Pinksteren – Kom, Heilige Geest

Het Bijbelboek ‘Handelingen der Apostelen’ getuigt ons over de manier waarop de Geest van Jezus het leven van de eerste christenen en de eerste christelijke gemeenschappen heeft getekend en omgevormd. Hij heeft hen doen ‘herboren’ worden tot Kerk.

Perspectief

In onze dagen worden de christelijke gemeenschappen getekend door verwarring en vrees. Zij zijn getroffen door de secularisatie en lijken sinds enige tijd op zichzelf teruggeplooid. Dit is nog versterkt door de coronamaatregelen, waarbij de gelovigen niet fysiek kunnen samenkomen rond het altaar om de eucharistie te vieren. Een aandachtige lezing van het Pinksterverhaal in de Handelingen der Apostelen (2, 1-13) toont ons hoe alles begon met een kleine Kerk zonder macht. De apostelen hadden zich opgesloten in het Cenakel en zagen geen uitweg. Zij hadden geen perspectief. Zij waren bang.
Maar samen met Maria hebben zij niet opgehouden te bidden en te hopen, al was het niet zonder vrees. Zij hebben hun hart geopend voor de komst van Hem die Jezus hun had beloofd, ook al wisten ze niet waaraan ze zich concreet mochten verwachten. En plots kregen zij een heel sterke ervaring. Men kan zelfs spreken van een soort ‘verrijzenis’. Ze hebben gezocht naar woorden en beelden om uit te drukken wat zij hadden beleefd. De Bijbelse geschriften bevatten geen systematische theologische uiteenzetting met heldere begrippen. Het komt eerder neer op het uitroepen van hun enthousiasme om het nieuwe elan dat zichtbaar werd.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 mei 2021