Doopsel – vormsel – communie

In de periode tussen Pasen en Pinksteren zetten velen de eerste stappen of een stap vooruit in hun groei als christen mens. Daarbij gaan twee dingen hand in hand, ontmoeten ze elkaar: enerzijds God die zich onverdiend aan mensen schenkt en anderzijds de mens die zich engageert om de weg van God te volgen.

Het doopsel is het begin van het christelijk leven. In het eerste christendom waren het vooral volwassenen die het doopsel ontvingen, maar daarnaast kwam spoedig ook de kinderdoop in gebruik. In onze tijd en onze streken komt de kinderdoop het meest van al voor. Het aantal doopsels van volwassenen neemt toe, onder meer omdat mensen pas op latere leeftijd het christendom leren kennen, door een ontmoeting, een gesprek, lectuur of media… Hier kan de dopeling duidelijk en met overtuiging zijn engagement uitspreken. Met Pasen van dit jaar ontvingen in ons land 244 volwassenen het doopsel. Deze tendens neemt nog toe, ook in andere landen. In Geraardsbergen ontving al af en toe een volwassene het doopsel.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 mei 2019

Met kinderen op weg naar Pasen

In de veertigdagentijd hebben we een weg afgelegd: met kinderen op weg naar Pasen. Zo deden we ook al een tocht met kinderen doorheen de advent, toen gingen we op weg naar Bethlehem.

Tijdens onze tocht op weg naar Pasen, gedurende zeven zondagen hebben we de verhalen gelezen die horen bij de dagen voor Pasen: van Jezus die naar Jeruzalem gaat, de laatste maaltijd met zijn leerlingen, tot en met zijn opstanding.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 mei 2019

Vierde ‘Parochiaal beraad’

Thema: klimaat

Het thema klimaat trok op 25 april heel wat mensen naar ons parochiaal beraad in Ophasselt. Na de gebedsviering werd concreet nagedacht en actiepunten werden voorgesteld. Dit parochiaal beraad krijgt een staartje.

Sensibiliseren
Hoewel we al heel wat gehoord hebben over klimaat lijkt het nog niet voldoende tot mensen door te dringen hoe ernstig de zaak wel is. Na de korte inleiding van Albert Gossye schrikken we even. De laatste 100 jaren hebben we enorm veel CO2 de lucht ingejaagd waardoor de temperatuur begon te stijgen. Vroeger waren er ook al schommelingen maar nu zijn de hoeveelheden CO2 zo de hoogte in geschoten dat er hoogdringend wat moet gebeuren. Als we zo doorgaan, richten we onherroepelijke schade aan en blijft de temperatuur op onze aardbol stijgen met desastreuze gevolgen. De stad Geraardsbergen heeft samen met 12 andere gemeenten en steden een ‘Burgemeestersconvenant’ ondertekend zodat er tegen 2030 40% minder CO2 uitstoot zal zijn en we tegen 2050 volledig overschakelen op wind-, water-, en zonne-energie. Dit samen realiseren, is van uiterst groot belang om onherstelbare milieuschade te voorkomen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 mei 2019

Dekenale slotbedevaart

Onze-Lieve-Vrouw van de Oudenberg

Samen vierend met dekenaat Zottegem
Parochies in Brakel/Lierde – Geraardsbergen
Herzele/Sint-Lievens-Houtem – Zottegem

VRIJDAG 31 MEI 2019 OM 20.00 UUR

Bij slecht weer in de Sint-Bartholomeuskerk (Markt, Geraardsbergen)

Meimaand – Mariamaand

Detail van: antependium, Straatsburg omstreeks 1410 – ‘Museum für Angewandte Kunst’, Frankfurt am Main

Toen Maria vernomen had dat zij moeder zou worden van Gods Zoon, ging zij op bezoek bij haar zwangere bloedverwante Elisabeth. Deze begroette haar met de woorden die wij zo dikwijls bidden in het Weesgegroet en die letterlijk als volgt klinken: “Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot”. In de visie van de evangelist Lucas betekent deze ontmoeting niets minder dan een keerpunt in de geschiedenis van God met zijn mensen. Hij ziet in de zonen van de twee zwangere vrouwen een overgang tussen twee periodes. Johannes de Doper, zoon van Elisabeth, zal de laatste profeet zijn. In hem loopt het tijdperk van het oude verbond ten einde. Jezus wordt de belichaming van het nieuwe verbond, dat niet alleen voor het joodse volk heil zal brengen, maar voor alle volkeren.

