Parochieberaad over synodale kerk (18 april 2022)

Na een inleiding door diaken Renaat over betekenis en doelstelling van synodaliteit in de Kerk, bracht parochieassistente Ann de aanwezigen in gesprek over vragen wij thema’s die het onderwerp concreter maakten. We vonden het waardevol de inzichten uit de bespreking niet enkel naar hogerhand door te geven maar ze ook breder te delen met onze medeparochianen.

Luisteren naar elkaar

Kinderen en kleinkinderen luisteren naar ouders en grootouders en omgekeerd. Zo tonen zij openheid voor de ervaring van anderen. Het is niet goed in het gesprek dingen op te dringen of op te leggen; het is beter stimulerend te spreken en een klankbord te zijn voor elkaar. Luisteren is tijd maken voor elkaar en merken dat de ander tijd maakt voor jou, in plaats van bezig te zijn met gsm of tv.

God spreekt tot ons. Daarvoor moet je je instellen. Het is een houding. Hij spreekt tot ons via gewone mensen. Een deelnemer was ooit verrast door het getuigenis van iemand die zei dat ze op de Oudenberg echt in biddend gesprek kwam met Maria. Een ander was getroffen door iemands getuigenis over een bijzondere ervaring van Gods aanwezigheid bij ziekte.

Naar sommige categorieën mensen wordt te weinig geluisterd in de Kerk: mensen met migratieachtergrond, mensen in armoede (die hebben vaak minder vaardigheid om zich uit te drukken of blijven in hun groep), of zieken (leven vaak op enige afstand van andere mensen doordat zij fysiek minder in staat zijn om aan groepsbijeenkomsten of kerkbijeenkomsten deel te nemen).

Spreken en luisteren in een pastorale situatie lukt beter met de ene mens en minder met de andere; het hangt van de aard van de personen af. Het wordt soms bemoeilijkt doordat mensen te gehaast zijn om weg te gaan, of ook als je niet te best hoort. Iemand vindt dat we toch meer kansen moeten krijgen en nemen om ons te laten horen en suggesties geven voor pastorale werking en liturgie, bv in de kerk een hoekje te organiseren waar kinderen kunnen plaatsnemen bij een boekje of een tekening tijdens een deel van de mis.

Als men luistert naar de zorgen van de wereld en de mensheid droomt men vooral van vrede, gerechtigheid en gelijkwaardigheid.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 27 april 2022