Vormselvieringen 2020 verschoven

  • Update 25 augustus 2020

De vormselvieringen die voor de verschillende vormselkerken van Geraardsbergen voorzien waren voor 16 en 17 mei 2020 werden door de bisschop verschoven naar het weekend van 26 en 27 september 2020.

Gezien het grote aantal vormsels dat die dag plaatsvindt kan het bisdom geen vormheer sturen. Het vormsel zal toegediend worden door pastoor Frans Hitchinson. In het oorspronkelijke schema van de vieringen stonden tweemaal twee vormselvieringen tegelijk opgenomen. Omdat dit onmogelijk is moesten de vieringen herschikt worden.

Wij verontschuldigen ons voor deze complicatie, die onontkoombaar is, gezien de omstandigheden. Hopelijk schept deze herschikking geen te grote problemen.

In overleg met de verantwoordelijken in het bisdom Gent zijn de vormselvieringen voor 2020 als volgt geschikt:

Zaterdag 19 september
15.00 u. – Geraardsbergen-Centrum
17.00 u. – Geraardsbergen-Centrum

Zaterdag 26 september
11.00 u. – Zandbergen
14.00 u. – Nederboelare
16.00 u. – Nederboelare
18.00 u. – Overboelare

Zondag 27 september
09.00 u. – Ophasselt
10.15 u. – Idegem
11.00 u. – Geraardsbergen-Centrum

Begin mei sturen wij opnieuw een nieuwsbrief waarin we onze vormelingen zullen vragen te bevestigen dat zij op 26-27 september willen gevormd worden.

Indien deze datum een probleem vormt voor sommige vormelingen zoeken we in overleg naar een oplossing.


Toelichting vanwege het bisdom Gent

De bisschop heeft – in de lijn van de andere Belgische bisschoppen – bepaald dat de vieringen van eerste communie en vormsel niet zullen plaatsvinden in de komende paastijd.
 
Het zou natuurlijk mooi zijn indien dat dit schooljaar toch nog zou kunnen. De kinderen kijken er naar uit. Er is al een weg met hen en met de ouders afgelegd. Maar, we moeten realistisch zijn. De voorbije dagen hebben we verschillende scenario’s opgesteld en afgetoetst, ook bij medische experten. Alleen al de aard van de samenkomsten (grote groepen die binnen samenkomen, verschillende generaties samen, mensen samenbrengen uit verschillende plaatsen: gezin en familie, parochie, school) laat echt niet toe dat we dit de komende periode doen. De geconsulteerde medische experten zijn formeel. Overigens bereikten ons de laatste dagen meerdere berichten dat ook ouders, pastoraal verantwoordelijken, directies en leerkrachten hierover zeer bezorgd zijn. 
 
In onze afweging staat de gezondheid van iedereen voorop en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Op de tweede plaats willen we een oplossing aanbieden die zoveel als mogelijk éénduidig is voor alle ouders. We houden ook rekening met het feit dat voor veel kinderen en ouders de eerste communie en het vormsel een echt familiaal gebeuren is. We willen dat familiale karakter respecteren. Ook voor parochies, catechisten  en al wie betrokken is bij de voorbereiding, is het nodig om toch een minimale voorbereidingstijd te kunnen organiseren. 
 
Rekening houdend met al die elementen zijn we tot het volgende besluit gekomen (alles natuurlijk onder voorbehoud van nieuwe richtlijnen van de overheid). Indien de coronamaatregelen toelaten dat we in september opnieuw mogen samenkomen, kiezen we als vormselweekend in ons bisdom: 26/27 september 2020. De kandidaat vormelingen zullen dan de lagere school verlaten hebben en in het secundair onderwijs zijn beland. Een grote stap voor hen met flink wat gewenning. Vanaf 11 september tot aan het vormselweekend zou er dan nog tijd kunnen zijn voor enige voorbereiding op het vormselsacrament. Deze voorbereidingen worden zo beperkt mogelijk gehouden.
 
Aan de ouders wordt gevraagd om de inschrijving van de vormeling te herbevestigen tegen uiterlijk 30 juni.
 
De vormselvieringen zullen per nieuwe parochie plaatsvinden en daartoe zal de bisschop in principe en eenmalig de pastoor-moderator vormseldelegatie verlenen. De bisschop en de vormheren die de bisschop aanzoekt zullen ook het vormsel over het bisdom toedienen tijdens dit weekend. Wie concreet vormheer is en op welke plaats, wordt later meegedeeld.

1 comment
  1. […] door de bisschop verschoven naar het weekend van 26 en 27 september 2020.De nieuwe data kan u hier terugvinden.Begin mei sturen wij opnieuw een nieuwsbrief waarin we onze vormelingen zullen vragen […]

Reacties zijn gesloten.