijgt u 48 nummers in de bus. Een steunabonnement kan vanaf 45 euro.

Schrijft u over voor iemand anders of wil u niet wachten op de abonneringsbrief, noteer dan zeker het abonneenummer in de mededeling van uw overschrijving (u kan dit nummer vinden rechts bovenaan net boven uw naam, het begint met 3672). Rekeningnummer BE13 0682 3392 6439 van Kerk & leven Geraardsbergen, Markt 34, 9500 Geraardsbergen

Nieuwe abonnees?

Kent u nieuwe abonnees of mensen die interesse hebben in het parochieblad? Aarzel dan niet om ons te contacteren met hun gegevens voor half november. Zij hoeven niet tot begin 2021 te wachten om Kerk & Leven te lezen en krijgen het blad nog dit jaar in de bus vanaf november. Deze actie loopt van 20 oktober tot 20 november 2020.

Vragen?

Hebt u nog vragen? Bel gerust naar het parochiaal secretariaat (tel. 054 43 88 80), of stuur een e-mail naar secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

We danken u alvast voor uw blijvend vertrouwen!

Pastoor Frans en het team

Liturgie in tijden van corona

Op 4 september werd aan het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut te Gent het nieuwe academiejaar geopend. Gastspreker was bisschoppelijk vicaris Joris Polfliet, tevens docent liturgie, die op heldere en indringende wijze reflecteerde over liturgie vieren in tijden van corona. Ze helpen ons om verder na te denken over onze eigen beleving van de liturgie in de voorbije en komende maanden.

Beperking door de coronamaatregelen

De coronacrisis heeft onze beleving van de liturgie sterk geraakt en blijft dat nog altijd doen. Op de keper beschouwd staan de huidige maatregelen juist fundamenteel in contrast met wat de liturgie veronderstelt. Liturgie is principieel een gemeenschapsgebeuren. Dit werd heel sterk in het gedrang gebracht door het verminderen van het aantal medewerkers, het verbod op samenzang, de verplichte afstand, het verstoppen van het gelaat achter een mondmasker, de inperking van de dynamiek van de processies,… Dat alles draagt niet bij tot de ervaring van de liturgische viering van een gemeenschap die samenkomt om de levende Heer te ontmoeten. Integendeel, de liturgie is gekortwiekt. Iemand merkte op: “Zelfs zonder mondmaskers is het soms al moeilijk te geloven dat we in de eucharistie Christus ontmoeten, laat staan als het op deze wijze moet.”De liturgie, het kloppende hart van kerk, is in crisis en we mogen niet berusten in dit ‘nieuwe liturgische normaal’. Samen zingen is juist gemeenschapsstichtend. Van elkaar afstand nemen is het tegendeel van verbondenheid. Als de handdruk bij de vredeswens moet vervangen worden door een glimlach naar andere aanwezigen, verbergt een mondmasker juist die glimlach. Waar op heel wat plaatsen de mensen aan de uitgang van de kerk nog wat bleven praten met elkaar, wordt hen dat nu bemoeilijkt door de plicht tot afstand nemen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 23 september 2020

‘God ziet mij’

Heel wat jaren geleden hing in vergaderlokalen en private woningen soms een prent met een starend oog in een driehoek en daaronder de tekst: “God ziet mij, hier vloekt men niet”. Het is de vraag of die aanmaning veel effect gehad heeft. Velen beschikten toen over een uitgebreid repertoire aan vloekwoorden. En in sommige middens lijkt het vandaag niet anders. Of die vloekwoorden echt godslasterlijk bedoeld waren is niet zo zeker. Het waren eerder krachtwoorden om een uitspraak te ondersteunen. Hoe dan ook, erg beschaafd waren of zijn ze toch niet.

