Vasten

Vasten is voorbereiding op Pasen, feest van de verrijzenis en tegelijk feest van de mens die in Christus verrijst tot nieuw leven. Er is een toenemend aantal mensen dat zich tegenwoordig op Pasen laat dopen. Voor hen is de vasten de laatste voorbereiding op hun doopsel. Maar de meesten van ons zijn al gedoopt. Toch heeft de vastentijd voor elke christen wezenlijk te maken met het doopsel. Op Pasen wordt gevraagd de beloften van het doopsel te hernieuwen. Er wordt aan de christenen gevraagd of ze blijven geloven en willen leven volgens het Evangelie. De zin van de vastentijd is: ons eraan herinneren dat we gedoopt zijn en dat we christen zijn.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 6 maart 2019

Pastoor Frans, geïnspireerd door een tekst van kardinaal Jozef De Kesel

Trouwen voor de Kerk

Op 23 februari vond al een ontmoetingsavond plaats voor onze kandidaat-trouwers. Er volgt nog een tweede avond op 9 maart. We komen voor de eucharistieviering samen in de St.-Bartholomeuskerk aan de Markt, te 17 uur. Aansluitend daarbij trekken we naar de zaal ’t Groen Kruiske in de Denderstraat 13-15.

“Ik zie je graag. Voor altijd.” Ontelbare keren zijn deze woorden gesproken, gezongen, gedicht. Ontelbaar veel mannen en vrouwen hebben verlangd om dit te mogen horen, zeggen en voelen. Dat is vandaag niet anders. Misschien is de aarzeling om definitieve stappen te zetten groter dan vroeger en ligt de drempel naar een kerkelijk huwelijk hoger, maar het verlangen naar een duurzame relatie is nog net zo jong en krachtig als het altijd geweest is.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 27 februari 2019

Pastoor Frans

Een buitengewoon genezingsverhaal

De genezing van een lamme (Lc 5, 17-26) is een evangelie vol ongewone dingen.
Er wordt een lamme met bed en al boven op het dak gehesen en naar beneden gelaten. Onze aandacht gaat naar iets dat ons nog meer verwondert: “Toen Jezus het geloof van de dragers zag, zei Hij tot de lamme: ‘Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven.”
Dat is buiten het gewone. Jezus geneest en helpt gewoonlijk hen die geloven. Hij die hier door Jezus geholpen wordt, doet zo te zien niets anders dan zich te laten dragen door hen die geloven.

NIET FYSISCH MAAR GEESTELIJK VERLAMD
Er zijn soms ogenblikken in het leven dat je niets anders meer kunt dan je te laten dragen. Je kan echt verlamd zijn door tegenslag, ontmoediging, of geruïneerd zelfvertrouwen. Dan ben je zo futloos, dat je het leven zinloos vindt. Gelukkig ben je, als je dan iemand hebt die je kan steunen of dragen. Je kunt echter zo plat zijn, zo afgebrand, zo verlamd, dat je spijts die steun toch niet meer gelooft in je toekomst, toch niet meer gelooft in jezelf of in je mogelijkheden. Desondanks raak je er weer bovenop als de persoon die je draagt blijft geloven in jou en in je kansen op een gelukkig leven.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 februari 2019


Ann

Lied van Gods aanwezigheid

In onze kerken zingen wij regelmatig ‘Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ (Zingt Jubilate, nr. 540). Het is een intieme tekst, een meditatie rond de nabijheid van God en zelfs de verwantschap tussen God en mens. Een mooi lied, zeer geschikt als openingslied in de liturgie. De moeite waard om er eens rustig bij stil te staan.

NIEUWE TEKST OP EEN OUDE MELODIE
De officiële titel van dit lied luidt ‘Lied van Gods aanwezigheid’. De Nederlandse dichter Huub Oosterhuis schreef deze tekst omstreeks 1968, in zijn beste periode, waarin hij op zoek was naar een moderne religieuze taal. Het is het eerste uit een reeks van zeven gedichten, die onder de spreuk ‘Maar ik ben altijd kleiner dan mijn lied’, opgenomen zijn in zijn prachtige meditatiebundel ‘In het voorbijgaan’. Oosterhuis heeft zijn gedicht geschreven bij een oud-Nederlands volkslied, ‘Slaat op den trommele van dirredondeine!’, opgenomen in een geuzenliedboek uit 1581. Op zijn beurt dat dit lied terug een oudere melodie, ‘Bedroefde herteken’. In oude liedboeken werd trouwens vaak geen melodie opgenomen: bij de tekst verwees men enkel naar een bestaande melodie.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 6 februari 2019

Welkom in de kerk

Sacramenten verschuiven al eens van plaats in een mensenleven. Terwijl het vroeger de traditie was het doopsel te laten toedienen aan baby’s gebeurt het nu meer en meer naar aanleiding van de eerste communie. Ook volwassenen laten zich dopen.

