Maria, moeder van Jezus

Toeval of niet, moederdag valt in de meimaand, die toegewijd is aan Maria, de moeder van Jezus. Zij heeft een bijzondere plaats in het christelijk geloof en bijbel.

De evangelisten Lukas en Mattheus hebben het over de omstandigheden rond Jezus’ geboorte. Zij schrijven onder meer dat Maria maagd was, toen zij haar kind kreeg. Wat wordt daarmee gezegd? In ieder geval dit: wat de volwassen Jezus later zo indrukwekkend maakt, had Hij niet van zijn vader of zijn moeder, maar door zijn relatie met God. Nog meer dan zoon van zijn vader of moeder, was Hij zoon van God.

Zoals in onze tijd het leven van een moeder en haar kinderen niet kommerloos is, zo was het ook bij Maria en Jezus. Lukas vertelt over de moeizame reis naar Bethlehem, als Maria in haar negende maand is. Daar wordt haar kind geboren in oncomfortabele omstandigheden: in een stal, en neergelegd in een kribbe. We horen dat de oude Simeon bij het dankoffer in de tempel voorspelt dat dit kind een teken van tegenspraak wordt en dat zijn moeder zal lijden: haar hart zal met een zwaard doorboord worden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 5 mei 2021

Ann Van Nieuwenhove

Meimaand – Mariamaand 2021

In de problematische tijd waarin wij leven of bij de moeilijkheden die wij in ons persoonlijk leven meemaken, kunnen wij in vertrouwen tot Maria bidden om bescherming en steun. In wat volgt zoeken wij daartoe inspiratie bij beeldende kunst en in een bestaand gebed.

MANTELMADONNA
In verschillende West-Europese landen is een afbeelding van Onze-Lieve-Vrouw te vinden die de ‘mantelmadonna’ of ‘schutsmadonna’ genoemd wordt. In de late middeleeuwen was dit een van de populairste motieven in de Mariaverering, onder meer in Italië en Duitsland. In de middeleeuwen konden hooggeplaatste vrouwen vervolgde personen beschermen door ze ‘onder hun mantel’ te nemen en om genade voor hen te vragen. Het was een soort asiel. In de legendevorming van de 12de en 13de eeuw werd dit mantelrecht overgedragen aan Maria. In de 15de eeuw stierven veel mensen aan de pest, het type van de mantelmadonna werd toen erg populair. Maria kon immers de mensen zonder onderscheid naar rang en stand beschermen tegen alle kwaad. Maria houdt haar mantel open, als beschutting en zorg waaraan men zich mag toevertrouwen. Volgens sommigen vindt het begrip ‘mantelzorg’ hier zijn oorsprong.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 28 april 2021

De weg komt naar je toe

Het kan verleidelijk zijn om naar de toekomst te kijken: als corona eenmaal voorbij is…, als ik me weer wat beter voel…, als de lente doorbreekt… We kijken uit naar de verte. Tot aan de horizon. Maar verder dan dat is er niets te zien, zodat we teruggeworpen worden op onszelf. Het is de weg naar binnen. Het is de plek waar God in ons woont. In gesprek met Hem vinden we zicht op onze prioriteiten, op wat in onze toekomst eerst aan bod moet komen.

Dat inzicht wordt ons geschonken, namelijk als we de dingen die ons bezighouden eens in het licht houden: onze plannen, onze genoegens die soms niemand baten, ook onszelf niet.We verlangen naar vervulling. Eerst zoek je die vervulling buiten jezelf. Je jaagt dromen na, wil je aspiraties vervullen. Daar is op zich natuurlijk niets mis mee. Maar het vervult vooral je buitenkant. En ofwel slaag je er niet in je dromen te realiseren, ofwel lukt het je wel maar blijf je na een tijd toch met een stuk gemis zitten. Je leven is niet zo goed geworden als je wel droomde. Dit inzicht, de ervaring van een soort gebrokenheid, kan de opening te zijn naar een andere dimensie.