Als je wat dieper nadenkt over die prent en die tekst, kom je tot het besef dat daarachter een vrij eenzijdig en vertekend godsbeeld schuilging. God werd daar immers voorgesteld als een alomtegenwoordige maar onzichtbare spion die toekijkt of we geen overtreding begaan en die iedere misstap bestraft. Geen wonder dat mensen niet met zulk een godsbeeld konden leven. Ofwel groeiden zij naar een betere en vreugdevollere godsvoorstelling toe, ofwel namen ze afstand van deze God, zonder zich te realiseren dat ze zich in feite van een ‘verkeerde God’ verwijderden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 september

Pastoor Frans

De vruchten der aarde delen met iedereen

Ook dit jaar wordt ons gevraagd de periode van 1 september tot 4 oktober te beleven als ‘scheppingsperiode’, een tijd waarin we bijzonder aandacht schenken aan de ecologische problematiek. Ter inspiratie geven we hier de hoofdgedachten weer van een toespraak van paus Franciscus tijdens de audiëntie van woensdag 26 augustus.

Met de pandemie en haar gevolgen voor ogen, dreigen velen de hoop te verliezen. In deze tijden van onzekerheid en angst, nodig ik allen uit de gave van de hoop die van Christus komt, te aanvaarden. Hij is het die ons helpt laveren in de onrustige wateren van ziekten, dood en onrechtvaardigheid. Deze hebben niet het laatste woord over onze eindbestemming. De pandemie heeft de omvang benadrukt van de sociale problemen en ze nog verergerd, vooral dan de ongelijkheid. Sommige mensen kunnen thuis werken, terwijl dat voor veel anderen onmogelijk is. Sommige kinderen kunnen, ondanks moeilijkheden, toch nog onderwijs genieten, terwijl dit voor heel velen plots afgebroken is. Enkele machtige landen kunnen geld uitgeven om de nood te lenigen, terwijl dat voor veel andere landen de toekomst bedreigd is.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 9 september 2020

Groot kamp KSA Geraardsbergen

Een vakantieherinnering: het terrein van het groot kamp van KSA Geraardsbergen, begin augustus in Hotton. De deelnemers hebben zich opgesteld om de letters K-S-A goed zichtbaar te maken voor het overvliegend vliegtuigje. Het kampthema ging over de belevenissen van een Belgisch koppel in een Paraguyaanse gevangenis. Een boeiend thema, sterke samenhorigheid van de deelnemers, mooi weer, en geen corona-aanvallen, wat kon men nog meer wensen?!

Start van het nieuwe schooljaar

Het voorbije schooljaar verliep met horten en stoten. Gelukkig hebben leerkrachten en directies zich met alle krachten ingezet om er het beste van te maken: lessen, opvang, digitale lessen, thuisbegeleiding. Ook ouders hebben een grote inzet getoond. Maar de steeds wisselende coronareglementen hebben het niet gemakkelijk gemaakt. Door alles heen werd het duidelijk dat de kinderen en leerlingen verlangden om opnieuw naar school te kunnen gaan, voor de vriendschap onder elkaar en voor de interactie met de leerkrachten. Mensen helpen elkaar meer mens worden. Dit mag onze wens zijn voor iedereen in het nieuwe schooljaar: dat we mensen worden aan elkaar. En hopelijk zonder al te veel coronazorgen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 2 september 2020

Feest van de H. Bartholomeus – Plaisance

Vorig jaar, rond deze tijd, rijpten plannen om in 2020 de 505ste verjaardag te vieren van de overbrenging van de relikwie van de heilige Bartholomeus van Sint-Martens-Lierde naar Geraardsbergen. Het zou niet zo groots worden als de grandioze viering van de 500ste verjaardag in 2015, maar dit lustrum bood een mooie gelegenheid om Geraardsbergen in de kijker te plaatsen. Niemand kon toen vermoeden dat een onzichtbare maar hardnekkige vijand, het coronavirus, de plannen zwaar zou doorkruisen.

