Maatregelen coronacrisis

 • bericht van 2 november 2020
 • update van 2 december 2020
 • update van 16 december 2020
 • update van 15 januari 2021
 • update van 8 maart 2021

Beperking van het aantal eucharistievieringen

Het ministeriële besluit van de federale regering van vrijdag 11 december 2020 en de toepassing ervan door de Belgische bisschoppen brengen mee dat vanaf 12 december 2020 de volgende bepalingen gelden voor de publieke kerkdiensten.

Een maximum van 15 personen (kinderen tot en met 12 jaar, de bedienaar van de eredienst en de organist niet meegeteld) mag aanwezig zijn in de publieke erediensten, d.w.z. eucharistievieringen, kerkelijk huwelijken, … De tot nu toe geldende veiligheidsmaatregelen moeten blijvend in acht genomen worden.

De plaatselijke parochies moeten beslissen of dit veilig en praktisch haalbaar is of niet, rekening houdend met eventuele richtlijnen van het eigen bisdom.

Wij sluiten ons aan bij het standpunt van de bisschoppen dat deze lichte versoepeling van het kerkbezoek geenszins de indruk mag wekken dat de Kerk de pandemie minder ernstig neemt. Integendeel, veiligheid en gezondheid staan voorop in deze moeilijke tijd, ook voor de Kerk. Samen met de bisschoppen drukken wij onze solidariteit uit met de regering, de zorgsector en alle anderen die onvermoeibaar strijden tegen het virus. Ze verdienen alle steun. In elke situatie blijft de basisregel: beter voorkomen dan (misschien niet) genezen.

Toepassing in Geraardsbergen

De bisschop van Gent en zijn bisschopsraad hebben gevraagd dat de uiteindelijke beslissingen over het al dan niet plaatsvinden van publieke vieringen zou genomen worden in overleg tussen de pastoor en de parochieploeg. Wij hebben daarnaast ook overleg gepleegd met de verantwoordelijken voor de plaatselijke kerken. Wij danken al deze mensen voor hun vrijmoedige én geëngageerde inbreng.

Uit deze raadpleging komt naar voor dat niet voor alle kerken dezelfde toepassing kan gegeven worden aan de hoger vermelde richtlijn. Er zijn kerken waar in het verleden op weekend een heel beperkt aantal gelovigen aan de eucharistie deelneemt; het lijkt niet nodig dergelijke vieringen te schrappen. In andere kerken komen doorgaans meer gelovigen naar de dienst, en het is te verwachten dat het aantal aanwezigen daar boven de 15 zal komen; daar is gekozen de viering niet te laten doorgaan.

Wij vragen dat naar de kerken waar wel een eucharistieviering plaatsvindt alleen die gelovigen komen die gewoonlijk daar aan de diensten deelnemen. Als er ook anderen komen bestaat immers het gevaar dat het aantal van 15 overschreden wordt. Het is vreemd en jammer dat wij onze mensen moeten vragen om niet naar de diensten te komen, maar de omstandigheden dwingen ons daartoe.

Gebedsdienst op zondag in de Sint-Bartholomeuskerk

Graag bieden wij in de komende zondagen – zolang geen publieke kerkdiensten met ruim publiek toegelaten zijn – een gebedsdienst aan in de Sint-Bartholomeuskerk. Dit zal maximum 20 minuten duren en tweemaal plaatsvinden: om 11 uur en om 11.30 uur.