De Amerikaanse schrijver Wendell Berry heeft het zo uitgedrukt: “Wie niet langer weet wat te doen, is eindelijk aan het echte werk toegekomen. Wanneer we ons verdwaald voelen, kan onze reis pas echt beginnen. Bewustzijn ontwaakt pas als we verbluft zijn.” Wanneer ons ‘kleinere zelf’, dat alles onder controle wil houden, even stilvalt, komt er perspectief, ruimte voor creativiteit.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 21 april 2021

Roepingenzondag 2021

Op roepingenzondag 25 april 2021 en in de weken hierna bidden we bijzonder voor roepingen

Naar aanleiding van de 58ste Wereldgebedsdag voor Roepingen schreef paus Franciscus een boodschap met als titel “Heilige Jozef: de droom van een roeping.” In dit Sint-Jozefsjaar dient deze heilige als inspiratie en model voor elke roeping. De heilige Jozef heeft “een hart van een vader dat in staat is zich weg te schenken, en dit in het gewone leven van elke dag”. Paus Franciscus wijst op drie sleutelwoorden die de roeping van de heilige Jozef typeren en die eveneens voor elke roeping gelden: “droom, dienstbaarheid en trouw“.
Iedereen droomt om ten volle te leven en hierbij te beminnen en bemind te worden. God roept ieder op, en bij Jozef gebeurt dit viermaal in een droomHij staat op en gaat op weg om zichzelf weg te schenken, ook al zijn er risico’s en verstaat hij Gods plan niet onmiddellijk. De evangelies leren dat Jozef zichzelf helemaal inzet voor zijn heilig gezin. Hij beschermt hen. Paus Franciscus duidt Jozef als “beschermer van roepingen” aan. 
Tenslotte leert Jozef trouw te blijven en niet angstig te zijn. “Trouw is het geheim van de vreugde” en deze vreugde wordt “elke dag ervaren in datgene wat echt telt: een trouwe nabijheid tot God en onze naaste.” Paus Franciscus besluit: “Ik bid dat jullie deze diepe vreugde mogen ervaren. Jullie hebben God op een edelmoedige wijze tot de droom van jullie leven gemaakt door Hem in jullie broeders en zusters te dienen. Jullie trouw is een sterk getuigenis in dit tijdperk van vluchtige keuzes en emoties die geen blijvende vreugde schenken.”

[…]

Lees meer in KERK & leven van 21 april 2021

Als het visioen ontbreekt…

Elke dag is er wel ergens op de wereld ellende waarvan het nieuws ons de beelden laat zien of woordverslagen laat horen of lezen. Op de duur is het meer dan wij aankunnen. Sommigen dreigen daardoor afgestompt te raken, ongevoelig te worden voor het leed van mensen ver weg. Gelukkig worden velen er wel door bewogen, door de natuurrampen en door de conflicten tussen mensen of tussen volksgroepen. Dan gebeurt er blijkbaar iets met ons. En hulporganisaties helpen ons om aan ons medeleven concreet vorm te geven, zodat het niet beperkt blijft tot gevoelens.

Bij zoveel ellende wordt in ons een gevoelige zenuw geraakt. Ergens leeft in ons het besef dat mensen voor elkaar verantwoordelijk zijn, dat zorgen voor mensen waar ook ter wereld een plicht is. Blijkbaar leeft bij heel velen een ideaal van menselijkheid en naastenliefde, de droom van een ideale samenleving, waar mensen met elkaar weten te delen: hun lief en leed, hun hebben en houden.

God zij dank leeft dit aanvoelen in ons. Want als dat gevoel voor eerbied voor de mens, voor eerlijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid ontbreekt, gebeuren de ergste dingen. Dingen die we op onze televisie zien, of waarover we berichten lezen in onze krant en horen op onze radio: wat mensen elkaar aandoen in machtsstrijd en in oorlogsgeweld. In het Bijbelboek der Spreuken staat: “Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk”. Waar idealen van menselijkheid ontbreken, breekt onmenselijkheid los.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 7 april 2021

Pastoor Frans

Pasen 2021

Er is voor christen mensen geen groter feest dan Pasen. We vieren dan de kern van ons geloof. Telkens als we de eucharistie vieren, is het om de dood en de verrijzenis van onze Heer te gedenken. En Paulus schreef: “als Christus niet verrezen is, is ons geloof zonder inhoud en zonder grond”. Zonder zijn verrijzenis kan Jezus misschien voor velen nog wel een interessante en inspirerende figuur zijn. Maar in Hem geloven en christen zijn, heeft dan niet veel zin meer.

Verrijzenis als bron van hoop

Jezus was altijd al weldoende rondgegaan. Hij had opnieuw laten zien, soms op een overrompelende en aanstootgevende manier, wie God is en wat het kan betekenen als je God in je leven binnenlaat. Hij had het hart van velen geraakt. Ook heilige huisjes afgebroken en gevoelige snaren geraakt. Hij is eraan ten onder gegaan. Hij werd veroordeeld en terechtgesteld. Hij eindigde als slachtoffer, niet als overwinnaar.

