Privacyverklaring

De naam heilige Bartholomeus Parochie in Geraardsbergen staat voor de nieuwe parochie in Geraardsbergen en omvat zoals decretaal vastgelegd is in de oprichtingsakte van de parochie in  Geraardsbergen d.d. 15 augustus 2016 volgende parochies: Geraardsbergen, St.-Bartholomeus; Goeferdinge, St.-Bavo; Grimminge, O.L.-Vrouw; Idegem, St.-Pietersbanden; Moerbeke, O.L.V.-Geboorte; Nederboelare, St.-Macharius; Nieuwenhove, St.-Jan Baptist; Onkerzele, St.-Martinus; Ophasselt, St.-Pietersbanden; Overboelare, St.-Aldegonde; Schendelbeke, St.-Amandus; Smeerebbe-Vloerzegem, St.-Mattheus; Viane, St.-Amandus; Waarbeke, St.-Amandus; Zandbergen, O.L.Vrouw; Zarlardinge, O.L.Vrouw. Verder in deze verklaring wordt gesproken van Parochie Geraardsbergen ter aanduiding van de heilige Bartholomeus Parochie in Geraardsbergen die al deze hogergenoemde parochiekerken omvat.

De Parochie Geraardsbergen vindt je privacy belangrijk en werkt volgens de Europese privacywet AVG (GDPR) van 25 mei 2018. We doen er alles aan om persoonlijke gegevens kwaliteitsvol, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Hieronder lees je hoe we dat doen en wat je rechten zijn over gegevensverwerking en privacy.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De Parochie Geraardsbergen is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonlijke gegevens. Met al je vragen over je privacy bij ons kan je terecht op dit adres:

Heilige Bartholomeus Parochie in Geraardsbergen
Markt 34, 9500 Geraardsbergen
secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

De functionaris voor de gegevensbescherming van alle pastorale eenheden in België is:

De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België
Interdiocesaan Centrum vzw
Guimardstraat 1, 1040 Brussel
ce.belgica@interdio.be

Deze privacyverklaring is gericht aan

 • Personen die een aanvraag doen in onze parochie.
 • Mogelijke deelnemers aan onze activiteiten.
 • Personen die deel uitmaken van de Parochie Geraardsbergen.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen en rechtsgronden:

 • om uw aanvraag of inschrijving te kunnen verwerken;
 • om u te kunnen contacteren in geval uw aanvraag of inschrijving niet duidelijk of onvolledig is;
 • om u eventuele aangevraagde documenten te kunnen toesturen/bezorgen;
 • om u te kunnen contacteren en op de hoogte te houden van de activiteiten in verband met de parochiale werking, werkgroepen of taakgroepen;
 • om u verslagen en documenten te kunnen toesturen van bijeenkomsten waar u deel van uitmaakt;
 • om u te kunnen contacteren en op de hoogte te houden van de activiteiten in verband met het doopsel wanneer u uw kind inschreef om het doopsel in de Parochie Geraardsbergen te ontvangen;
 • om u te kunnen contacteren en op de hoogte te houden van de activiteiten in verband met vormselcatechese wanneer u uw kind inschreef voor het vormsel in de Parochie Geraardsbergen;
 • om u te kunnen contacteren en op de hoogte te houden van de activiteiten in verband het huwelijk en de huwelijksvoorbereiding wanneer u zich inschreef voor uw huwelijk in de Parochie Geraardsbergen;
 • om u uit te nodigen voor gebeurtenissen of nazorg die rechtstreeks verband houden met een aanvraag of inschrijving (na doopsel: voor de kinderzegen; bij uitvaart: uitnodiging gedachtenisviering);
 • om parochieregisters bij te houden volgens het kerkelijk recht. Bij gebrek aan je persoonlijke gegevens is het misschien niet mogelijk om sacramenten te ontvangen.
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan de Parochie Geraardsbergen onderworpen is;
 • in het kader van de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst.

Ga je er niet mee akkoord dat we je persoonsgegevens verwerken, dan kan je ons dat laten weten met een eenvoudig mailtje naar secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

Welke gegevens verwerken en/of bewaren wij?

We verzamelen persoonsgegevens die u zelf, uw wettelijke vertegenwoordiger, of iemand die hiervoor een mandaat of uw akkoord heeft gekregen aan ons meedeelt. Dit kan op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen we de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, onderwijsinstelling.
Geboortedatum, geboorteplaats, doopparochie en doopdatum, datum vormsel, geslacht.
Uw bankrekeningnummer in geval u geld voor een aanvraag misintentie, de werkingskosten vormselcatechese, een abonnement Kerk & Leven (parochieblad), het inschrijfgeld voor een activiteiten of een gift overschrijft of indien wij u een bedrag dienen (terug) te betalen (om de betaling aan de juiste persoon te kunnen koppelen).

