Maatregelen coronacrisis

 • bericht van 12 juni 2020
 • aanpassing 10 juli 2020
 • aanpassing 8 september 2020
 • aanpassing 19 oktober 2020

Hervatting van de publieke kerkelijke vieringen

Vanaf maandag 8 juni zijn de kerkelijke vieringen hervat.
Wij zijn blij dat we opnieuw kunnen samenkomen voor gebed en sacramenten, voor bezinning en ontmoeting.

De bisschoppen van ons land en de burgerlijke overheid hebben een leidraad opgesteld voor de religieuze vieringen.

Algemene richtlijnen

Aantal aanwezigen – afstand

 • Vanaf 1 september 2020 mogen de erediensten worden bijgewoond door maximum 200 personen per gebouw.
 • De veiligheidsafstand van 1,5 m moet worden nageleefd.
 • Dit brengt mee dat in onze kerken het maximum van het aantal personen niet kan gehaald worden. Aan de ingang van elke kerk wordt het aantal toegelaten personen geafficheerd. Dit aantal kan verhoogd worden doordat er personen aanwezig zijn die onder hetzelfde dak wonen: elk van deze groepjes wordt als 1 persoon geteld.


Wie ziek is of zich ziek voelt moet thuisblijven.

Handhygiëne bij in- uitgangen

Het gebruik van mondmaskers voor, tijdens en na de vieringen is verplicht

Er is een update van 24 augustus 2020 over de mondmaskerverplichting die sinds 11 juli geldt. Het gezond verstand zegt – aldus een toelichting van het bisdom Gent bij deze update – dat wanneer een voorganger, voorlezer of voorzanger in de liturgie spreekt, leest of zingt, dit zonder mondmasker mag. Zij moeten op dat moment wel op veilige afstand staan van elkaar en van de gelovigen: 3 m, en 5 m voor het zingen.

De toiletten blijven buiten gebruik.

Misintenties

De intenties van de missen die aangevraagd zijn voor de periode van 13 maart tot 7 juni zullen verplaatst worden in overleg met de aanvragers van die missen.

Samen eucharistie vieren

Bij het binnenkomen van de kerk bewaren de gelovigen de veilige afstand tegenover elkaar.

Ieder die de kerk binnengaat, ontsmet de handen.

Bij het verlaten van de kerk op het einde van de dienst vertrekt eerst de ene helft (rechter blok) en daarna de andere helft. Wie het dichtst bij de uitgang zit, vertrekt eerst.

Mensen die niet onder eenzelfde dak wonen, moeten telkens links en rechts van hun zitplaats minstens twee stoelen onbezet houden (= ongeveer 1,5 m)

Zingen in de kerk

Het is weer toegestaan te zingen in de kerk. Gelukkig! We moeten daarbij de volgende voorwaarden onderhouden:

 • Solozang door één enkele cantor/voorzanger: de cantor bewaart 5 m. afstand tegenover de andere gelovigen.
 • Samenzang door deelnemers van de eredienst: toegelaten mits het dragen van een mondmasker.
 • Koorzang
  Een koor kan de (eucharistie)viering opluisteren, op voorwaarde dat hiermee het maximaal aantal aanwezige kerkgangers niet wordt overschreden. De koorleden worden dus vanzelfsprekend meegerekend als kerkgangers.

  Koorzangers dienen onderling een afstand van minstens twee meter te bewaren en een afstand van minstens vijf meter tegenover de kerkgangers.

  Koorzangers staan geschrankt opgesteld en kijken allen in dezelfde richting.
  Zij dienen tijdens het zingen een mondmasker te dragen.

  Voor groepen die enkel uit kinderen jonger dan 12 jaar bestaan, zijn de onderlinge afstand en het mondmasker voor de zangers niet van toepassing. Bij gemengde leeftijdsgroepen (-12-jarigen en +12-jarigen samen) moeten alle zangers afstand bewaren en een mondmasker dragen tijdens het zingen.

