Vasten en vasten is twee


‘Vasten’ is allerminst een negatief woord, het betekent: één ding zo vast voor ogen houden, dat allerlei daarnaast bijkomstig wordt. Dat wordt misschien nog het best begrepen in het woord Quarantaine, een ander woord voor het vroeger Latijnse woord voor de eerste zondag van de Vasten, namelijk Quadragesima.

De vastenperiode duurt 40 dagen – 46 om precies te zijn: van Aswoensdag tot Witte Donderdag, maar de zondagen worden niet meegeteld. Die periode van 40 dagen dat Jezus op retraite gaat in de woestijn wordt beschouwd als een bijzondere periode. Wat Mozes en de profeet Elia hebben beleefd mogen we beschouwen als een voorafbeelding. Met het oog op de verbondssluiting van God met zijn volk op de berg Sinaï vastte Mozes 40 dagen. De profeet Elia, een beetje depressief, op de vlucht voor koningin Izebel, vlucht veertig dagen en nachten door de woestijn vooraleer hij op de berg Horeb God ontmoet bij een grot. (1 Kon. 19).

[…]

Lees meer in KERK & leven van 14 februari 2018

Ik wens u een zegenrijke vastentijd. Van harte.

Paul Lacaeyse ss.cc

30 dagen zonder klagen


Regelmatig worden we opgeroepen om deel te nemen aan een ‘week van’, dertig dagen zonder… Midden januari werd in die reeks een nieuwe actie gelanceerd: ‘30 dagen zonder klagen’. Rond deze tijd loopt zij naar het einde. Maar intussen zitten we al in de ‘tournée minérale’, waarin ons gevraagd wordt een maand lang alcohol af te zweren. Er was vorig jaar voor de laatste keer een reeks ‘dagen zonder vlees’. En weldra starten we de vastentijd, ’40 dagen zonder…?’

De initiatiefnemers van de dertig dagen zonder klagen hebben vastgesteld dat hun actie niet zoveel enthousiasme opleverde dan de eerste actie van 30 dagen zonder alcohol vorig jaar. Misschien moet hun initiatief nog wat meer bekendheid krijgen. Toch heb ik tijdens gesprekken in mijn omgeving in de voorbije weken regelmatig aan deze actie horen herinneren. Het is alvast een mooi opzet geweest: mensen uitnodigen om positiever in het leven te staan, en hen doen inzien dat enkel klagen geen oplossing biedt. Dat mag langer duren dan dertig dagen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 7 februari 2018

Pastoor Frans

Maria Lichtmis

de opdracht van de Heer (2 februari)


De volkse en oude benaming van het feest op 2 februari verwijst naar Maria: Maria-Lichtmis. Toch gaat Lichtmis in de eerste plaats over Jezus. Wat over Maria verteld wordt, staat altijd en overal in functie van Jezus. Zij verwijst steeds naar haar Zoon.

DE OPDRACHT IN DE TEMPEL
In het oude Israël mochten vrouwen een tijdje na hun zwangerschap niet deelnemen aan het openbare leven. Volgens de joodse wet (Leviticus 12) moest de moeder zich laten reinigen in de tempel. Om zich te zuiveren, konden de jonge ouders een duif en een ram offeren. Voor armen volstonden twee duiven. Bij de geboorte van een meisje was dat na 80 dagen. Beviel de moeder van een jongen, dan gebeurde de reiniging na 40 dagen. Zo dus ook na de geboorte van Jezus.

Maria offerde twee duiven, het offer van de armen, omdat ze zich geen lam kon veroorloven. Tot de jaren 60 van de vorige eeuw, was het ook bij ons gangbaar dat de moeder een kerkgang deed.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 31 januari 2018

KINDERZEGEN
Het feest van Lichtmis is een mooie gelegenheid om contact te houden met de ouders van dopelingen en de band aan te halen tussen jonge gezinnen en de parochie. Jonge ouders krijgen zo ook de kans om met elkaar kennis te maken.

Op vele plaatsen is het de gewoonte om op 2 februari – of de eerstkomende zaterdag of zondag – alle pas gedoopte kinderen met hun ouders in de liturgie te verwelkomen. Ideaal om opnieuw stil te staan bij zowel de betekenis van het doopsel als bij de opdracht van ouders om hun kind goed en gelovig op te voeden.