Het verhaal van de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth is inderdaad meer dan een vertederende anekdote van twee zwangere vrouwen die hun vreugde willen delen over het leven dat groeit in hun schoot. Niet in de ‘grote geschiedenis’ van machthebbers en rijken werkt God, niet in de drukte of onder de schijnwerpers. Hij werkt in het verborgene, in de stilte, met kleine en schijnbaar onbelangrijke mensen. Dit vormt de hele paradox van het christendom: dat de grote God zich inschakelt in zeer gewone gebeurtenissen en voor zijn buitengewone plannen gebruik maakt van doodgewone mensen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 2 mei 2019

Naar ‘Zalig zij die geloofd heeft’, in E. Henau, De tijd lezen. Overwegingen.

Wees niet langer ongelovig, Thomas

In ons courante spreken komt wel eens deze uitdrukking voor: ‘een ongelovige Thomas’, een figuur vol argwaan en aarzeling, waarop men liever niet lijkt. Deze apostel kwam in een eerder negatief daglicht te staan omdat hij aarzelde om in de verrijzenis van Jezus te geloven. De uitdrukking gaat terug op een vrij bekend verhaal over een gebeuren met de verrezen Christus, te vinden in het evangelie volgens Johannes (20, 24-29).

Overigens is Thomas niet tot dit verhaal te beperken. Toen Jezus optrok naar Jeruzalem, wetend dat dit zijn einde kon worden, toen was het juist Thomas die zei: “laat ons met Hem meegaan, om met Hem te sterven.” Dus minstens even zeer: de ‘moedige’ Thomas.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 24 april 2019

Pastoor Frans

De Heer is verrezen! Hij leeft!

Wij vieren jaarlijks Pasen met vreugde. Het gaat niet om een ver verleden te doen herleven, maar om de fundamentele en altijd actuele waarheid van ons christelijke geloof te vieren. De Heer is verrezen! Hij leeft! De dood heeft geen macht meer over Hem! Deze waarheid wordt op Pasen gevierd, maar ook in elke Eucharistieviering, in het gebed, het leven en handelen van de gelovigen.

De verrezen Heer is aan het werk overal waar zijn naam aangeroepen wordt, waar mannen en vrouwen in zijn naam handelen en hun best doen om naar zijn leer te leven. In iedere Eucharistieviering, onmiddellijk na de consecratie, nodigt de celebrant de aanwezigen uit om het mysterie van het geloof te verkondigen. Dan klinken deze enthousiaste woorden uit alle monden: “Wij verkondigen uw dood, wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt”, waarvan de kern de verrijzenis van de Heer is.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 17 april 2019

Pater François

Witte Donderdag

Witte Donderdagavond is een avond met een heel intense geladenheid van vriendschap, vrede, vreugde, ondanks naderend verraad en verloochening die onvermijdelijk culmineren in het kruis van morgen. Herinnering aan een avond, tweeduizend jaar geleden, maar vandaag volle actualiteit, nu: wíj doen mee, het gebeurt aan ons. Nu, zoals toen, heeft alles te maken met de essentie van ons christen-zijn.
Het teken bij uitstek van deze avond is het feestelijk maaltijdgebeuren dat wij eucharistie noemen. Zijn wij ertoe in staat dit helemaal te begrijpen? Het adequaat te verwoorden? Tegelijk is er dat andere teken, verhaald en uitgebeeld: de voetwassing. Het gaat over de Meester die slavendienst verricht en dit gebaar bestempelt als het teken van het nieuw gebod: ‘Heb elkander lief, zoals Ik u heb liefgehad’.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 10 april 2019

diaken Maurice Temmerman

Goede Week 2019

Kom je met ons meevieren?

Meebidden en zingen tijdens de Goede Week kan je helpen om straks een zalige Pasen te beleven:

  • beseffen dat Jezus leeft, dat Hij is verrezen
  • aanvoelen dat zijn Geest nu, vandaag, in de wereld werkzaam is willen meebouwen aan een rechtvaardiger samenleving
  • solidair met allen die langs de kant staan omdat wij allen kinderen zijn van dezelfde Vader.

Je bent van harte uitgenodigd om met de katholieke kerkgemeenschap in onze parochie Geraardsbergen mee te groeien naar Pasen.
We wensen je een gelukkige Paaservaring toe!

