Vakantie


De schoolpoorten gaan weer voor twee maanden dicht. Fabrieken en bedrijven draaien op halve kracht, vaak tot grote ergernis van wie nog wat info wil en steeds het bericht te horen krijgt: “sorry, mijn collega is met verlof”. Vrachtwagens en bestelauto’s maken op onze wegen stilaan plaats voor mobilhomes en caravans, die maar één doel voor ogen hebben: hop naar de zon! Kleurrijke treinen rijden van noord naar zuid, met dezelfde bedoeling: hop, naar het zonnige zuiden!

[…]

Lees meer in KERK & leven van 27 juni 2018

Geniet van een fijne vakantie. Geniet van de periode waarin we heel even onszelf kunnen en mogen zijn. Waarin niets moet, maar veel kan. Een fijne vakantie gewenst!

Jan De Lil

Heiligheid voor iedereen


Op 19 maart publiceerde paus Franciscus het document Gaudete et Exsultate waarin hij alle christenen opriep tot heiligheid. In onderstaande tekst geven we vijf hoofdgedachten: heiligheid voor wie, waarom, wat is het, hoe bereik ik dit en wanneer?

Voor wie? Tot ieder van ons richt Christus zijn oproep tot heiligheid. Ieder doet dit volgens zijn eigen weg. Zo was het ook in de voorbije eeuwen. Er is een spiritualiteit voor mannen en vrouwen, voor martelaars en kerkleiders, voor catechisten en priesters, een spiritualiteit van de arbeid, van de zending en van de ecologie… Die heiligheid beleef je in gemeenschap. Je streeft ze na via concrete daden, bijvoorbeeld door in te gaan tegen de bekoring om over een ander kwaad te spreken. Heiligheid is een weg van bekering. Je ziet je leven best als een zending. Daarom moet je vaak de aanwezigheid van de Heer zoeken, op een unieke, persoonlijke manier afsterven aan jezelf en herrijzen met Christus. Je moet niet bang zijn om hoog te mikken, namelijk je te laten beminnen en bevrijden door God.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 juni 2018

Slotbedevaart dekenaat Zottegem 2018


Steeds ben ik verwonderd te zien hoe mensen houvast vinden bij Maria, hoe groot de devotie is bij vele mensen. Mensen gaan ver in hun inspanningen om naar de top van de Oudenberg te komen, om zo dicht bij Maria te komen, een kaars te laten branden en even bij Maria te verwijlen, biddend, zingend of gewoon om even stil te worden.

Het mooie weer was van de partij, daar mochten we alweer dankbaar om zijn. Met een 220-tal kwamen we samen uit onze vier nieuwe parochies Zottegem, Herzele/Sint-Lievens-Houtem, Brakel/Lierde en Geraardsbergen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 13 juni 2018

Pinksterwake viel in de smaak bij Geraardsbergse jeugd


Het werk voor en door jongeren in de kerk boekt vooruitgang.

Jongeren schuwen de kerk helemaal niet maar nemen graag deel aan wat er in de kerk gebeurt als ze actief betrokken kunnen worden. Dit hoeft niet de hele tijd door te zijn, maar enkele actieve momenten, waarbij ze zelf iets kunnen doen zijn voor de meesten onmisbaar in de viering. Het is ook een positieve stimulans als jongeren of kinderen andere jongeren aan het werk zien in het kerkgebeuren.

Ik wil over je ademen – zegt God –
en je mijn Geest schenken,
opdat je vurig en enthousiast van Mij kunt getuigen
en kunt bouwen aan een rechtvaardige
en mensvriendelijke wereld.
Ik wil je mijn zegen geven,
opdat je zelf zegen mag worden voor je medemensen.
Durf op zoek te gaan naar de zending en de roeping
die Ik jou toevertrouw.
Riskeer het om heel je leven
af te stemmen op Mij en op mijn droom van geluk
voor armen en kleinen
en je zult een mens van liefde worden.