[…]

Het brainstormen van het Plaisancecomité leverde vrucht op. Men werkt aan “Plaisance 2020 – The Streaming Edition”. Inderdaad, in de voorbije maanden hebben heel wat mensen kerkelijke of culturele activiteiten rechtstreeks of met uitstel kunnen bekijken aan de hand van een filmopname, ‘streaming’. Waarom dat niet doen met onze stoet?

[…]

Op zondag 30 augustus vindt eerst om 9 uur in de hoofdkerk op de Markt de eucharistieviering plaats ter ere van de H. Bartholomeus die als martelaar stierf omwille van zijn geloof in Jezus Christus. Wees welkom in deze mis!

Om 10 uur wordt de film dan gedeeld via de sociale mediakanalen van de stad Geraardsbergen (www.facebook.com/stadgeraardsbergen) en zal ook gedeeld worden via de Facebookpagina van ‘Kerk in Geraardsbergen’ en op de website. Alles zal vooraf opgenomen zijn, in omstandigheden die beantwoorden aan de coronamaatregelen. Een delegatie van de Concertband Cecilia zal spelen en in de kooromgang van de Sint-Bartholomeuskerk zullen de schrijndragers een kleine processie houden met het reliekschrijn, gevolgd door een delegatie van de kerkelijke en burgerlijke overheid van de stad.

[…]

De Processie van Plaisance roept bij de waarachtige Geraardsbergenaar een veelheid aan gevoelens op, meest van al nog bij hen die in de processie opstappen. In hun hart dragen ze fierheid, vreugde, vriendschap, blijdschap, dankbaarheid, genegenheid, verbondenheid met de stad… Neen, dat alles kan corona ons toch niet afnemen. Dus: kijk zeker naar de kortfilm “Plaisance 2020 – The Streaming Edition” en laat je ontroering maar naar boven komen, net zoals bij de vroegere Processie van Plaisance.

Pastoor Frans

Vormsels en eerste communie 2020

 • update van 25 augustus 2020


Op 21 augustus heeft het Bisdom Gent richtlijnen uitgevaardigd over het vieren van de eerste communie en het toedienen van het vormsel in de komende weken. Daarbij wordt rekening gehouden met maatregelen die door de regering en de Nationale Veiligheidsraad zijn uitgevaardigd.

In de komende weken zullen kerkverantwoordelijken, ouders en kinderen, leerkrachten en directies van scholen… heel wat inspanningen moeten leveren om – soms in korte tijd – alles voor te bereiden. Het is de moeite waard dat wij dit doen: uit liefde voor de kinderen, uit sympathie voor hun ouders en familie, en vooral om via deze vieringen te tonen dat zij welkom zijn in onze christelijke gemeenschap. God en zijn Geest mogen daarin voelbaar zijn, opdat de mensen zouden leven ‘in de vreugde van de Geest’ – zoals de leuze van onze bisschop luidt.

In de voorbije maanden is het geduld van vele mensen op de proef gesteld. Wij zijn blij dat de vieringen kunnen plaatsvinden en doen er alles voor om ze vlot en vreugdevol te laten verlopen. Door de coronamaatregelen zal een en ander wel soberder moeten gebeuren. De afstandsregel dwingt ons om te vieren in kleine groepen, zowel wat de kinderen als de familie betreft. Daarom zijn er een aantal bijkomende vieringen georganiseerd. Maar hoe dan ook zal niet iedereen kunnen komen die het verlangt. Wij vinden dit allemaal jammer, maar wij kunnen de voorschriften niet negeren. Corona heeft onze plannen – van kerk, scholen en families – ernstig doorkruist.

