WOORD VAN DE DEKEN – “Ja” zeggen met Maria

Beste zussen en broers in Christus,

Het feest van de Tenhemelopneming van Maria is telkenjare een mijlpaal in het liturgisch jaar. 15 augustus kondigt de heropstart aan van het maatschappelijke en ook het kerkelijke leven. Een nieuw begin staat voor de deur…

Een wereld in permanente modus van verandering

Door de snelle evoluties in de wereld van onze tijd ziet alles er effectief ook een stuk anders uit. Dat ervaren we ook in onze kerkgemeenschap. De parochieploegen, kerkraden, catechesewerking, verenigingen, dekenale ploeg… alles verandert snel. Jaar na jaar zien we het aantal kerkgangers slinken. We voelen de nood aan om te herstructureren en de krachten te bundelen, om creatief in te spelen op de snel evoluerende toestand. Een hele opdracht, maar tegelijk een mooie uitdaging. Allen samen, in een synodaal proces, mogen we zoeken naar wegen om Christus en zijn evangelie aanwezig te brengen in onze moderne cultuur. Veel methodes, structuren en gebouwen die in het verleden hun dienst hebben bewezen dienen we grondig te herdenken en te hervormen, of zelfs te laten varen. We zullen de weg moeten gaan die Christus ons heeft getoond: de weg van de graankorrel. Ons de kunst moeten eigen maken om af te sterven aan alles wat ons bindt aan oude vormen en gestalten. Alleen zo maken we plaats voor de nieuwe vruchten die God ook in deze tijd op zijn Wijngaard zal laten opschieten. Als deken van het dekenaat Zottegem geloof ik in die toekomst. De eerstelingen van de oogst zijn al zichtbaar in de vier parochies van ons dekenaat: Zottegem, Geraardsbergen, Brakel-Lierde, Herzele-Houtem. Laten we de ingeslagen weg met groot geloof en vastberadenheid verder betreden. Ik dank alle gelovigen en bijzonder allen die zich sterk engageren in ploegen en werkgroepen in de parochies van ons dekenaat. Mijn gedachten gaan ook naar de priesters, diakens en vrijgestelden. Op hen rust een zware verantwoordelijkheid. Moge de Heer hen zegenen en in goede gezondheid bewaren. Dat zij mogen volharden in hun roeping en zending, in verbondenheid met velen en dat het visioen van het Koninkrijk in hun hart en geest levendig moge blijven.

Een nieuwe benoeming voor uw pastoor-deken

U hebt wellicht reeds vernomen dat de bisschop mij gevraagd heeft om deken te worden van het dekenaat Aalst, en pastoor van de nieuwe parochie Sint-Martinus, Aalst-Linkeroever. Enerzijds ben ik de bisschop zeer dankbaar omdat hij zoveel vertrouwen in mij stelt. Aalst is de tweede grootste stad in het bisdom Gent. Een agglomeratie van 90.000 mensen, en ook een uitgebreid dekenaat, dat zich uitstrekt tot Ninove. Maar anderzijds kwam die vraag totaal onverwacht op mij af. In Zottegem ben ik al twaalf jaar deken. Eigenlijk doe ik al meer dan 30 jaar dienst in onze streek. Bovendien is Zottegem mijn geboortestad en woont mijn familie hier, ook in Geraardsbergen en Brakel… Moeilijk… Na veel dagen van gebed en onderscheiding, en na verschillende gesprekken heb ik uiteindelijk ja gezegd aan de bisschop. Ik verberg niet dat dat met pijn en verdriet gepaard ging. Intussen is er wat tijd overheen gegaan. Met vertrouwen zal ik de hand aan de ploeg slaan. Met inzet van heel mijn persoon zal ik mij wijden aan de pastoraal in dat mooie dekenaat Aalst. En… het is niet ver… een boogscheut van hier… Half oktober komt er een dankviering in Zottegem, bij mijn afscheid. Eind oktober word ik door bisschop Lode van Hecke aangesteld als deken te Aalst. Kortelings worden de precieze data en uren vastgelegd en gecommuniceerd. Intussen is het bisdom op zoek naar een nieuwe pastoor-deken voor Zottegem. Ik wens mijn opvolger nu reeds alle goeds toe.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 17 augustus 2022

Een hartelijke, dankbare en bijzondere groet,
Hans Vandenholen, pastoor-deken