(Erwin Roosen)

Op zaterdag 19 mei, op de vooravond van Pinksteren, brachten we enkele jeugdbewegingen, jonge gezinnen en andere gelovigen samen voor de tweede editie van onze Pinksterwake. We vierden het ontstaan van de jonge kerk en de belangrijke taak van Maria, die de eerste leerlingen begeleidde in hun soms moeilijke weg. Zij was een en al zichzelf-vergetende gave, en dus de bron van deze kleine, groeiende geloofsgemeenschap.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 6 juni 2018

Kapel Heilige Stee in Viane opgefrist


Aan het kruispunt van verschillende wandelpaden, tussen de Kouterstraat en de Trapstraat, bevindt zich de Sint-Salvatorkapel, in de volksmond gekend als ‘De Heilige Stee’. Je komt er als je in de Kouterstraat tussen de huizen met nummer 101 en 103 het wegeltje in stapt. Voor de Vlaamse ‘Inventaris Bouwkundig Erfgoed’ werd ze niet eens opgemerkt, maar toch heeft deze kapel een lange historiek en is ze de grootste en de mooiste van het dorp.

De kapel van de Heilige Stede, is al in 1543 (als Sint-Salvator) en in 1548 (als Heilige Stede) vermeld. Op de Villaret-kaart van 1748 heette ze ‘Drievuldigheidskapel’.
Aan de bouw ervan is een legende verbonden: “Een boer had gezworen dat hij op zijn eigendom een kapel zou bouwen als zijn vrouw genas. Toen ze inderdaad genezen was, vergat hij zijn eed. Een gloeiende hand met opgestoken vinger bleef hem achtervolgen, totdat hij uiteindelijk toch een kapel met een strooien dak bouwde op de plaats die de hand hem aanwees.” De benaming Sint-Salvatorkapel verwijst naar de genezing van de vrouw, de Heilige Stede naar de plaats die de gloeiende hand aanwees.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 30 mei 2018

Met dank aan Louis De Cock voor de informatie die hij ons bezorgde

De heilige paus Cornelius, vereerd in Moerbeke

Op tweede Pinksterdag, 21 mei, vindt in de kerk van Moerbeke de kinderzegen plaats. Bij die gelegenheid worden de doopschelpjes gegeven aan de ouders die sinds tweede Pinksteren van vorig jaar een kindje lieten dopen in de kerk van Moerbeke. Deze kinderzegen wordt verbonden met de verering van de heilige Cornelius, hoewel diens feestdag eigenlijk op 16 september valt. – Een goede gelegenheid om wat informatie te geven over deze heilige.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 mei 2018

Het zijaltaar in de rechter beuk van de kerk te Moerbeke dateert uit de periode 1651-1700. Het was oorspronkelijk toegewijd aan Sint Jan, vanaf 1769 aan Sint Elooi en vanaf ongeveer 1856 aan de heilige Cornelius. Het beeld bovenaan dit zijaltaar toont de heilige met de drie bekende attributen: hoorn, tiara en drievoudige staf. In dezelfde rechter beuk bevindt zich een glasraam van Sint Cornelius met een ziek kind, een verwijzing naar het feit dat de heilige vaak wordt aangeroepen tot genezing van kinderziekten.

Gezin en geloven

Het modale gezin van vandaag is niet elke dag, elke week of regelmatig bezig met geloven.
En toch…  zien we mooie stappen zetten in gezinnen.
Ouders laten hun kindje dopen. Ouders en kinderen groeien naar eerste communie toe.
Ouders en tieners leggen samen een weg af naar het vormsel toe.
Jonge koppels huwen voor de kerk.
Vele mensen worden geraakt door de bijzondere sfeer bij een kerkelijke uitvaart.
We krijgen vele kansen om een stukje gelovige weg af te leggen met gezinnen vandaag.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 9 mei 2018

Historische kisten in kerken


Onlangs verscheen in het geschiedkundig tijdschrift ‘Het Land van Aalst’ een uitgebreide bijdrage van Marcel Cock, archivaris van onze Kerk in Geraardsbergen, over commen, kerkkisten voor het beheer van archieven en geld. Dit artikel bevatte een beschrijving van twee kisten, respectievelijk in de kerk van Zandbergen en die van Ophasselt. Wij zijn de auteur dankbaar dat we zijn gegevens mochten overnemen en zo de aandacht richten op twee merkwaardige voorwerpen in onze kerken.

