Plaats voor gelovige vorming in ons moderne leven?

Om onze gelovige visie te ‘updaten’ zijn er heel wat mogelijkheden, door lectuur of door deelname aan vormings- en bezinningsactiviteiten. We kunnen dit individueel doen of in groepsverband, aansluitend bij diverse initiatieven. Het bisdom Gent biedt daartoe verschillende mogelijkheden, die aangekondigd en beschreven worden op de website van het bisdom, of waarover we folders aanbieden in verschillende kerken.
Ook in het eigen kader van onze parochie bieden we enkele mogelijkheden aan. Misschien houdt de start van een nieuwe pastoraal voor jou een uitnodiging in om daar bij aan te sluiten?

Bijbelteksten en psalmen

Bijbelteksten en psalmen gaan over het leven. Ze kunnen ons helpen in ons eigen leven. Allerlei thema’s komen erin voor. Sommige bijbelteksten zijn bemoedigend, andere vermanend. Soms vinden we er zelfs troost en inspiratie in. Bijbelteksten kunnen doorheen ons leven zelfs totaal vernieuwende inzichten geven naargelang situaties waarin we ons bevinden. Het is goed om ons te verdiepen in bijbelteksten en psalmen. We kennen en horen ze in de liturgie. Daar horen we stukjes bijbelteksten die uit hun context getrokken worden. Het is interessant om de context van teksten te leren kennen. Ook de tijdsgeest waarin zij tot stand kwamen kan heel verduidelijkend werken.
Bijbelteksten, onder meer psalmen kunnen soms echt tot leven komen als we er een stuk ons eigen leven in herkennen. Ze kunnen ons helpen om gebeurtenissen in ons eigen leven te leren verstaan of er richting aan te geven.

Bijbelgroepen op maandag

Elke tweede maandag van de maand komen twee bijbelgroepen samen in Geraardsbergen, een namiddaggroep en een avondgroep. Zij zijn een eigen organisatie van onze parochie. Vorig jaar hebben we psalmen besproken. Dit jaar viel de keuze op wijsheidsteksten uit het Oude Testament. De teksten worden samen gelezen, toegelicht en besproken. Er is ruimte voor ieders inbreng en mening. Soms is er een beeldmeditatie of wordt er iets voorbereid door deelnemers.

Adem-Tocht Vlaanderen

De beweging Adem-Tocht is bedoeld voor (jong) gepensioneerden. De deelnemers ontvangen vier keer per jaar een tijdschrift waar telkens de maandthema’s in staan waarrond wordt samen gekomen. Soms zijn het actuele thema’s die landen in het Evangelie, soms wordt er vertrokken vanuit het Evangelie. De bijeenkomsten van Adem-Tocht bieden kansen tot ontmoeting. De leden zoeken er naar de zin en de opdracht van hun leven. Het evangelie is hun inspiratiebron.

Zondagse ontmoetingen

Twee keer per jaar wordt in onze parochie ‘zondagse ontmoeting’ georganiseerd. De eerste zondag van de Advent en de eerste zondag van de Vasten. Ook hier zijn bijbelteksten de basis van de verschillende werkvormen. In Godly Play worden op een speelse manier bijbelverhalen aangebracht en verwerkt voor kinderen en jongeren. Liturgische liederen handelen over thema’s in de bijbel. In groepjes wordt een lezing van de dag besproken. Soms is er ook creatieve verwerking via manuele expressie.

Vele kansen

Er is dus een ruim aanbod in Geraardsbergen om u te verdiepen, in de bijbel of in een of ander religieus thema. Heeft u interesse? Wil u meer uitleg over een van bovenstaande vormen van samenkomen rond de bijbel? Hebt u een ander, nieuw voorstel? Neem gerust contact op met Ann Van Nieuwenhove.