De vrede van de Heer zij met u

Dat wij in de eucharistieviering elkaar de vrede van God toewensen is een betekenisvol en belangrijk moment. Het is erop gericht de gezindheid en houding mee te delen van Christus, de Vredevorst, die vrede schenkt aan zijn mensen en aan de wereld, een moment ook van verbondenheid met Hem.

Liturgisten vragen zich af of de eigenlijke betekenis van de vredeswens altijd wel goed wordt begrepen. Wie aandachtig observeert hoe mensen elkaar tijdens vieringen de vredeswens geven, zal soms de indruk krijgen dat het voor sommigen vooral gaat om een vriendelijke ‘goede dag’ of een gebaar van sympathie of genegenheid, of soms een gelukwens, zoals bij een huwelijk. Dit is natuurlijk mooi en waardevol, maar de vredeswens betekent veel meer!

DE PLAATS VAN DE VREDEWENS
De vredeswens maakt deel uit van een ruimer onderdeel van de mis, dat begint met het Onzevader, het ‘familiegebed’ van de gelovigen. Het eindigt met de bede om verlost te worden van het kwade, de voornaamste bron van on-vrede. Dit gebed wordt door de priester verdergezet met de bede “verlos ons van het kwade” en vooral de vraag aan de Vader: “geef vrede in onze dagen”. Daarmee vraagt de voorganger in naam van het volk dat Christus de belofte van vrede waar maakt die Hij deed bij zijn afscheid aan zijn leerlingen: “Vrede laat ik jullie na, mijn eigen vrede geef ik jullie, een andere vrede dan de wereld te bieden heeft” (Joh 14, 27). Onmiddellijk daarop volgt de vredeswens, waarin de priester de vrede effectief aan de gemeenschap toewenst. De gelovigen worden daarop uitgenodigd om met dezelfde woorden als de priester elkaar de vrede te wensen: “De vrede van de Heer zij met u”, of korter “Vrede zij met u”. Als in een wederwens kan men dan antwoorden met dezelfde woorden, of gewoon door “Amen” te zeggen.
Het ‘Lam Gods’ herneemt deze gedachte in de derde bede: “Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.”

[…]

Lees meer in KERK & leven van 2 september 2019


Naar een artikel in Zacheüs. Thuiskomen in de liturgie, jaargang 28, aflevering 2, 2015.