VORMSEL

De vormselvieringen zullen plaatsvinden op:

Zaterdag 19 september
15.00 uur – Sint-Bartholomeus (groep 1)
17.00 uur – Sint-Bartholomeus (groep 2)

Zaterdag 26 september
11.00 uur – Zandbergen
14.00 uur – Nederboelare (groep 1)
16.00 uur – Nederboelare (groep 2)
18.00 uur – Overboelare

Zondag 27 september
09.00 uur – Ophasselt
10.15 uur – Idegem
11.30 uur – Sint-Bartholomeus (groep 3)

De Nationale Veiligheidsraad besliste op 20 augustus dat het maximum aantal aanwezigen voor een publieke eredienst terug opgetrokken wordt naar 200 (-12 jarigen worden niet meegerekend). Omdat tegelijk een afstand van anderhalve meter moet worden gerespecteerd, ligt dit aantal in de meeste kerkgebouwen lager.

Naast het respecteren van de veiligheidsafstand van 1,5 meter (behalve voor de ‘bubbels’), zijn fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen verboden, is het dragen van een mondmasker verplicht (voor +12-jarigen) en moeten er middelen voor handhygiëne worden voorzien bij de in- en uitgang.

Deze maatregelen verplichten ons tot het vieren met kleinere groepen. Het bisdom Gent opteert voor vormselvieringen zonder eucharistie.

In de praktijk

 • In elke vormselviering zijn er (ongeveer) 15 vormelingen die elk 4 volwassenen mogen meebrengen. Omdat in de meeste van onze vormselkerken meer ruimte beschikbaar is kunnen wij op de meeste plaatsen de viering houden met iets grotere groepen.
 • Sommige oorspronkelijk geplande vormselvieringen worden opgesplitst voor 2 of 3 groepen. De verdeling van deze groepen komt toe aan de plaatselijke verantwoordelijken voor de vormselcatechese.
 • De vormelingen zitten niet allemaal samen, maar moeten plaats nemen in hun eigen ‘bubbel’ van 5 personen. Met ‘bubbel’ wordt hier dus bedoeld: de vormeling zelf plus 4 volwassenen. Catechisten en onthalers wijzen de plaatsen aan.
 • Er is een mondmaskerplicht, behalve voor de aanwezige kinderen en jongeren onder de 12 jaar. Van vormelingen die ondertussen 12 jaar zijn of ouder wordt verwacht dat ook zij een mondmasker dragen.
 • De vormselvieringen hebben plaats in een eenvoudige gebedsdienst. In toepassing van al eerder uitgevaardigde maatregelen is samenzang en niet toegelaten. Een cantor wel. Instrumentale muziek kan, maar geen blaasinstrumenten.
 • Micro’s mogen niet van hand tot hand doorgegeven worden.
 • Men streeft naar zo weinig mogelijk verplaatsingen. Alle aanwezigen blijven gedurende de hele viering op hun plaats.
 • Bij het toedienen van het vormsel komt de vormeling met twee volwassenen naar voor. De vormheer zal de zalving uitvoeren met een wattenstaafje of een propje watten, zodat er geen fysieke aanraking is tussen vormheer en vormeling.
  De vormeling en de volwassenen nemen tijdens het toedienen van het vormsel het mondmasker even af.
 • Er kan ook een fotograaf zijn, die aangesteld wordt door de verantwoordelijken voor de viering.
 • Recepties na de viering zijn niet toegestaan.


Men streeft ernaar de vieringen ongeveer 45 minuten te laten duren. Indien in een kerkgebouw twee vieringen na elkaar plaatsvinden, moet een uurtje voorzien worden om alles te ontsmetten.

Het kan goed zijn om voorafgaand één bijeenkomst te plannen voor de vormelingen, bij voorkeur in het kerkgebouw waarin ze gevormd worden. Ze krijgen dan uitleg over wat er zal gebeuren.

Voor de concrete toepassing van een en ander verwijzen we naar de mededelingen die door de vormselverantwoordelijken van de onderscheiden kerken zullen bezorgd worden.

EERSTE COMMUNIE

Bij de eerste communies zijn de meeste richtlijnen van toepassing die hierboven beschreven zijn in verband met de vormselviering. Voor de concrete toepassing van een en ander in de onderscheiden vieringen verwijzen we naar de informatie die door de godsdienstleerkrachten en de scholen zal bezorgd worden.

