Gezocht: 180.000 woningen voor een warme thuis

17 oktober: Werelddag van verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting

Geschiedenis van de werelddag tegen extreme armoede

Aan de oorsprong van deze dag ligt een priester, Père Joseph Wresinski (1917-1988). Deze stichtte in 1956 de beweging ATD Vierde Wereld.

Op 22 december 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 17 oktober uit tot Internationale dag voor de uitroeiing van armoede (VN resolutie). Staten en verenigingen werden hiermee opgeroepen armoede op de agenda te zetten en praktische stappen te ondernemen om armoede daadwerkelijk te bestrijden.

het inkomen.

[…]
Lees meer in KERK & leven van 12 oktober 2022

Actie!

[…]
Lees meer in KERK & leven van 12 oktober 2022

Kom op maandag 17 oktober je mening geven over een goed woonbeleid
in onze stand op de Markt(dag) in Geraardsbergen

Kom mee nadenken over wat er kan gebeuren om de vicieuze cirkel tussen armoede en wonen te doorbreken. Enkele dagen later al vindt een woonoverleg plaats met actoren die verandering kunnen inzetten. Wellicht nemen ze jouw ideeën dan al mee.

Kom door jouw aanwezigheid deze actie kracht bijzetten als teken van jouw verzet tegen armoede.

Een beker verse soep zal je inspanning verlichten.

We hopen op jullie talrijke aanwezigheid op 17 oktober!

diaken Renaat

Hernieuw binnenkort uw abonnement op het parochieblad!

Ons persoonlijke en kerkelijke leven kende de voorbije twee jaar een slopende periode. Het coronavirus ontregelde alles wat ons dierbaar was en leidde soms tot moedeloosheid. Op zulke momenten ontdekken we wat ons dierbaar is en waaruit we energie en hoop putten.

Het jaar 2022 loopt stilaan naar zijn einde. Het is de tijd voor de hernieuwing van abonnementen. Ook voor ons parochieblad Kerk & Leven. Hernieuw uw abonnement en blijf ook in 2023 op de hoogte van wat er reilt en zeilt binnen de parochie in Geraardsbergen, in onze verenigingen en werkgroepen. We voegen er af en toe een bezinnend artikel aan toe. Natuurlijk verdienen de algemene bladzijden en de teksten van het bisdom Gent onze aandacht.

HOE ABONNEREN?

Omstreeks 2 november zal u per post een brief ontvangen waarmee u uw abonnement kan verlengen. Wilt u geen onderbreking in het ontvangen van uw parochieblad, stort dan vóór 15 november 2022 uw abonnementsgeld door middel van de overschrijving bij de brief. Noteer zeker de gestructureerde mededeling bij uw overschrijving.

Een abonnement kost 50 euro, hiervoor krijgt u 48 nummers in de bus.

NIEUWE ABONNEES

Kent u nieuwe abonnees of mensen die interesse hebben in het parochieblad? Aarzel dan niet om ons zo snel mogelijk te contacteren met hun gegevens. Zij hoeven niet tot begin 2023 te wachten om Kerk & Leven te lezen en krijgen het blad nog dit jaar in de bus vanaf 2 november. Deze actie loopt van 18 oktober tot 29 november 2022.

VRAGEN?

Hebt u nog vragen? Bel gerust naar het parochiaal secretariaat (tel. 054 43 88 80), of stuur een e-mail naar secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

We danken u alvast voor uw blijvend vertrouwen!

Pastoor Frans en het team

Plaats voor gelovige vorming in ons moderne leven?

Om onze gelovige visie te ‘updaten’ zijn er heel wat mogelijkheden, door lectuur of door deelname aan vormings- en bezinningsactiviteiten. We kunnen dit individueel doen of in groepsverband, aansluitend bij diverse initiatieven. Het bisdom Gent biedt daartoe verschillende mogelijkheden, die aangekondigd en beschreven worden op de website van het bisdom, of waarover we folders aanbieden in verschillende kerken.
Ook in het eigen kader van onze parochie bieden we enkele mogelijkheden aan. Misschien houdt de start van een nieuwe pastoraal voor jou een uitnodiging in om daar bij aan te sluiten?

