Weekendvieringen weer in zicht?

De laatste weken vonden drukke onderhandelingen plaats tussen de bisschoppen en de burgerlijke overheid over de voorwaarden waaronder opnieuw kerkdiensten kunnen plaatsvinden. Misschien zijn er tegen het ogenblik dat dit nummer van Kerk en Leven verschijnt al beslissingen genomen en meegedeeld, of komen ze vlug hierna. Hopelijk!

De bisschoppen achten het noodzakelijk dat in afwachting van die beslissingen de kerkraden, parochieploegen, pastoors… nu al nadenken, overleggen en voorbereidende afspraken maken over de organisatie van de vieringen in de toekomst. Zij vragen aandacht voor verschillende aspecten, waarover we onze gelovigen willen informeren. Wij vinden het nuttig aan onze gelovigen mee te delen welke aspecten in dit verband nu reeds aan onze aandacht zijn voorgelegd.

ALGEMEEN
Indien blijkt dat in een bepaalde kerk geen viering kan georganiseerd worden met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften inzake inrichting van het gebouw of inzet van personen die toezien op de naleving, dan kan daar geen viering plaatsvinden. Er kan afgeweken worden van het geldende schema van de vieringen om in eenzelfde kerk meer zondagsvieringen op dezelfde dag te plannen.
De kerkfabriek is voor elk van haar kerken bevoegd voor de veiligheid van/in het kerkgebouw en verantwoordelijk voor de materiële ondersteuning van de liturgie. De aankoop van ontsmettingsmiddelen en eventuele andere benodigdheden en de organisatie van het correcte naleven van de regels die worden opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad en de bisschoppenconferentie, is haar verantwoordelijkheid.
De algemeen geldende regels van de Nationale Veiligheidsraad en de eventuele verordeningen van de plaatselijke burgerlijke overheid zijn onverminderd geldig. Dit betekent o.m. dat men niet naar de kerk komt wanneer men koorts heeft of zich verkouden voelt, dat men geen andere mensen in de auto kan meenemen om hen naar de kerk te brengen, dat op bepaalde plaatsen mondmaskers aangeraden zijn en op specifieke plaatsen zelfs verplicht.
Alle maatregelen die men afspreekt moeten ook gecommuniceerd worden naar al wie komt deelnemen aan de eredienst. Dit moet heel duidelijk gebeuren aan de ingang (buiten en binnen), bij voorkeur met duidelijke symbolen en niet met lange teksten. De maatregelen afdrukken en uitdelen vindt men geen goed idee. Zij zullen in het parochieblad gepubliceerd worden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 3 juni 2020

TOT BESLUIT
Deze oriëntaties zijn niet definitief. Het is nog wachten op voorschriften vanwege de Nationale Veiligheidsraad en de bisschoppen. Dan zal aan de parochies een praktische leidraad bezorgd worden die hen kan helpen om voor hun eigen kerk de vieringen correct te organiseren. Wij zullen ongetwijfeld voor elke kerk enkele mensen nodig hebben die vriendelijk helpen om alle maatregelen in goede banen te leiden. Vrijwilligers moeten niet aarzelen zich hiervoor aan te melden. Waarvoor dank bij voorbaat.

Pastoor Frans

Vormsel 2021 en vormselcatechese – infoavond juni afgelast

Het bisdom Gent heeft meegedeeld dat in 2021 het vormsel in de vormselparochies van Geraardsbergen zal toegediend worden op zaterdag 8 en zondag 9 mei.

Wij hadden voorzien dat op dinsdag 9 en woensdag 10 juni een informatieavond zou plaatsvinden over het vormsel en de vormselcatechese, met de mogelijkheid om de kandidaat-vormelingen. Wegens de coronamaatregelen zijn we genoodzaakt die informatieavond af te gelasten.

Wij hebben er vandaag nog geen zicht op hoe en wanneer de catechese zal starten. Van zodra het kan bezorgen wij hierover informatie.

Wij nemen ons alvast voor om in de tweede helft van de maand juni via de scholen het inschrijvingsformulier aan de kinderen te bezorgen. Het zal ook mogelijk zijn zich elektronisch in te schrijven.

Taizégebed – zaterdag 13 juni 2020

Op zaterdag 13 juni om 19 uur houden we ons laatste Taizégebed van dit werkjaar in de Sint-Bartholomeuskerk, op de Markt in Geraardsbergen.

Wij zijn blij dat dit Taizégebed kan doorgaan.

Omwille van de bepalingen inzake afstand (1,5 m) zal het gebed niet plaatsvinden in het koor maar wel in het schip van de kerk. Als je wil zingen, breng dan een mondmasker mee.