Ook in onze kerk in Geraardsbergen vinden er, in quasi alle parochies (of in een groepje van parochies), kinderzegeningen plaats. Het is de laatste etappe in het traject van onze dooppastoraal. In die viering – veelal een dienst van Woord en gebed – hebben de kinderen van de kleuterklas en vaak ook wel van het eerste leerjaar, een prominente inbreng. De ouders die het voorbije jaar een kind(je) lieten dopen, krijgen dan hun doopschelpje mee naar huis. De viering is niet alleen bedoeld voor nieuwe dopelingen. Alle dopelingen van de jongste jaren worden (via de basisschool) uitgenodigd, in de praktijk alle jonge kinderen voor ze hun eerste communie doen. Op die manier maken we een bruggetje tussen de grote sacramentele vieringen in het leven van kinderen en hun ouders.

Diaken Dany Van der Haegen
(met dank aan Kerknet)

De heilige Aldegonde, patrones van Overboelare

Op 30 januari vindt in Overboelare naar jaarlijkse gewoonte de viering plaats van de heilige Aldegonde, patrones van de kerk en de lokale kerkgemeenschap. Een goede gelegenheid om het leven van deze heilige eens onder de aandacht te brengen. De verhalen over haar zijn een mengeling van historische feiten en legenden.

Aldegonde werd geboren in de Noordfranse gemeente Cousolre in het jaar 630. Zij was de tweede dochter van Walbert IV, hertog van Neder-Lotharingen, en Bertilla van Henegouwen. Walbert was de rentmeester van de koninklijke goederen. De oudere zus van Aldegonde was de heilige Waltrudis van Bergen. Het meisje groeide op in een familie waarin de heiligheid op de eerste plaats kwam. Haar zuster en schoonbroer Madelgarius scheidden met wederzijdse toestemming, toen hun vier kinderen volwassen waren. Zij stichtten elk een eigen klooster waar zij intraden. Aldegonde verlangde niets liever dan haar leven aan God te wijden. Haar ouders wilden haar echter uithuwelijken aan een zoon uit de landadel. Eén dochter in het klooster was al genoeg. Waldetrudis zorgde ervoor dat Aldegonde een tijd in het klooster mocht verblijven. Later kreeg zij een huisje in haar geboorteplaats, vlak bij de kerk. Hier leefde zij als een kluizenares, in gebed en boete.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 24 januari 2018

Karel Wildemeersch


Feest van de heilige Aldegonde

Dinsdag 30 januari feest Heilige Aldegonde, patrones tegen kanker
10 uur: Eucharistieviering met aansluitend aanbidding van het Heilig Sacrament.
17 uur: Gebedsdienst.
Tijdens de Noveen is de kerk open van 9 tot 17 uur.

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen

18-25 januari 2018

De bezinning en het gebed in de week voor de christelijke eenheid is dit jaar voorbereid door de gezamenlijke christelijke kerken uit het Caribisch gebied. Zij hebben het verbonden met de Bijbeltekst uit Exodus 15, 1–21 over de uittocht uit Egypte. God leidde zijn volk Israël recht door zee. Daarmee deed Hij recht aan zijn volk, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Na die bevrijding zongen de Israëlieten samen met Mozes hierover een lied van bewondering voor Gods leiding.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 17 januari 2018

Gebedsviering ter gelegenheid van de ‘Week voor de eenheid onder de christenen’
vindt plaats in de St.-Bartholomeuskerk
op donderdag 18 januari om 19.15 uur.
Iedereen van harte uitgenodigd.

Pastoor Frans

Kerstzang in Onkerzele op tweede kerstdag

Op dinsdag 26 december 2017 kwamen in de stemmig versierde Sint-Martinuskerk van Geraardsbergen naar schatting 230 mensen uit alle hoeken van Geraardsbergen en daarbuiten samen om een mooie traditie voort te zetten: in de kerstdagen kerstliederen zingen. Dus niet om te luisteren, maar om zelf te zingen. Je kon horen en zien dat de aanwezigen daar actief aan mee deden. De samenzang stond onder de geestdriftige leiding van Geert Fostier, met muzikale begeleiding door Fernand Van Trimpont aan het pianoklavier, Luc Ooghe aan het orgel en Ewoud Van Lierde als koperblazer. Als ‘gastkoor’ fungeerde de KSA-leiding, muzikaal ondersteund door cello en accordeon. De coördinatie van het hele gebeuren lag in handen van diaken Albert Gossye die ook bezinnende duiding bracht bij de inhoud van het gebeuren.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 10 januari 2018

Openbaring van de Heer – Driekoningen


Hoe vertrouwd, en tegelijk hoe vreemd toch is het evangelieverhaal over de wijzen uit het Oosten? Bij de kerststalletjes op onze pleinen, in onze woonkamers en kerken duiken onvermijdelijk de koningen op. In de volksverhalen zijn het er drie en hebben ze zelfs namen gekregen: Balthasar, Melchior en Gaspar. Ze brengen goud mee en wierook, en dan nog iets waarvan wij ons niet zo gemakkelijk voorstellen wat het is: mirre. In het evangelie wordt over deze drie figuren gezegd dat zij ‘Wijzen uit het Oosten’ waren. Zij volgden een ster, die volgens hen moest leiden naar de pasgeboren koning van de Joden, aan wie ze hulde wilden brengen.

