Viering Aswoensdag

Op Aswoensdag vond op zes plaatsen in ‘Kerk in Geraardsbergen’ een viering plaats om de vasten in te zetten. Het was een gelegenheid om biddend de veertigdagentijd in te zetten, enige informatie te krijgen over Broederlijk Delen en het themaland Guatemala, ons te laten tekenen met een askruisje op het voorhoofd.

Wij stuurden een bijzondere uitnodiging naar onze kandidaat-vormelingen en het deed ons genoegen dat zij deze oproep goed beantwoord hebben door – vaak samen met ouders – aan deze viering deel te nemen. In de Sint-Bartholomeuskerk was de viering bijzonder op jongeren afgestemd.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 27 maart 2019

Gods Rijk kome, op aarde zoals in de hemel

In de voorbije weken bracht paus Franciscus tijdens zijn wekelijkse audiënties meditaties over het Onzevader. Wij brengen hier de bewerking van enkele fragmenten daaruit als inspiratie in de veertigdaagse vastentijd.

Wanneer we het Onzevader bidden, richten we tot God de bede: Uw rijk kome. De gelovige spreekt het verlangen uit dat Gods komst van zijn Rijk zou bespoedigd worden. Dit verlangen is opgeweld uit het hart van Christus zelf. Hij begon zijn verkondiging in Galilea met de uitspraak: ‘De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.’ (Mc 1,15). Deze woorden zijn geen bedreiging. Integendeel. Ze zijn een blijde verkondiging, een boodschap van vreugde. Jezus wil de mensen niet tot bekering brengen door angst te zaaien voor het oordeel van God. Hij doet het tegendeel. Hij brengt de Goede Boodschap van redding en van daaruit roept Hij op tot bekering. Iedereen wordt uitgenodigd in het Evangelie te geloven. Dat is het Evangelie: de heerschappij van God is zijn kinderen nabij gekomen. Dat is de wonderbaarlijke zaak, de genade die Jezus verkondigt: God, de Vader, houdt van ons, is ons nabij en leert ons het pad van de heiligheid bewandelen.

Tekenen van de komst van het Rijk Gods

Er zijn vele tekenen, van de komst van dit Rijk – allemaal positieve. Van bij de aanvang van zijn dienstwerk draagt Jezus zorg voor de zieken zowel naar lichaam als naar geest, voor hen die slachtoffer zijn van maatschappelijke uitsluiting – bijvoorbeeld de melaatsen – voor de zondaars die algemeen veracht worden, ook door hen die grotere zondaars zijn dan zij, maar die doen alsof ze rechtvaardig zijn. Jezus wijst deze tekenen aan die erop wijzen dat het Rijk van God nabij is: blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd (Mt 11,5).

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 maart 2019

Startavond Broederlijk Delen

Op 5 maart, de vooravond van de Vasten, hebben we de campagne van Broederlijk Delen in de kijker gezet, met als thema ‘De grond van de zaak’.

De aandacht ging naar het themaland van dit jaar: Guatemala. In dat land is de grond zeer ongelijk verdeeld: 57 % van de grond is in handen van commerciële bedrijven, die slechts 2 % van de bevolking vertegenwoordigen, terwijl 82 % kleinschalige landbouwers zijn die slechts beschikken over 17 % van de grond. De overige 26% is behoort aan de staat of aan KMO’s, of ligt braak. Een film liet zien hoe de arme boeren samen en met onze steun hun recht op grond bij de overheid kunnen afdwingen.

Leonarda vertelt daarin hoe haar gemeenschap La Florida nu voldoende voedsel teelt en menswaardig kan leven. César en zijn gemeenschap van La Montana daarentegen hebben blijkbaar nog een lange weg te gaan. Deze verhalen maken duidelijk hoe de inzet van Broederlijk Delen verbetering brengt in het concrete leven van mensen in de Derde Wereld.

We omkaderden onze startavond met een raamverhaal en met muziek en sloten hem af met een gebedsmoment.

Wat kan jij doen?

Door mee te werken aan de acties van Broederlijk Delen kunnen wij ons steentje bijdragen. Om te weten wat we kunnen doen was deze startavond waarbij het werk van Broederlijk Delen wordt voorgesteld, een goede aanzet.

Werk mee aan een inzamelactie of verkoop producten ten voordele van Broederlijk Delen.

De verschillende acties van kerkgroepen in Geraardsbergen zijn opgenomen in onze vastenkalender en worden ook afzonderlijk vermeld in onze plaatselijke bladzijden van Kerk en Leven.