Bezinning Onze-Lieve-Vrouw in de Sint-Bartholmeuskerk (Centrum)

Door de corona-maatregelen kan de Mariale slotbedevaart op de Oudenberg, voorzien voor 29 mei, niet plaatsvinden.

U kan hieronder een korte bezinning bekijken bij de verschillende voorstellingen van Onze-Lieve-Vrouw in de Sint-Bartholomeuskerk.
Wij geven aan wat ze voorstellen en waar ze zich bevinden in de kerk. Daarbij komen ook een aantal korte gebedsaanroepingen tot Maria.

Maria in de kerk van Geraardsbergen-Centrum (pdf-document)

Kerkelijke media: verhalen die verbinden

In het weekend van 23 en 24 mei organiseert de katholieke Kerk de jaarlijkse Werelddag voor de Sociale Communicatiemiddelen. Dat weekend is het in de Vlaamse kerkgemeenschap ‘Mediazondag’.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 mei 2020

KERKNET
Op dit moment bereikt Kerknet maandelijks minstens 200.000 unieke bezoekers, die samen maandelijks meer dan 1 miljoen pagina’s bekijken. Ook via Facebook bereikt Kerknet maandelijks 150.000 mensen.
Kerknet bereikt al een opvallend jong publiek, maar wil blijven groeien om zoveel mogelijk mensen en doelgroepen aan te spreken. Daarom vraagt Kerknet uw hulp, om zoveel mogelijk mensen achter Kerknet te scharen, ook financieel. Steun Kerknet, zodat het digitale verhaal verder kan gaan. Normaal wordt in het weekend van 23 en 24 mei in onze kerken de omhaling voor de kerkelijke media gehouden. Wegens de coronamaatregelen is dit niet mogelijk. Wij worden uitgenodigd onze gift te storten op het rekeningnummer van vzw Studiecentrum Kerk en Media: BE98 7360 0734 5893 met vermelding van ‘Gift Kerknet’, gestructureerde mededeling: 000/2020/03207

Gebed voor jong overleden gaat niet door

Zoals u wellicht ook al vernomen heeft worden de strenge maatregelen voor Corona verlengd tot 3 mei.
Dit brengt mee voor ons dat het gebed voor jong overledenen, dat normaal plaats vindt op vrijdag 24 april niet zal doorgaan.

Misschien is dit nu een ideaal moment om jullie te laten kennis maken met: ‘Ik mis je’. Via https://ikmisje.eo.nl kom je op de website.

Op deze website vindt u getuigenissen en artikels waarbij u uw eigen situatie kan herkennen.
U kan er ook uw eigen verhaal op kwijt.
Op de website kun je een kaarsje aansteken voor iemand die jij mist.
Dit kaarsje kun je zo persoonlijk maken als je zelf wilt.
En je kunt het delen met familie en vrienden.
Het is een plaats waar lotgenoten zich kunnen troosten aan elkaar.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 april 2020

Paaswake 2020

Paaswake, feest van het licht, het feest van het water en het feest van de vreugde om Jezus’ verrijzenis.

In deze uitzonderlijke tijden willen we met de Heilige Bartholomeusparochie in Geraardsbergen met u verbonden zijn.

Via deze link of onderaan deze tekst kan u de Paaswake 2020 bekijken.

Opgenomen in de Sint-Bartholomeuskerk.

Eerste communievieringen en vormsels

Vormsel

De bisschop van Gent heeft – in de lijn van de andere Belgische bisschoppen – bepaald dat de vieringen van eerste communie en vormsel niet zullen plaatsvinden in de komende paastijd (lees hier meer)

De vormselvieringen die voor de verschillende vormselkerken van Geraardsbergen voorzien waren voor 16 en 17 mei 2020 werden door de bisschop verschoven naar het weekend van 26 en 27 september 2020.

De nieuwe data kan u hier terugvinden.

Begin mei sturen wij opnieuw een nieuwsbrief waarin we onze vormelingen zullen vragen te bevestigen dat zij op 26-27 september willen gevormd worden.
Indien deze datum een probleem vormt voor sommige vormelingen zoeken we in overleg naar een oplossing.

Eerste communie

Ook deze feestelijke aangelegenheid zal binnen dit schooljaar niet meer mogelijk zijn.

Het kan ook dat men aansluit bij de eerste communievieringen in 2021 of in gezinsverband (na voorbereiding) op eender welke zondag zijn eerste communie doet.

De nieuwe data kan u hier terugvinden.

Vormselvieringen 2020 verschoven

  • Update 25 augustus 2020

De vormselvieringen die voor de verschillende vormselkerken van Geraardsbergen voorzien waren voor 16 en 17 mei 2020 werden door de bisschop verschoven naar het weekend van 26 en 27 september 2020.