Er zijn al liters inkt gevloeid om te schrijven over verschillende aspecten van dit verhaal. Was die ster misschien een komeet? En zo ja, kunnen we daar dan een jaartal op plakken, om te bevestigen wanneer Jezus geboren is? Wat voor wijzen waren dit: sterrenwichelaars of echte geleerden? Maar al die vragen gaan voorbij aan wat de evangelist Matteüs eigenlijk bedoelt met dit verhaal. Hij schrijft geen geschiedenis, maar een geloofsverhaal. Hij wil verduidelijken wie dit kind in de stal werkelijk is. Het kind brengt in de eerste plaats ‘licht’. Bij de profeet Jesaja lezen we op het feest van de Openbaring: “Duisternis bedekt de aarde, maar de Heer gaat als een licht over u op. En volken en koningen komen daarheen”.

 

[…]

Lees meer in KERK & leven van 3 januari 2018

Zalig en Gelukkig 2018


Ik wens u van harte een zalig en gelukkig 2018, in het hoopvol licht van Kerstmis!
Met gezondheid en geluk, vriendschap en liefde, kracht en inspiratie.

Bij dit einde van 2017 kijken we terug op een bewogen jaar. Terroristische aanslagen, natuurgeweld met orkanen, controversiële politici en gewelddadige rellen, vluchtelingenproblemen en dreiging van een kernoorlog tussen Amerika en Noord-Korea. En tussen die grote gebeurtenissen spelen zich de kleine drama’s af in het persoonlijk leven van mensen. Te midden van al die onrust, gevaar en verdriet zoekt God zich een plaats. Volgens de populaire app YouVersion, met wereldwijd ruim 298 miljoen gebruikers, is het Bijbelvers dat mensen dit jaar langs elektronische weg het meest opgevraagd hebben een woord van troost en aanmoediging: “Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij.” (Jozua 1:9). We mogen geloven dat Gods Woord voor elk van ons een bron van kracht is.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 27 december 2017

pastoor Frans

Sterzingen

Koninkjes die jaarlijks op 6 januari voor de deur staan, wie kent ze niet? Met een kartonnen draaister, enkele oude tafellakens en een papieren kroon trotseren ze het gure winterweer om een snoepbuit bij elkaar te zingen.

Driekoningen vieren is eeuwenoud. Net zoals vele tradities is Driekoningen ontstaan binnen een religieuze context. Het gebruik haalt zijn inspiratie uit het gekende Bijbelse verhaal. Hierin brengen enkele koningen of wijzen een bezoek aan het pasgeboren kindje Jezus. Melchior, Balthasar en Casper, dit zijn de namen die wij vandaag geven aan deze drie wijzen.

Doorheen de eeuwen is het Driekoningen geëvolueerd naar een zangtocht van huis tot huis. In ruil voor wat brood of kleingeld werd er gezongen. Waar vroeger volwassenen op pad gingen zien we nu vooral kinderen in het straatbeeld verschijnen.

Een van hun meest bekende liedjes is:
Driekoningen, Driekoningen,
geef mij ‘ne nieuwen hoed;
M’nen ouwen is verslete,
ons moeder mag ‘t nie weten.
Onze vaoder heget gèld
op de rooster geteld.

[…]

JEUGDBEWEGINGEN EN DE KERSTZANG

Het gebruik van sterzingen – ook kerstzang geheten – wordt vaak overgenomen door de jeugdbewegingen. In onze stad gaan zowel KSA Geraardsbergen als Chiro Sint-Bartel tijdens de kerstvakantie op stap om bij leden, sympathisanten, winkeliers en families hun repertorium kerstliederen te gaan zingen. Zo willen zij op hun manier de geboorte van het Kindje Jezus kenbaar maken en de warme kerstsfeer aan mensen overbrengen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 december 2017

Jan De Lil

Drie stralen in de kerstnacht

Het aloude kerstlied De herdertjes lagen bij nachte werd geschreven en getoonzet in Utrecht in het begin van de 18de eeuw. In dit lied zingen wij over drie stralen die de eerste kerstnacht verlichtten: een straal van omhoog, een tweede straal vanuit het kribje en een derde vanuit de ogen van de herders.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 december 2017

Wij mogen allen het blije licht van Kerstmis meenemen op onze levenswegen.
Ik wens u van harte een Zalig Kerstfeest.

Pastoor Frans