Persoonsgegevens die je ons verstrekt in het kader van sacramenten bewaren we volgens het kerkelijk recht voor altijd in onze parochieregisters.

Persoonsgegevens die je ons verstrekt om abonnee te worden van onze nieuwsbrief, als abonnee van Kerk & Leven of om op de hoogte gehouden te worden, bewaren we elektronisch tot maximaal 1 jaar na je uitschrijving.

We verwerken persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar alleen met toestemming van ouders of voogd.

Als religieuze organisatie verwerken we persoonsgegevens over je participatie aan religieuze sacramenten en activiteiten. We doen dat als gevolg van je inschrijving en de contractuele relatie die daaruit volgt.

We maken geen gebruik van profilering of automatische besluitvorming op basis van je persoonsgegevens.

We betrekken geen persoonsgegevens over jou bij derden.

Delen van gegevens

We verkopen jouw gegevens niet aan derden. We verstrekken je persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zorgen wij ervoor dat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens garanderen.

 • Als abonnee van Kerk & Leven delen we je persoonsgegevens met de uitgever Halewijn NV, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. De manier waarop zij omgaan met je persoonlijke gegevens kan je nalezen in de privacyverklaring van Kerk & Leven. Vragen over je privacy kan je sturen naar dienst.parochiebladen@kerknet.be.
 • Onze website op kerkingeraardsbergen.be maakt gebruik van cookies. Daarmee garandeert en verbetert Automattic, Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, United States of America de optimale werking van de site. Dit bedrijf is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield dat garandeert dat Automattic de Europese privacywet AVG-GDPR respecteert
  (Automattic and the GDPR)
 • Als abonnee van onze e-mailnieuwsbrief verwerken we je persoonsgegevens via La Posta, Laposta BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72409681, BTW nummer NL859101010B01. Dit bedrijf is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield dat garandeert dat La Posta de Europese privacywet AVG-GDPR respecteert.

Foto’s en filmpjes van onze activiteiten

We kunnen tijdens onze activiteiten foto’s en filmpjes maken. Je krijgt hiervan een melding op het moment zelf. Je kan dan kiezen of je wel of liever niet in beeld komt.
Voor de sacramenten bieden we je voordien een privacyformulier aan waarop je kan aanduiden of je wel of liever niet in beeld komt. Daarmee houden we rekening tijdens de activiteiten.

Bewaartermijn

De Parochie Geraardsbergen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en maximaal vijf jaar na het laatste gebruik of beëindiging van de samenwerking. Na deze termijn worden deze persoonsgegevens geanonimiseerd, en blijven deze enkel nog behouden voor statistische informatie. Persoonsgegevens voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden worden voor ten minste 7 jaar bewaard (rechtsgrond: wettelijke verplichting).

Toegang en beveiliging

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Al onze medewerkers die toegang hebben tot je persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Alleen medewerkers die nodig zijn voor de verwerking, hebben toegang tot je persoonsgegevens.
 • We hebben een beleid met gebruikersnamen en wachtwoorden op al onze elektronische verwerkingssystemen.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Parochieregisters bevinden zich in een afgesloten kast in een afgesloten ruimte.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We testen en evalueren regelmatig onze privacymaatregelen.

Jouw rechten

Je hebt recht op…

 • informatie dat we je persoonlijke gegevens verwerken,
 • inzage en kopie van je persoonlijke gegevens zoals we die bewaren in onze systemen,
 • correctie van je gegevens,
 • verzet tegen verwerking van je gegevens,
 • verwijdering van je gegevens, voor zover dat de uitvoering niet in het gedrang brengt van onze administratieve, kerkrechtelijke of bestuurlijke verplichtingen,
 • wijzigen of intrekken van je toestemming om je gegevens te verwerken of om door ons gecontacteerd te worden.

Al deze rechten kan je uitoefenen met een eenvoudig mailtje naar secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

Je kan ook altijd klacht indienen bij de nationale toezichthouder voor de privacy:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
contact@apd-gba.be
tel. 02 274 48 00

Natuurlijk hopen we dat je ons eerst de kans geeft je klacht op te lossen door ons een mailtje te sturen op secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

Wijziging

De Parochie Geraardsbergen kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. De laatste wijziging gebeurde op 21 april 2020.