Bijbelteksten en psalmen

Bijbelteksten en psalmen gaan over het leven. Ze kunnen ons helpen in ons eigen leven. Allerlei thema’s komen erin voor. Sommige bijbelteksten zijn bemoedigend, andere vermanend. Soms vinden we er zelfs troost en inspiratie in. Bijbelteksten kunnen doorheen ons leven zelfs totaal vernieuwende inzichten geven naargelang situaties waarin we ons bevinden. Het is goed om ons te verdiepen in bijbelteksten en psalmen. We kennen en horen ze in de liturgie. Daar horen we stukjes bijbelteksten die uit hun context getrokken worden. Het is interessant om de context van teksten te leren kennen. Ook de tijdsgeest waarin zij tot stand kwamen kan heel verduidelijkend werken.
Bijbelteksten, onder meer psalmen kunnen soms echt tot leven komen als we er een stuk ons eigen leven in herkennen. Ze kunnen ons helpen om gebeurtenissen in ons eigen leven te leren verstaan of er richting aan te geven.

Bijbelgroepen op maandag

Elke tweede maandag van de maand komen twee bijbelgroepen samen in Geraardsbergen, een namiddaggroep en een avondgroep. Zij zijn een eigen organisatie van onze parochie. Vorig jaar hebben we psalmen besproken. Dit jaar viel de keuze op wijsheidsteksten uit het Oude Testament. De teksten worden samen gelezen, toegelicht en besproken. Er is ruimte voor ieders inbreng en mening. Soms is er een beeldmeditatie of wordt er iets voorbereid door deelnemers.

Adem-Tocht Vlaanderen

De beweging Adem-Tocht is bedoeld voor (jong) gepensioneerden. De deelnemers ontvangen vier keer per jaar een tijdschrift waar telkens de maandthema’s in staan waarrond wordt samen gekomen. Soms zijn het actuele thema’s die landen in het Evangelie, soms wordt er vertrokken vanuit het Evangelie. De bijeenkomsten van Adem-Tocht bieden kansen tot ontmoeting. De leden zoeken er naar de zin en de opdracht van hun leven. Het evangelie is hun inspiratiebron.

Zondagse ontmoetingen

Twee keer per jaar wordt in onze parochie ‘zondagse ontmoeting’ georganiseerd. De eerste zondag van de Advent en de eerste zondag van de Vasten. Ook hier zijn bijbelteksten de basis van de verschillende werkvormen. In Godly Play worden op een speelse manier bijbelverhalen aangebracht en verwerkt voor kinderen en jongeren. Liturgische liederen handelen over thema’s in de bijbel. In groepjes wordt een lezing van de dag besproken. Soms is er ook creatieve verwerking via manuele expressie.

Vele kansen

Er is dus een ruim aanbod in Geraardsbergen om u te verdiepen, in de bijbel of in een of ander religieus thema. Heeft u interesse? Wil u meer uitleg over een van bovenstaande vormen van samenkomen rond de bijbel? Hebt u een ander, nieuw voorstel? Neem gerust contact op met Ann Van Nieuwenhove.

WOORD VAN DE DEKEN – “Ja” zeggen met Maria

Beste zussen en broers in Christus,

Het feest van de Tenhemelopneming van Maria is telkenjare een mijlpaal in het liturgisch jaar. 15 augustus kondigt de heropstart aan van het maatschappelijke en ook het kerkelijke leven. Een nieuw begin staat voor de deur…