De communicanten zitten niet samen in één groep; elke communicant zit met 4 andere personen in één bubbel van vijf.

De eerste communie vindt uiteraard plaats tijdens een eucharistieviering. Ook deze moet sober zijn. De kinderen worden op enkele momenten bijzonder aangesproken: verwelkoming, voor hen en hun families bidden in de voorbeden, speciale aandacht bij de communieuitreiking, …

Er is geen aanbrenging van de gaven van brood en wijn of andere symbolische voorwerpen.

De eerste communievieringen zullen plaatsvinden op:

Zaterdag 12 september
13.30 u. Geraardsbergen-Centrum (GO! Dender – groep 1)
15.00 u. Ophasselt
15.30 u. Geraardsbergen-Centrum (GO! Dender – groep 2)
17.30 u. Geraardsbergen-Centrum (GO! Centrum + Drempel)

Zondag 13 september
09.30 u. Zandbergen (St.-Lutgardis)

Zondag 20 september
09.30 u. Overboelare
10.45 u. Zarlardinge

Zaterdag 3 oktober
15.00 u. Onkerzele

Zondag 4 oktober
09.30 u. Zandbergen (GO! Klim Op)
09.30 u. Kloosterkerk St.-Jozef (St.-Jozefinstituut)
10.30 u. Viane (in de kerk van Moerbeke)
11.30 u. Moerbeke (in de kerk van Viane)

Zondag 11 oktober
10.00 u. Collegekerk (De Zeppelin, Boelarestraat + Hunnegem)

Zaterdag 17 oktober
10.00 u. Idegem

Het St.-Jozefinstituut BuBaO (de Mozaïek) doet geen eerste communie in 2020.

Gelukwens en oproep

We wensen onze communicantjes en vormelingen van harte proficiat met hun communie of vormsel. Deze vieringen mogen voor hen een vreugdevol gebeuren zijn van verbondenheid met God en met de mensen. Proficiat ook aan de families.

De organisatie van de eerste communie en van het vormsel is niet zo ideaal als we zouden willen. We hadden het liever anders gezien, maar corona heeft ons in zijn greep. We moeten zeker zorg voor onze eigen gezondheid en die van anderen. We rekenen op ieders begrip, welwillendheid en geduld. Daarvoor danken wij u al bij voorbaat. Onze dank gaat zeker ook naar catechisten, leerkrachten en directies, lokale kerkploegen, kerkpersoneel en allen die zich inzetten voor het welslagen van deze vieringen.

Geloof, liefde en geduld

In heel wat huwelijksvieringen wordt als Bijbellezing het zogenoemde ‘hooglied van de liefde’ gekozen, uit het 13de hoofdstuk van de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte. De tekst begint hooggestemd, haast lyrisch. De liefde is groter dan gelijk wat: groter dan talenkennis of wetenschap, groter dan delen met de armen, wie liefheeft is meer waard dan wie als martelaar sterft voor het geloof… Als men bij dit alles de liefde niet heeft, is men eigenlijk niets, zegt de apostel. Maar dan verandert hij plots van toon om zeer realistisch te spreken over de liefde: zij is geduldig, niet afgunstig of zelfzuchtig, zij houdt van de waarheid en is vergevensgezind. Voorwaar, geen eenvoudige opgave, waarvan de jonge trouwers hun levensprogramma willen maken, een optie voor de toekomst die ze tegemoet zien.

Soms wordt diezelfde lezing gebracht in een uitvaartdienst. In dat geval dient hij om dankbaar terug te blikken op het leven van de overledene, die van dit programma een leven lang werk heeft gemaakt. Die zal jaar na jaar wel ondervonden hebben hoe veeleisend dit programma is, maar doorheen alles zal die overledene echt begrepen hebben dat de volhardende liefde het grootste van alles is.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 augustus 2020


Pastoor Frans