De zangboeken mogen niet gebruikt worden.

Er vinden geen collectes (omhalingen) plaats; de gelovigen krijgen de mogelijkheid om hun bijdrage te deponeren achter in de kerk.

Bij de vredeswens geven we geen handdruk, kus of andere aanraking tussen mensen die niet onder één dak wonen.

Uitreiken van de communie

Voor het uitreiken van de communie worden zo weinig mogelijk bedienaars ingeschakeld. Wie de communie uitreikt, ontsmet de handen en draagt een mondmasker.

Uitreiker en communicant houden ruim afstand door armen ver uit te strekken.

De uitreiker laat hostie eerbiedig neerkomen op de uitgestrekte hand van de communicant, zonder hand van communicant te raken.

De communie-uitreiking op de tong is niet toegelaten.

Na de viering

Samenscholingen in en buiten het kerkgebouw worden vermeden.

SPECIFIEKE VIERINGEN

Doopsels

Voor de doopsels die uitgesteld werden zullen wij met de families contact nemen om een nieuwe datum vast te leggen.

Slechts één persoon raakt een voorwerp aan.

Voor elke doop wordt nieuw doopwater voorzien.

De bedienaar van het doopsel verricht de zalving met een handschoen aan.

Biecht

Het is mogelijk in de kerk het sacrament van de biecht te ontvangen, maar niet in de biechtstoel (omdat er onvoldoende afstand), maar op gewone stoelen op 1,5m afstand.

Huwelijk

Hier gelden eveneens de regels inzake afstand en aantal aanwezigen (zie hoger).
Geen gelukwensen met kus of handdruk

Ziekenzalving

Waar medisch toegelaten en zonder gemeenschap.
De priester ontsmet zijn handen met gel voor en na de zalving.
Binnen een woon- en zorgcentrum worden de geldende huisregels gerespecteerd.

Uitvaart

Hier gelden eveneens de regels inzake afstand en aantal aanwezigen (zie hoger).
Geen deelneming in rouw met handdruk.
Bij de rondgang rond de kist of urne volgt er geen aanraking van kruis of pateen.
Gedachtenisprentjes worden met handschoenen uitgedeeld of op een tafeltje ter beschikking gelegd.

Vormsel en eerste communies

Vormsel

De bisschop van Gent heeft – in de lijn van de andere Belgische bisschoppen – bepaald dat de vieringen van eerste communie en vormsel niet zullen plaatsvinden in de komende paastijd (lees hier meer)

De vormselvieringen die voor de verschillende vormselkerken van Geraardsbergen voorzien waren voor 16 en 17 mei 2020 werden door de bisschop verschoven naar het weekend van 26 en 27 september 2020.

De nieuwe data kan u hier terugvinden.

Begin mei sturen wij opnieuw een nieuwsbrief waarin we onze vormelingen zullen vragen te bevestigen dat zij op 26-27 september willen gevormd worden.
Indien deze datum een probleem vormt voor sommige vormelingen zoeken we in overleg naar een oplossing.

Eerste communie

Ook deze feestelijke aangelegenheid zal binnen dit schooljaar niet meer mogelijk zijn.

Het kan ook dat men aansluit bij de eerste communievieringen in 2021 of in gezinsverband (na voorbereiding) op eender welke zondag zijn eerste communie doet.

De nieuwe data kan u hier terugvinden.

PAROCHIAAL SECRETARIAAT

Het parochiaal secretariaat is opnieuw geopend voor het publiek. Wel met inachtneming van de sociale afstand van 1,5 m.

Bezoekers komen bij voorkeur alleen naar het secretariaat en komen binnen langs de witte deur (kant Markt).
Medewerkers komen binnen langs de groene deur (kant dekenij).

Probeer zoveel mogelijk afspraken telefonisch of via mail te regelen.

e-mail: secretariaat@kerkingeraardsbergen.be
telefonisch (elke werkdag van 9 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 16 u.): 054 43 88 80