Een wereld in permanente modus van verandering

Door de snelle evoluties in de wereld van onze tijd ziet alles er effectief ook een stuk anders uit. Dat ervaren we ook in onze kerkgemeenschap. De parochieploegen, kerkraden, catechesewerking, verenigingen, dekenale ploeg… alles verandert snel. Jaar na jaar zien we het aantal kerkgangers slinken. We voelen de nood aan om te herstructureren en de krachten te bundelen, om creatief in te spelen op de snel evoluerende toestand. Een hele opdracht, maar tegelijk een mooie uitdaging. Allen samen, in een synodaal proces, mogen we zoeken naar wegen om Christus en zijn evangelie aanwezig te brengen in onze moderne cultuur. Veel methodes, structuren en gebouwen die in het verleden hun dienst hebben bewezen dienen we grondig te herdenken en te hervormen, of zelfs te laten varen. We zullen de weg moeten gaan die Christus ons heeft getoond: de weg van de graankorrel. Ons de kunst moeten eigen maken om af te sterven aan alles wat ons bindt aan oude vormen en gestalten. Alleen zo maken we plaats voor de nieuwe vruchten die God ook in deze tijd op zijn Wijngaard zal laten opschieten. Als deken van het dekenaat Zottegem geloof ik in die toekomst. De eerstelingen van de oogst zijn al zichtbaar in de vier parochies van ons dekenaat: Zottegem, Geraardsbergen, Brakel-Lierde, Herzele-Houtem. Laten we de ingeslagen weg met groot geloof en vastberadenheid verder betreden. Ik dank alle gelovigen en bijzonder allen die zich sterk engageren in ploegen en werkgroepen in de parochies van ons dekenaat. Mijn gedachten gaan ook naar de priesters, diakens en vrijgestelden. Op hen rust een zware verantwoordelijkheid. Moge de Heer hen zegenen en in goede gezondheid bewaren. Dat zij mogen volharden in hun roeping en zending, in verbondenheid met velen en dat het visioen van het Koninkrijk in hun hart en geest levendig moge blijven.

Een nieuwe benoeming voor uw pastoor-deken

U hebt wellicht reeds vernomen dat de bisschop mij gevraagd heeft om deken te worden van het dekenaat Aalst, en pastoor van de nieuwe parochie Sint-Martinus, Aalst-Linkeroever. Enerzijds ben ik de bisschop zeer dankbaar omdat hij zoveel vertrouwen in mij stelt. Aalst is de tweede grootste stad in het bisdom Gent. Een agglomeratie van 90.000 mensen, en ook een uitgebreid dekenaat, dat zich uitstrekt tot Ninove. Maar anderzijds kwam die vraag totaal onverwacht op mij af. In Zottegem ben ik al twaalf jaar deken. Eigenlijk doe ik al meer dan 30 jaar dienst in onze streek. Bovendien is Zottegem mijn geboortestad en woont mijn familie hier, ook in Geraardsbergen en Brakel… Moeilijk… Na veel dagen van gebed en onderscheiding, en na verschillende gesprekken heb ik uiteindelijk ja gezegd aan de bisschop. Ik verberg niet dat dat met pijn en verdriet gepaard ging. Intussen is er wat tijd overheen gegaan. Met vertrouwen zal ik de hand aan de ploeg slaan. Met inzet van heel mijn persoon zal ik mij wijden aan de pastoraal in dat mooie dekenaat Aalst. En… het is niet ver… een boogscheut van hier… Half oktober komt er een dankviering in Zottegem, bij mijn afscheid. Eind oktober word ik door bisschop Lode van Hecke aangesteld als deken te Aalst. Kortelings worden de precieze data en uren vastgelegd en gecommuniceerd. Intussen is het bisdom op zoek naar een nieuwe pastoor-deken voor Zottegem. Ik wens mijn opvolger nu reeds alle goeds toe.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 17 augustus 2022

Een hartelijke, dankbare en bijzondere groet,
Hans Vandenholen, pastoor-deken

Deken Vandenholen benoemd in Aalst

Onze deken E.H. Hans Vandenholen is op 11 juli benoemd tot deken van het dekenaat Aalst en tot pastoor-moderator van de parochie Heilige Martinus (Aalst-Linkeroever). Om die reden verlaat hij dus het dekenaat Zottegem, waartoe ook Geraardsbergen behoort.

Wij danken deken Hans voor zijn grote en waardevolle inzet voor het dekenaat. Hij heeft – vooral in zijn thuisbasis Zottegem – talloze initiatieven genomen en ondersteund waarvan de vruchten in de toekomst zichtbaar zullen blijven. Hij heeft ook altijd waardering gehad voor onze pastorale werking in Geraardsbergen. Daarvoor zijn we hem zeer dankbaar. Wij wensen hem een vlotte overstap naar Aalst en vooral veel menselijke en priesterlijke voldoening bij zijn inzet voor God en zijn mensen.

Het pastorale en synodale proces

In zijn visietekst ‘samen kerk opbouwen vanuit de Geest’ (Gent, 11 april 2021) licht bisschop Lode het pastoraal project toe dat wij gedurende twee jaar zullen uitwerken in ons bisdom. Wij willen nadenken over de fundamenten en de betekenis van het doopsel.