Symbolen, gebaren en rituelen
Tijdens toediening van sacramenten nemen symbolen, gebaren en rituelen een belangrijke plaats is.
Bij het doopsel zijn de belangrijkste symbolen de paaskaars en het doopwater. Maar als je aan kinderen vraagt wat dopen wil zeggen, krijg je als antwoord: water over je hoofd gieten. Water is een belangrijk symbool in de Bijbel. Water aan een vreemde geven betekende: ‘je bent welkom’. Water betekent ‘nieuw leven’, je zuiveren, je naar God keren, leven zoals God het wil.
In kindertaal kan je zeggen: door het doopsel kies je om vriend te worden van Jezus, van God en de Heilige Geest.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 30 januari 2019

In het druisen van een harde beat

Donderdag 21 februari 2018 in Goeferdinge

Vooraf is er om 19.15 uur een gebedswake in de Sint-Bavokerk van Goeferdinge. Om 19.45 uur start in de Parochiezaal Sint-Bavo (Schoolstraat 66, Goeferdinge) de bezinningsavond door mevrouw Sarah Prové, klassiek filologe en byzantiniste, deeltijds werkzaam aan het St-Catharinacollege te Geraardsbergen en aan het Johannes XXIII-seminarie te Leuven.
Zij ontving in 2012 de Maagdenwijding en leidt een godgewijd leven midden in de wereld.

‘In het druisen van een harde beat.
Ook in herrie woont de Heer.’


God laat Zich vinden in het suizen van een zachte bries, zo lezen we in het Oude Testament. Dat is een mooi beeld en het spreekt tot ons hart, maar vaak is de realiteit van ons leven heel anders: er is veel stress, drukte en lawaai.

Wat kunnen we doen om Hem door alles heen te ervaren en niet kwijt te spelen?
Sarah Prové toont de weg om doorheen de drukte God te vinden.

Allen van harte welkom!

Reeds 15 jaar Taizégebed in Geraardsbergen

In de zomer van 2003 vroeg toenmalig deken Rudy aan Gerrit Jalet iets te doen voor en met jongeren om hen meer bij de kerk te betrekken. Gerrit dacht aan vieringen in de geest van Taizé. Eerst wou hij ervaren wat Taizé is en in augustus 2003 reisde hij met een groep onder leiding van salesiaan Eric Haelvoet naar het Bourgondische dorp. De positieve ervaringen in de gebedsvieringen, het contact met de broeders en de uitwisseling met gelovige, zoekende jongeren sterkten het idee om ook in Geraardsbergen gebedsvieringen te organiseren. En op 29 november 2003 was het eerste Taizégebed een feit.

Over Taizé
De gemeenschap van Taizé werd door frère Roger Schutz gesticht en telt een honderdtal broeders van alle christelijke strekkingen. De gemeenschap wil een teken zijn van verzoening tussen christenen. Het begon in 1940 toen frère Roger vluchtelingen en Joden opving.
Sinds eind jaren vijftig ontvangen de broeders jongeren uit verschillende werelddelen, vooral uit Europa. Sommige weken komen er duizenden bijeen in Taizé om te zingen, te bidden, te mediteren en te discussiëren met vele anderen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 30 januari 2019

KAKTUS-koor Schendelbeke 50 jaar… en dat mag gevierd worden

Op 9 februari eerstkomend zal het, dag op dag, precies 50 jaar geleden zijn dat het Kaktus-Koor (gegroeid uit het KAJ-VKAJ-Jeugdkoor) uit Schendelbeke zijn eerste eucharistieviering opluisterde.
Dat wil men niet ongemerkt laten voorbijgaan. Daarom willen leden en vroegere koorleden, muzikaal ondersteund door de H&S-Music Band, die allereerste ritmische mis opnieuw tot leven zingen tijdens de jubileum-misviering op 9 februari om 17.30 uur in de St-Amanduskerk van Schendelbeke. Iedereen is er van harte welkom.

Het Kaktus-koor ontstond ergens in 1968. Enerzijds vonden in die periode in Schendelbeke onder impuls van E.H. Albert Dewulf, die niet doof was voor de vernieuwing in de kerkliturgie, regelmatig jeugdmissen plaats. Anderzijds droomde Michel De Mulder, de jonge dirigent van het parochiaal St-Ceciliakoor, maar ook volwassen begeleider van de (pas heropgestarte) KAJ- en VKAJ-afdelingen, er van de jeugd warm te maken om in koor te zingen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 23 januari 2019