VERZOENINGSVIERINGEN
Donderdag 11 april
19.30 uur – Zandbergen
Dinsdag 16 april
19.30 uur – Geraardsbergen-Centrum

PALM- EN PASSIEZONDAG
Zaterdag 13 en zondag 14 april
Zegening van de palmtakjes en lezing van het lijdensverhaal in alle vieringen.
Tweede omhaling voor de solidariteitsactie Broederlijk Delen.

Eucharistievieringen
Zaterdag 13 april
17.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
17.30 uur – Waarbeke
17.30 uur – Onkerzele
17.30 uur – Vloerzegem
19.00 uur – Idegem
19.00 uur – Overboelare

Zondag 14 april
09.30 uur – Zandbergen
09.30 uur – Goeferdinge
09.30 uur – Ophasselt
11.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
11.00 uur – Viane
17.00 uur – Nederboelare

CHRISMAMIS
Woensdag 17 april
19.00 uur – Sint-Baafskathedraal te Gent
17.45 uur vertrek aan de Sint-Macariuskerk van Nederboelare (Reep)
Tijdens deze Chrismamis worden de Heilige Oliën voor het doopsel, het vormsel en de ziekenzalving gewijd door de bisschop. Iedereen is uitgenodigd deze viering mee te maken. Nadien receptie.

WITTE DONDERDAG
Donderdag 18 april
Getijdengebed
09.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
Viering van het Laatste Avondmaal van de Heer
19.00 uur – Nederboelare

GOEDE VRIJDAG
Vrijdag 19 april
Getijdengebed
09.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
Kruisweg om 15.00 u.
Onkerzele / Geraardsbergen-Centrum / Grimminge / Nederboelare / Overboelare / Viane (in de kapel van het klooster) / Ophasselt / Idegem / Schendelbeke / Smeerebbe
Viering van het lijden en de kruisdood van onze Heer Jezus
19.00 uur – Onkerzele

STILLE ZATERDAG EN PAASWAKE
Zaterdag 20 april
Getijdengebed
09.00 uur – Geraardsbergen-Centrum

PAASWAKE
20.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
Met zegening van het nieuwe vuur en licht; waken met de heilige Schrift; zegening van het nieuwe doopwater; hernieuwing van de doopbeloften en viering van de eerste paaseucharistie.

HOOGFEEST VAN PASEN
Zondag 21 april
09.30 uur – Zandbergen
09.30 uur – Zarlardinge
09.30 uur – Ophasselt
11.00 uur – Geraardsbergen-Centrum
11.00 uur – Moerbeke
17.00 uur – Nederboelare

PAASMAANDAG
Maandag 22 april
09.30 uur – Geraardsbergen-Centrum

ZIEKENCOMMUNIE
Bij thuisgebonden zieken en oudere medegelovigen willen we graag de communie aan huis brengen.
Wenst u de ziekencommunie te ontvangen?
Neem dan contact op met het parochiaal secretariaat.

We zijn blij je op één of meer van deze Goede Weekvieringen te mogen ontmoeten!
Met hartelijke dank aan alle koren en liturgische medewerkers die deze vieringen hebben voorbereid en ze zullen opluisteren!


Pastoor Frans Hitchinson en medepastoors paters François en Félix

Meer info
Parochiaal secretariaat, Markt 34, 9500 Geraardsbergen
Tel. 054 43 88 80
E-mail: secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

Vasten is als een berg opgaan

Onlangs bracht ik bij vormelingen het Godly Play-verhaal over het mysterie van Pasen. Daarbij gebruikte ik deze puzzel, zes verschillende stukken die symbool zijn van de zes volle weken voor Pasen, allemaal verschillend. Elk verwijzen ze naar een week van voorbereidingstijd naar Pasen toe.
Het bracht me bij de gedachte dat elke week doorheen de vasten ook wel heel verschillend is. We beleven dezelfde dingen op een andere manier. Of we kunnen elke week een ander aandachtspuntje hebben in de vasten. Als we een berg opgaan of een of andere moeilijke hindernis moeten nemen, nemen we die geen twee keer op dezelfde manier, of hebben we daarbij althans niet dezelfde beleving. Alles hangt af van de ingesteldheid van het moment.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 27 maart


Ann Van Nieuwenhove