En dan is iets gebeurd dat ondenkbaar is. Eerst tastend en twijfelend, zoals het Evangelie ons laat zien. Zijn leerlingen, die met Hem zoveel gedeeld hadden, zij hebben Hem ontmoet, herkend, gezien. Hij is verrezen! Hij die veroordeeld en vermoord werd, onder de misdadigers en het uitschot gerekend, Hij leeft. Uit dat geloof is de Kerk geboren. Voor de Kerk blijft dat de reden van haar bestaan: van Hem getuigen, zijn dood en verrijzenis niet in de doofpot steken. Getuigen van God die te vinden is niet in het centrum, maar aan de periferie, niet bij de overwinnaars, maar bij de slachtoffers. God die niemand in de steek laat, die wegen opent ook daar waar geen uitweg meer is. Die bron van hoop is ook daar waar alle hoop is vervlogen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 31 maart 2021

Zalig Pasen!

naar kardinaal Jozef De Kesel

Heilige Jozef

In het eerste nummer van Kerk en Leven 2021 hebben wij gemeld dat paus Franciscus het jaar 2021 heeft uitgeroepen tot het Sint-Jozefjaar. Op 8 december 2020 was het 150 jaar geleden dat Sint Jozef werd uitgeroepen tot beschermer van de wereldkerk.
In deze maand maart, die bijzonder is toegewijd aan de heilige Jozef, willen we daar bij stilstaan vanuit het mooie Sint-Jozefretabel in de rechterdwarsbeuk van de Sint-Bartholomeuskerk in Geraardsbergen. Dit kunstwerk is in 1891 vervaardigd door de neogotische kunstenaar van de Gentse Sint-Lucasschool, Leopold Blanchaert (1832-1913).

Wij weten niet veel over de levensloop van de heilige Jozef. De gegevens over hem in de evangeliën zijn zeer schaars. Buiten de Bijbel zijn wel een reeks verhalen over hem overgeleverd, maar die zijn vaak legendarisch en gebaseerd op vrome fantasie. In ieder geval, Jozef, is een zwijgende én bijna verzwegen figuur. Nergens nam hij in de evangeliën het woord. Hij verkoos het handelen boven het spreken. Hij voelde zich best als zorgzame, nabije man. De heilige Schrift noemt hem rechtvaardig en trouw. In wat God wilde schakelde hij zich helemaal in, ook al begreep hij niet alles wat hem overkwam.

Het huwelijk van Maria en Jozef

Huwelijk van Jozef en Maria (foto: Jos Vandegaer)

Jozef en zijn verloofde, Maria, waren eenvoudige, vrome mensen. Zij behoorden tot de kring van de zgn. ‘armen van Jahweh’, mensen die zich bewust zijn van hun kleinheid. De ‘armen van geest’ zal Jezus zulke mensen noemen in zijn Bergrede. Zij vertrouwen erop dat God zijn volk niet in de steek laat. God staat niet aan de kant van de hoogmoedigen.
Het tafereel op het retabel toont hoe Jozef het huwelijk sluit met Maria, in aanwezigheid van een joodse priester. Hij houdt een staf vast met bovenaan een lelie. Die verwijst naar een legende. Jozef zou door een wonder de man van Maria geworden zijn. Men had voor alle ongehuwde mannen uit het geslacht van David in de tempel stokken bijeengebracht. Zo wilde men voor Maria de man vinden die door God was voorbestemd. Alleen uit de stok van Jozef bloeide een lelie, en dus werd hij de man van Maria.
Jozef wordt aangeroepen als patroon en beschermer van de gezinnen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 17 maart 2021

Vasten, tijd om broederlijk te delen

Spiritualiteit van Broederlijk Delen

Spiritualiteit is de grondslag van alles wat mensen ondernemen. Het gaat immers over de manier waarop we naar de wereld, naar onszelf en naar de anderen kijken. De spiritualiteit van Broederlijk Delen vindt haar oorsprong in het evangelie en het voorbeeld van Jezus. We vinden inspiratie in Zijn verzet tegen alles wat mensen kleineert, uitbuit en kapotmaakt. Wij sluiten ons aan bij Zijn keuze om mensen te bevrijden, om kleine mensen te verdedigen, om armen kansen te geven en uitgesloten bevolkingsgroepen te verdedigen. We delen Zijn visie dat wie macht heeft, deze ten dienste van de zwakkeren moet stellen en Zijn overtuiging dat de mens belangrijker moet zijn dan regels en wetten.

