Wijsheid van de regeerders

Op 21 juli laatstleden hield bisschop Lode Van Hecke ter gelegenheid van de Nationale Feestdag bij het Te Deum in Gent een bezinning over een passage uit het Tweede Boek Kronieken(1, 7-12). Het is een tekst waar Salomo goddelijke wijsheid ontvangt, een tekst die koningen en regeringsleiders eeuwenlang heeft geïnspireerd.

10 Schenk mij daarom wijsheid en inzicht en laat mij dan zo dit volk leiden en besturen, want wie zou anders in staat zijn recht te spreken voor dit grote volk van u?’ 11 En God sprak tot Salomo: ‘Omdat gij juist deze wens geuit hebt, en gij niet gevraagd hebt om rijkdom, om schatten en glorie, noch ook om de dood van uw vijanden en zelfs niet om een lang leven, maar om wijsheid en inzicht om recht te spreken voor het volk waarover Ik u tot koning heb aangesteld, 12 daarom zullen wijsheid en inzicht uw deel zijn, maar Ik zal u bovendien zoveel rijkdom schenken, schatten en glorie, als geen koning voor u ooit bezeten heeft, en ook geen koning na u ooit bezitten zal!’

Koning David was gestorven. Hij zou in de christelijke geschiedenis het type worden van de goede vorst en beheerder van zijn land. Nu neemt zijn zoon Salomo de taak over. Salomo is zich in alle ernst bewust van zijn opdracht. Hij bidt tot God bij de aanvang van zijn koningschap. Maar wat hij aan God vraagt staat ver af van dat waar wereldheersers vaak het eerst aan denken: rijkdom en schatten, roem, de dood van de vijanden en een lang leven. Ook al vragen zij dat niet alleen voor zichzelf, maar voor hun volk, toch is het allemaal erg ik-gericht. Vandaag zien we nog meer dan vroeger dat geen enkele natie alleen aan zichzelf kan denken. We maken deel uit van één grote gemeenschap.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 17 augustus 2022

bron: Kerknet – bisdom Gent