ZANDBERGEN
Bij het voorbereiden van de Open Kerken-dag van 2016 ging in december 2015 de aandacht naar een kist die in de weekkapel stond. Daar had ze een tijd lang dienst gedaan als altaar, maar sinds het wegvallen van de weekdagmissen stond ze daar half verborgen. Ter gelegenheid van haar ‘herontdekking’ is zij in het voorjaar van 2016 in de linker zijbeuk van de kerk geplaatst. Deze grote koffer heeft mogelijk ooit in de kerktoren gestaan.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 2 mei 2018

Meimaand = Mariamaand


De meimaand of bloeimaand is bij velen nog altijd gekend als de Mariamaand. Dit heeft wellicht te maken met haar naam. Onderzoekers denken dat de naam mei afgeleid is van de Griekse godin Maia. Die naam betekende oorspronkelijk ‘moeder’. De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin om de natuur tot bloei te laten komen. Daarom noemden ze de maand waarin het voorjaar zich nadrukkelijk manifesteert Maius. In het Latijn is die naam ook verwant aan maior (groter) en maiestas (aanzien, pracht, hoog in aanzien, verheven zijn).

In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om de maand mei aan de Moeder van God, Maria te wijden. Alle oudere betekenissen van het woord Maia en mei passen perfect bij Maria, die bij veel mensen hoog in aanzien staat en als hemelse moeder vereerd wordt.

In de jaren zestig van de vorige eeuw wijdde paus Paulus VI zelfs een speciale encycliek aan de Mariamaand mei (Menso Maio = Over de maand mei). Daarin schrijft hij dat de Mariaverering nooit los gezien kan worden van haar zoon Christus: ‘Omdat Maria immers met recht beschouwd kan worden als de weg die ons voert tot Christus, is elke ontmoeting met haar vanzelf ook een ontmoeting met Christus.’ Daarmee sluit de Mariaverering in mei ook weer nauw aan bij de Paastijd die tot Pinksteren duurt.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 25 april

Diaken Dany Van der Haegen

De beste muziek benadert de stilte – gesprek met organist Luc Ooghe


Luc Ooghe is titularis-organist van de Sint-Bartholomeuskerk in Geraardsbergen-centrum. Hij studeerde aan de universiteit van Leuven musicologie en behaalde zijn master doedelzak en barokmusette aan het Lemmensinstituut van Leuven. Hij doceert ook muziekgeschiedenis en muziekcultuur.

Welke componisten van religieuze muziek genieten je voorkeur en waarom?
Vooraf wil ik opmerken dat er religieuze muziek bestaat die voor de liturgie geschreven is en daarnaast is er de niet-liturgische religieuze muziek, zoals de cantigas, bedevaartliederen. Voor de beide genres geldt dat religieuze muziek je moet raken, naar je ziel gaat, transcendent is. Kunst moet kunde, vaardigheid uitstralen maar moet je ook ten diepste ontroeren.

Er is zoveel te noemen. Om te beginnen is er het gregoriaans, waarbij de schoonheid ligt in de eenvoud. Dit is belangrijker dan de virtuositeit. De vroege polyfonie van de middeleeuwen had dit ook, met diepe continue klanken en een melodie die daarboven speelde. Het is ‘verstilde schoonheid’, zoals je die ook vindt in de schilderijen van de Vlaamse Primitieven en bijvoorbeeld bij Valerius De Saedeleer. De Vlaamse polyfonie van de 15-16de eeuw is beheerst, vroom, gedragen en sereen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 18 april 2018