Volgens de coronavoorschriften mogen daar slechts 15 personen aan deelnemen. Daarom organiseren wij een inschrijving. Als je aan deze gebedsdienst wil deelnemen is het noodzakelijk je in te schrijven, met vermelding van je naam, aantal personen en gewenst uur (11 uur of 11.30 uur) bij:

 • Parochiaal secretariaat (tot vrijdagmiddag voorafgaand aan de zondag): 054 43 88 80
 • Diaken Renaat Aelbrecht: 0496 341 080 of renaat.aelbrecht@telenet.be

Publieke kerkelijke vieringen in beperkte mate toegelaten

Gevolg gevend aan een uitspraak van de Raad van State hebben de bisschoppen en de burgerlijke overheid beslist dat vanaf 12 december 2020 kerkelijke vieringen mogen plaatsvinden met maximaal 15 aanwezigen.
Hoger las u lezen hoe en waarom wij in Geraardsbergen de gegeven richtlijnen toepassen.

Misintenties

In overleg met de aanvragers van missen zullen hun intenties verplaatst worden naar later.
Indien men dit wenst kan men deze missen ook laten opdragen als privé-mis door pastoor Frans, zonder aanwezigheid van de aanvragers of andere personen.

Uitvaarten

Kerkelijke uitvaarten kunnen doorgaan in beperkte kring met een maximum van 50 personen en maximum 1 persoon per 10 m² (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend evenmin als de voorganger, de organist en het uitvaartpersoneel).

Wanneer deze coronagolf voorbij is, kunnen gedachtenisvieringen gehouden worden voor allen die zijn overleden in deze periode waarin de beperkende maatregelen gelden ter bestrijding van de coronapandemie.

Huwelijken

Kerkelijke huwelijken kunnen doorgaan in heel beperkte kring met een maximum van 15 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend evenmin als de voorganger en de organist).

Doopsels

Na een beslissing van de Bisschoppenconferentie in haar vergadering van donderdag 14 januari, mogen vanaf vrijdag 15 januari 2021 doopsels opnieuw plaatsvinden. Ook hier geldt een maximum van 15 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).

Kerken blijven open

De kerken blijven open voor individueel gebed met inachtneming van de reeds geldende veiligheidsregels.

De bisschop van Gent vraagt dat wij zoveel mogelijk kerken open houden, zodat de gelovigen daar kunnen komen bidden in deze tijd waarin de kerkelijke diensten niet toegelaten zijn. Wij bieden u hier de lijst van de open kerken, met de openingsuren.

Geraardsbergen-Centrumvan 08.30 tot 16.00 uur
Goeferdingevan 09.00 tot 17.30 uur
Grimmingevan 09.00 tot 17.00 uur
Idegemvan 09.00 tot 17.00 uur (weekend)
Moerbekevan 09.00 tot 17.00 uur
Nederboelarevan 09.00 tot 18.00 uur
Onkerzelevan 09.00 tot 17.00 uur
Ophasseltvan 10.00 tot 17.00 uur
Overboelarevan 09.00 tot 16.00 uur
Schendelbekevan 11.00 tot 16.00 uur (weekend)
Waarbekevan 08.00 tot 18.00 uur
Zandbergenvan 08.00 tot 18.00 uur
Zarlardingevan 08.00 tot 18.00 uur
Kapel heilige Stee (Viane)
Kapel Oudenbergvan 09.00 tot 17.00 uur

Algemene richtlijnen blijven van kracht

 • De veiligheidsafstand van 1,5 m moet worden nageleefd
 • Het gebruik van mondmaskers is verplicht
 • Handhygiëne bij in- uitgangen
 • De toiletten blijven buiten gebruik.

Vieringen op radio, tv en internet

Samen vieren in persoon is moeilijk in de komende weken. Maar er zijn mogelijkheden om de viering te volgen op radio, tv of via het internet. Ook via onze website en Facebookpagina willen we met u contact blijven houden.

Parochiaal secretariaat

Naar aanleiding van de maatregelen genomen door de overheid zal het parochiaal secretariaat tot nader bericht werken met gesloten deuren.

We blijven steeds bereikbaar via:
e-mail: secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

telefonisch (elke werkdag van 9 u. tot 12 u.): 054 43 88 80
(na 12 uur) 054 41 11 19

onze Facebookpagina
www.facebook.com/kerkingeraardsbergen