En… pas je levensstijl aan zodat het klimaat minder belast wordt. Dit heeft gevolgen tot in het Zuiden.
Doe een gift op: BE12 0000 0000 9292

Vasten

Vasten is voorbereiding op Pasen, feest van de verrijzenis en tegelijk feest van de mens die in Christus verrijst tot nieuw leven. Er is een toenemend aantal mensen dat zich tegenwoordig op Pasen laat dopen. Voor hen is de vasten de laatste voorbereiding op hun doopsel. Maar de meesten van ons zijn al gedoopt. Toch heeft de vastentijd voor elke christen wezenlijk te maken met het doopsel. Op Pasen wordt gevraagd de beloften van het doopsel te hernieuwen. Er wordt aan de christenen gevraagd of ze blijven geloven en willen leven volgens het Evangelie. De zin van de vastentijd is: ons eraan herinneren dat we gedoopt zijn en dat we christen zijn.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 6 maart 2019

Pastoor Frans, geïnspireerd door een tekst van kardinaal Jozef De Kesel

Trouwen voor de Kerk

Op 23 februari vond al een ontmoetingsavond plaats voor onze kandidaat-trouwers. Er volgt nog een tweede avond op 9 maart. We komen voor de eucharistieviering samen in de St.-Bartholomeuskerk aan de Markt, te 17 uur. Aansluitend daarbij trekken we naar de zaal ’t Groen Kruiske in de Denderstraat 13-15.

“Ik zie je graag. Voor altijd.” Ontelbare keren zijn deze woorden gesproken, gezongen, gedicht. Ontelbaar veel mannen en vrouwen hebben verlangd om dit te mogen horen, zeggen en voelen. Dat is vandaag niet anders. Misschien is de aarzeling om definitieve stappen te zetten groter dan vroeger en ligt de drempel naar een kerkelijk huwelijk hoger, maar het verlangen naar een duurzame relatie is nog net zo jong en krachtig als het altijd geweest is.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 27 februari 2019

Pastoor Frans

Een buitengewoon genezingsverhaal

De genezing van een lamme (Lc 5, 17-26) is een evangelie vol ongewone dingen.
Er wordt een lamme met bed en al boven op het dak gehesen en naar beneden gelaten. Onze aandacht gaat naar iets dat ons nog meer verwondert: “Toen Jezus het geloof van de dragers zag, zei Hij tot de lamme: ‘Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven.”
Dat is buiten het gewone. Jezus geneest en helpt gewoonlijk hen die geloven. Hij die hier door Jezus geholpen wordt, doet zo te zien niets anders dan zich te laten dragen door hen die geloven.

NIET FYSISCH MAAR GEESTELIJK VERLAMD
Er zijn soms ogenblikken in het leven dat je niets anders meer kunt dan je te laten dragen. Je kan echt verlamd zijn door tegenslag, ontmoediging, of geruïneerd zelfvertrouwen. Dan ben je zo futloos, dat je het leven zinloos vindt. Gelukkig ben je, als je dan iemand hebt die je kan steunen of dragen. Je kunt echter zo plat zijn, zo afgebrand, zo verlamd, dat je spijts die steun toch niet meer gelooft in je toekomst, toch niet meer gelooft in jezelf of in je mogelijkheden. Desondanks raak je er weer bovenop als de persoon die je draagt blijft geloven in jou en in je kansen op een gelukkig leven.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 februari 2019


Ann

Lied van Gods aanwezigheid

In onze kerken zingen wij regelmatig ‘Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ (Zingt Jubilate, nr. 540). Het is een intieme tekst, een meditatie rond de nabijheid van God en zelfs de verwantschap tussen God en mens. Een mooi lied, zeer geschikt als openingslied in de liturgie. De moeite waard om er eens rustig bij stil te staan.

NIEUWE TEKST OP EEN OUDE MELODIE
De officiële titel van dit lied luidt ‘Lied van Gods aanwezigheid’. De Nederlandse dichter Huub Oosterhuis schreef deze tekst omstreeks 1968, in zijn beste periode, waarin hij op zoek was naar een moderne religieuze taal. Het is het eerste uit een reeks van zeven gedichten, die onder de spreuk ‘Maar ik ben altijd kleiner dan mijn lied’, opgenomen zijn in zijn prachtige meditatiebundel ‘In het voorbijgaan’. Oosterhuis heeft zijn gedicht geschreven bij een oud-Nederlands volkslied, ‘Slaat op den trommele van dirredondeine!’, opgenomen in een geuzenliedboek uit 1581. Op zijn beurt dat dit lied terug een oudere melodie, ‘Bedroefde herteken’. In oude liedboeken werd trouwens vaak geen melodie opgenomen: bij de tekst verwees men enkel naar een bestaande melodie.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 6 februari 2019

Welkom in de kerk

Sacramenten verschuiven al eens van plaats in een mensenleven. Terwijl het vroeger de traditie was het doopsel te laten toedienen aan baby’s gebeurt het nu meer en meer naar aanleiding van de eerste communie. Ook volwassenen laten zich dopen.

Symbolen, gebaren en rituelen
Tijdens toediening van sacramenten nemen symbolen, gebaren en rituelen een belangrijke plaats is.
Bij het doopsel zijn de belangrijkste symbolen de paaskaars en het doopwater. Maar als je aan kinderen vraagt wat dopen wil zeggen, krijg je als antwoord: water over je hoofd gieten. Water is een belangrijk symbool in de Bijbel. Water aan een vreemde geven betekende: ‘je bent welkom’. Water betekent ‘nieuw leven’, je zuiveren, je naar God keren, leven zoals God het wil.
In kindertaal kan je zeggen: door het doopsel kies je om vriend te worden van Jezus, van God en de Heilige Geest.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 30 januari 2019