Dat het doopproject in ons bisdom samenvalt met de start van het synodale proces waarmee paus Franciscus de bisschoppensynode van het najaar 2023 wereldwijd wil voorbereiden, komt goed uit. Wij moeten dus niets extra doen. 

Om de achtergrond en bedoeling van dit proces beter te verstaan kunnen we het best te rade gaan bij Mgr. De Kesel, die bij de startvan het synodaal proces, in de Kathedraal van Brussel op 17.10.21 de volgende homilie uitsprak.Het Evangelie dat we zo pas beluisterd hebben, wordt vandaag op deze zondag in alle kerken overal ter wereld voorgelezen. Het gaat over de vraag van de zonen van Zebedeus aan Jezus. Jezus heeft zijn leerlingen pas voor de derde keer gesproken over zijn naderend einde: dat Hij ter dood zal worden gebracht. En ook voor de derde keer stoot Jezus op onbegrip, juist bij zijn dichtste leerlingen. Ze hebben er niet beter op gevonden dan al te denken aan de toekomst en vooral aan hun plaats en benoeming. Zo hoog mogelijk. Jezus is onthutst. “Ge weet niet wat ge vraagt”. Het is het enige wat Hem nog over de lippen komt.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 5 januari 2022

+Jozef kardinaal De Kesel 
Aartsbisschop van Mechelen-Brussel

Thuiskomen in de psalmen

Dit wordt het thema voor onze bijbelgroepen volgend werkjaar. Maandelijks komen we samen met onze bijbelgroepen en elke keer zullen we kennis maken met een soort psalmen. We lezen of zingen een psalm en bespreken deze samen.

De honderdvijftig psalmen vormen een gebedenboek binnen de Schrift. Maarten Luther noemde het psalmenboek ‘de Bijbel in het klein’, omdat alle Bijbelse thema’s in de psalmen aan bod komen. Ook alle menselijke thema’s komen erin voor. Er is plaats voor vreugde en verdriet, voor hoop en teleurstelling, voor menselijk lijden en uitzien naar genezing en verlossing. De psalmen willen een loflied op God zijn, God loven en in dit loven met God verbonden zijn. Een psalm is dus een gebed. In het gebed zoeken we God en spreken we ons hart uit. De psalmen reiken ons woorden aan om te bidden. Soms weten we zelf niet hoe we moeten bidden, of het ontbreekt ons aan de juiste woorden. De psalmen helpen ons om een gebedstaal te ontwikkelen en thuis te komen  in ons gesprek met God.

Psalm 92,2
Heerlijk is het te loven de Heer
te bezingen uw Naam, Allerhoogste

[…]

Lees meer in KERK & leven van 23 juni 2021

Bijbelgroepen

Het loont dus de moeite om de psalmen wat beter te leren kennen, er ons in te verdiepen, zodat we erin thuiskomen. We gaan in september met onze bijbelgroepen een boeiend werkjaar tegemoet. Je kan gerust voorstellen welke psalm je wil besproken zien. Of je brengt naar voor welke psalm of psalmdeel jou aanspreekt. Welke merkwaardigheden vallen op in de psalmen? Samen verwerken we de inhoud  en krijgen we achtergrondinformatie aangeboden. Zeker weten dat we nadien met een dieper inzicht met de psalmen zullen bidden.

De samenkomsten van onze bijbelgroepen vinden plaats op maandag, één keer per maand. Er komt een groep in de namiddag van 14.30 tot 16 uur en een groep van 19.30 tot 21 uur. Wie graag de psalmen met ons verkent en zich erin verdiept kan zich aanmelden bij:
Ann Van Nieuwenhove (0487 90 67 93)
of a.vannieuwenhove@hotmail.com

Heilige Bartholomeusparochie

Monseigneur Luc Van Looy, bisschop van Gent, heeft beslist dat de ‘nieuwe parochie Geraardsbergen’ voortaan de naam ‘Heilige Bartholomeusparochie’ zal dragen. Hij bevestigt daarmee het voorstel dat eerder in de pastorale conferentie en in de parochieploeg werd geformuleerd.

Deze nieuwe benaming wil uitdrukking zijn van de – reeds bestaande en nog verder uit te bouwen – samenwerking tussen de vroegere deelparochies van Geraardsbergen.