Een Mens als Woord van God

Het getuigenis van de evangelisten Lucas en Mattheüs over de geboorte van Jezus geeft ons de vrijheid en vindingrijkheid om het uit te beelden en te bezingen zoals wij het gewend zijn: de kerststal, het kindje Jezus in een kribbeken, Maria en Jozef geknield in aanbidding, de herders en de schapen, de os en de ezel, engelenkoren, drie koningen, geschenken… Vertederende kerstliederen nu.

Een andere benaderingswijze sluit aan bij wat Jezus ooit gezegd heeft tot Nicodemus: Jezus als een geschenk van God.: “Zozeer heeft God de wereld liefgehad dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Jezus zegt daarover zelf dat hij over geestelijke dingen spreekt. (Joh. 3,1-27) In diezelfde bewoordingen sprak Jezus ook op het einde van zijn leven.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 december 2021

Mijn wens

De drie-ene liefdeGod, Vader Zoon en Geest, is met u vandaag en alle dagen; want de welwillende goedheid van God is verschenen, bron van redding voor alle mensen. (Titus 2,11) ook voor u.

Paul Lacaeyse ss.cc