Kerkgangers worden uitgenodigd om hun vasten op een solidaire manier te beleven. Wat men uitspaart door soberheid, kan men ‘broederlijk delen’. Vasten bestaat uit een trio ‘tijd van bezinning, bekering en solidariteit.’ Er is dus een stevige band tussen versobering en solidariteit, deze band laat Broederlijk Delen nooit meer los. De christelijke spiritualiteit is het zingevingsmodel van waaruit de werking van Broederlijk Delen vertrekt. De grondtoon van de spiritualiteit van Broederlijk Delen blijft steeds dezelfde: vanuit het Bijbelse visioen reflecteren op wat er in de wereld gebeurt, persoonlijke ommekeer (wat moet ik in mijn leven veranderen?) én concrete solidariteit met de armste in de wereld.

[…]

Corona en Broederlijk Delen

Aangezien het ook voor Broederlijk Delen moeilijke tijden zijn, willen we nog even toelichten hoe jullie de campagne kunnen steunen. We kunnen twee dingen doen, de campagne van Broederlijk Delen mee onder de aandacht brengen door affiches aan ons raam te hangen, over Broederlijk Delen spreken of een plaatselijke actie ondersteunen. We kunnen ook financieel steunen en anderen aanmoedigen dit te doen door de verschillende manieren hiervoor mee te delen. We zullen dit jaar in de meeste kerken geen omhaling kunnen doen. De meest voor de hand liggende manier is nu een bedrag storten op de rekening van Broederlijk Delen: BE12 0000 0000 9292. Bij bedragen boven 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.

Men kan ook een SMS sturen naar 4666 met daarin het woordje ‘delen’. Dan stort u slechts één euro, maar vele kleintjes maken een groot is ook één van de slogans van Broederlijk Delen. In onze kerken liggen ook 2 euro kaartjes, waarmee je via QR-code vlot 2 euro kan storten, mogelijkheden genoeg.

In Geraardsbergen verkopen we dit jaar pakjes koffie in verschillende kerken. Door de coronamaatregelen beperken we ons enkel daartoe en we hopen de volgende jaren weer onze acties van voordien te kunnen opnemen. We danken alvast alle mensen die willen meehelpen aan de koffieverkoop. Wie nog geen kans kreeg om koffie te kopen ten voordele van Broederlijk Delen en dat toch graag wil doen kan contact nemen via 0487 90 67 93.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 10 maart 2021

Ann Van Nieuwenhove
(Bron: website Broederlijk Delen)

Geloofstocht met een volwassen catechumeen

Sedert anderhalf jaar begeleid ik een jonge vrouw op weg naar haar doopsel. Het betreft Silke De Galan uit Idegem, die op 27 februari door de bisschop officieel is opgenomen als kandidaat voor het doopsel. In de weken na Pasen zal zij gedoopt worden. Het begeleiden van deze doopselkandidaat deed mij ook nadenken over mijn eigen geloven.

[…]

Je staat er niet alleen voor

Geluk en geloof liggen ontzettend dicht bij elkaar. Het gaat bij religie niet op de eerste plaats over geluk, maar geloof kan wel helpen om gelukkiger te worden. Geloven is niet nodig om gelukkig te kunnen zijn. Ik ken genoeg mensen die niet geloven maar toch gelukkig zijn. Ik kan enkel vertellen wat geloof voor mij betekent, getuigen van mijn eigen geloofsleven. Het geloof dat je er nooit alleen voor staat geeft mij vertrouwen, zekerheid, maar vooral geluk in het leven. Ik prijs me gelukkig dat ik geloof. Mijn geloof is mijn houvast in een leven dat soms vlot gaat, maar soms ook eens woelig kan zijn. Het kan rust geven en ruimte misschien om met hulp van religie ordening te zien. Religie geeft een adres voor klachten, opstand en weerstand, geeft iemand om mee te vechten. Het christelijk geloof is geen recept om gelukkig te zijn. Het verschaft rituelen: de doop van een kind, of ook een uitvaart. Bestaande vormen die richting geven bij gevoelens van angst, verdriet en dankbaarheid.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 10 maart 2021

Ann Van Nieuwenhove

Bisschop Lode bedankt de vele vrijwilligers in de Kerk

“Zonder jullie, vrijwilligers, is er geen Kerk. De Kerk bouwt op vrijwilligheid,” aldus bisschop Lode in een korte boodschap.

Beste vrijwilliger,

Vorige week was het de week van de vrijwilliger. Ik kom dus een dag te laat. Maar niet minder gemeend. “Vrijwilligerswerk kent tijd noch duur…”

Lees meer via onderstaande link:

https://www.kerknet.be/bisdom-gent/inspiratie/bisschop-lode-bedankt-de-vele-vrijwilligers-de-kerk