Gezien het grote aantal vormsels dat die dag plaatsvindt kan het bisdom geen vormheer sturen. Het vormsel zal toegediend worden door pastoor Frans Hitchinson. In het oorspronkelijke schema van de vieringen stonden tweemaal twee vormselvieringen tegelijk opgenomen. Omdat dit onmogelijk is moesten de vieringen herschikt worden.

Wij verontschuldigen ons voor deze complicatie, die onontkoombaar is, gezien de omstandigheden. Hopelijk schept deze herschikking geen te grote problemen.

In overleg met de verantwoordelijken in het bisdom Gent zijn de vormselvieringen voor 2020 als volgt geschikt:

Zaterdag 19 september
15.00 u. – Geraardsbergen-Centrum
17.00 u. – Geraardsbergen-Centrum

Zaterdag 26 september
11.00 u. – Zandbergen
14.00 u. – Nederboelare
16.00 u. – Nederboelare
18.00 u. – Overboelare

Zondag 27 september
09.00 u. – Ophasselt
10.15 u. – Idegem
11.00 u. – Geraardsbergen-Centrum

Begin mei sturen wij opnieuw een nieuwsbrief waarin we onze vormelingen zullen vragen te bevestigen dat zij op 26-27 september willen gevormd worden.

Indien deze datum een probleem vormt voor sommige vormelingen zoeken we in overleg naar een oplossing.


Toelichting vanwege het bisdom Gent

De bisschop heeft – in de lijn van de andere Belgische bisschoppen – bepaald dat de vieringen van eerste communie en vormsel niet zullen plaatsvinden in de komende paastijd.
 
Het zou natuurlijk mooi zijn indien dat dit schooljaar toch nog zou kunnen. De kinderen kijken er naar uit. Er is al een weg met hen en met de ouders afgelegd. Maar, we moeten realistisch zijn. De voorbije dagen hebben we verschillende scenario’s opgesteld en afgetoetst, ook bij medische experten. Alleen al de aard van de samenkomsten (grote groepen die binnen samenkomen, verschillende generaties samen, mensen samenbrengen uit verschillende plaatsen: gezin en familie, parochie, school) laat echt niet toe dat we dit de komende periode doen. De geconsulteerde medische experten zijn formeel. Overigens bereikten ons de laatste dagen meerdere berichten dat ook ouders, pastoraal verantwoordelijken, directies en leerkrachten hierover zeer bezorgd zijn. 
 
In onze afweging staat de gezondheid van iedereen voorop en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Op de tweede plaats willen we een oplossing aanbieden die zoveel als mogelijk éénduidig is voor alle ouders. We houden ook rekening met het feit dat voor veel kinderen en ouders de eerste communie en het vormsel een echt familiaal gebeuren is. We willen dat familiale karakter respecteren. Ook voor parochies, catechisten  en al wie betrokken is bij de voorbereiding, is het nodig om toch een minimale voorbereidingstijd te kunnen organiseren. 
 
Rekening houdend met al die elementen zijn we tot het volgende besluit gekomen (alles natuurlijk onder voorbehoud van nieuwe richtlijnen van de overheid). Indien de coronamaatregelen toelaten dat we in september opnieuw mogen samenkomen, kiezen we als vormselweekend in ons bisdom: 26/27 september 2020. De kandidaat vormelingen zullen dan de lagere school verlaten hebben en in het secundair onderwijs zijn beland. Een grote stap voor hen met flink wat gewenning. Vanaf 11 september tot aan het vormselweekend zou er dan nog tijd kunnen zijn voor enige voorbereiding op het vormselsacrament. Deze voorbereidingen worden zo beperkt mogelijk gehouden.
 
Aan de ouders wordt gevraagd om de inschrijving van de vormeling te herbevestigen tegen uiterlijk 30 juni.
 
De vormselvieringen zullen per nieuwe parochie plaatsvinden en daartoe zal de bisschop in principe en eenmalig de pastoor-moderator vormseldelegatie verlenen. De bisschop en de vormheren die de bisschop aanzoekt zullen ook het vormsel over het bisdom toedienen tijdens dit weekend. Wie concreet vormheer is en op welke plaats, wordt later meegedeeld.

Heilige Bartholomeusparochie

Monseigneur Luc Van Looy, bisschop van Gent, heeft beslist dat de ‘nieuwe parochie Geraardsbergen’ voortaan de naam ‘Heilige Bartholomeusparochie’ zal dragen. Hij bevestigt daarmee het voorstel dat eerder in de pastorale conferentie en in de parochieploeg werd geformuleerd.

Deze nieuwe benaming wil uitdrukking zijn van de – reeds bestaande en nog verder uit te bouwen – samenwerking tussen de vroegere deelparochies van Geraardsbergen.